Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Amsterdam Stadsdeel Zuid

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen

Nieuwsdatum:
26-May-2000

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen vergadert op dinsdag 6 juni in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staan onder meer:

7e Herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt (Baarsstraat) De herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (Seniorenwoningen Baarsstraat) dient ertoe de realisatie van seniorenwoningen, koopwoningen en enkele bedrijfsruimten op de percelen Baarsstraat 29,
31 en Vaartstraat 19 mogelijk te maken.

Motie C
Bij de behandeling van de begroting 2000 is door de raad een motie aangenomen (Motie C), waarin de raad vraagt om inzicht in de beschikbare beleidscapaciteit en in de prioriteiten die worden gesteld bij de toedeling van die capaciteit.

Voorjaarsnota (tweede suppletore wijziging van de Begroting 2000) De Voorjaarsnota is het eerste tijdstip na vaststelling van de Begroting 2000 waarop voorstellen voor Nieuw Beleid worden voorgelegd aan de Raad. In deze raadsvoordracht wordt een samenvatting gegeven van de mutaties zoals opgenomen in de bestedingsvoorstellen van de fondsen.

Tweede Bestedingsvoorstel Stadsvernieuwingsfonds 2000 Dit betreft een specificatie van de Voorjaarsnota; per post wordt toelichting gegeven op de aanpassingen ten opzichte van de begroting
2000.

Tweede Bestedingsvoorstel Investeringsfonds Vastgoed 2000 Dit betreft een specificatie van de Voorjaarsnota; per post wordt toelichting gegeven op de aanpassingen ten opzichte van de begroting
2000.

Verdeling Rekening Resultaat 1999
De Verdeling Rekening-Resultaat is ook een onderdeel van de Voorjaarsnota; hierin worden voorstellen gedaan voor besteding van het resultaat (ongeveer 8 miljoen)

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1811.

Vergadering Commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken Nieuwsdatum:
26-May-2000

De commissie Openbare Ruimte en Algemene Zaken vergadert op woensdag 7 juni in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 19.30 uur
Op de agenda staan onder meer:
Presentatie Stand van Zaken ontwikkeling coördinatie Handhavingsbeleid
Voor het opzetten van een integraal handhavingsbeleid wordt onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (SGBO). De bedoeling is dat fase 2, de doorlichting van de te handhaven regelgeving in stadsdeel Oud Zuid, voor de zomer wordt afgerond. Door de SGBO zal een presentatie gegeven worden van de vorderingen in het doorlichten van de door het stadsdeel te handhaven regels.

Instructiebad Zuiderbad
Op grond van het rapport van Drijver en Partners: Consequenties uitbreiding Zuiderbad met instructie/doelgroepenbassin van januari
2000 (met aanvulling) wordt de commissie gevraagd in te stemmen met het opnemen van een instructiebad in het Zuiderbad.
Uitbreiding voorzieningenniveau KCA inzameling
Voorgesteld wordt de inzameling van Klein Chemisch Afval in eigen beheer te nemen en niet overdag, maar in de avonduren en op zaterdagen te laten plaatsvinden.

Voorstellen inzameling glas en papier
Voorgesteld wordt een netwerk van 110 ondergrondse glas- en papiercontainers te realiseren. Het voorstel betreft het ondergronds maken van bestaande 97 locaties, het uitbreiden met ± 13 locaties, en op alle locaties zowel glas- als papiercontainers plaatsen.
Voorstel inzake de inzet van de beschikbare beleidscapaciteit (motie C)
Betreft de beantwoording van het DB op een door de Stadsdeelraad aangenomen motie over de inzet van beschikbare menskracht voor beleidsmatige onderwerpen.

Uitgangspunt Evenementenbeleid Museumplein
De vraag is of niet-culturele evenementen op het plein worden uitgesloten of niet.

Bestedingsvoorstel fonds Openbare Ruimte
In dit bestedingsvoorstel wordt voorgesteld om aan het programma van werken alleen toe te voegen de projecten die in aansluiting op stadsvernieuwing en sloop/nieuwbouw in voorbereiding moeten worden genomen.

Bestedingsvoorstel 2-2000 Investeringsfonds Parken (Vondelpark) Voorgesteld wordt extra budgetten toe te kennen aan Projectmanagement en Extern Communicatieplan.

Bestedingsvoorstel fonds Museumplein
Een groot scala aan herstel- en verbeteringswerkzaamheden, extra voorzieningen, afwikkelen van verplichtingen uit 1999 e.d. worden in het bestedingsvoorstel geregeld.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65 . Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1911

Indienen inspraakreacties Ring Oud Zuid Nieuwsdatum: 26-May-2000

De termijn om inspraakreacties in te dienen, is voor de trajectdelen Roelof Hartplein / Roelof Hartstraat en Van Baerlestraat verlengd tot
14 juni 2000.

Klachtenregeling Nieuwsdatum: 26-May-2000

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt bekend dat zij in haar vergadering van 23 mei 2000 heeft vastgesteld de Uitvoeringsinstructie klachtenregeling.
Deze uitvoeringsinstructie is gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht en beschrijft de wijze waarop in het stadsdeel klachten van burgers worden behandeld. De instructie ligt ter inzage bij onze informatiecentra in de kantoren van het stadsdeel in de Karel du Jardinstraat en de Koninginneweg.

Amsterdam, 31 mei 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur

Drenthepark mogelijk alternatief voor Apollohal Nieuwsdatum:
26-May-2000

Het Dagelijks Bestuur heeft gebruikers van de Apollohal in april een drietal opties voorgelegd als alternatieve locatie voor de Apollohal. Naar aanleiding van de reacties heeft het DB op 23 mei besloten om de twee opties bij de sporthallen Zuid niet verder te onderzoeken. Wel komt er nader onderzoek naar het realiteitsgehalte en de mogelijkheden van het sportcomplex Drentepark. Een besluit over het al dan niet uitplaatsen van de sportfunctie wordt uitgesteld tot dit nader onderzoek is uitgevoerd.

Achtergrond
In 1998 zijn de stadsdelen de Pijp en Zuid gefuseerd. Er zijn nu nog twee stadsdeelkantoren. Voor het functioneren van de organisatie en de burger werkt dit onhandig. Daarom wordt gezocht naar één stadsdeelkantoor, in het midden van het stadsdeel. Mogelijke locaties waren in eerste instantie de Valeriuskliniek en de Apollohal. Uit onderzoek blijkt dat de Valeriuskliniek te duur wordt. Verbouw van de Apollohal lijkt financieel en bouwkundig haalbaar, maar dan moeten er wel alternatieven zijn voor de huidige gebruikers van de sporthal.
Alternatieven
Er is onderzoek gedaan naar voor de gebruikers aanvaardbare alternatieven. Er zijn drie opties naar voren gekomen:
1. Topsport in hal 1 van de sporthallen Zuid (achter Olympisch Stadion) met daarbij een nieuwe hal met 3 velden voor de recreatiesport bij de sporthallen Zuid

2. Een nieuwe hal bij de sporthallen Zuid

3. Een nieuwe sporthal in project Drenthepark (pal ten zuiden van de ringweg voorbij de RAI)
Deze opties zijn in april aan de gebruikers van de Apollohal voorgelegd.

Reacties gebruikers
De teneur van de reacties van de betrokken basketbalverenigingen en Amsterdamse Sportraad is, dat zij het liefst in de Apollohal willen blijven. De opties 1 en 2 (bij de sporthallen Zuid) worden afgewezen. Optie 3 (Drentepark) biedt nu nog onvoldoende houvast, maar is wellicht de moeite waard om nader uit te werken.
Voor meer informatie:
Christine van ´t Hull,
communicatie-adviseur sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Telefoon: 020 -678 1814 of 06 22 52 79 26

Vergunningen Nieuwsdatum: 26-May-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Aanvragen vergunning

1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel WESTLANDGRACHT/ HOEK TH. DE BOCKSTRAAT voor het oprichten van een fitpoint voor tijdelijk gebruik op het speelterrein (aanvraagnummer 51-00-0140)

- Voor het perceel CORNELIS ANTHONISZSTRAAT 79-HS voor het gedeeltelijk veranderen van de beganegrondverdieping en teerste verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning (aanvraagnummer 51-00-0146)

- Voor het perceel HÄNDELSTRAAT 1 voor het veranderen van de zolderverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0147)
- Voor het perceel APOLLOLAAN 7 voor het uitbreiden van het woonhuis met kantoorruimte (aanvraagnummer 51-00-0148)

- Voor het perceel KONINGINNEWEG 202-II voor het maken van één dakterras, hekwerk en één dakopbouw ter plaatse van de toegang naar het dakterras (aanvraagnummer 51-00-0149)

- Voor het perceel JAN VAN EIJCKSTRAAT 6-HS EN 8-HS voor het aanbrengen van een rookgasafvoer in de achtergevel van het gebouw (aanvraagnummer 51-00-0150)

- Voor het perceel VAN BREESTRAAT 26 voor het bouwen in afwijking van de reeds verleende bouwvergunning (met nummer 51-00-0004; het veranderen en vergroten van gebouwen met bestemming daarvan tot twee woningen; het maken van twee koekoeken ter plaatse van de voorgevel en het maken van een tuintrap ten plaatse van de achtergevel,) waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de kelder, beganegrondverdieping en eerste verdieping met behoud van bestemming daarvan tot woning; het veranderen van de trap ter plaatse van de achtergevel en het veranderen van het balkon en het terras op de eerste verdieping (aanvraagnummer 51-00-0151)

- Voor de openbare ruimte THEOPHILLE DE BOCKSTRAAT TT voor het oprichten van een tijdelijke huisvestingsvoorziening (aanvraagnummer
51-00-0152)

- Voor het perceel WILLEMSPARKWEG 42 voor het vernieuwen van de fundering (aanvraagnummer 51-00-0153)

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 256-258-260 voor het veranderen en vernieuwen van de balkons aan de achtergevel en het aanbrengen van rook- en dampafvoerkanalen tegen de achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0052)

- Voor het perceel AMSTELDIJK 37 voor het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot drie woningen met bergingen, serres en buitenruimten (aanvraagnummer 04-00-0064)
- Voor het perceel RUYSDAELKADE 121 voor het maken van een terras op de tweede verdieping aan de achtergevel van het gebouw (aanvraagnummer 04-00-0070)

- Voor het perceel TWEEDE SWEELINCKSTRAAT 7 voor het veranderen van de indeling van de eerste, tweede en derde (zolder) verdieping met bestemming daarvan tot drie woningen en het maken van een dakloggia in de voorgevel (aanvraagnummer 04-00-0071)

- Voor het perceel DUSARTSTRAAT 10 voor het veranderen van de indeling van de tweede, derde en vierde (zolder) verdieping met behoud van bestemming daarvan tot twee woningen en het maken van een balkon op de vierde verdieping (aanvraagnummer 04-00-0072)

- Voor het perceel VAN DER HELSTPLEIN 16 voor het maken van een nieuwe vloer in de beganegrondverdieping met behoud van de bestemming tot wasserette (aanvraagnummer 04-00-0073)

- Voor het perceel RUYSDAELKADE 151/ JAN STEENSTRAAT 2 voor het veranderen en vernieuwen van de indeling van de gebouwen met bestemming daarvan tot acht woningen en het maken van een dakterras en het herstellen van de fundering (aanvraagnummer 04-00-0074 en 04-00-0075)

- Voor het perceel AMSTELDIJK 42 voor het veranderen van de indeling van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een bedrijfsruimte en vier woningen (aanvraagnummer 04-00-0076)
- Voor het perceel MARIE HEINEKENPLEIN 5-6-7-8 voor het veranderen van de beganegrondverdiepingen met bestemming daarvan tot restaurant en voor het veranderen van de voorgevelpuien (aanvraagnummer 04-00-0083)
- Voor het perceel FERDINAND BOLSTRAAT 52 voor het herstellen van de fundering van de aanbouw aan de achtergevel (aanvraagnummer 04-00-0085)


2. De volgende aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend:
- Voor het perceel CEINTUURBAAN 226 voor het exploiteren van een bestaand horecabedrijf door een nieuwe eigenaar (aanvraagnummer 01-00-1108)


3. De volgende aanvraag voor een speelautomatenvergunning is ingediend:

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 226 voor het exploiteren van een kansspeelautomaat (aanvraagnummer 01-00-1133)


4. De volgende aanvraag voor een terrasvergunning is ingediend:
- Voor het perceel CEINTUURBAAN 226 voor het exploiteren van een terras behorende bij de exploitatievergunning voor diezelfde lokaliteit (aanvraagnummer 01-00-1132)


5. De volgende aanvraag voor een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet is
ingediend:

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 226 voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken (aanvraagnummer 01-00-1134)
De onder 1 t/m 5 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 1 juni 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678
Voornemen tot vergunningverlening


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende vergunning voor een garagevergunning te verlenen:

- Voor het perceel HEMONYSTRAAT 38 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1171)
- Voor het perceel RUSTENBURGERSTRAAT 88 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1173)

- Voor het perceel VAN EEGHENSTRAAT 76 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 01-00-1188)
De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 1 juni 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel ANTHONY FOKKERWEG 8 voor het plaatsen van een LPG- tank in de grond
tegenover het perceel (aanvraagnummer 51-99-0575); het besluit is verzonden aan de aanvrager op

18 mei 2000

- Voor het perceel VAN MIEREVELDSTRAAT 9 EN 11 voor het veranderen, vergroten en splitsen van de gebouwen met bestemming daarvan tot twee kantoorgebouwen (aanvraagnummer 51-00-0018); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 mei 2000

- Voor het perceel APOLLOLAAN 2 voor het veranderen van een gedeelte van de beganegrondverdieping van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel (aanvraagnummer 51-00-0028); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 18 mei 2000

- Voor het perceel VAN BREESTRAAT 185 voor het bouwen in afwijking van de reeds verleende bouwvergunning met het nummer 51-99-0587 waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen en vergroten van de zolderverdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot ruimten behorende bij de bovenste woning (aanvraagnummer 51-00-0040); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 22 mei 2000
- Voor het perceel SAENREDAMSTRAAT 7-9 voor het veranderen en vergroten van de bel-etage en het souterrain met bestemming daarvan tot een woning; het vernieuwen van de fundering; het maken van een bergruimten in het voorste gedeelte van het souterrain voor de bovengelegen woningen; het aanbrengen van balkons tegen de achtergevel; het plaatsen van dakkapellen in het linker en rechterdakvlak (aanvraagnummer 04-00-0025); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 mei 2000

- Voor het plaatsen van ondergrondse glas- en papier containers (het trottoir tussen rijweg en fietspad) ter hoogte van het gebouw VAN HILLIGAERTSTRAAT 160-166 (aanvraagnummer 04-00-0026); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000

- Voor het plaatsen van ondergrondse glas en papier containers op de openbare weg (trottoir) ter hoogte van de gebouwen HENRICK DE KEIJSERPLEIN 45 EN VAN WOUSTRAAT 217/ HOEK CARILLONSTRAAT 12-12A (aanvraagnummer 04-00-0027); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende monumentenvergunning is verleend:

- Voor het perceel APOLLOLAAN 2 voor het wijzigen van een gedeelte van de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer 03-00-0002); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 18 mei 2000

3. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat, namens de Burgemeester van Amsterdam, de volgende
exploitatievergunningen zijn verleend:

- Voor de lokaliteiten in de beganegrondverdieping van het perceel LUTMASTRAAT 99 voor het exploiteren van een horecabedrijf als dagzaak, toegestane openingstijden: van 07.00 uur tot 01.00 uur, in de weekeinden tot 03.00 uur (aanvraagnummer 01-00-0855); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000

- Voor de lokaliteiten in de beganegrondverdieping van het perceel TWEEDE VAN DER HELSTSTRAAT 21 voor het exploiteren van een horecabedrijf als dagzaak, toegestane openingstijden: van 07.00 uur tot 01.00 uur, in de weekeinden tot 03.00 uur (aanvraagnummer 01-00-1066); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000
- Voor de lokaliteiten in de beganegrondverdieping van het perceel CEINTUURBAAN 416 voor het exploiteren van een horecabedrijf als dagzaak, toegestane openingstijden: van 07.00 uur tot 20.00 uur, (aanvraagnummer 01-00-1141); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 18 mei 2000

- Voor de lokaliteiten in de beganegrondverdieping van het perceel GERARD DOUSTRAAT 58 voor het exploiteren van een horecabedrijf als dagzaak, toegestane openingstijden: van 07.00 uur tot 01.00 uur, in de weekeinden tot 03.00 uur (aanvraagnummer 01-00-1142); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000


4. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat, namens de Burgemeester van Amsterdam, de volgende
speelautomatenvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel LUTMASTRAAT 99 voor het exploiteren van twee kansspeelautomaten (aanvraagnummer 01-00-0858); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000

- Voor het perceel TWEEDE VAN DER HELSTSTRAAT 21 voor het exploiteren van twee behendigheidsautomaten (aanvraagnummer 01-00-1067); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 18 mei 2000
- Voor het perceel HEMONYSTRAAT 16 voor het exploiteren van één behendigheidsautomaat (aanvraagnummer 01-00-1136); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 18 mei 2000

- Voor het perceel GERARD DOUSTRAAT 58 voor het exploiteren van twee kansspeelautomaten (aanvraagnummer 01-00-1143); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000


5. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat, namens de Burgemeester van Amsterdam, de volgende
vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet is verleend:
- Voor de benedenhoeklokaliteit in het perceel LUTMASTRAAT 99 voor het uitoefenen van een horecabedrijf (aanvraagnummer 01-00-0859); het besluit is verzonden aan de aanvrager op

19 mei 2000


6. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat, namens de Burgemeester van Amsterdam, de volgende
terrasvergunning zijn verleend:

- Voor de benedenlokaliteit LUTMASTRAAT 99 voor het exploiteren van een terras behorende bij de exploitatievergunning voor diezelfde lokaliteit (aanvraagnummer 01-00-0857); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000

- Voor de benedenlokaliteit GERARD DOUSTRAAT 58 voor het exploiteren van een terras behorende bij de exploitatievergunning voor diezelfde lokaliteit (aanvraagnummer 01-00-1144); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 19 mei 2000


7. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende kapvergunning is verleend:

- Voor het perceel ALBERT CUYPSTRAAT 158 voor één boom ( soort: prunus) (aanvraagnummer 99-133); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 24 mei 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 t/m 7 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1,2 en 7 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.
Een bezwaarschrift tegen een besluit van de Burgemeester nummers 3 t/m 6 moeten worden ingediend bij de Burgemeester van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...