Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PS Utrecht stemmen in met verdeling extra middelen

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht


Persbericht
25 mei 2000

Behandeling Kadernota 2001
PS STEMMEN IN MET VERDELING EXTRA MIDDELEN

De 42,8 miljoen die voor 2001 beschikbaar is voor nieuw beleid wordt conform het voorstel van GS besteed. Dit is de belangrijkste conclusie uit de statenvergadering van 22 en 26 mei, waarin de Kadernota 2001 is behandeld. GS hebben in de kadernota per beleidsthema aangegeven wat zij willen bereiken in 2001 en welke extra middelen daarvoor worden ingezet, te weten:
* Investeren in het stedelijk en landelijk gebied: 13,7 miljoen extra in 2001

* Bereikbaarheid waarborgen: 15,6 miljoen extra in 2001
* Kennisinfrastructuur en werkgelegenheid: 0,4 miljoen extra in 2001
* Cultuur en cultureel erfgoed behouden: 5 miljoen extra in 2001
* Sociale samenhang, zorg en participatie: 3,5 miljoen extra in 2001
* Kwaliteit in bestuur: 4,7 miljoen extra in 2001
In het najaar worden de voorstellen in de begroting 2001 uitgewerkt tot concrete voorstellen met prestatie-eisen.

Ondanks de instemming van de statenleden met de plannen die GS voor 2001 hebben gemaakt, werd er wel extra aandacht en middelen gevraagd voor verschillende beleidsvelden, zoals de jeugdhulpverlening en de jeugdzorg, de openbaar vervoervoorzieningen en de P&O-functie binnen het ambtelijk apparaat.

Extra aandacht
Extra aandacht en middelen werd onder meer gevraagd voor de jeugdzorg (betere aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs om schooluitval onder jongeren te voorkomen) en de jeugdhulpverlening (voorstellen van GS om de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening terug te brengen). Beide moties hierover zijn aangenomen. Tweede punt van zorg betreft het openbaar vervoer. Er wordt nogmaals bij GS op aangedrongen om extra inspanningen te verrichten voor een versnelde aanleg van het Randstadspoor. Daarnaast wordt gepleit voor het instellen van een stimuleringsfonds openbaar vervoer in 2001. Daarbij zou het mogelijk moeten zijn dat partijen in de provinciale vervoersregio in bijzondere gevallen medefinanciering kunnen aanvragen voor verbetering van het openbaar vervoeraanbod. GS geven aan dat er op dit moment voldoende mogelijk is met beschikbare rijksmiddelen (0,75 miljoen). De 3 moties over het openbaar vervoer zijn aangenomen.
Tot slot is de positionering van de P&O-functie binnen het ambtelijk apparaat aan enige kritiek onderhevig. De kritiek richt zich onder andere op de implementatie van het personeelsbeleid, waarvoor door verschillende omstandigheden onvoldoende aandacht is geweest. Het college van GS onderkent dit probleem en heeft aangegeven dit aan te gaan pakken. Ten behoeve van een succesvolle start voor P&O in september - met ingang van de nieuwe organisatiestructuur - wordt een Plan van aanpak voorbereid.
Sportbeleid
Opmerkelijk was nog de motie sport van D66. Hierin geeft D66 aan dat de provincie in de ogen van regionale en lokale gesprekspartners en sportbonden in de provincie, een taak laat liggen door geen duidelijk sportbeleid te voeren. D66 verzoekt het college daarom om in overleg te treden met Sportservice Midden Nederland - die sportverenigingen ondersteunt - om tot een goede invulling van de taken te komen. Hiervoor wil D66 voor de komende vier jaar 2,5 miljoen gulden subsidie verstrekken aan sportservice Midden Nederland. Onder toezegging van GS dat zij bij de begrotingsbehandeling voor 2001 concrete voorstellen zal doen voor een dergelijk sportbeleid heeft D'66 de motie teruggetrokken.
Moties
Tijdens de statenvergadering werden 15 moties en 1 amendement ingediend. 10 moties werden aangenomen, 2 verworpen en 3 ingetrokken. Het amendement van het CDA is op eigen verzoek ingetrokken. Zonodig komt het CDA er op terug bij de begrotingsbehandeling in het najaar.
(Voor informatie: Victor.Steultjens@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 17)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie