Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zorgkantoren kunnen weg bereiden voor modernisering AWBZ

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Zorgkantoren en modernisering AWBZ

22 mei 2000 Beveel deze pagina aan.

22 mei 2000
CVZ rond rapport Zorgkantoren af
Zorgkantoren kunnen weg bereiden voor modernisering AWBZ
De minister van VWS heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verzocht een rapport op te stellen over de invulling van taken en verantwoordelijkheden van zorgkantoren en de daarvoor benodigde instrumenten en bevoegdheden, afgezet tegen een passende organisatorische vormgeving. De belangen van de verzekerden gelden daarbij als uitgangspunt.
Het CVZ heeft dit rapport afgerond en komt tot de conclusie dat er een aantal ingebouwde risico's te onderkennen zijn in de huidige opzet en organisatorische vormgeving van de zorgkantoren. In zijn bestuursvergadering van 25 mei a.s. doet het CVZ aanbevelingen aan de minister om de risico's zodanig te beperken, dat een werkbare situatie blijft bestaan.

De ingebouwde risico's waarover het CVZ in zijn rapport spreekt hebben betrekking op de verantwoording en verantwoordelijkheden. In de huidige constructie is het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) in een positie terecht gekomen tussen de verzekeraar (als verantwoordelijk uitvoeringsorgaan en beslisser over de zorgbehoefte) en het zorgkantoor (als contractueel verantwoordelijke voor de aanspraakrealisering). Formeel-wettelijk heeft het RIO met zijn indicatieadvisering de rol van de verzekeraar en het bijhorend zorgaanbod overgenomen.
Daarnaast blijkt duidelijk uit artikel 6 AWBZ, dat de zorgplicht op de verzekeraar rust en niet op het zorgkantoor. In de huidige situatie is dus feitelijk sprake van twee kapiteins op hetzelfde AWBZ-schip. De verzekeraar is daarmee zowel qua zorg als financiering in aanzienlijke mate buitenspel komen te staan.
Binnen de driehoek verzekeraar, zorgkantoor en indicatieorgaan is daardoor sprake van:

1. gedeelde verantwoordelijkheden;

2. dubbele verantwoording;

3. verantwoordelijkheid zonder verantwoording. De onduidelijkheid in de verantwoording en verantwoordelijkheden brengen ongewenste risico's met zich mee, met name voor een effectief toezicht.
Het CVZ acht het daarom van groot belang dat de indicatieorganen binnen de toezicht en verantwoordingsstructuur van de AWBZ worden gebracht.

Fundamenteel dilemma
Voor een belangrijk deel zijn deze knelpunten terug te voeren op een fundamenteel dilemma. Alle plannen met betrekking tot de AWBZ gaan in de richting van een verdere regionalisering van de uitvoering van de AWBZ, met een sterke positie voor het zorgkantoor als regionale regisseur. Het dilemma bestaat hierin, dat deze wens op gespannen voet staat met het verzekeringskarakter van diezelfde AWBZ. De spanning tussen enerzijds een regionale aanpak en anderzijds een versterkt verzekeringskarakter, blijft in iedere constructie ingebakken. Het CVZ stelt vast dat het zeer gewenst is dat een consequente keuze wordt gemaakt over opzet en karakter van de AWBZ. De vraag die daarbij centraal staat, is: wie is er (rechtstreeks) verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ, het uitvoeringsorgaan (de verzekeraar) of het zorgkantoor?

Het CVZ beseft dat de discussie over de opzet en het karakter van de AWBZ zeer fundamenteel van aard is en op dit moment niet aan de orde kan zijn in afwachting van nieuwe wetgeving, waarin posities opnieuw worden vormgegeven. Gegeven de huidige situatie, die gekenschetst moet worden als een overgangsfase van aanbodsturing naar een vraaggerichte sturing van de AWBZ op regionaal niveau door een zelfstandig en zelfbewust zorgkantoor, biedt een -onder voorwaarden- gemandateerd en gemachtigd zorgkantoor een vooralsnog werkbare oplossing. Bij een dergelijk systeem loopt ook de uitvoering van de AWBZ geen onmiddellijk gevaar. Concessieverlening door de minister of namens de minister door het CVZ verdient daarbij de voorkeur.

Verdere modernisering
In zijn algemeenheid stelt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) dat de zorgkantoren de weg kunnen bereiden voor een meer vraaggerichte sturing en uitvoering van de AWBZ. Dit kan onder de huidige wetgeving geschieden, in afwachting van wetgeving die meer is toegesneden op die modernisering. Er is op dit gebied door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren al veel goed werk verricht. Het College wil het ingezette moderniseringsproces dan ook stimuleren, faciliteren en coördineren. Door goed samen te werken met het ministerie van VWS en ZN wil het CVZ de zorgkantoren in staat stellen om met de toegelaten zorgaanbieders een zorgaanbod te contracteren dat aansluit bij vraag van de verzekerde burger.

Belangrijk aangrijpingspunt voor de modernisering van de AWBZ is de manier waarop gegevens door met name de zorgaanbieders worden vastgelegd. Dat moet op zo'n manier gebeuren dat regionale én landelijk ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht. Dat is noodzakelijk om een vraaggerichte sturing op regionaal en landelijk niveau mogelijk te maken. In veel gevallen zullen de betrokken partijen hun administratie dan ook anders moeten gaan inrichten. Ook al om straks publiekelijk verantwoording af te kunnen leggen.

Vervolgnota staatssecretaris Vliegenhart
Het rapport van het CVZ moet staatssecretaris Vliegenhart (VWS) samen met drie andere rapporten voldoende harde informatie leveren om nog in september van dit jaar met een vervolgnotitie te komen over de modernisering van de AWBZ. De andere drie rapporten zijn:
een toets van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU),

een besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (over artikel 6 van de Mededingingswet voor zorgkantoren), en
een rapport van een ambtelijke werkgroep (op het terrein van mededinging, deregulering en wetgevingskwaliteit).

In een eerdere nota, Zicht op zorg, heeft de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat zij het verzekeringskarakter van de AWBZ en de positie van de klant wil versterken. Er moet meer zorg op maat komen, meer keuzevrijheid en de zorg moet sterker worden verankerd in de maatschappij. Om deze modernisering tot stand te brengen zijn volgens de nota van de staatssecretaris ingrijpende maatregelen nodig: forse deregulering en flexibilisering, en ontschotting van de geldstromen, culminerend in een regionale uitvoering van de AWBZ door de zorgkantoren. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven.

Auteur: John van der Pas (020) 34 75 605
Mutatiedatum 26/05/00 13:35:38 (LINK]

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie