Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Justitie en Binnenlandse Zaken-raad EU

Datum nieuwsfeit: 29-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie geannoteerde agenda jbz-raad
Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 14:50


6

Staten-Generaal nr. 7 g 1 / 2


23490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdragen

nr. 157 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Ter aanvulling op de geannoteerde agenda die u per brief van 15 mei jl. toeging, kan ik u thans, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, enige aanvullende informatie verschaffen met betrekking tot de agenda van de JBZ-Raad van 29 en 30 mei a.s.. Tevens kan ik u in het bezit stellen van enige nieuwe documenten op de agenda die niet eerder, of niet eerder in het Nederlands, beschikbaar waren. *)

Voor de goede orde wijs ik u erop dat verschillende documenten u ter vertrouwelijke kennisneming worden toegezonden. **)

de minister van Justitie,

A.H. Korthals

\Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) en het Gemengd Comité op ministerieel niveau van 29 en 30 mei 2000

I JBZ-Raad


1. Goedkeuring van de voorlopige agenda


2. Goedkeuring van de lijst van A-punten


2h. Bestrijding kinderpornografie op het internet - advies Europees Parlement

document : 8500/00 CRIMORG 73 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : besluit in de zin van artikel 34, lid 2, onder c, Unieverdrag

Het betreft hier de laatstbekende versie van het document. Inmiddels is hier op ambtelijk niveau overeenstemming over bereikt, waarbij in de Raadsverklaring wordt gewezen op het belang van afstemming met het gemeenschappelijk optreden ter bestrijding van kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen van 24 februari 1997 PB L 63/2 van 4 maart 1997..


2l. Situatieverslag voor 1998 over georganiseerde criminaliteit in de EU

document : 14119/1/99 CRIMORG 192 CATS 38 REV 1 + COR 1 + COR 2 (En)


12469/2/99 CRIMORG 160 CATS 30 REV 2 + COR 1 RESTREINT Dit document gaat u ter vertrouwelijke kennisneming toe. (En)
verbindendheid : niet-verbindend.

aard van het besluit : goedkeuring verslag

Jaarlijks dient er een rapport aan de Raad te worden voorgelegd over aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie. De lidstaten leveren volgens een vast model min of meer gestandaardiseerde gegevens aan. Voor het eerst is het rapport door Europol opgesteld. Voorheen gebeurde dat door het Voorzitterschap met steun van de Europol Drug Eenheid. Over de tekst van dit rapport is op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt. De «open» versie van het rapport (document 14119/1/99 CRIMORG 192 CATS 38 REV 1) zal na goedkeuring ter informatie aan het Europees Parlement worden gestuurd.

B-punten


3. (Evt.) Ontwerp-kaderbesluit betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten
document : 8453/00 DROIPEN 17 CRIMORG 71 ECO 128 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : kaderbesluit in de zin van artikel 34, tweede lid, onder b, Unieverdrag

Het gaat hier om de laatstbekende versie van het document, dat nog op ambtelijk niveau wordt besproken. De onderhandelingen hebben zich recentelijk met name geconcentreerd op de afbakening van de reikwijdte van het ontwerp-kaderbesluit. Uitstaande vragen zijn verder onder meer nog de inhoud van de preambule, de reikwijdte van artikel 4 en de aansprakelijkheid van rechtspersonen (artikel 7 en 8).


4. Ontwerp-besluit inzake een regeling voor de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens

document : 8414/1/00 CRIMORG 70 REV 1 (En)

verbindendheid : verbindend

aard van het besluit : besluit in de zin van artikel 34, lid 2 sub c, Unieverdrag dan

wel kaderbesluit in de zin van artikel 34, lid 2 sub b,

Unieverdrag

Het betreft hier de laatstbekende versie van het document, die nog in het Comité van permanente vertegenwoordigers zal worden besproken. Nederland kan instemmen met de inhoud van dit document.

Alternatieve geschillenbeslechting in grensoverschrijdende zaken

document : 7460/2/00 JUSTCIV 38 REV 2 (En)

verbindendheid : niet-verbindend

aard van het besluit : goedkeuring conclusies

In afwijking van hetgeen is gesteld in de geannoteerde agenda die u op
15 mei jl. toeging, is inmiddels duidelijk geworden dat de Raad zich onder dit agendapunt zal buigen over ontwerp-conclusies met betrekking tot alternatieve methoden voor geschillenbeslechting. De Raad komt in de ontwerp-conclusies onder meer overeen besprekingen te initiëren over alternatieve methoden van geschillenbeslechting in civiele zaken en handelszaken. Het komende Franse Voorzitterschap zal voor eind 2000 een analyse uitvoeren van de antwoorden die de lidstaten op een vragenlijst over dit onderwerp zullen verstrekken. Tot slot zal de Commissie een Groenboek opstellen, waarbij de uitkomst van de hiervoor bedoelde analyse wat Nederland betreft, wordt betrokken. Vermoedelijk zal de Raad dit onderwerp als A-punt afhandelen.

8. Stand van zaken tenuitvoerlegging Europese Raad Tampere

8a. Wederzijdse erkenning van gerechtelijke vonnissen met betrekking tot bevriezing van

vermogensbestanddelen

document : 7804/00 CATS 24 CRIMORG 64 COPEN 30 (Nl)


7759/00 CATS 23 CRIMORG 61 COPEN 26 (Nl)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming stand van zaken)

De bijgaande documenten zullen nog nader op ambtelijk niveau worden besproken. De JBZ-Raad zal daarom naar verwachting alleen kennis nemen van de stand van zaken.


10. Verdovende middelen: verslag aan de Europese Raad
document : 8305/00 CORDROGUE 28 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming toelichting Voorzitterschap)

Vermoedelijk zal het bijgaande document, dat overigens voordien nog op ambtelijk niveau zal worden besproken, ter kennisneming aan de JBZ-Raad worden voorgelegd. Het streven is nog steeds gericht op goedkeuring van het actieplan door de Europese Raad van Feira.


11. Europees Vluchtelingenfonds

document : 8459/00 ASILE 23 FIN 165 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : beschikking tot instelling van een Vluchtelingenfonds

Het voorliggende document geeft de stand van besprekingen op ambtelijk niveau weer, zoals die gold ten tijde van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers op 17 mei jl.. De resterende knelpunten betreffen onder meer de financiële bepalingen in artikel
1a, waar één lidstaat een strikt onderscheid wil zien tussen noodmaatregelen en structurele maatregelen, terwijl de meeste andere daar geen voorstander van zijn. Een andere lidstaat wil verder de categorie noodmaatregelen genoemd in artikel 5 geheel schrappen, omdat deze volgens haar onverbrekelijk is verbonden met een toekomstige regeling voor tijdelijke bescherming. Verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, zijn tot slot gekant tegen het huidige voorstel voor de verdeelsleutel in artikel 9, omdat iedere lidstaat op basis van de huidige tekst van deze bepaling voor de gehele duur van het Fonds tenminste 2% van de middelen daaruit zou ontvangen, hetgeen zij niet in overeenstemming vinden met het uitgangspunt van Europese solidariteit en lastenverdeling. Op dit moment is voor geen van deze drie punten een oplossing gevonden. Er worden informeel pogingen ondernomen om nog voor de JBZ-Raad tot een oplossing te komen.
Terug- en overnameovereenkomsten - onderhandelingsmandaten

document : 6293/00 MIGR 21 ASIE 10 CONFIDENTIEL (Nl)


6291/00 MIGR 20 ASIE 5 CONFIDENTIEL (Nl)


6294/00 MIGR 22 NIS 26 CONFIDENTIEL (Nl)


6292/00 MIGR 20 MA 5 CONFIDENTIEL (Nl) Deze vier documenten worden u ter vertrouwelijke kennisneming toegezonden.

De Commissie heeft voorstellen gedaan bevattende aanbevelingen voor een besluit van de Raad waarbij zij wordt gemachtigd te onderhandelen over een readmissie-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en een viertal landen, Marokko, Rusland, Pakistan en Sri Lanka, anderzijds. Op ambtelijk niveau is een aantal maal gesproken over het ontwerp-onderhandelingsmandaat voor de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Marokko. Verscheidene lidstaten hebben voorbehouden bij de tekst van het voorstel van de Commissie of hebben daarvoor amendementen voorgesteld. De tekst over het onderhandelingsmandaat voor de overeenkomst met Marokko zal opnieuw worden geagendeerd voor de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers op 24 mei a.s.. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen of deze tekst daarna ter goedkeuring aan de Raad zal worden voorgelegd dan wel dat de Raad alleen kennis zal nemen van de stand van zaken in de besprekingen. Het is op dit moment evenmin bekend of het Voorzitterschap voorstellen ten aanzien van de drie overige landen wil bespreken tijdens de komende JBZ-Raad.


15. Informatievoorziening aan nationale parlementen over JBZ-aangelegenheden

document : 8163/00 CATS 31 (Nl)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (gedachtenwisseling en uitwisseling ervaringen)

Het betreft een Nederlandse versie van het u reeds toegegane document.

II Gemengd Comité op ministerieel niveau


3. Voorbereiding van de toepassing van Schengen in de Noordse staten
document : 8112/00 SCH-EVAL 28 COMIX 367 + REV 1 (En)

verbindendheid : n.v.t.

aard van het besluit : n.v.t. (kennisneming verslag)

Het bijgaande document bevat het tussentijds verslag aan de Raad, dat thans beschikbaar is gekomen. Het zal ter kennisneming aan de Raad worden voorgelegd. Nederland kan instemmen met dit voortgangsverslag.


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

**) Ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

JBZ / SCHENGEN / VERDRAG AMSTERDAM / VERDRAG DUBLIN / EUROPOL

Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 22 mei 2000.

De wens dat de ontwerp-besluiten

uitdrukkelijke instemming behoeven

kan door of namens één van beide

Kamers te kennen worden gegeven

uiterlijk op 6 juni 2000.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie