Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW: Hogere premie ziekteverzuimverzekeringen

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Hogere premie ziekteverzuimverzekeringen

Nr. 2000/103
30 mei 2000

Hogere premie ziekteverzuimverzekeringen betekent grotere stimulans om ziekteverzuim aan te pakken

Verzekeraars hebben de premies voor ziekteverzuimverzekeringen verhoogd, zodat ze meer in overeenstemming zijn met de feitelijke verzuimrisico.s. Hierdoor is te verwachten dat werkgevers in de toekomst meer gestimuleerd worden het ziekteverzuimrisico aan te pakken. Het ziekteverzuim is het laagst bij kleine bedrijven: 4,3 procent in 1998. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers is het ziekteverzuim 6,4 procent, dit is bijna 50 procent hoger dan bij kleine bedrijven.

Dit schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het rapport SZW-werkgeverspanel 1998-1999. De rapportage schetst de stand van zaken bij Nederlandse bedrijven op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsomstandighedenbeleid, verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico.s en reïntegratie van arbeidsgehandicapten.

Het ziekteverzuim bedroeg in 1998 volgens de metingen van het SZW-werkgeverspanel gemiddeld 5,4 procent (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof). Dit is een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van 1997. Volgens staatssecretaris Hoogervorst moet de stijging voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de aanhoudend gunstige economische conjunctuur en de gespannen arbeidsmarkt.

In vergelijking met 1998 is de gemiddelde verzekeringspremie gestegen van 2,35 procent van de loonsom naar 2,75 procent. Deze stijging is sterker dan de toename van het verzuimpercentage over 1998. Hieruit blijkt dat verzekeraars extra premie
hebben geheven om de in het verleden geleden verliezen, als gevolg van te laag vastgestelde premies, te compenseren. Hoogervorst schrijft in zijn brief dat aanvankelijk de premiestelling door particuliere verzekeraars nog niet goed in overeenstemming was met de feitelijke verzuimrisico.s. Hierdoor ging voor werkgevers van de premies onvoldoende financiële prikkel uit om het ziekteverzuim in de hand te houden. Die situatie verbetert nu, zodat valt te verwachten dat in de toekomst meer prikkelwerking zal uitgaan van particuliere verzekeringspremies.

Het ziekteverzuim verschilt sterk per sector. In de papier,- hout,- en meubelindustrie is het ziekteverzuim het hoogst: 7,6 procent. Deze sector wordt gevolgd door de gezondheidszorg, met een verzuimpercentage van 7,2 procent. Volgens Hoogervorst benadrukken deze cijfers nog weer eens het belang van een gedifferentieerde aanpak per sector op het gebied van preventie. Op dit moment wordt gewerkt aan het afsluiten van arboconvenanten met een groot aantal bedrijfstakken. In deze convenanten worden concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van een aantal belangrijke arbeidsrisico.s. Ook worden afspraken gemaakt over reïntegratie en verzuimbegeleiding.

Uit de rapportage blijkt verder dat met name grote bedrijven goed op de hoogte zijn van de premiedifferentiatie in de WAO, die sinds 1 januari 1998 geldt. Sinds die datum bestaat de WAO-premie uit een voor alle bedrijven gelijke basispremie en een voor elk bedrijf afzonderlijk gedifferentieerde premie. Deze premie wordt hoger naarmate een bedrijf meer arbeidsongeschikten heeft. In de sector horeca was de gedifferentieerde premie in 1999 gemiddeld het laagst:
0,69 procent. In de sector vervoer was de premie het hoogst: 1,07 procent. Kleine bedrijven hebben over het algemeen een zeer lage gedifferentieerde premie, met enkele uitschieters naar boven, en bij grote bedrijven ligt de gedifferentieerde premies meer rond het gemiddelde.

Naar aanleiding van de premiedifferentiatie in de WAO heeft 10 procent van de bedrijven extra actie ondernomen. Dit percentage loopt op van 8 procent bij de kleinste bedrijven tot 27 procent bij de grootste bedrijven. De extra actie bestaat met name uit maatregelen op het gebied van reïntegratie en maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim. Verder weet 58 procent van de bedrijven dat kwijtschelding en eventueel korting op de WAO-basispremie kan worden verkregen als een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst wordt genomen. Dat is een stijging ten opzichte van 1998 , toen 43 procent van de werkgevers hiervan op de hoogte was. Voor dertig procent van deze bedrijven is de regeling een stimulans om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Uit het rapport blijkt dat één jaar na inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA) bijna de helft (45 procent) van de werkgevers goed of globaal op de hoogte is van de wet. Hoogervorst noemt dit in zijn brief geen slechte score, zeker als bedacht wordt dat veel werkgevers niet rechtstreeks met reïntegratie in aanraking komen. Wel blijkt dat werkgevers de uitvoering van de wet tekort vinden schieten. Hoogervorst schrijft hierover dat implementatie van nieuwe regelgeving bij de uitvoeringsinstellingen de nodige tijd kost. Verder zal in het kader van de komende reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid ook de uitvoering van de reïntegratie efficiënter worden vormgegeven.

Sinds 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen van kracht. Volgens deze wet mogen werkgevers alleen aanstellingskeuringen verrichten als aan de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid worden gesteld. Uit het rapport blijkt dat in 1998 10 procent van de bedrijven met nieuw personeel een medische keuring liet uitvoeren. In 1996 werd nog in 16 procent van de bedrijven medische keuringen toegepast. Van de bedrijven die nog wel de intentie hebben om te keuren (ongeveer 17 procent), lijkt het belangrijkste motief risicoselectie te zijn. Werkgever selecteren werknemers mede op hun gezondheid zodat de kans op kosten kleiner wordt. Hoogervorst beschouwt dit als ongewenst en schrijft van plan te zijn de ontwikkelingen te blijven volgen, onder meer door middel van het reeds gestarte evaluatie-onderzoek naar de effecten van de Wet op de medische keuringen. Daarnaast zal door de overheid een onafhankelijke klachtencommissie voor onder meer aanstellingskeuringen worden opgericht. Er wordt naar gestreefd deze klachtencommissie per 1 januari 2001 te installeren.Het rapport SZW-werkgeverspanel 1998-1999 kost f50,- en is verkrijgbaar bij Elsevier bedrijfsinformatie bv, postbus 16500, 2500 BM Den Haag. Telefoon: 070-4415555

30 mei 00 15:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie