Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Discussie in Tweede Kamer over internet domeinen

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
De komende Tweede Kamer vragen van diverse kamerfracties aan het Kabinet over het onderwerp internet domeinnamen, hebben de bijgesloten 7 vragenblokken ten grondslag.

Deze zeven vragenblokken zijn verstuurd aan:


- Leden Tweede kamer

- Leden Eerste Kamer

- Ministers Kabinet-Kok II

- Staatssecretarissen Kabinet-Kok II

Amstelveen, 24 mei 2000

Hierbij vragen wij uw aandacht voor zeven vragenblokken die ieder afzonderlijk van grote invloed zullen zijn op Nederland Digitaal:


1) Is het u bekend dat er in Nederland rechtszaken worden gevoerd over het internet fenomeen "linken", terwijl dit het eerste grond-principe is om het "world wide web" mogelijk te maken? Is het u bekend dat de gemiddelde Nederlandse rechter die deze geschillen moet beoordelen, zeer weinig tot geen ervaring heeft met de materie van de nieuwe economie? Is het u bekend dat deze rechtszaken worden gevoerd door eisende partijen met een vrijwel onbeperkt juridisch budget? Is het u bekend dat de consequentie van deze rechtszaken het bestaansrecht van de Nederlandse portals en search-engines kan ondergraven? Is het u bekend dat door deze ontwikkelingen belangenpartijen daadwerkelijk de informatiestroom over zichzelf de kop in kunnen drukken? Is het u bekend dat deze ontwikkelingen de grondwettelijke vrijheid van onpartijdige nieuwsgaring (informatie en communicatie), waar onze democratie op gebaseerd is, ondergraven?

2) Is het u bekend dat er in Nederland rechtszaken worden gevoerd over het internet-fenomeen "domeinen", terwijl dit het tweede grondprincipe van het "world wide web is? Is het u bekend dat de domeinen (virtuele grond) het fundament zijn waarop de site's (virtuele bedrijven) gebouwd zullen gaan worden. Is het u bekend dat rechters in deze rechtszaken in 90% van de gevallen ten gunste van de partijen van de oude economie beslissen? Is het u bekend dat rechters zelfs domeinen, welke in handen van Nederlandse bedrijven zijn, onteigenen en toewijzen aan buitenlandse partijen die zelfs niet in Nederland gevestigd zijn, terwijl volgens het reglement van SIDN (de domein uitgevende instantie) helemaal geen Nederlandse namen aan buitenlandse bedrijven overgedragen mogen worden? Is het u bekend dat de huidige generatie rechters weinig tot niets weten van het specifieke facetten van het Internet en dat dit hen blijkbaar niet hindert om nogal forse uitspraken te doen in deze zaken? Vraagt deze belangrijke materie niet om specifieke kennis? Is het u bekend dat deze uitspraken in de praktijk van het domeinen systeem niet uitvoerbaar zijn, omdat rechters weinig tot niets weten van de Internet domein registratie procedure (zowel registratie als overdracht)? Is het u bekend dat het juridische budget van betrokken partijen naadloos verbonden is met de uitslag van deze rechtszaken (het O.J. Simpson onrecht effect; dat het juridische budget de uitspraak van een rechtszaak bepaalt).

3) Is het u bekend dat deze rechterlijke inmenging tot gevolg heeft dat het rechtvaardige en objectieve "first come, first served" (eerste registrant is eerste rechthebbende) principe ondergraven wordt, een systeem dat in de rest van de wereld gehanteerd wordt en borg staat voor een objectief en eerlijk internet domein systeem? Is het u bekend dat deze Nederlandse afwijking een compleet subjectieve en niet objectief te controleren invulling aan het Nederlandse domein systeem geeft? Is het u bekend dat op basis van de huidige jurisprudentie rechters zich het recht hebben toegeëigend om te beslissen wie er invulling aan een internet domein mogen gaan geven? Heeft de Tweede Kamer de rechtbanken deze bevoegdheid gegeven? Is deze bevoegdheid in strijd met de tekst en strekking van de grondwet? Bent u van mening dat dit haaks op de grondrechtelijke burgerrechten van vrijheid van informatie en communicatie staat? Is het u bekend dat het Nederlandse bedrijfsleven door deze afwijking terecht sterk twijfelt met e-business investeringen, omdat er altijd partijen in de markt zijn met hogere juridische budgetten? Bent u van mening dat e-business vaste grond nodig heeft in de vorm van het "first come, first served" principe? Bent u van mening dat de huidige jurisprudentie de digitale ontwikkeling van Nederland schaadt? Bent u van mening dat hierdoor het grondwettelijke eigendomsrecht (en de in de invulling daarvan in een nieuwe, digitale maatschappij) ernstig wordt geschaad? Bent u van mening dat de huidige jurisprudentie (die soms een afwijking toelaat van het "first come, first served" principe) in combinatie met de steeds verdergaande Europese eenwording (er komt hoe dan ook eens een Europees Merkenregister, dat kan niet uitblijven, het is alleen een kwestie van tijd), het mogelijk zal maken voor grote Duitse, Engelse of Franse bedrijven (met enorme juridische budgetten) om domeinen te gaan vorderen van Nederlandse bedrijven die dan reeds hierop hun bestaansrecht hebben gebouwd? Bent u van mening dat afwijking van het rechtvaardige "first come, first served" principe het Trojaanse Paard binnenhaalt? Bent u van mening dat dit enorme schade aan het Nederlandse bedrijfsleven kan geven, omdat men dan reeds op deze domeinen e-business gebouwd heeft? Bent u mening dat, gezien het feit dat Nederland geen eiland is, maar deel uit maakt van een wereld-economie, het belonen van verslapende economische partijen funest is voor de concurrentie-positie van Nederland Digitaal in de wereld-economie? Bent u van mening dat de solide zekerheid van een verkregen domein niet ondergraven mag worden? Bent u van mening dat op basis van sommige uitspraken het in theorie mogelijk is, dat er altijd een andere (zelfs een buitenlandse partij) kan komen die meer juridische budgetten heeft om een domein af te pakken van de huidige bezitter. Bent u bekend met het feit dat in de USA er een NAVO-achtige organisatie is van domein eigenaren, die elkaar helpen bij hun (zeker daar erg veel geld kostende) verdediging tegen domein begerende grote partijen.

4) Is het u bekend dat de woorden Celsius en Fahrenheit volgens de huidige jurisprudentie op het Internet geen namen van natuurkundigen zijn, maar van luchtjes? Is het u bekend dat het voor de toekomst van Nederland van groot belang zijnde begrip "organics", volgens de huidige jurisprudentie op het Internet alleen shampoo is, terwijl de organische kringloop een belangrijk facet is van het regeringsbeleid? Is het u bekend dat de merkenwet (die bedoeld was om de fabrikanten branche bescherming te geven in de door hen vooraf gevraagde sectoren) gebruikt wordt om los van de bij registratie opgegeven branches de totale communicatie over een woord te beheersen? Bent u van mening dat deze, door zeer grote juridische budgetten, afgedwongen dominante situaties, de ontwikkeling van het Internet in Nederland schaden? Bent u van mening dat het Internet een informatie medium is en dat een URL een pagina in dit informatie medium is? Bent u van mening dat in een democratie een rechter mag bepalen wie er inhoud mag geven aan een pagina in een medium? Indien het "first come, first served" niet wordt gevolgd, wie is er dan gerechtigd om inhoud te gaan geven aan bijvoorbeeld het domein ajax.nl? De Grieks mythologische studievereniging? Een Grieks restaurant? Het schoonmaakmiddel? De voetbalclub? Of het brandblusser merk? Is het u bekend dat deze zaken nu alleen in kortgeding rechtszaken worden bepaald door rechters? Weet u zeker dat de Nederlandse rechters onpartijdig zijn in deze uiterst subjectieve zaken? Is het uberhaupt wel mogelijk om in soortgelijke zaken objectief te zijn? Is het niet noodzakelijk dat hierover adequate wetgeving komt? Is het u bekend dat de domein begerige partijen expres de dagvaardingen zo laat mogelijk laten betekenen aan de domein houdende partijen? Is het u bekend dat domein begerende partijen gebruik maken van de duurste advocatenkantoren die Nederland heeft? Is het u bekend dat Nederlandse rechters hierin verschillend beslissen? Is het u bekend dat de kleine partijen hierbij overwegend het onderspit delven?

5) Bent u met het feit bekend dat er op internet domeinen enorme winsten worden gerealiseerd? Ziet u een domein als een economisch gegeven of ziet u een domein als een maagdelijk gegeven? Weet u dat bijvoorbeeld VNU onlangs 30 miljoen gulden heeft betaald voor het Nederlandse internet domein "startpagina.nl"? Bent u daarom van mening dat het huidige domein registratie systeem te lage prijzen hanteert? Weet u dat de huidige prijs voor het houden van een domein in Nederland slechts f 1,66 per maand is? Bent u van mening dat de overheid hier een belangrijke inkomstenbron laat liggen? Liggen hier geen parallelen met de uitgifte van de nieuwe GSM UTMS frequenties? Bent u van mening dat er in ieder geval een domeinbelasting moet gaan komen? Bij een domeinbezit van 1.000.000 domeinen (volgens prognose van SIDN wordt deze grens dit jaar bereikt) en een domeinbelasting van f 100 per maand is de opbrengst voor de staat f 100.000.000 per maand c.q. f 1.200.000.000 per jaar. Weet u dat een dergelijke belasting een bruto/netto opbrengst verhouding heeft van 100%, aangezien de administratieve structuur daarvoor reeds aanwezig is? Bent u van mening dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de aard waarop Onroerend Zaak Belasting wordt geheven en een belasting op Internet Domeinen? Is het Internet een staatsaangelegenheid, of valt het Internet onder de noemer particulier initiatief? Bent u van mening dat de belastingtechnische status van Internet domeinen nader gedefinieerd moet worden? Bent u van mening dat de goederenrechtelijke status van Internet domeinen nader gedefineerd moet worden (wordt het domein registrerende bedrijf houder of eigenaar)? Bent u mening dat gezien de sterke waardestijgingen de waarde van domeinen moeten worden opgenomen in bedrijfsbalansen? Bent u van mening dat winst op domeinverkoop voor de inkomstenbelasting gelijk gesteld moet worden aan winst op aandelen? Bent u anders niet bang dat de hele domeinen markt een grote zwart-geld berg gaat worden? Bent u van mening dat de Belastingdienst de eigendomsveranderingen van domeinen moet volgen (gelijk als de belasting dat doet bij de onroerend goed markt)? Bent u bekend met het feit dat er zich Digitaal Feodalisme aan het ontwikkelen is? Gaan we hiermee niet 400 jaar terug in de tijd? Moet de NMA zich hier niet over buigen? Bent u van mening dat bij eventuele verplichte bedrijfssplitsingen rechtvaardige normen (groot is op zich namelijk een neutraal gegeven) gehanteerd moeten worden? Bent u bekend met het feit dat een van de dit stuk ondertekenende bedrijven een marktaandeel van circa 12,5% van het nederlandse toplevel domein heeft? Bent u van mening dat Nederland Digitaal (met het oog op de postie van Europa Digitaal) sterk moet aandringen op de realisatie van het .eu toplevel domein? Bent u bekend met het feit dat het .com domein 80% van de wereld e-business herbergt? Bent u van mening dat de USA niet blij zou zijn met de tot standkoming van het .eu domein? Bent u van mening dat de ICANN (de internationale internet namen autoriteit) geen reden meer zou hebben om de start van het Europese .eu domein tegen te houden als niet alle eisen van alle Europese landen bij elkaar werden opgeteld, maar als er gekozen zou worden voor het door de ICANN gewenste "first come, first served" principe? Zou de realisatie van het .eu domein de positie van Europa (en dus ook Nederland) op de wereldmarkt sterk positief zou beinvloeden en een stuk van het marktaandeel van het .com domein naar zich toe zou trekken?

6) Bent u van mening dat in het belang van de ontwikkeling Nederland Digitaal er een speciale internet c.q. IT c.q. ICT rechtskamer komt (parallel aan de ondernemingskamer welke is toegevoegd aan de Amsterdamse rechtbank)? Bent u van mening dat de in het Internet investerende bedrijven, recht hebben op deskundige rechtspraak in dit nieuwe gebied? Bent u van mening dat deze Internet Kamer alleen zinvol is als er Internet Wetgeving door de Formele Wetgever is bepaald? Bent u van mening dat rechtzaken over deze materie niet langer behandeld mogen worden door rechters die (ongehinderd door enige specifieke kennis van het Internet) vinden dat zij in staat zijn om in kortgedingen recht te spreken over deze complexe en gespecialiseerde materie? Bent u van mening dat vooruitlopend op de vorming van de bovenstaande Internet Rechtskamer per rechtbank een rechter met specifieke kennis van het internet, de internet gerelateerde zaken zou moeten behandelen? Bent u van mening dat ondernemers die op de hoogte zijn van huidige problematiek qua domeinkaping door grote bedrijven met grote juridische budgetten dan veel geruster zullen gaan investeren in e-business? Is het belang van het optimaal slagen van Nederland Digitaal niet te belangrijk om door onkundige rechtspraak te laten belemmeren? Is het u bekend dat er in Nederland het eerste geval van domeinkaping (het zonder toestemming overnemen van een bestaand domein -pulse.nl-, dus niet de registratie van een braakliggende url) is opgetreden? Vindt u dat domein-overnames derhalve bij notariele acte geregeld zouden moeten worden? Vindt u dat er wetgeving moet komen inzake domein-overnames zonder toestemming? Vindt u dat het begrip domeinkaping een wettelijke definitie moet krijgen, omdat deze term nu onterecht en veelvuldig wordt gebruikt door bedrijven (die door eigen verslapen) achter het net van bepaalde domeinen vissen en hiermee bonafide bedrijven en makelaardijen in hun eigen voordeel negatief stigmatiseren? Bent u bekend met het feit dat de grote merkenbureau's claims ontvangen van hun opdrachtgevers wegens wanprestatie inzake verzaking van tijdige merkbescherming op het internet? Bent u van mening dat er een speciaal merken.tm.nl domein (bijvoorbeeld: heineken.tm.nl, waarbij tm voor trademark staat) binnen het Nederlandse domein gecreeerd zou moeten worden? Wat is naar uw mening de oplossing voor het toenemende meervoudige voorkomen van merknamen (Dove zeep en Dove chocolade) binnen dit .tm.nl domein? Wie is naar uw mening de rechthebbende op www.ajax.nl? Bent u van mening dat de merkenwet juridisch teruggebracht moet worden tot haar eerste doel: branche gebonden bescherming geven aan een fabrikant? Wat is in uw ogen belangrijker: De vrijheid van informatie en communicatie of de zich (ver buiten de bij deponatie opgegeven) belangen van een producent? Bent u bekend met het feit dat de BVD de eigenaar van de mobieleeenheid.nl een strafrechtelijk onderzoek heeft aangezegd, terwijl dit domein door deze eigenaar in ontwikkeling is als site voor een GSM assesoires verkopend bedrijf (welke inspeelt op een tv-commercial rond "have a break have a Kitkat")?

7) Bent u van mening dat de budgetten van de huidige euro-campagne van de overheid voor het Nederlandse bedrijfsleven veel effectiever aangewend zouden kunnen worden? Zou de euro-campagne eigenlijk niet op zeer korte termijn vervangen moeten worden door een internet campagne? Weet u dat er 900.000 bedrijven zijn in Nederland? Weet u dat er op het ogenblik 300.000 domeinen actief zijn en dat de taart qua domeinen eigenlijk al op is? Weet u dat 75% van alle Nederlandse bedrijven nog geen internet domein heeft? Weet u dat bedrijven zonder internet domein het de komende jaren moeilijk zullen gaan krijgen en ongeacht hun kennis en kapitaal, per definitie verdrongen zullen worden naar een tweede plaats? Bent u van mening dat geplande overheids-investeringen in wegen en openbaar vervoer, door de sterke toename van telewerken (onmiskenbaar gevolg van het de integratie van Internet bij het bedrijfsleven) achteraf onnodig zullen blijken te zijn? Bent u niet bang dat de volgende generatie hierdoor belasting zal moeten betalen voor onnodig gebleken faciliteiten? Bent u bekend met het feit dat aanvragen voor nieuwe domeinen vanaf 1 juli niet meer gecontroleerd gaan worden op racistisch karakter? Bent u bekend met het feit dat er een marktpartij is die (onder protest van beschikbaarheid) vanuit sociale hygiene dubieuze namen uit het vrije verkeer heeft gehaald? Bent u bekend met het gegeven dat deze marktpartij deze namen graag zou willen overdragen aan het OM? Heeft volgens u het Openbaar Ministerie niet preventief maatschappelijke plicht om racistische namen te registreren en deze vervolgens te laten doodlopen? Bent u bekend met het feit dat de domeinen nazi.nl, neonazi.nl, neo-nazi.nl en racisten.nl vrij op dit moment zijn voor registratie en dus per 1 juli zonder problemen geclaimd kunnen worden door dubieuze groepen? Bent u van mening dat een politicus omdat hij/zij politicus is recht heeft op het door henzelf gewenst geachte domein? Bent u van mening dat bekendheid een bekende burger meer rechten geeft dan een doorsnee burger? Bent u van mening dat politici, filmsterren en sportmensen belangrijker zijn dan (c.q. meer rechten hebben dan) de normale burger? Heeft het kabinet een beleid inzake autonummerplaten met woorden (welke in diverse andere landen door de overheid gebruikt worden als inkomstenbron)? Heeft het kabinet beleid inzake woordbellen bijvoorbeeld 0800-vakantie etc.)? Bent u van mening dat hierop dezelfde belastingen als op domeinen zouden moeten gaan komen? Welke voorstellen wilt u gaan indienen om de noodzakelijke omscholing mogelijk te maken voor beroepen waarvoor in de internet business schreeuwende behoefte aan is, zoals webmaster, webdatabasemanger, postmaster en hostmaster?
In vertrouwen dat onze vragen rond Nederland Digitaal zullen leiden tot noodzakelijke antwoorden en zekerheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit zou de concurrentie-positie met het buitenland positief beinvloeden.

In dit vertrouwen tekenen wij gezamenlijk met hoogachting:

Drs. Han Schook
Internet Beleidsmedewerker
Stichting Orleans
GSM 0616-208882
(schook@orleans.nl)
Tel. 020-4564138
Fax 020-4564050

Kim Postma
Corporate Communicator
Digital Publishing Research
GSM 0616-208889
postma@digital-publishing.nl
Tel. 020-4564130
Fax 020-4564050

Mr. Steven Timmer
Domein Jurist
Namespace CV
GSM 0616-580666
(timmer@namespace.nl)
Tel. 020-4564135
Fax 020-4564050

Roelof Bethlehem
Company Consultant
Business Development Group Amsterdam CV
GSM 0616-210611
bethlehem@business-development.nl
Tel. 020-4564134
Fax 020-4564050

Gijs Graafland
Internet Strategist
Management Support Groep Amsterdam CV
GSM 0655-800630
(graafland@msga.nl)
Tel. 020-4564132
Fax 020-4564050

Govert Pennings
Domein Makelaar
The Company
GSM 0616-28765421
pennings@the-company.nl
Tel. 020-4564131
Fax 020-4564050

Gerard de Vente
Office Manager
Informatica Bedrijfsbeheer
GSM 0616-580671
devente@informatica-bedrijfsbeheer.nl
Tel. 020-4564137
Fax 020-4564050

Alle bovenstaande personen zijn verbonden aan het IDCA (Internet Development Centre Amsterdam) hetwelk is geinitieerd door Orleans Holland.

Met vriendelijke groet,

Maartje Gerretsen

GSM 0628-765438

Media Contacten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie