Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief bij Algemeen Overleg over mest- en ammoniakbeleid

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2000/2159
datum
19-05-2000

onderwerp
Nadere informatie t.b.v. voorbereiding van Algemeen Overleg d.d. 25 mei a.s. - voortgang doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nadere informatie toekomen over de volgende onderwerpen: 1. Boer-boer transport;
2. Derogatie maximaal 250 kg N/hectare grasland; 3. Stand van zaken beëindigingsregelin

Een en ander ten behoeve van de voorbereiding van het Algemeen Overleg op 25 mei a.s. over de Vierde Voortgangsrapportage Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid.

up

datum
19-05-2000

kenmerk
TRCDL/2000/2159

bijlage

1. Boer-boer transport

Met ingang van 1 januari 2000 is het zogenaamde lichte regime in Minas afgeschaft. Dit betekende dat vanaf deze datum een einde is gekomen aan de overgangsmaatregel waarbij bij mesttransporten op korte afstand mag worden afgeweken van de verplichting tot het wegen en bemonsteren van de afgevoerde mest door een erkend monsternemer. Tot het afschaffen van het lichte regime is besloten in het Algemeen Overleg van 18 maart 1999 over de Derde Voortgangsrapportage Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid op uitdrukkelijk verzoek van uw Kamer. Door de Kamer is toen het voorstel van mijn voorganger voor een beperkte voortzetting van het lichte regime afgewezen.

Overleg bedrijfsleven
De beëindiging van het lichte regime heeft eind 1999/begin 2000 geleid tot protesten bij boeren. Tijdens het Algemeen Overleg van 22 maart 2000 is het onderwerp door uw Kamer opnieuw op de agenda gezet. Vervolgens heeft uw Kamer hierover op 4 april jl. een motie aanvaard. De motie roept de regering op in samenspraak met betrokkenen zich in te spannen dat er een voor de boeren en mesttransporteurs werkbare en betaalbare oplossing wordt gevonden voor de zich voordoende knelpunten, waarbij onverlet wordt gelaten dat er gewerkt wordt vanuit een controleerbaar en handhaafbaar stelsel.
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft daarop intensief overleg gevoerd met LTO Nederland en CUMELA Nederland. Hieruit is gebleken dat er weliswaar over het algemeen ruim voldoende is geïnvesteerd door de intermediaire sector, maar dat niet uitgesloten kan worden dat in sommige regio's, met name Noord-Nederland en Noord-Holland, niet aan elke vraag naar mestbemonstering en -weging spoorslags gehoor kan worden gegeven. Ook kunnen in individuele gevallen de kosten van de verplichting tot wegen en bemonsteren oplopen door het ontbreken van voldoende weegapparatuur in de directe nabijheid of op het transportmiddel zelf. De verwachting is overigens dat dit een tijdelijk probleem is dat niet hoeft op te treden indien boeren tijdig afspraken maken met loonwerkers.
Met name van de kant van LTO Nederland is hiernaast aangegeven dat vooral bedrijven met een relatief klein mestoverschot, die dit overschot in de buurt kunnen afzetten, de verplichting tot het wegen en bemonsteren als onevenredig zwaar beoordelen.
Oplossing voor klein mestoverschot
Uit het oogpunt van consistentie van overheidsbeleid, geen achteruitgang op het gebied van controleerbaarheid en handhaafbaarheid en omdat uit het gezamenlijk overleg met LTO Nederland en CUMELA Nederland is gebleken dat het probleem beperkt blijft, ligt een wezenlijke bijstelling van de huidige regelgeving niet voor de hand. Aan de andere kant hebben we er begrip voor dat voor bedrijven met een relatief klein mestoverschot de verplichting tot weging en bemonstering als zwaar wordt ervaren. Ook het milieurisico is in deze situaties beperkter dan bij bedrijven met een groot overschot. We hebben daarom het volgende besloten.
Bedrijven met een relatief klein mestoverschot krijgen de gelegenheid dit overschot af te zetten op basis van de forfaitaire mineralengehalten uit bijlage C van de Meststoffenwet en het geschat gewicht. Voorwaarde hierbij is dat de mest wordt afgezet binnen 10 kilometer en rechtstreeks naar de eindgebruiker van de mest (akkerbouwer of extensieve veehouder) gaat. Afvoer naar een intermediaire onderneming is niet mogelijk. Deze voorziening blijft beperkt tot 500 kilogram fosfaat in dierlijke mest per bedrijf. Dit betekent dat bedrijven die meer mest willen afzetten, geen gebruik kunnen maken van deze voorziening. Alleen bedrijven met een maximaal overschot van 500 kilogram fosfaat komen in aanmerking. Deze hoeveelheid komt overeen met circa 15% van de totale mestproductie van een gemiddeld melkveebedrijf. We wijzen er overigens op dat slechts een beperkt deel van de melkveebedrijven een mestoverschot kent dat afgevoerd moet worden.
Melkvee- en varkensbedrijven met een relatief klein mestoverschot kunnen met deze voorziening goed uit de voeten. Voor pluimveebedrijven die relatief veel meer fosfaat produceren, is deze hoeveelheid te beperkt. Voor pluimveebedrijven die vaste mest produceren, geldt daarom een hoeveelheid van 2.000 kilogram fosfaat. Zij kunnen dan eenzelfde percentage van de totale mestproductie als geldt bij varkens- en melkveebedrijven via deze voorziening afzetten. Het derde element in het besluit is dat de mestafnemers ondanks de afname van de niet bemonsterde en gewogen mest, toch deel kunnen nemen aan Minas-verfijnd. De verfijnde Minas stelt immers in principe verplicht dat alle afgenomen mest is bemonsterd en gewogen. Voor de mestafnemers geldt de voorwaarde dat tot 500 kilogram fosfaat, ook voor vaste pluimveemest, op deze manier mag worden afgenomen. Dit betekent dat de producent van de vaste pluimveemest 4 afnemers moet hebben.
Naar verwachting zal deze voorziening ertoe kunnen leiden dat minder dan 5% van de totale hoeveelheid af te voeren mest in Nederland zonder wegen en bemonsteren kan worden afgezet. Het milieurisico blijft hierdoor beperkt.
Bovenstaande lijn beschouwen we als een structurele voorziening voor bedrijven met een klein mestoverschot. Als overgang van het lichte regime zoals dat in 1998 en 1999 gold naar de beperkte structurele voorziening, zijn we bereid om voor 2000 en 2001 een overgangsregeling te treffen. In de overgangsregeling geldt een hoeveelheid van 750 kilogram fosfaat voor drijfmest en 3000 kilogram voor vaste pluimveemest. De overige voorwaarden blijven hetzelfde. Met de gekozen benadering wordt naar onze overtuiging tegemoet gekomen aan een aantal praktische problemen die door LTO Nederland naar voren zijn gebracht.

Hiernaast hebben we ook besloten dat de verplichting tot het gebruik van de fraudebestendige monsterverpakker voor drijfmest niet wordt ingevoerd per 1 juli a.s. zoals eerder aangekondigd, maar dat deze verplichting wordt verschoven naar 1 januari 2001. Hiermee komen we tegemoet aan de vertraging die is opgetreden door de discussie rond het boer-boer transport. De praktijk krijgt met dit uitstel de gelegenheid zich goed voor te bereiden op de verplichting.

2. Derogatie maximaal 250 kg N/hectare grasland

Op 20 april jl. is aan de Europese Commissie de brief verzonden waarin Nederland mededeling doet van de derogatie voor het gebruik van dierlijke mest op grasland tot een maximaal niveau van 250 kg stikstof per hectare met ingang van 1 januari 2003. In deze brief is aangegeven dat het derogatieverzoek is gebaseerd op het RIVM-rapport "Onderbouwing van het Nederlands derogatieverzoek", dat bij de brief is gevoegd. Een kopie van deze brief alsmede het RIVM-rapport hebben wij uw Kamer ter kennisname aangeboden. Door uw Kamer is verzocht om een nadere toelichting op vorengenoemde brief.

Inhoud wetenschappelijke analyse
Het RIVM c.s. zijn verzocht na te gaan of gelet op punt 2, onder b, van bijlage III bij de Nitraatrichtlijn voor grasland een andere hoeveelheid kan worden vastgesteld dan de in de Nitraatrichtlijn bepaalde hoeveelheid van maximaal 170 kg stikstof dierlijke mest per hectare, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en aan te geven wat die andere hoeveelheid zou kunnen zijn.
Het RIVM c.s. zijn tot de conclusie gekomen dat de in de Nitraatrichtlijn genoemde objectieve criteria "lang groeiseizoen" en "hoge stikstofopname" van toepassing zijn op het grasland in Nederland. Vervolgens is een kwantitatieve analyse uitgevoerd van het mogelijke niveau van een derogatie. Daarbij is als kader gehanteerd het Minas en de daarbij behorende stikstofverliesnormen van 2003, waarmee de norm van 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater wordt gerealiseerd. Daarnaast zullen deze verliesnormen tezamen met de aanvullende emissiebeperkende maatregelen leiden tot een vermindering van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater met circa 50%. Binnen dit kader is gebleken dat de maximale bijdrage van dierlijke mest in de totale stikstofgift op grasland circa 360 kg stikstof per hectare kan bedragen voor vochthoudende gronden en circa 290 kg stikstof per hectare voor droge gronden.
De maximale bijdrage van dierlijke mest is 30 à 50 kg stikstof per hectare lager indien ook rekening wordt gehouden met de fosfaatverliesnormen.

Beleidsmatige conclusies
Onze conclusie is dat de door het RIVM uitgevoerde analyse een goede onderbouwing biedt om voor uitsluitend grasland de in de Nitraatrichtlijn maximaal bepaalde hoeveelheid dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare te verhogen. Daarbij hebben wij gekozen voor een verhoging naar 250 kg stikstof per hectare. De volgende overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld.
a. Het RIVM c.geven aan wat de maximale bijdrage is van dierlijke mest in de totale stikstofgifBerekend is welke mestgift in 2003 maximaal mogelijk is afhankelijk van beweidingssysteem en grondsoorHet RIVM tekent daarbij aan dat bij de berekende maximale doseringen van dierlijke mest is uitgegaan van bedrijven met een uitstekend mineralenmanagement onder optimale omstandighedeDit geldt lang niet voor alle bedrijven en dat betekent derhalve dat voor een aanzienlijk deel van de bedrijven de mestgift op een lager niveau komt te ligge
b. Het RIVM c.s. komen tot hun conclusies op basis van modelberekeningen en enkele veldproeven. De reden hiervoor is dat de verliesnormen van 2003 uitgangspunt zijn voor het niveau van de derogatie voor grasland en inzicht nodig is bij variërende veedichtheden teneinde een representatief beeld van de sector te krijgen.
c. Wij hechten sterk aan eenvoudige, handhaafbare en controleerbare wet- en regelgeving. Daardoor gaat onze voorkeur uit naar één norm voor dierlijke mest op grasland in het mestafzetsysteem die verantwoord is voor alle grondsoorten en alle bedrijven. Gekozen is daarom voor een algemene norm per 1 januari 2003 welke van kracht is voor alle grasland. De daadwerkelijke meststromen worden gereguleerd via Minas.
d. Nederland kent ook een fosfaatbeleid. Dit blijft van belang om de uitspoeling van fosfaat naar grond- en oppervlaktewater te beperken en daarmee de eutrofiëring van zoet oppervlaktewater. Immers, de Nitraatrichtlijn heeft als één van zijn doelstellingen het tegengaan van eutrofiëring. Hiermee rekening houdend ligt de mogelijkheid tot het aanwenden van dierlijke mest op grasland 30 à 50 kg stikstof lager, afhankelijk van de omstandigheden.
Overigens merken wij op dat de derogatie van 250 kg N dierlijke mest per hectare betrekking heeft op de gemiddelde situatie in Nederland. Individuele melkveebedrijven met een zeer goed grasland- en mineralenmanagement kunnen binnen de grenzen van de fosfaatverliesnormen van Minas in werkelijkheid uitkomen op een hogere gift dan 250 kg stikstof dierlijke mest per hectare. Wij hebben u hierover reeds geïnformeerd in de brief van 5 oktober 1999 aan uw Kamer.
Deze bedrijven blijven binnen de marges van de wetenschappelijke onderbouwing zoals neergelegd in het RIVM-rapport. Immers de bedrijven blijven binnen de fosfaat- en stikstofverliesnormen en daarmee binnen de milieudoelstellingen.

Tot slot wordt opgemerkt dat in de Nitraatrichtlijn nadrukkelijk is aangegeven dat een lidstaat een andere hoeveelheid dan maximaal 170 kg N dierlijke mest per hectare kan vaststellen mits deze hoeveelheid zodanig wordt vastgesteld dat geen afbreuk wordt gedaan aan het bereiken van de in artikel 1 genoemde doelstellingen en zij wordt gemotiveerd aan de hand van objectieve criteria. Op basis van het RIVM-rapport c.s. voldoet een gemiddelde hoeveelheid van maximaal 250 kg N dierlijke mest per hectare grasland aan deze voorwaarden. De Commissie is voorgesteld het rapport van het RIVM c.s. te onderwerpen aan een internationale, wetenschappelijke review. Op dit moment worden nadere besprekingen voorbereid met de Commissie over zowel de voortgang van het mestbeleid als specifiek de voorgenomen derogatie.

Invloed op het mestoverschot
Op verschillende plaatsen is gesuggereerd dat een hogere derogatie voor grasland dan 250 kg per hectare zal leiden tot een evenredige afname van het mestoverschot. Deze conclusie is onjuist en wordt in het RIVM-rapport ook niet getrokken.
Het betreft hier een complexe materie die in het RIVM-rapport niet wordt behandeld. Essentieel is de mate waarin agrariërs dierlijke mest accepteren van veehouders met een mestoverschot op het bedrijf. Er zou op dit moment al geen sprake zijn van een mestoverschot indien alle akkerbouwers bereid zouden zijn de binnen de regelgeving toegestane hoeveelheden dierlijke mest voor de volle 100% te benutten. Zoals bekend is dit niet het geval. Hetzelfde geldt voor de melkveebedrijven. Ook hier zal de nog aanwezige plaatsingsruimte van dierlijke mest in de praktijk nimmer volledig benut worden. Een hogere derogatie dan 250 kg stikstof zou vooral soelaas bieden voor de zeer intensieve melkveehouderijbedrijven met een uitgekiend mineralenmanagement. Minder intensieve bedrijven zullen niet geneigd zijn het kunstmestgebruik zoveel mogelijk te reduceren met het doel om zoveel mogelijk dierlijke mest van andere bedrijven te kunnen aanvoeren. Dat is bij de huidige verliesnormen niet het geval en dat zal bij aangescherpte verliesnormen nog veel minder het geval zijn. Derhalve zal de invloed van het eventueel verhogen van de derogatie voor grasland op het landelijk mestoverschot zeer beperkt zijn. De voorgenomen reductie van de veestapel blijft daarom onontkoombaar.
Conclusie
De door het RIVM c.s. uitgevoerde analyse betekent een krachtige ondersteuning van het door Nederland ingezette beleid om de Nitraatrichtlijn te implementeren met een derogatie voor grasland van gemiddeld 250 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare.
3. Stand van zaken beëindigingsregeling

Tot en met 18 mei jl. zijn door LASER 2.988 aanvragen ontvangen, waarvan 587 na
19 april 2000. Het betreft een voorlopig resultaat omdat de aanvragen nog niet zijn gecontroleerd. Bovendien kunnen in de resterende dagen nog aanvragen binnenkomen.

Alle aanvragers hebben een ontvangstbevestiging gekregen. Het beoordelen van de aanvragen gaat van start als alle benodigde informatie binnen is. Op dit moment zijn de werkzaamheden erop gericht de aanvragen te completeren. Naar verwachting kunnen medio juli a.s. de eerste aanvragen worden afgehandeld.

Zoals bekend is heden de laatste dag dat de regeling nog open is. Wij zullen de Kamer voor het Algemeen Overleg van 25 mei a.s. een totaaloverzicht doen toekomen van de resultaten van de eerste openstelling van de beëindigingsregeling.

Een eerste conclusie onzerzijds is dat we met de vermindering van het landelijk mestoverschot en de sloop van de stallen een flinke stap voorwaarts hebben gezet. De regeling kan als succesvol worden betiteld, zeker als we hierbij in ogenschouw nemen dat de varkensprijzen momenteel vrij hoog zijn en de druk van het afsluiten van mestafzetcontracten in de praktijk nog niet voelbaar is. De komende periode zal een evaluatie plaatsvinden van de regeling. De resultaten daarvan zullen worden gebruikt voor de volgende tranche in 2001.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...