Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Debatten Nota Belvedere: toekomst cultuurhistorisch erfgoed

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Architectuurinstituut


NAi

NAi-persbericht, 15 mei 2000

Debattenreeks Nota Belvedere
De toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed

25 mei, 5 en 6 juni 2000

Als vervolg op de discussiereeks die het NAi in het najaar van 1999 wijdde aan de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, organiseert het instituut nu opnieuw een serie discussieavonden over de culturele opgave van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Deze keer gaat het over de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed in omstandigheden van drastische ruimtelijke veranderingen.

Nota Belvedere Aanleiding voor de reeks is de Nota Belvedere, uitgebracht in de zomer van 1999 en door maar liefst vier ministeries ondertekend: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en van Verkeer en Waterstaat (V&W). Dit voorjaar begint de uitvoering van het Belvederebeleid. Een goed moment om de verschillende visies op de toekomst van het cultuurhistorisch erfgoed, en de wijze waarop de nota Belvedere die wil bevorderen op een rij te zetten en met elkaar te confronteren.

behoud door ontwikkeling De Nota Belvedere gaat uit van een paradoxale strategie: "behoud door ontwikkeling". Het idee is dat cultuurhistorische structuren, landschappen en objecten een duidelijke rol moeten gaan spelen bij ruimtelijke ingrepen op elke schaal. Daar is zowel de cultuurhistorie als de kwaliteit van de ruimte bij gebaat, is de gedachte. Maar wat betekent "behoud door ontwikkeling" concreet, in de alledaagse ontwerp- en beleidsprakrijk? De discussiereeks legt de problematiek die door de Nota Belvedere aan de orde wordt gesteld voor aan beleidsmakers, ontwerpers, wetenschappers en verschillende partijen die betrokken zullen zijn bij de implementatie van de nota. Om de discussie zoveel mogelijk op de praktische uitvoering van het beleid te richten dient op ieder van de drie avonden een toepasselijke casus als vertrekpunt.

debatten De debatten vinden plaats in het auditorium van het NAi, op 25 mei, 5 en 6 juni, telkens van 20.00 tot 22.30 uur. Staatssecretaris Rick van der Ploeg zal elke avond een bijdrage leveren in de vorm van een statement. Tracy Metz zal samen met achtereenvolgens Jaap Modder, Dirk Sijmons en Eric Luiten als moderator optreden. Toegang gratis, telefonisch reserveren verplicht (010-4401200).

programma 25 mei 2000: Identiteit, casus: het Dommeldal In de identiteit van plekken en regio's is volgens Belvedere een tegenwicht te vinden 'voor de dominante invloed van een nivellerende mondiale cultuur'. Blijkbaar bevat het landschap plaatselijk karaktereigenschappen met een onvervreemdbare culturele weerstand. Het is de vraag op welke manier een dergelijke genius loci, als hij al concreet en overdraagbaar is vast te stellen, gecommuniceerd kan worden en een rol kan spelen in de planvorming voor de toekomst. Folklore ligt op de loer. De casus van de avond is het Dommeldal tussen Den Bosch en Eindhoven. In de loop van de tijd is hier een gevarieerd, historisch gelaagd landschap ontstaan. Nu is het gebied in afwachting van gecompliceerde veranderingen: de varkenshouderij krimpt, de steden breiden uit, de natuur evenzeer, terwijl er ook grote infrastructurele veranderingen op het programma staan en zich corridors aan het vormen zijn.
Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Jan Pronk, minister van VROM; Bernard Colenbrander, architectuurhistoricus; Adriaan van der Staay, cultuursocioloog; Klaas Kerkstra, Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep Ruimtelijke Planvorming; Rein Geurtsen, stedenbouwkundig ontwerper; Adriaan Geuze, landschapsarchitect; Hans Broess, beleidsontwerper 'Brabant 2050'; Willem van Toorn, schrijver.
Moderatoren: Tracy Metz en Jaap Modder.

5 juni 2000: Kennis, casus: de Noord-Oostpolder en het Vergeten Randmeer
Belvedere bepleit het belang van cultuurhistorische informatie als een inspiratiebron voor ontwerpers van steden, landschappen en gebouwen. Kennis van de geografie of van de architectuurhistorische achtergronden en context van een landschap kan aanwijzingen geven voor het ontwerp. Vanuit de traditie of de specifieke kenmerken van een landschap kan een redenering worden opgebouwd die duidelijkheid geeft over trends die toepasselijk zijn of juist ongepast. Het kennisgebied waarop in dit verband een beroep kan worden gedaan is wijdvertakt en niet overduidelijk gemarkeerd. Ook de vraag is diffuus: is er bij ontwerpers wel behoefte aan cultuurhistorische informatie en beschikken zij over de middelen om die informatie te vertalen in het ontwerp? Kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd? Aan de hand van het landschap van de Noord-Oostpolder en het voornemen alsnog het Randmeer aan te leggen tussen deze polder en het oude land zal bekeken worden welke kennis productief kan zijn. Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Koos Bosma, architectuurhistoricus; Bert Groenewoud, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; Eric Luiten, landschapsarchitect; Marieke Timmermans, landschapsarchitect; Peter van Dun, Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Dirk Baalman, architectuurhistoricus (het Oversticht); Sijbolt Noorda, voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam.
Moderatoren: Tracy Metz en een nog nader bekend te maken mede-moderator.

6 juni 2000: Toekomst, casus: Leidsche Rijn
Het motto van de Nota Belvedere, behoud in ontwikkeling, is een klassieke paradox. Redelijkerwijs kan de vraag gesteld worden of de overheid over de instrumenten beschikt om de paradox op te lossen. De selectie van waardevolle landschappen die de Belvederekaart aangeeft is zo ruim en het bijgeleverde ambtelijke instrumentarium zo rekbaar dat twijfel gerechtvaardigd is, zeker gelet op het geweld van courante ruimtelijke ontwikkelingen in en om de Randstad. Bovendien, welke echt nieuwe instrumenten worden in de nota aangereikt? Waarom zou het Belvederebeleid wel slagen waar vele andere beschermingsinstrumenten kennelijk falen? Casus is de planning van Leidsche Rijn bij Utrecht, waarvoor een Cultuurhistorische Effect Rapportage gemaakt is, die direct heeft doorgewerkt in het uiteindelijke masterplan. Inmiddels is deze belangrijke Vinex-locatie in aanbouw, temidden van de aangewezen waardevolle gebieden: een geschikt project dus om de theorie van Belvedere te toetsen aan de weerbarstige praktijk. Deelnemers: Rick van der Ploeg, staatssecretaris van Cultuur; Ed Taverne, architectuurhistoricus; Jan Kolen, archeoloog (Archeologisch Diensten Centrum); Jannemarie de Jonge, landschapsarchitect (Alterra, afdeling Landschap en Ruimtegebruik); Dirk Sijmons, landschapsarchitect; Frans Evers, directeur Vereniging Natuurmonumenten; Elco Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf; André Verbaan, projecteider 5de Nota (Rijksplanologische Dienst).
Moderatoren: Tracy Metz en Eric Luiten.In het kader van Belvedere mogelijk gemaakt door de ministeries van OC&W, VROM, LNV, V&W.

meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie van het NAi (Angeli Poulssen, Martine Heijnen, Astrid Karbaat), tel 010-4401271, fax 010-4366975, e-mail: (info@nai.nl).

NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - (info@nai.nl)
veranderd: woensdag, 17 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie