Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Justitie en Binnenlandse Zaken-raad EU

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie geannoteerde agenda jbz-raad
Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 14:50


6

Staten-Generaal nr. 7 g 1 / 2


23490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdragen

nr. 157 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Ter aanvulling op de geannoteerde agenda die u per brief van 15 mei jl. toeging, kan ik u thans, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, enige aanvullende informatie verschaffen met betrekking tot de agenda van de JBZ-Raad van 29 en 30 mei a.s.. Tevens kan ik u in het bezit stellen van enige nieuwe documenten op de agenda die niet eerder, of niet eerder in het Nederlands, beschikbaar waren. *)

Voor de goede orde wijs ik u erop dat verschillende documenten u ter vertrouwelijke kennisneming worden toegezonden. **)

de minister van Justitie,

A.H. Korthals

\Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) en het Gemengd Comité op ministerieel niveau van 29 en 30 mei 2000

I JBZ-Raad


1. Goedkeuring van de voorlopige agenda


2. Goedkeuring van de lijst van A-punten


2h. Bestrijding kinderpornografie op het internet - advies Europees Parlement

document : 8500/00 CRIMORG 73 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : besluit in de zin van artikel 34, lid 2, onder c, Unieverdrag

Het betreft hier de laatstbekende versie van het document. Inmiddels is hier op ambtelijk niveau overeenstemming over bereikt, waarbij in de Raadsverklaring wordt gewezen op het belang van afstemming met het gemeenschappelijk optreden ter bestrijding van kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen van 24 februari 1997 PB L 63/2 van 4 maart 1997..


2l. Situatieverslag voor 1998 over georganiseerde criminaliteit in de EU

document : 14119/1/99 CRIMORG 192 CATS 38 REV 1 + COR 1 + COR 2 (En)


12469/2/99 CRIMORG 160 CATS 30 REV 2 + COR 1 RESTREINT Dit document gaat u ter vertrouwelijke kennisneming toe. (En)
verbindendheid : niet-verbindend.

aard van het besluit : goedkeuring verslag

Jaarlijks dient er een rapport aan de Raad te worden voorgelegd over aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie. De lidstaten leveren volgens een vast model min of meer gestandaardiseerde gegevens aan. Voor het eerst is het rapport door Europol opgesteld. Voorheen gebeurde dat door het Voorzitterschap met steun van de Europol Drug Eenheid. Over de tekst van dit rapport is op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt. De «open» versie van het rapport (document 14119/1/99 CRIMORG 192 CATS 38 REV 1) zal na goedkeuring ter informatie aan het Europees Parlement worden gestuurd.

B-punten


3. (Evt.) Ontwerp-kaderbesluit betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten
document : 8453/00 DROIPEN 17 CRIMORG 71 ECO 128 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : kaderbesluit in de zin van artikel 34, tweede lid, onder b, Unieverdrag

Het gaat hier om de laatstbekende versie van het document, dat nog op ambtelijk niveau wordt besproken. De onderhandelingen hebben zich recentelijk met name geconcentreerd op de afbakening van de reikwijdte van het ontwerp-kaderbesluit. Uitstaande vragen zijn verder onder meer nog de inhoud van de preambule, de reikwijdte van artikel 4 en de aansprakelijkheid van rechtspersonen (artikel 7 en 8).


4. Ontwerp-besluit inzake een regeling voor de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens

document : 8414/1/00 CRIMORG 70 REV 1 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : besluit in de zin van artikel 34, lid 2 sub c, Unieverdrag dan

wel kaderbesluit in de zin van artikel 34, lid 2 sub b,

Unieverdrag

Het betreft hier de laatstbekende versie van het document, die nog in het Comité van permanente vertegenwoordigers zal worden besproken. Nederland kan instemmen met de inhoud van dit document.

Alternatieve geschillenbeslechting in grensoverschrijdende zaken

document : 7460/2/00 JUSTCIV 38 REV 2 (En)

verbindendheid : niet-verbindend

aard van het besluit : goedkeuring conclusies

In afwijking van hetgeen is gesteld in de geannoteerde agenda die u op
15 mei jl. toeging, is inmiddels duidelijk geworden dat de Raad zich onder dit agendapunt zal buigen over ontwerp-conclusies met betrekking tot alternatieve methoden voor geschillenbeslechting. De Raad komt in de ontwerp-conclusies onder meer overeen besprekingen te initiëren over alternatieve methoden van geschillenbeslechting in civiele zaken en handelszaken. Het komende Franse Voorzitterschap zal voor eind 2000 een analyse uitvoeren van de antwoorden die de lidstaten op een vragenlijst over dit onderwerp zullen verstrekken. Tot slot zal de Commissie een Groenboek opstellen, waarbij de uitkomst van de hiervoor bedoelde analyse wat Nederland betreft, wordt betrokken. Vermoedelijk zal de Raad dit onderwerp als A-punt afhandelen.

8. Stand van zaken tenuitvoerlegging Europese Raad Tampere

8a. Wederzijdse erkenning van gerechtelijke vonnissen met betrekking tot bevriezing van

vermogensbestanddelen

document : 7804/00 CATS 24 CRIMORG 64 COPEN 30 (Nl)


7759/00 CATS 23 CRIMORG 61 COPEN 26 (Nl)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming stand van zaken)

De bijgaande documenten zullen nog nader op ambtelijk niveau worden besproken. De JBZ-Raad zal daarom naar verwachting alleen kennis nemen van de stand van zaken.


10. Verdovende middelen: verslag aan de Europese Raad
document : 8305/00 CORDROGUE 28 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming toelichting Voorzitterschap)

Vermoedelijk zal het bijgaande document, dat overigens voordien nog op ambtelijk niveau zal worden besproken, ter kennisneming aan de JBZ-Raad worden voorgelegd. Het streven is nog steeds gericht op goedkeuring van het actieplan door de Europese Raad van Feira.


11. Europees Vluchtelingenfonds

document : 8459/00 ASILE 23 FIN 165 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : beschikking tot instelling van een Vluchtelingenfonds

Het voorliggende document geeft de stand van besprekingen op ambtelijk niveau weer, zoals die gold ten tijde van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers op 17 mei jl.. De resterende knelpunten betreffen onder meer de financiële bepalingen in artikel
1a, waar één lidstaat een strikt onderscheid wil zien tussen noodmaatregelen en structurele maatregelen, terwijl de meeste andere daar geen voorstander van zijn. Een andere lidstaat wil verder de categorie noodmaatregelen genoemd in artikel 5 geheel schrappen, omdat deze volgens haar onverbrekelijk is verbonden met een toekomstige regeling voor tijdelijke bescherming. Verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, zijn tot slot gekant tegen het huidige voorstel voor de verdeelsleutel in artikel 9, omdat iedere lidstaat op basis van de huidige tekst van deze bepaling voor de gehele duur van het Fonds tenminste 2% van de middelen daaruit zou ontvangen, hetgeen zij niet in overeenstemming vinden met het uitgangspunt van Europese solidariteit en lastenverdeling. Op dit moment is voor geen van deze drie punten een oplossing gevonden. Er worden informeel pogingen ondernomen om nog voor de JBZ-Raad tot een oplossing te komen.
Terug- en overnameovereenkomsten - onderhandelingsmandaten

document : 6293/00 MIGR 21 ASIE 10 CONFIDENTIEL (Nl)


6291/00 MIGR 20 ASIE 5 CONFIDENTIEL (Nl)


6294/00 MIGR 22 NIS 26 CONFIDENTIEL (Nl)


6292/00 MIGR 20 MA 5 CONFIDENTIEL (Nl) Deze vier documenten worden u ter vertrouwelijke kennisneming toegezonden.

De Commissie heeft voorstellen gedaan bevattende aanbevelingen voor een besluit van de Raad waarbij zij wordt gemachtigd te onderhandelen over een readmissie-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en een viertal landen, Marokko, Rusland, Pakistan en Sri Lanka, anderzijds. Op ambtelijk niveau is een aantal maal gesproken over het ontwerp-onderhandelingsmandaat voor de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Marokko. Verscheidene lidstaten hebben voorbehouden bij de tekst van het voorstel van de Commissie of hebben daarvoor amendementen voorgesteld. De tekst over het onderhandelingsmandaat voor de overeenkomst met Marokko zal opnieuw worden geagendeerd voor de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers op 24 mei a.s.. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen of deze tekst daarna ter goedkeuring aan de Raad zal worden voorgelegd dan wel dat de Raad alleen kennis zal nemen van de stand van zaken in de besprekingen. Het is op dit moment evenmin bekend of het Voorzitterschap voorstellen ten aanzien van de drie overige landen wil bespreken tijdens de komende JBZ-Raad.


15. Informatievoorziening aan nationale parlementen over JBZ-aangelegenheden

document : 8163/00 CATS 31 (Nl)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (gedachtenwisseling en uitwisseling ervaringen)

Het betreft een Nederlandse versie van het u reeds toegegane document.

II Gemengd Comité op ministerieel niveau


3. Voorbereiding van de toepassing van Schengen in de Noordse staten
document : 8112/00 SCH-EVAL 28 COMIX 367 + REV 1 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming verslag)

Het bijgaande document bevat het tussentijds verslag aan de Raad, dat thans beschikbaar is gekomen. Het zal ter kennisneming aan de Raad worden voorgelegd. Nederland kan instemmen met dit voortgangsverslag.


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

**) Ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

JBZ / SCHENGEN / VERDRAG AMSTERDAM / VERDRAG DUBLIN / EUROPOL

Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 22 mei 2000.

De wens dat de ontwerp-besluiten

uitdrukkelijke instemming behoeven

kan door of namens één van beide

Kamers te kennen worden gegeven

uiterlijk op 6 juni 2000.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...