Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitstekende start Libertel in nieuwe millennium

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Libertel

UITSTEKENDE START LIBERTEL IN NIEUWE MILLENNIUM: NETTOWINST STIJGT MET 88% TOT EUR 72 MILJOEN (NLG 160 MLN)


5/30/00UITSTEKENDE START LIBERTEL IN NIEUWE MILLENNIUM: NETTOWINST STIJGT MET 88% TOT EUR 72 MILJOEN (NLG 160 MLN)

Maastricht, 30 mei 2000 - Libertel N.V. heeft vandaag haar jaarcijfers bekend gemaakt:

* Recordtoename van het aantal nieuwe klanten met 1,1 miljoen, een groei van 77% ten opzichte van vorig jaar

* Omzet met 52% gestegen tot EUR 887 miljoen (NLG 1.955 miljoen)
* EBITDA stijgt met 73% tot EUR 209 miljoen (NLG 461 miljoen)
* Winst per aandeel (wpa) groeit met 88% naar EUR 0.23 (NLG 0.51)
* Toename operationele kasstroom met 43% tot EUR 204 miljoen (NLG
451 miljoen)

Libertel is één van de sterkste merken in Nederland geworden en heeft het afgelopen jaar in een onderzoek van de Consumentenbond de hoogste waardering voor klanttevredenheid gekregen. Onze strategie om onze klanten te voorzien van een netwerk van hoge kwaliteit, top nationale en internationale dekking, producten en diensten die zij verlangen en de best gewaardeerde klantenservice, heeft Libertel in staat gesteld sterk te groeien", zei John de Wit, voorzitter directie Libertel N.V. "Het introduceren van nieuwe technologieën zoals GPRS en WAP zal verder bijdragen aan ons succes. Nieuwe tarieven en producten, met name gerelateerd aan de internetwereld, zullen de waarde die onze klanten ontvangen vergroten en Libertel als onderneming en als merk verder versterken."

Marktoverzicht
De Nederlandse markt is één van de snelst groeiende markten in Europa en met vijf aanbieders van mobiele telefonie één van de meest concurrerende markten. In het boekjaar dat op 31 maart 2000 werd afgesloten, steeg de marktpenetratie met ongeveer 24 %, oftewel een stijging van 3,6 miljoen klanten tot een totaal van ongeveer 7,7 miljoen en een penetratiegraad van 49%. Onder deze omstandigheden realiseerde Libertel een recordtoename van bijna 1,1 miljoen nieuwe klanten en sloot het jaar af met een geschat marktaandeel van 32% en ongeveer 2,5 miljoen klanten. Dit is een groei van 77% ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzet
In het op 31 maart 2000 afgesloten boekjaar, nam de omzet van Libertel met 52% toe tot EUR 887 miljoen (NLG 1.955 miljoen) in vergelijking met EUR 582 miljoen (NLG 1.283 miljoen) in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De gemiddelde omzet per postpaid klant per maand nam met 4% toe tot EUR 67 (NLG 147) en het gebruik nam toe met 25% tot 183 minuten. De gemiddelde omzet per gebruiker per maand inclusief prepaid nam met 21% af tot EUR 36 (NLG 79) en het gemiddelde gebruik nam af met 7% tot 111 minuten per maand. Dit is te verklaren door het grotere aandeel van prepaid gebruikers in het totaal aantal klanten en hun lagere gemiddelde gebruik en omzet in vergelijking met postpaid klanten. Een groot deel van de toename van de omzet en van het aantal klanten kan worden toegeschreven aan de producten en diensten die in de laatste 12 maanden zijn geïntroduceerd, zoals:
iZi (prepaid):

* De tarieven werden tot 34% verlaagd;

* SMS op iZi werd geïntroduceerd.
Libertel was de eerste aanbieder van mobiele telefonie in Nederland, die prepaid klanten de mogelijkheid bood om SMS-berichten te verzenden en te ontvangen;
* Internationaal bellen werd ingevoerd. Weer was Libertel de eerste aanbieder van mobiele telefonie in Nederland, die prepaid klanten in staat stelde om in het buitenland telefoongesprekken te voeren en te ontvangen.

Postpaid:

* Er werd een innovatieve en duidelijke tariefstructuur ingevoerd voor internationale mobiele gesprekken, waarbij de wereld in vijf tariefgebieden werd verdeeld;

* De introductie van Libertel Budget, een nieuw tariefplan waarvan de tarieven nagenoeg gelijk zijn aan die van een vaste telefoonaansluiting.

Producten:

* In nauwe samenwerking met Ericsson en de Postbank, is Libertel begonnen met een test om het verhandelen van effecten via Wireless Application Protocol (WAP) telefoons te introduceren. Deze dienst stelt gebruikers in staat effecten te kopen en te verkopen via een WAP mobiele telefoon.

* De introductie van mobiele toegang tot lokale bedrijfsnetwerken (LAN).

* Ondertekening van de eerste overeenkomst met Ericsson wereldwijd voor GSM on the Net. Dit concept vormt voor Libertel de basis voor de verdere ontwikkeling van het draadloze kantoor. Deze technologie maakt integratie van spraak, data en informatiediensten mogelijk via een lokaal bedrijfsnetwerk (LAN), in plaats van via conventionele telefoonlijnen.
Directe kosten
De directe kosten stegen met 55% van EUR 255 miljoen (NLG 561 miljoen) tot EUR 395 miljoen (NLG 871 miljoen). Zoals reeds eerder vermeld, steeg het aantal klanten in dit boekjaar aanzienlijk. Deze grote toename leidde tot een stijging van de kosten van mobiele toestellen en accessoires met 109% van EUR 73 miljoen (NLG 161 miljoen) tot EUR
152 miljoen (NLG 336 miljoen). Daarnaast was er als gevolg van de groei van het aantal klanten een sterke toename van het aantal belminuten, met name van de mobiel-naar-mobiel minuten. Hierdoor stegen de interconnectie kosten met 77% van EUR 99 miljoen (NLG 219 miljoen) tot EUR 176 miljoen (NLG 387 miljoen).
Operationele kosten
De operationele kosten namen toe met 37% van EUR 207 miljoen (NLG 456 miljoen) tot EUR 283 miljoen (NLG 623 miljoen). De toename van de operationele kosten is veel kleiner dan de groei van de omzet, omdat Libertel in staat is geweest de bedrijfsvoering op operationeel niveau efficiënter te laten verlopen. Terwijl de efficiency in de bedrijfsvoering werd verhoogd, bleef de hoge kwaliteit gehandhaafd, zoals blijkt uit het volgende:


* KEMA (een onafhankelijk bureau dat onderzoeken publiceert omtrent kwaliteit) beoordeelde het netwerk van Libertel als het beste netwerk in Nederland; en

* Teleperformance Nederland kende aan Libertel de Grand Prix voor Klantenservice toe voor het beste call center van Nederland.
Winst voor financiële baten/lasten, belastingen en afschrijvingen (inclusief goodwill) (EBITDA)
EBITDA nam met 73% toe van EUR 120 miljoen (NLG 266 miljoen) tot EUR 209 miljoen (NLG 461 miljoen). Als gevolg van de toegenomen schaalvoordelen trad er bovendien een gezonde toename van de EBITDA marge op naar 24% in het afgelopen financiële jaar ten opzichte van 21% het jaar daarvoor.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat nam met 88% toe van EUR 39 miljoen (NLG 85 miljoen) tot EUR 72 miljoen (NLG 160 miljoen); de marge steeg van
7% naar 8%. Deze groeicijfers kunnen worden teruggevoerd op de toegenomen efficiency van de bedrijfsvoering en de schaalvoordelen als gevolg van het grotere aantal klanten.

Winst per aandeel (wpa)
De winst per aandeel vertoonde een sterke groei van 88% van EUR 0,12 (NLG 0,27) tot EUR 0,23 (NLG 0,51). Het wpa-cijfer over het voorgaande jaar is aangepast aan het huidige aantal uitstaande aandelen (312,5 miljoen).

Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe met 43% van EUR
143 miljoen (NLG 315 miljoen) tot EUR 205 miljoen (NLG 451 miljoen). Hoewel Libertel een aanzienlijke toename van de kasstroom realiseerde, leverde dit geen positieve netto kasstroom op. Dit was met name het gevolg van de extra investeringen in het netwerk en de factureringssystemen. Als gevolg van deze investeringen namen de liquide middelen die werden gebruikt voor investeringsactiviteiten met 30% toe van EUR 225 miljoen (NLG 497 miljoen) tot EUR 293 miljoen (NLG 647 miljoen). Het grootste gedeelte van dit bedrag werd gebruikt voor de uitbreiding van de capaciteit van het netwerk, teneinde de hoge kwaliteit van mobiel bellen voor Libertel klanten te waarborgen en voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën, nodig voor uitbreidingen in de toekomst, zoals:


* het begin van de aanleg van het GSM 1800 netwerk waardoor gebruik gemaakt gaat worden van de in 1998 verworven frequenties.
* een succesvolle proef met de General Packet Radio Service (GPRS). Tijdens deze proef werd onder andere E-mail functionaliteit en Web-browsing getest. Deze technologie maakt een beduidend snellere transmissie van data mogelijk (115 kb), die sneller is dan de gebruikelijke snelheden via een vaste telefoonverbinding.
* het omzetten van zowel de detailhandels- als de groothandels-factureringssystemen in AMDOCS-systemen. Deze systemen verhogen de flexibiliteit van factureren door Libertel en zijn meer geschikt voor het factureren van toekomstige diensten op basis van technologieën zoals GPRS en UMTS.
Als gevolg van deze investeringen verhoogde Libertel haar leningen met EUR 89 miljoen (NLG 196 miljoen) ten opzichte een verhoging van haar lening met EUR 88 miljoen (NLG 194 miljoen) in het voorgaande boekjaar. Dit is een stijging van 1%.

Regelgeving
Nederland is voornemens vijf UMTS licenties bij opbod te verkopen. De veiling zal in juli 2000 van start gaan. Libertel is van plan op één van deze vijf licenties te bieden.

In de loop van het boekjaar dat op 31 maart 2000 werd afgesloten, deed de OPTA een uitspraak waarin het Libertel aanwees als partij met aanmerkelijke marktmacht (PAMM) op de Nederlandse markt voor mobiele telecommunicatie. Libertel ging in hoger beroep tegen deze uitspraak bij de Rechtbank van Rotterdam die Libertel in het gelijk stelde. Naar verwachting zal de OPTA haar PAMM-zaak, voor zover deze betrekking heeft op Libertel, in de loop van het tweede kwartaal van het huidige kalenderjaar opnieuw voor het gerecht brengen. Libertel kan geen voorspellingen doen ten aanzien van de afloop van deze zaak, maar het verwacht geen ingrijpende consequenties voor haar bedrijfsactiviteiten. In de loop van het huidige kalenderjaar heeft de Nederlandse overheid vastgesteld dat er nu aanzienlijke concurrentie bestaat op de Nederlandse mobiele telecommunicatiemarkt. Hierdoor kon Libertel gebruik gaan maken van de GSM 1800-frequenties die het eerder al had gekocht.Momenteel zijn er EU-onderzoeken gaande ten aanzien van de tarieven met betrekking tot de kosten die operators in rekening brengen voor het afwikkelen van gesprekken op hun netwerk en roaming. Deze onderzoeken zijn niet specifiek gericht op Libertel, maar richten zich op de pan-Europese markt voor mobiele telecommunicatie. Libertel kan geen voorspellingen doen ten aanzien van de aard en de timing van deze onderzoeken.

Vooruitzichten
Libertel is optimistisch over haar vooruitzichten voor 2000/2001. Op basis van de groei op de mobiele telecommunicatiemarkt, als ook de prestaties van Libertel in het verleden, verwachten wij onze positie als één van de belangrijkste aanbieders van telecommunicatiedien-sten in Nederland te kunnen handhaven. Wij verwachten dan ook dat ons totale klantenbestand in het komende financiële boekjaar aanzienlijk zal toenemen.

Libertel verwacht een gezonde groei in omzet, EBITDA, en bedrijfsresultaat. Libertel verwacht dat ook de operationele kasstroom verder zal toenemen in het komende financiële boekjaar. We denken deze groei in omzet te realiseren door, evenals voorgaande jaren, nieuwe en innovatieve producten en diensten in de markt te introduceren. Daarnaast verwachten we onze EBITDA en bedrijfs-resultaat te verbeteren door verder te bouwen op de kracht van onze organisatie en distributie en de schaalvoordelen die we hebben bereikt te blijven benutten.

We zullen het komende financiële jaar substantieel in ons netwerk en in nieuwe producten, diensten en technologieën investeren. Wij zijn van plan nieuwe producten en diensten te introduceren, zoals Libertel Open®. Dit is een mobiele internetdienst waarbij gebruik wordt gemaakt van WAP technologie. Bovendien verwachten we een Internet Service Provider (ISP) op te zetten, zowel voor vaste als voor mobiele toegang tot internet, genaamd Libertel Whepp®. Deze ISP zal de diensten en functionaliteit van Libertel Open® aanvullen. We verwachten beide aan internet gerelateerde activiteiten in de loop van 2000 te introduceren. Daarnaast zullen we ook investeren in technologieën zoals GPRS om deze nieuwe producten en diensten te ondersteunen.

Daarenboven zal Libertel deelnemen aan de openbare veiling van UMTS licenties, die naar verwachting in juli 2000 zal beginnen. Libertel is voornemens om een licentie te verwerven, en verwacht een aanzienlijk bedrag te investeren in zowel de licentie zelf als het daarmee samenhangende netwerk.

Profiel Libertel N.V.
Libertel N.V., gevestigd in Maastricht, is één van de grootste aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland. Libertel is voor
70% eigendom van de wereldwijd opererende Vodafone AirTouch groep en sinds 15 juni 1999 genoteerd aan de Officiële Markt van Amsterdam Exchanges.

Voor nadere informatie:
Arie de Zeeuw, Corporate Public Relations, Libertel N.V., +31(0)43 355
7975

Mike Gallentine, Investors Relations, Libertel N.V., +31(0)43 355 7179 www.libertel.nl/Investor Relations, voor financiële presentaties, resultaten en persberichten.

Noot:
Bijlagen (niet meegezonden, maar opvraagbaar bij Public Relations):
* Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over het jaar eindigend
31 maart 2000

* Geconsolideerde Balans per 31 maart 2000
* Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over het jaar eindigend 31 maart
2000 Kerncijfers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...