Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA overleg woonstimuleringsregeling

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

29 mei 2000

BIJDRAGE VAN LUCY KORTRAM AAN HET ALGEMEEN OVERLEG WOONSTIMULERINGSREGELING (24 333, NR. 46)


Onze nota "wonen, zorg en dienstverlening, een zorg voor vandaag" vormt het uitgangspunt voor onze inbreng. Gezien de toenemende vergrijzing willen wij dat het vraagstuk van wonen, zorg en dienstverlening niet meer als een specifiek vraagstuk wordt beschouwd, maar als een generiek. De inzet van onze nota: met een geïntegreerd aanbod van wonen, zorg en dienstverlening wordt het voor ouderen mogelijk om langer zelfstandig te blijven leven, in hun eigen vertrouwde huis of omgeving. De overheid belemmert de partijen echter nog veel te veel in het structureel aanbieden van een geïntegreerd aanbod. De PvdA-fractie is daardoor bezorgd over een dreigende tweedeling tussen ouderen met lagere en hogere inkomens. De rijke ouderen 'kopen' zelf zorg waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, terwijl ouderen met een smallere beurs afhankelijker zijn van de overheid. Ook voor hen moet een geïntegreerd en betaalbaar aanbod van wonen, zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. De woningcorporaties moeten zich daarom hierop in het vervolg kunnen gaan toeleggen. Naar de mening van de PvdA-fractie bevindt zich hier de nieuwe sociale opgave van de corporaties.

Uit de nota Wonen (p.129) blijkt dat hulpvragen al beginnen vanaf 55 jaar en ouder. Wij zijn het dan ook absoluut niet eens met de staatssecretaris als hij meent dat de zorg en dienstverleningsvraag vooral ouderen uit de vierde levensfase betreft. Het gaat de PvdA om alle hulpbehoeftige ouderen, uit de derde en vierde levensfase.

Concreet wil de PvdA dat het BBSH moet worden aangepast. De in de Nota Wonen voorgestelde aanpassing van het BBSH met een zesde prestatieveld 'wonen en zorg' gaat in die zin ons niet ver genoeg. Zij beperkt zich veel te veel tot de fysieke kolom. Dit is veel te mager, wat wij willen is dat het verlenen van zorg integraal aan het takenpakket van de corporaties worden toegevoegd.

In dit opzicht delen wij de mening van de staatssecretaris van VROM niet. Volgens hem behoort het verlenen van zorg zelf uitdrukkelijk niet tot het takenpakket van corporaties (pag. 139). Maar kennelijk deelt ook de staatssecretaris van VWS de mening van de staatssecretaris van VROM niet. Immers, met de modernisering van de AWBZ wordt van de kant van VWS namelijk wel deze mogelijkheid geboden.


* De PvdA wil dat de thans nog belemmerende regelgeving van de kant van VROM wordt geslecht (BBSH en Woningwet) zodat corporaties zorg kunnen bieden. Dit kan concreet door a) een samenwerkingsverband met een zorgaanbieder aan te gaan, of b) zelf erkenning als zorgaanbieder te vragen.
Alvorens nader in te gaan om de woonzorgstimuleringsregeling zelf wil ik nog het bredere kader in herinnering roepen.


* Wij vinden het allemaal belangrijk dat er einde komt aan de sterk institutionele aanbodgerichte oriëntatie op het terrein van wonen en zorg. De nu voorgestelde woonzorgstimuleringsregeling zou hieraan een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren. Beter ware het echter geweest als het kabinet al zo ver was geweest dat de verkokering in beleid en sectorale regelgeving uit de weg waren geruimd.. Wij verwachten van het kabinet dat het zich in
-gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling- volop inzet voor het slechten van de institutionele belemmeringen (modernisering AWBZ, BBSH, Woningwet, Wet Voorzieningen Gehandicapten, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, Nota Wonen, Welzijnsnota, Wet Ziekenhuisvoorzieningen, gemeentelijke regelgeving, etc.)

Concreet wil ik van de staatssecretarissen weten hoe het staat met het stroomlijnen van alle belemmerende regelgeving, en over welke regelgeving we het eigenlijk allemaal hebben.


* Ook wil ik van de staatssecretaris van VROM weten hoe het staat met het aanpasbaar bouwen. Helaas hebben wij tijdens het AO over het inspectierapport over de bouwregelgeving (11 mei) al moeten constateren het bijzonder kwalijk te vinden als het aanpasbaar bouwen de weg naar de praktijk niet vindt omdat de regelgeving onvoldoende wordt gehanteerd en gecontroleerd. Daarom willen wij nader worden geïnformeerd over dit aspect: het inspectieonderzoek meldt bijvoorbeeld vrij summier (een steekproef van circa 35 plannen) iets over aanpasbaar bouwen, terwijl het Bouwbesluit hierop juist in 1997 is aangepast. Concreet willen wij ook weten welk deel van de woningvoorraad nu aanpasbaar gebouwd is, en hoe het zit met de nog te bouwen woningen. Ook voor de Vinex-locaties. Als politiek hebben wij ons -in het kader van vergrijzing- sterk gemaakt voor aanpasbaar bouwen. Ik zou me dan ook behoorlijk bekocht voelen als aanpasbaar bouwen geen prominente rol blijkt te spelen in de bouwpraktijk.

Nu dan over de voorgestelde woonzorgstimuleringsregeling zelf: deze mag wat ons betreft wel wat frisser. Onze aanscherpingen en verbeteringen:

1. In het Regeerakkoord is afgesproken dat 'de mogelijkheden van vorming van een woonzorgstimuleringsfonds nader worden onderzocht, in relatie tot de mogelijkheden die corporaties hebben' (pag. 46). Bovendien meldt het Regeerakkoord dat: 'Van de sociale huursector wordt verwacht dat zij binnen haar wettelijke taakstelling zich specifieker zal gaan richten op de huisvesting van bijzondere groepen. Daarbij dient in het bijzonder aandacht te worden gegeven aan de totstandkoming van vormen waarin wonen en zorg voor ouderen zijn geïntegreerd. Onderzocht zal worden of het BBSH aanpassing behoeft.' (p.59-60.) Vreemd genoeg wordt in het voorstel van de woonzorgstimuleringsregeling niet verder ingegaan op de rol van de corporaties, terwijl dit toch uitdrukkelijk in het Regeerakkoord is opgenomen. Ik neem aan dat de staatssecretarissen dit alsnog bij de uitwerking zullen doen, maar dan wil ik nu wel weten hoe zij hier verder inhoud aan denken te gaan geven. Zo niet, dan hoor ik nu graag waarom niet. 2. Organisaties als de SEV, de NIZW en Aedes hebben al veel ervaring opgedaan met experimenten op het terrein wonen en zorg. Wat ons betreft komt het er nu niet meer op aan dat er nog verder wordt geëxperimenteerd, maar dat er wordt geïmplementeerd. Er is eerder behoefte aan een integraal overzicht van vernieuwende concepten. Dus geen verdere honorering van de experimentenreeks, eerder kennisoverdracht en implementatie. Kan de staatssecretaris een integraal overzicht geven van alle experimenten en vernieuwende concepten op het terrein van wonen en zorg? Op deze wijze kan er makkelijker worden vastgesteld welke nieuwe nog uit te voeren experimenten een toegevoegde waarde hebben en welke reeds bestaande concepten geïmplementeerd kunnen worden.
3. Zorginstellingen als thuiszorg hebben geen eigen reserves, maar ook niet alle verzorgingshuzien en verpleeghuizen zijn vermogend. De PvdA vindt dat zorginstellingen zonder reserves ook projecten zouden moeten kunnen indienen om in samenwerking met corporaties een individueel maatwerk aan zorgaanbod te ontwikkelen. Van de staatssecretaris van VWS willen we weten hoe zij hiertegen aankijkt. Ziet zij mogelijkheden voor deze zorginstellingen, en zo ja welke, en onder welke voorwaarden? 4. Verder willen wij dat het budget voor de
woonzorgstimuleringsregeling wordt verhoogd om baanbrekende voorstellen te steunen die uitwerking geven aan de in de PvdA-nota geschetste lange termijn visie. Concreet stellen wij voor dat er in elke regio één nieuw te bouwen of één bestaande wijk wordt aangewezen waar een betrokken corporatie samen met de gemeente en andere actoren ervaring gaat opdoen met het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van wonen, zorg en dienstverlening, in de geest van de in onze inbreng aangereikte visie. Wij zijn ons ervan bewust dat de slag die we moeten slaan veel inspanning zal vereisen van alle betrokken partijen. Een programma van voorbeeldprojecten door het hele land, dat dankzij de woonzorgstimuleringsregeling tot bloei kan komen, kan hiervoor het pad effenen. Het is ook om die reden dat de PvdA-fractie in 'Kracht en kwaliteit' heeft gepleit voor een verdubbeling van het budget van de woonzorgstimuleringsregeling.
5. De regeling wordt pas écht interessant als ze zodanig wordt ingezet dat burgers letterlijk aan het woord komen. En wel door burgers uit te nodigen om voor hun initiatieven - individueel of in groepsverband - subsidie aanvragen in te dienen. Daarbij willen wij dat de prioriteit komt te liggen bij kwetsbare groepen burgers (in termen van inkomenssituatie, handicap, culturele achtergrond). Nu gaat de regeling nog te veel uit van projectindieners die zich opwerpen voor de belangen van de vragers. Wij zeggen: laat de vragers zelf hun projecten indienen en schep de mogelijkheid dat innovatieve concepten mede door derden (denk aan: corporaties, gemeenten, zorgaanbieders) uitgevoerd kunnen worden. De PvdA pleit voor de regie over het eigen leven, voor het langer zelfstandig kunnen wonen, dit betekent ook dat mensen zelf hun eigen zaakjes moeten regelen waarbij zij praktisch ondersteund moeten kunnen worden. Organisatie en proceskosten die hiermee samenhangen komen wat ons betreft in aanmerking voor de subsidiëring vanuit de woonzorgstimuleringsregeling. Wij zijn ervan overtuigd dat er synergetische effecten zullen ontstaan, dat onverwachte en onconventionele vragen naar boven zullen komen drijven die leiden tot bijzonder oplossingen waar een ieder weer zijn voordeel mee kan doen. Wij verwachten dat het kabinet deze gedachte graag over zal nemen gezien het feit dat burgers centraal staan in de Nota Wonen en mensen aldus de nota 'zelf de keuzes moeten kunnen maken, zelf woonzorgarrangementen moeten kunnen samenstellen'. Wat ons betreft wordt dit ook het motto van de regeling 6. Tot slot, vinden wij dat er ten onrechte voor dienstverlening (of welzijn) in de brief van de staatssecretarissen te weinig systematisch aandacht is. Dienstverlening vormt een wezenlijk dimensie bij wonen en zorg. Mede dankzij dienstverlening - denk aan: maaltijdvoorziening, klussendiensten, vervoersdiensten, sociale huismeester - wordt voorkomen dat mensen vroegtijdig worden gemedicaliseerd en een beroep op (dure) hulp wordt gedaan. Dienstverlening hoort integraal te betrekken bij de uitwerking van de tijdelijk stimuleringsregeling. Wij pleiten voor een woonzorgdienstverlenings-stimuleringsregeling, en laten de uiteindelijk naamgeving graag aan de staatssecretarissen over.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...