Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Remkes op Lighthouse congres 'Wie verdient er met bouwen?'

Datum nieuwsfeit: 26-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van VROM

Persberichten


-

Lighthouse congres 'Wie verdient er met bouwen?'


26 mei 2000

Toespraak van Kokhuis namens Staatssecretaris Remkes (VROM) bij opening van het Lighthouse-congres 2000 op 26 mei te Rotterdam

Dames en heren,

Met plezier ben ik ingegaan op het verzoek om vandaag uw jaarcongres te openen. Als staatssecretaris van VROM én coördinerend bewindsman voor de bouw sta ik achter de doelstelling van de Lighthouse Club om inzicht in en begrip voor elkaars werk te vergroten. Samenwerking kan daardoor beter gestalte krijgen. Zeven vertegenwoordigers van verschillende disciplines in het bouwproces zullen straks op het congresthema ingaan. Daarom vind ik het jammer dat ik wegens andere verplichtingen het middagprogramma niet kan bijwonen. Wat kunt u van mij verwachten vanmorgen? Na een korte beschouwing op het thema wil ik stilstaan bij enkele belangrijke Nota's voor de bouwsector. Vervolgens ga ik in op de vraag hoe we het beleid uit de diverse Nota's kunnen omzetten in concrete bouwprojecten. Samenwerking is daarvoor een sleutel. Ik zal mijn betoog afsluiten met enkele kansen voor de bouw.

Maar nu eerst het thema "Wie verdient er met bouwen?".

Ik heb begrepen dat het gekozen thema niet voortkomt uit discussies over grondpolitiek. Dat komt goed uit, want u zult toch echt tot het najaar geduld moeten hebben als u meer wilt weten over het kabinetsstandpunt over een nieuw grondbeleid. Maar laat ik wel proberen alvast een wijdverbreid misverstand uit de weg te ruimen: de huizen zijn niet zo duur omdat de grondprijzen hoog zijn, maar de grondprijzen zijn hoog omdat de huizen zo duur zijn. Uit onderzoek blijkt dat vooral de toegenomen leencapaciteit van huishoudens en het schaarse kwalitatieve aanbod in de voorraad en in de nieuwbouw, de prijzen van de woningen hebben opgestuwd. Een en ander kan leiden tot overwaarden die bij verschillende partijen terecht kunnen komen; overwaarden bij de verwerving en uitgifte van de grond, bij de realisatie van de woning en bij de eerste verkoop van de woning.

De mate waarin dat plaatsvindt is grotendeels afhankelijk van de lokale of regionale omstandigheden: een ontspannen dan wel een gespannen woningmarkt. Dit maakt het des te meer van belang meer kwaliteit te bouwen en het aanbod te verruimen, zowel op de uitleglocaties als in de bestaande stad.

Hoe kijk ik als politicus tegen het thema aan? Laat ik vooropstellen dat ik u, bouwers en u, projectontwikkelaars geenszins uw verdiensten misgun. U levert met z'n allen een bijdrage van zo'n tien procent aan het Bruto Binnenlands Product. Uw sector is - met andere woorden - een belangrijke motor van de Nederlandse economie. En velen in uw sector profiteren van de huidige prijsstijgingen. Des te schrijnender vind ik het dat de woonconsument niet meeprofiteert. De burger betaalt hogere prijzen voor zijn grond en voor het huis dat u erop bouwt. Uit onderzoek blijkt dat tussen
1991 en 1999 de grondprijzen per nieuwbouw koopwoning zijn gestegen van 41 naar 87 duizend gulden. De voor kwaliteit gecorrigeerde stijging van de grondprijzen bedroeg 75 procent en is duidelijk hoger dan de stijging van de voor kwaliteit gecorrigeerde bouwkosten (29 procent). Voor zijn extra geld kreeg de burger dus niets extra's terug. Met andere woorden: de prijs-kwaliteitverhouding is verslechterd.

Welke nota's zijn nu belangrijk voor de bouw? Zoals u weet, heb ik vorige week de nota Wonen uitgebracht. Ik kom daar zo op terug. De derde Nota Architectuurbeleid komt in september uit; de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in het najaar. Minister Pronk brengt de discussie hierover al aardig op gang de laatste weken! De Vijfde Nota, het vierde nationaal milieubeleidsplan (NMP4), en het Nationaal verkeer- en vervoersplan (NVVP) zullen elkaar op het thema mobiliteit en infrastructuur moeten versterken. Ruimtelijke ordening en infrastructuur zijn immers sterk met elkaar verweven. Bovendien leggen verkeer en vervoer een belangrijk beslag op schaarse ruimte en bepalen mede hierdoor de kwaliteit van de leefomgeving.

Nota wonen

Het kabinet heeft op 12 mei de (ontwerp) Nota Wonen vastgesteld. We gaan ons meer richten op de kwaliteit van het wonen en de zeggenschap van burgers. En wonen is meer dan "het huis", het gaat ook om leefbaarheid, zorg en andere diensten. De raakvlakken met andere beleidsterreinen en departementen zullen toenemen. Ook moeten de bouw- en vervoersinfrastructuur goed op elkaar worden afgestemd. De zogenoemde ontschotting bij de stedelijke vernieuwing, maar ook de aandacht voor wonen en zorg, zijn daar voorbeelden van. Daar hoort bij dat gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers samen beter kijken naar wat de consument werkelijk wil. Dat betekent onder meer dat projectontwikkelaars de burgers vroegtijdig bij het proces betrekken. De burger moet meer zeggenschap krijgen! Denk aan het project Gewild Wonen in Almere, waar bewoners optimaal inspraak hebben in de indeling van hun huis. Het betekent ook dat bouwers snel de fouten moeten verhelpen die in nieuwbouwwoningen nu nog veelvuldig worden aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat dat er gemiddeld zelfs
50 per woning zijn!
Gezien het thema vandaag wil ik u nog enkele financiële cijfers noemen. De totale kosten van de woonopgave voor de komende 10 jaar worden geraamd op:

* 240 miljard voor nieuwbouw (950.000 woningen, waarvan 600.000 in de steden en 225.000 in de sociale sector);
* 10 miljard voor sloop en samenvoeging;

* 80 miljard voor verbeteringen en verbouwingen (waarvan de helft milieu-investeringen);

* 10 miljard voor investeringen in de woonomgeving.
Er is dus genoeg te verdienen met bouwen! Hoe kunnen we deze "papieren nota's" nu omzetten in concrete bouwprojecten waar we in de toekomst trots op kunnen terugkijken? In maart van dit jaar (tijdens de studiereis naar Budapest) heb ik met marktpartijen én wethouders gesproken over de samenwerking tussen de overheid, burger en marktpartijen bij de nodige transformatie van de steden. We constateerden dat het voor alle betrokken partijen, zowel publiek als privaat een lastig leerproces is. De echte slag moet nog gemaakt worden in de gebiedsgerichte plannen die de komende fase opgesteld moeten worden. Ik wil u drie actuele voorbeelden noemen van samenwerking waar een groot aantal spelers bij zijn betrokken. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking hier tot meerwaarde voor de samenleving leidt.

Handvest Kwaliteit
:

Op 11 april heb ik tijdens de Bouwrai het Handvest Kwaliteit ondertekend, samen met de VNG, de Neprom, Aedes, het AVBB, NVB, en Veh. Met dit handvest willen we een kwaliteitsverbetering op Vinex- locaties tot stand brengen. Daarbij gaat het vooral om de volgende punten:

* het vergroten van de zeggenschap (particulier opdrachtgeverschap, burger betrekken bij planontwikkeling) en keuzevrijheid van de burger (woningtype en meer/minderwerk)

* de differentiatie in en tussen de Vinex locaties (grotere woningen, bredere beukmaten, grotere flexibiliteit);
* de afstemming van woningbouwprogramma's tussen de nieuwbouwlocaties en de bestaande stad;

* de ontsluiting van Vinex-locaties (o.a. sneller dan afgesproken realiseren van ov-verbindingen).

Stedelijke vernieuwing

Een tweede voorbeeld van samenwerking is de aanpak bij de stedelijke vernieuwing. De belangrijkste elementen daarbij zijn wat ik soms wel de drie I's noem: integratie, interactie en innovatie. Voor een vitale stad is meer nodig dan fysieke stadsvernieuwing alleen. Gevarieerde woonmilieus, een goede bereikbaarheid, economische vitaliteit en veiligheid in de stad zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Een integrale aanpak dus. Stedelijke vernieuwing is een zaak van gemeenten, bewoners, woningcorporaties, vervoerders, winkeliers, zorginstellingen, onderwijs, welzijnsorganisaties, bedrijven én beleggers in alle vormen van onroerend goed. Dit vereist dus een interactieve aanpak. Daarbij past een financieel en beleids-instrumentarium dat inhaakt op de gewenste verbreding van zowel beleid als spelers: het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het ISV beoogt nadrukkelijk de samenwerking tussen partijen te verbeteren; dit is zelfs een voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage. Dan kom ik nu aan de derde I, die van innovatie. Volgend jaar zal ook het onderdeel "Innovatiebudget" van het ISV operationeel worden: voor de komende vier jaar zal daarvoor 415 miljoen beschikbaar. Daarbij gaat het om vernieuwende ideeën in de ontwikkeling van plannen en de uitvoering daarvan.
Alles overziende is de conclusie dat investeren in stedelijke vernieuwing ook een kwestie is van investeren in samenwerking.
Regiogesprekken verstedelijkingsbeleid tot 2010

In dit verband wil ik ook iets vertellen over de regiogesprekken die ik tot eind oktober van dit jaar voer. Het gaat om negentien gesprekken met de regio's in Nederland over het verstedelijkingsbeleid tot 2010. Vinex en ISV zijn ingangen voor deze gesprekken. De verstedelijkingopgave is een onverdeelde opgave die voortkomt uit de vraag naar meer kwaliteit. Meer kwaliteit in het centrum van de steden en meer kwaliteit aan de randen van de stad. Hoe wordt dat beeld in de regio gezien en wat doet men daar dan mee? Met die vragen zijn in april de gesprekken in de regio gestart in Leeuwarden en vervolgens in Groningen, Emmen, Amersfoort en Heerhugowaard. Het blijkt dat er nog veel ruimte zit tussen de aanpak van de bestaande stad en de nieuwe uitleg. Het zijn twee afzonderlijk processen die niet eenvoudig aan elkaar zijn te smeden. Bouwers en ontwikkelaars hebben geen eenduidig beeld van wat er nu in de bestaande stad moet gebeuren. Wel is het de markt duidelijk dat de bestaande stad de uitdaging voor de toekomst is. Zoals een ontwikkelaar het uitdrukte: "Ik werk al in de bestaande stad om de eenvoudige reden dat er over 10 tot 15 jaar geen andere opgave is". Ik vraag in deze regionale gesprekken om regionale uitwerkingen te maken van het Handvest Kwaliteit. Omdat niet elk verbeterpunt uit het Handvest Kwaliteit in elke regio van toepassing vraag ik de gemeenten te focussen op de belangrijkste regionale punten. Als het op landelijk niveau mogelijk is commitment te krijgen dan moet dat op regionaal niveau toch ook mogelijk zijn!

Enkele kansen voor de bouw

Naast dit alles wil ik nog twee kansen voor de bouw aanstippen om mijn betoog af te ronden. Dit zijn Bouwprocesinnovatie en ICT. Om met bouwprocesinnovatie te beginnen. De bouwwereld staat voor ingrijpende veranderingen. Vroeger had je de opdrachtgever, een architect, een aannemer, toeleverancier, onderaannemer en een klant. Later is daar de projectontwikkelaar bijgekomen. Nu heeft zich nadrukkelijk een nieuwe partij in het bouwproces gemengd: de consument.
Een wezenlijk andere figuur dan de klant. De klant is nog steeds de opdrachtgever, als het ware een tussenpersoon zoals Rijkswaterstaat, een ziekenhuisbestuur of een woningbouwvereniging. De consument is de gebruiker zelf van het gebouwde. In de bouwkolom groeit nu steeds meer het inzicht dat je met alle respect voor de klant, vooral moet gaan kijken naar de belangen, de interesses en de wensen van de consument.
ICT

Na de landbouwmechanisatie en de industriële revolutie zijn we nu in de ICT-revolutie beland. Door internet en e-commerce verschrompelen tijd en ruimte. ICT en internet beschouw ik als ontwikkelingen die ook de nodige impact zal gaan hebben op bouwprocessen en samenwerking in de bouwkolom. Wat zijn de mogelijkheden van e-commerce, hoe levert internet een bijdrage aan een slimmer, sneller en beter bouwproces, wie investeert erin en wie strijkt de winst op?

Ten slotte

Kortom, om ervoor te zorgen dat iedereen die met bouwen verdient, dit ook blijft doen, wordt optimale samenwerking steeds essentiëler. Het is aan u om daarnaast tijdig in te spelen op kansen voor de bouw zoals bouwprocesinnovatie en ICT. En het is aan u om de consument waar voor zijn geld te bieden. Als u deze kansen grijpt en het lukt om optimaal samen te werken, kunnen we later concluderen: ja, wij - overheid en markt - verdienen gezamenlijk met bouwen!

^

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...