Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout: Tekort over 1999 iets kleiner dan geraamd

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Uiteindelijk financieel resultaat 7,9 miljoen negatief

Tekort over 1999 iets kleiner dan geraamd

Het rekeningresultaat van de gemeente Oosterhout - het verschil tussen daadwerkelijke uitgaven en inkomsten - is iets minder slecht dan in de loop van 1999 is voorspeld. De rekening over 1999 kent een tekort van 7,9 miljoen, terwijl in de bestuursrapportages per juni en oktober 1999 nog werd uitgegaan van een tekort van 8,5 miljoen. Eerder al is besloten dit tekort te dekken door een beroep te doen op de saldi-reserves.

Dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over 1999, dat het college van b. en w. aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het jaarverslag zal worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 juni.

In hun aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad tonen burgemeester en wethouders hun tevredenheid over de betekenis van het jaarverslag als cijfermatige verantwoording. "In tegenstelling tot wat in voorgaande jaren nogal eens het geval was, constateren wij dat het definitieve beeld over 1999 niet noemenswaardig afwijkt van de financiële verwachtingen zoals het college die in de loop van 1999 in de bestuursrapportages heeft neergelegd", aldus b. en w. "Wij zijn hierin een bewijs dat onze pogingen om de gemeentefinanciën op orde te krijgen, vrucht beginnen af te werpen".

Minder content is het college over de betekenis van het jaarverslag als verantwoording van het in 1999 gevoerde beleid. Het jaarverslag zou ook een analyse moeten bevatten van de afwijkingen ten opzichte van het in de begroting aangekondigde beleid. Hoewel b. en w. tot de conclusie komen dat op dat onderdeel verbeteringen zijn geboekt, zijn ze over dit gedeelte van het jaarverslag niet tevreden. Ze melden wel dat het streven erop gericht is in het jaarverslag over 2000 wel een aanzienlijke verbetering tot stand te brengen. Dat is mogelijk omdat enerzijds de financiële administratie vereenvoudigd wordt - waardoor cijfermatige analyses eerder beschikbaar komen - en anderzijds omdat het college in de toekomst een duidelijker scheiding wil aanbrengen tussen het beleidsmatige (jaarverslag) en de cijfermatige verantwoording (jaarrekening).

Tegenvallers

Het rekeningresultaat is, zoals ieder jaar overigens, een gevolg van een aantal plussen en minnen in de inkomsten en uitgaven van de gemeente Oosterhout over 1999. De belangrijkste negatieve afwijkingen
- meer uitgegeven dan wel minder inkomsten - zijn de volgende:
door extra werkzaamheden een overschrijding van 300.000 op de kosten voor de Gemeentelijke Kredietbank;

op de exploitatie van De Bussel een negatief resultaat van 300.000, als gevolg van een overschrijding van de personeelskosten als gevolg van ziekteverzuim en een stijging in de lasten als gevolg van niet verrekenbare btw;

voor peuterspeelzalen en kinderopvang is sprake van een nadelig saldo van 250.000. Dat komt omdat een rijksbijdrage van het ministerie wél is begroot, maar niet de uitgaven die er tegenover staan;

extra uitgaven van 200.000 voor een (hoofdzakelijk) tijdelijke uitbreiding van de bevolkingsadministratie en documentenverstrekking. Die werkzaamheden zijn gemaakt in het kader van de millenniumwisseling en ter voorbereiding van het rampenplan;

de inkomsten van parkeerbeheer waren zes procent - ofwel 169.000 - lager dan geraamd;

op het gebied van volksgezondheid zijn de bijdragen aan het Stadsgewest 163.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze verhoging is inmiddels doorvertaald in de begroting;

een nadeel van 172.000 als gevolg van niet voorziene nagekomen lasten op onderwijsgebied. Het betreft hier een vergoeding aan SKOGO voor het gebruik van gymnastiekzalen;

voor het opstellen van een nieuwe contractenstructuur is een externe adviseur ingeschakeld, wat leidde tot een overschrijding met 150.000;

de bijdrage aan WAVA is 120.000 hoger dan begroting door de stijging van het aantal indicaties op het gebied van de Wet inschakeling werkzoekenden. Ook op andere terreinen is voor deze wet en de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten 110.000 meer uitgegeven dan geraamd;

de uitgaven voor de inzameling via de milieustraat zijn circa 86.000 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van een grotere inzet van personeel, dat nodig was om het grotere aanbod te verwerken;

een overschrijding van 72.000 door de aanschaf van bebording voor grote reconstructiewerken, zoals de oosttangent;

extra kosten voor de verkiezingen in 1999, als gevolg van het uitbreiden van het aantal stembureaus en het verhogen van de presentiegelden;

Meevallers

Aan de positieve kant - meer inkomsten of minder uitgaven - zijn de volgende ontwikkelingen te constateren:

door het achterblijven van investeringen en een lagere rente is er gemeentebreed sprake van aanzienlijk lagere kapitaallasten;

de opbrengst uit de leges van bouwvergunningen is 440.000 hoger dan geraamd, als gevolg van een versnelde uitgave van vergunningen voor bedrijfsvestigingen in het vierde kwartaal van 1999;

de kosten voor afvalverwijdering blijven aanzienlijk achter bij de raming. Zo is de inzet van eigen personeel voor de inzameling van gft-afval 300.000 te hoog ingeschat. Ook de stortkosten voor restafval en materialen van de milieustraat zijn lager dan geraamd;

een meevaller van 300.000 in de uitgaven voor bijstand en minimabeleid. Voor een deel is dat een gevolg van de invoering van de ruimere tegemoetkomingsregeling, waardoor het beroep op dit beleidsproduct afneemt;

een niet-geraamde rijksbijdrage van 243.000 ten behoeve van taalbeleid voor allochtonen;

door het niet invullen van een vacature voor een beleidsmedewerker is circa 113.000 minder uitgegeven dan begroot voor de uitvoering van de Nota jeugdbeleid;

Oosterhout, 25 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie