Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 22 2000

Kapvergunning
Meulen Bouwpromotie vraagt kapvergunning voor het rooien van een houtopstand (400 vierkante meter) rondom het pompgebouw nabij bedrijvenstad Fortuna in verband met de bouw van een nieuw pompgebouw en de aanleg van verhardingen. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de afdeling Groen, Natuur en Landschap.
Parkeerverbod
Burgemeester en wethouders van Sittard maken ingevolge artikel 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer bekend dat besloten is voor de Zwaanstraat, de Eksterstraat en de Spechtstraat een parkeerverbod in te stellen aan de zijde van de even huisnummers. Middels de plaatsing van het bord E1, zoals aangeduid in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zal dit parkeerverbod worden aangegeven.
Dit besluit is genomen uit oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede de vrijheid van het verkeer en ter bescherming van weggebruikers en passagiers, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit besluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Civiele Techniek/werkeenheid verkeer (kamer 511) tijdens kantooruren op de werkdagen dat het gemeentehuis geopend is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, na datum van publicatie van het onderhavige besluit, bij het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard, Postbus 18, 6130 AA Sittard een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen Burgemeester en Wethouders van Geleen maken - overeenkomstig het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - bekend, dat met ingang van maandag 5 juni 2000 gedurende een periode van vier weken, derhalve tot en met vrijdag 30 juni 2000, ter gemeentesecretarie van Geleen, Service-centrum Bouwen & Wonen, voor een ieder ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen.
Met het voorontwerp wordt beoogd om te komen tot een actueel bestemmingsplan voor het bestaande DSM-complex, waarmee enerzijds op flexibele wijze kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de chemie-sector onder waarborging anderzijds van de rechtszekerheid voor met name burgers/omwonenden.
Gedurende de hiervoor aangeduide termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn of haar reactie omtrent het voorontwerp - bij voorkeur schriftelijk - aan het College van Burgemeester en Wethouders van Geleen kenbaar te maken.

Vrijstelling bestemmingsplan
Ter voldoening aan het bepaalde in afd. 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht maken Burgemeester en Wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Industriepark Noord voor een verzoek tot het bouwen van een detailhandelsvestiging in de woninginrichtingsbranche tot maximaal
3000 m2 verkoopvloeroppervlak op een gedeelte van de percelen Dr. Nolenslaan 149a en 151.
Genoemd verzoek met de daarbij behorende tekeningen liggen met ingang van 5 juni a.s. gedurende 4 weken op het Stadhuis bij de balie Bouwen en Wonen ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over deze aanvraag en/of het voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling naar voren brengen.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie