Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA inzake wetsvoorstel tijdelijke referendumwet

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 mei 2000

 

INBRENG PVDA-FRACTIE INZAKE HET WETSVOORSTEL TIJDELIJKE REFERENDUMWET (27 034)

Woordvoerder: Peter Rehwinkel

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben met belangstelling en waardering kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Dit voorstel tot een tijdelijk referendumvoorziening voor een raadgevend referendum vult het gat dat het vooralsnog uitblijven van een definitieve voorziening voor een correctief wetgevingsreferendum heeft opgeleverd. De leden van de fractie van de PvdA betreuren het vooralsnog niet bestaan van een wettelijke regeling voor een correctief wetgevingsreferendum en hoopt dat de regering vaart maakt met de behandeling van het opnieuw ingediende wetsvoorstel daartoe. De leden van de PvdA-fractie hebben enkele vragen bij de voorgestelde Tijdelijke Referendumwet.

1. De Tijdelijke Referendumwet is volgens het voorstel van toepassing tot 1-1-2005 (tenzij per wet een andere datum wordt vastgesteld). Wat bedoelt de minister met 'tenzij per wet een andere datum wordt vastgesteld' zoals in de Memorie van Toelichting op pag. 5 staat? Bedoelt hij tenzij bij invoering van deze wet een andere datum wordt vastgesteld of bedoelt hij tenzij in de toekomst (i.c. kort voor 1-1-2005) een andere datum wordt vastgesteld? Is de minister van mening dat bij gebrek aan een grondwettelijke mogelijkheid voor een decisief correctief referendum, een raadgevend correctief referendum het beste alternatief is? Indien er onverhoopt op 1-1-2005 nog geen sprake is van een grondwetswijziging waarmee een decisief referendum mogelijk wordt, wat zal door de regering worden voorgesteld?

2. In het voorstel wordt niet gesproken over een moment waarop bezien kan worden op welke momenten de wettelijke referendumvoorziening verbeterd kan worden. Heeft de minister dit overwogen? Kan de minister ons uitleggen waarom dit niet in het wetsvoorstel is opgenomen? Wat is het oordeel van de minister over het vooraf bepalen van een moment waarop aan de hand van opgedane ervaringen zal worden bekeken op welke punten de wet verbetering behoeft en of de wet voldoet aan de verwachtingen t.a.v. de participatie van de burger bij het openbaar bestuur? Is de minister met ons van mening dat in ieder geval voor de invoering van een decisief referendum waarvoor de grondwet dient te worden gewijzigd, beoordeeld moet worden op welke punten de wet verbetering behoeft en of de wet voldoet aan de verwachtingen? Is de minister met ons van mening dat het waardevol zou zijn indien 'best practices' op het gebied van centrale en decentrale referenda door een daartoe in staat geachte instantie zouden worden verzameld en algemeen beschikbaar worden gesteld?

3. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen zich af wat de reden is om het advies van de Raad van State niet te volgen tot een uitdrukkelijke bepaling dat alle bestaande provinciale en gemeentelijke referendumverordeningen komen te vervallen, en dat bepaalde hoofdstukken en paragrafen van de wet zoveel mogelijk van toepassing zijn op andere provinciale en gemeentelijke referenda dan in de wet voorziene?

4. De leden van de PvdA-fractie zijn verheugd over de uitvoering van de motie Rehwinkel-Brood inzake referende waarbij niet sprake is van eigen besluitvorming. Wel hebben zij nog behoefte aan enige verduidelijking. Is naar het oordeel van de regering nu uitgesloten dat een referendum plaatsvindt op een ander niveau dan waar een besluit is of wordt genomen?

5. De VNG wijst op het uitsluiten van gemeentelijke beleidsvrijheid als het gaat om het beoordelen van wat wel en niet referendabel is. De wet schrijft straks voor wat wel en niet referendabel is, decentrale overheden hebben hierin maar zeer beperkte beleidsvrijheid. Is de minister van mening dat deze beperkte beleidsvrijheid in lijn is met het doel van het referendum, namelijk het vergroten van de mogelijkheden tot inspraak en participatie in het (lokale) besluitvormingsproces?

6. De suggestie van de Raad van State om het voorstel voor de Tijdelijke Referendumwet te beperken tot nationale referenda is niet overgenomen. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen de minister een globaal overzicht te geven van de vraag hoeveel referendumverordeningen als gevolg van deze wet zullen komen te vervallen en overeind blijven en wat zijn de verschillen in drempels tussen bestaande verordeningen en het wetsvoorstel? Kan de minister beargumenteren waarom het advies niet is opgevolgd?

7. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de regering vindt dat bestemmingsplannen en het algemeen verbind verklaren in principe referendabel zijn. Hoe ziet de minister de inbedding van een referendum in de besluitvorming rond bestemmingsplannen of onderdelen daarvan en rond algemeen verbindend verklaringen?

8. Een referendum kan volgens het voorstel worden gehouden over een besluit van provinciale staten of gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift. Kan de minister een eenduidige omschrijving van het begrip 'algemeen verbindend voorschrift' geven?

9. Voorgesteld wordt dat een besluit het delegatie van de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen, referendabel is. Kan de minister de toegevoegde waarde van deze mogelijkheid aangeven?

10. Indien een verordening deels gebonden onderdelen bevat en deels is gebaseerd op beleidsvrijheid van provincie of gemeente is volgens het wetsvoorstel de gehele verordening referendabel. In de praktijk kan dit tot vreemde situaties leiden waarbij het bezwaar van de kiezer zich richt tot de gebonden onderdelen. Het gebonden onderdeel is al op centraal niveau vastgesteld en is daar niet als gevolg van een referendum afgewezen. Is het juist dat op decentraal niveau dan over hetzelfde vraagstuk alsnog een referendum zou worden gehouden? Indien toch een decentraal referendum zou plaatsvinden kan het bestuur bij een afwijzing door de kiezers de uitslag negeren of respecteren met de respectievelijke gevolgen dat de uitslag van het referendum geen gevolgen heeft voor de regelgeving of dat het bestuur in strijd met het medebewind handelt. Om dit te voorkomen zou de medebewindsverordening alleen voor het niet-gebonden deel referendabel moeten zijn. Is de minister van mening dat de referendabiliteit van verordeningen die deels zijn gebaseerd op medebewind en deels op beleidsvrijheid alleen voor het deel van de gemeentelijke of provinciale beleidsvrijheid referendabel zouden moeten zijn?

11. Spoedeisende besluiten zijn in principe niet van referendabiliteit uitgezonderd. In veel gemeentelijke referendumverordeningen zijn spoedeisende besluiten momenteel van referendabiliteit uitgesloten. De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen de minister zijn argumentatie te geven voor het niet ten principale uitsluiten van spoedeisende besluiten? Is de minister bereid om provincies en gemeenten die geconfronteerd worden met een schadeclaim als gevolg van intrekken van een regeling na een afwijzende uitslag op een referendum, financieel tegemoet te komen?

12. Is het de bedoeling dat uitvoeringskosten voor referenda op declaratiebasis door het Rijk aan gemeenten en provincies worden vergoed zolang er nog niet voldoende ervaringen zijn om een regeling af te spreken?

13. Hoe wil de regering toezien op zorgvuldige vraagstelling bij centrale en decentrale referenda? Welke richtlijnen zal de minister hiervoor uitvaardigen?

14. Niet alleen de centrale overheid, maar alle lagen van het openbaar bestuur die te maken krijgen met een referendum dienen te waken voor de geloofwaardigheid van het referendum. Is de minister het met ons eens dat het beste middel hiertoe is om het advies dat de uitslag van een referendum inhoudt zeer zwaar te laten wegen? Is de minister voornemens te blijven uitdragen dat een uitslag van een raadgevend referendum een 'zeer zwaarwegend' advies is, dat in principe opgevolgd dient te worden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie