Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV Meststoffenwet invoering stelsel pluimveerechten

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV meststoffenwet ivm invoering stelsel van pluimveerechten

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 19:48


2


26473 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten

Nr. 16 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2000

Op 23 mei jl. vond de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten (kamerstukken II 1998/99, 26 473, nr. 2).

Bij die gelegenheid heb ik tot mijn genoegen kunnen constateren dat de hoofddoelstelling van het wetsvoorstel door de woordvoerders van alle frac-ties wordt gesteund: een bevriezing van de omvang van de pluimveestapel op het niveau van 1995-1997, rekening hou-dend met bedrijfsmutaties en aangegane onomkeerbare investeringsverplichtingen tot 6 november 1998; op de laatstgenoemde datum werden de maatregelen van het wetsvoorstel aangekondigd (ka-mer--stuk-ken II 1998/99, 26
280, nr. 1).

Tegelijkertijd heeft een uitvoerige gedachtewisseling plaatsgevonden over de vraag of bij de overstap naar het nieuwe stelsel van pluimveerechten de niet-benutte ruimte binnen het niet-grond-ge-bon---den mest-produc-tierecht van een be--drijf, de zogenoemde 'latente ruim-te', in stand moet blijven voor het houden van pluimvee. Het in stand laten van deze ruimte zou echter juist ernstig af-breuk doen aan de realisatie van de gezamenlijk gedragen hoofddoelstelling van het wetsvoorstel.

Er bleek daarbij bovendien sprake te zijn van een misverstand bij de leden van enkele fracties, die meenden dat met het verval van de latente ruimte voor de pluimveehouderij tevens de ruimte zou komen te vervallen die een bedrijf nodig zou hebben om fluctuaties in de om-vang van de pluim-veestapel in de loop van het jaar op te vangen (tijdelijke leegstand, uit-val, ziekte e.d.). Dat is evenwel niet het geval, het wetsvoorstel behoudt op dit punt alle flexibiliteit: het plafond van het pluimveerecht zoals dat op basis van het gemiddelde aantal dieren in - naar keuze van de veehou-der - 1995, 1996 of 1997 is bepaald, geldt immers ook in de toekomst als jaargemiddelde; in de loop van het jaar kunnen op bedrijven dus grotere aantallen kippen en kalkoenen dan het jaargemiddelde worden gehouden, als ge-middeld over het gehele jaar genomen het pluimveerecht maar niet wordt overschreden.

Voorts is wellicht nog onvoldoende onderkend dat het wetsvoorstel onder meer in artikel 58k reeds een uitgebreide voorziening ter voorkoming van knelgevallen bevat, onder meer voor de situatie waarbij sprake is van onomkeerbare investeringsverplichtingen die zijn aangegaan vóór 6 november 1998, alsook voor de situatie dat een bedrijf - nadat het enkele jaren nagenoeg stil heeft gelegen - in 1998 opnieuw is opgestart.

Ik verzoek u daarom om uw Kamer in overweging te geven met het oog op een eventuele heropening van de beraadslagingen de stemming over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen uit te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie