Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitstekende start Libertel in nieuwe millennium

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Libertel

UITSTEKENDE START LIBERTEL IN NIEUWE MILLENNIUM: NETTOWINST STIJGT MET 88% TOT EUR 72 MILJOEN (NLG 160 MLN)


5/30/00UITSTEKENDE START LIBERTEL IN NIEUWE MILLENNIUM: NETTOWINST STIJGT MET 88% TOT EUR 72 MILJOEN (NLG 160 MLN)

Maastricht, 30 mei 2000 - Libertel N.V. heeft vandaag haar jaarcijfers bekend gemaakt:

* Recordtoename van het aantal nieuwe klanten met 1,1 miljoen, een groei van 77% ten opzichte van vorig jaar

* Omzet met 52% gestegen tot EUR 887 miljoen (NLG 1.955 miljoen)
* EBITDA stijgt met 73% tot EUR 209 miljoen (NLG 461 miljoen)
* Winst per aandeel (wpa) groeit met 88% naar EUR 0.23 (NLG 0.51)
* Toename operationele kasstroom met 43% tot EUR 204 miljoen (NLG
451 miljoen)

Libertel is één van de sterkste merken in Nederland geworden en heeft het afgelopen jaar in een onderzoek van de Consumentenbond de hoogste waardering voor klanttevredenheid gekregen. Onze strategie om onze klanten te voorzien van een netwerk van hoge kwaliteit, top nationale en internationale dekking, producten en diensten die zij verlangen en de best gewaardeerde klantenservice, heeft Libertel in staat gesteld sterk te groeien", zei John de Wit, voorzitter directie Libertel N.V. "Het introduceren van nieuwe technologieën zoals GPRS en WAP zal verder bijdragen aan ons succes. Nieuwe tarieven en producten, met name gerelateerd aan de internetwereld, zullen de waarde die onze klanten ontvangen vergroten en Libertel als onderneming en als merk verder versterken."

Marktoverzicht
De Nederlandse markt is één van de snelst groeiende markten in Europa en met vijf aanbieders van mobiele telefonie één van de meest concurrerende markten. In het boekjaar dat op 31 maart 2000 werd afgesloten, steeg de marktpenetratie met ongeveer 24 %, oftewel een stijging van 3,6 miljoen klanten tot een totaal van ongeveer 7,7 miljoen en een penetratiegraad van 49%. Onder deze omstandigheden realiseerde Libertel een recordtoename van bijna 1,1 miljoen nieuwe klanten en sloot het jaar af met een geschat marktaandeel van 32% en ongeveer 2,5 miljoen klanten. Dit is een groei van 77% ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzet
In het op 31 maart 2000 afgesloten boekjaar, nam de omzet van Libertel met 52% toe tot EUR 887 miljoen (NLG 1.955 miljoen) in vergelijking met EUR 582 miljoen (NLG 1.283 miljoen) in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De gemiddelde omzet per postpaid klant per maand nam met 4% toe tot EUR 67 (NLG 147) en het gebruik nam toe met 25% tot 183 minuten. De gemiddelde omzet per gebruiker per maand inclusief prepaid nam met 21% af tot EUR 36 (NLG 79) en het gemiddelde gebruik nam af met 7% tot 111 minuten per maand. Dit is te verklaren door het grotere aandeel van prepaid gebruikers in het totaal aantal klanten en hun lagere gemiddelde gebruik en omzet in vergelijking met postpaid klanten. Een groot deel van de toename van de omzet en van het aantal klanten kan worden toegeschreven aan de producten en diensten die in de laatste 12 maanden zijn geïntroduceerd, zoals:
iZi (prepaid):

* De tarieven werden tot 34% verlaagd;

* SMS op iZi werd geïntroduceerd.
Libertel was de eerste aanbieder van mobiele telefonie in Nederland, die prepaid klanten de mogelijkheid bood om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen;
* Internationaal bellen werd ingevoerd. Weer was Libertel de eerste aanbieder van mobiele telefonie in Nederland, die prepaid klanten in staat stelde om in het buitenland telefoongesprekken te voeren en te ontvangen.

Postpaid:

* Er werd een innovatieve en duidelijke tariefstructuur ingevoerd voor internationale mobiele gesprekken, waarbij de wereld in vijf tariefgebieden werd verdeeld;

* De introductie van Libertel Budget, een nieuw tariefplan waarvan de tarieven nagenoeg gelijk zijn aan die van een vaste telefoonaansluiting.

Producten:

* In nauwe samenwerking met Ericsson en de Postbank, is Libertel begonnen met een test om het verhandelen van effecten via Wireless Application Protocol (WAP) telefoons te introduceren. Deze dienst stelt gebruikers in staat effecten te kopen en te verkopen via een WAP mobiele telefoon.

* De introductie van mobiele toegang tot lokale bedrijfsnetwerken (LAN).

* Ondertekening van de eerste overeenkomst met Ericsson wereldwijd voor GSM on the Net. Dit concept vormt voor Libertel de basis voor de verdere ontwikkeling van het draadloze kantoor. Deze technologie maakt integratie van spraak, data en informatiediensten mogelijk via een lokaal bedrijfsnetwerk (LAN), in plaats van via conventionele telefoonlijnen.
Directe kosten
De directe kosten stegen met 55% van EUR 255 miljoen (NLG 561 miljoen) tot EUR 395 miljoen (NLG 871 miljoen). Zoals reeds eerder vermeld, steeg het aantal klanten in dit boekjaar aanzienlijk. Deze grote toename leidde tot een stijging van de kosten van mobiele toestellen en accessoires met 109% van EUR 73 miljoen (NLG 161 miljoen) tot EUR
152 miljoen (NLG 336 miljoen). Daarnaast was er als gevolg van de groei van het aantal klanten een sterke toename van het aantal belminuten, met name van de mobiel-naar-mobiel minuten. Hierdoor stegen de interconnectie kosten met 77% van EUR 99 miljoen (NLG 219 miljoen) tot EUR 176 miljoen (NLG 387 miljoen).
Operationele kosten
De operationele kosten namen toe met 37% van EUR 207 miljoen (NLG 456 miljoen) tot EUR 283 miljoen (NLG 623 miljoen). De toename van de operationele kosten is veel kleiner dan de groei van de omzet, omdat Libertel in staat is geweest de bedrijfsvoering op operationeel niveau efficiënter te laten verlopen. Terwijl de efficiency in de bedrijfsvoering werd verhoogd, bleef de hoge kwaliteit gehandhaafd, zoals blijkt uit het volgende:


* KEMA (een onafhankelijk bureau dat onderzoeken publiceert omtrent kwaliteit) beoordeelde het netwerk van Libertel als het beste netwerk in Nederland; en

* Teleperformance Nederland kende aan Libertel de Grand Prix voor Klantenservice toe voor het beste call center van Nederland.
Winst voor financiële baten/lasten, belastingen en afschrijvingen (inclusief goodwill) (EBITDA)
EBITDA nam met 73% toe van EUR 120 miljoen (NLG 266 miljoen) tot EUR 209 miljoen (NLG 461 miljoen). Als gevolg van de toegenomen schaalvoordelen trad er bovendien een gezonde toename van de EBITDA marge op naar 24% in het afgelopen financiële jaar ten opzichte van 21% het jaar daarvoor.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat nam met 88% toe van EUR 39 miljoen (NLG 85 miljoen) tot EUR 72 miljoen (NLG 160 miljoen); de marge steeg van
7% naar 8%. Deze groeicijfers kunnen worden teruggevoerd op de toegenomen efficiency van de bedrijfsvoering en de schaalvoordelen als gevolg van het grotere aantal klanten.

Winst per aandeel (wpa)
De winst per aandeel vertoonde een sterke groei van 88% van EUR 0,12 (NLG 0,27) tot EUR 0,23 (NLG 0,51). Het wpa-cijfer over het voorgaande jaar is aangepast aan het huidige aantal uitstaande aandelen (312,5 miljoen).

Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe met 43% van EUR
143 miljoen (NLG 315 miljoen) tot EUR 205 miljoen (NLG 451 miljoen). Hoewel Libertel een aanzienlijke toename van de kasstroom realiseerde, leverde dit geen positieve netto kasstroom op. Dit was met name het gevolg van de extra investeringen in het netwerk en de factureringssystemen. Als gevolg van deze investeringen namen de liquide middelen die werden gebruikt voor investeringsactiviteiten met 30% toe van EUR 225 miljoen (NLG 497 miljoen) tot EUR 293 miljoen (NLG 647 miljoen). Het grootste gedeelte van dit bedrag werd gebruikt voor de uitbreiding van de capaciteit van het netwerk, teneinde de hoge kwaliteit van mobiel bellen voor Libertel klanten te waarborgen en voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, nodig voor uitbreidingen in de toekomst, zoals:


* het begin van de aanleg van het GSM 1800 netwerk waardoor gebruik gemaakt gaat worden van de in 1998 verworven frequenties.
* een succesvolle proef met de General Packet Radio Service (GPRS). Tijdens deze proef werd onder andere E-mail functionaliteit en Web-browsing getest. Deze technologie maakt een beduidend snellere transmissie van data mogelijk (115 kb), die sneller is dan de gebruikelijke snelheden via een vaste telefoonverbinding.
* het omzetten van zowel de detailhandels- als de groothandels-factureringssystemen in AMDOCS-systemen. Deze systemen verhogen de flexibiliteit van factureren door Libertel en zijn meer geschikt voor het factureren van toekomstige diensten op basis van technologieën zoals GPRS en UMTS.
Als gevolg van deze investeringen verhoogde Libertel haar leningen met EUR 89 miljoen (NLG 196 miljoen) ten opzichte een verhoging van haar lening met EUR 88 miljoen (NLG 194 miljoen) in het voorgaande boekjaar. Dit is een stijging van 1%.

Regelgeving
Nederland is voornemens vijf UMTS licenties bij opbod te verkopen. De veiling zal in juli 2000 van start gaan. Libertel is van plan op één van deze vijf licenties te bieden.

In de loop van het boekjaar dat op 31 maart 2000 werd afgesloten, deed de OPTA een uitspraak waarin het Libertel aanwees als partij met aanmerkelijke marktmacht (PAMM) op de Nederlandse markt voor mobiele telecommunicatie. Libertel ging in hoger beroep tegen deze uitspraak bij de Rechtbank van Rotterdam die Libertel in het gelijk stelde. Naar verwachting zal de OPTA haar PAMM-zaak, voor zover deze betrekking heeft op Libertel, in de loop van het tweede kwartaal van het huidige kalenderjaar opnieuw voor het gerecht brengen. Libertel kan geen voorspellingen doen ten aanzien van de afloop van deze zaak, maar het verwacht geen ingrijpende consequenties voor haar bedrijfsactiviteiten. In de loop van het huidige kalenderjaar heeft de Nederlandse overheid vastgesteld dat er nu aanzienlijke concurrentie bestaat op de Nederlandse mobiele telecommunicatiemarkt. Hierdoor kon Libertel gebruik gaan maken van de GSM 1800-frequenties die het eerder al had gekocht.Momenteel zijn er EU-onderzoeken gaande ten aanzien van de tarieven met betrekking tot de kosten die operators in rekening brengen voor het afwikkelen van gesprekken op hun netwerk en roaming. Deze onderzoeken zijn niet specifiek gericht op Libertel, maar richten zich op de pan-Europese markt voor mobiele telecommunicatie. Libertel kan geen voorspellingen doen ten aanzien van de aard en de timing van deze onderzoeken.

Vooruitzichten
Libertel is optimistisch over haar vooruitzichten voor 2000/2001. Op basis van de groei op de mobiele telecommunicatiemarkt, als ook de prestaties van Libertel in het verleden, verwachten wij onze positie als één van de belangrijkste aanbieders van telecommunicatiedien-sten in Nederland te kunnen handhaven. Wij verwachten dan ook dat ons totale klantenbestand in het komende financiële boekjaar aanzienlijk zal toenemen.

Libertel verwacht een gezonde groei in omzet, EBITDA, en bedrijfsresultaat. Libertel verwacht dat ook de operationele kasstroom verder zal toenemen in het komende financiële boekjaar. We denken deze groei in omzet te realiseren door, evenals voorgaande jaren, nieuwe en innovatieve producten en diensten in de markt te introduceren. Daarnaast verwachten we onze EBITDA en bedrijfs-resultaat te verbeteren door verder te bouwen op de kracht van onze organisatie en distributie en de schaalvoordelen die we hebben bereikt te blijven benutten.

We zullen het komende financiële jaar substantieel in ons netwerk en in nieuwe producten, diensten en technologieën investeren. Wij zijn van plan nieuwe producten en diensten te introduceren, zoals Libertel Open®. Dit is een mobiele internetdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van WAP technologie. Bovendien verwachten we een Internet Service Provider (ISP) op te zetten, zowel voor vaste als voor mobiele toegang tot internet, genaamd Libertel Whepp®. Deze ISP zal de diensten en functionaliteit van Libertel Open® aanvullen. We verwachten beide aan internet gerelateerde activiteiten in de loop van 2000 te introduceren. Daarnaast zullen we ook investeren in technologieën zoals GPRS om deze nieuwe producten en diensten te ondersteunen.

Daarenboven zal Libertel deelnemen aan de openbare veiling van UMTS licenties, die naar verwachting in juli 2000 zal beginnen. Libertel is voornemens om een licentie te verwerven, en verwacht een aanzienlijk bedrag te investeren in zowel de licentie zelf als het daarmee samenhangende netwerk.

Profiel Libertel N.V.
Libertel N.V., gevestigd in Maastricht, is één van de grootste aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland. Libertel is voor
70% eigendom van de wereldwijd opererende Vodafone AirTouch groep en sinds 15 juni 1999 genoteerd aan de Officiële Markt van Amsterdam Exchanges.

Voor nadere informatie:
Arie de Zeeuw, Corporate Public Relations, Libertel N.V., +31(0)43 355
7975

Mike Gallentine, Investors Relations, Libertel N.V., +31(0)43 355 7179 www.libertel.nl/Investor Relations, voor financiële presentaties, resultaten en persberichten.

Noot:
Bijlagen (niet meegezonden, maar opvraagbaar bij Public Relations):
* Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over het jaar eindigend
31 maart 2000

* Geconsolideerde Balans per 31 maart 2000
* Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over het jaar eindigend 31 maart
2000 Kerncijfers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie