Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toelichting AVR op eis in strafproces milieuincidenten

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Perstoelichting naar aanleiding van strafproces 29/30 mei 2000 Rechtbank Rotterdam - May 30, 2000

Rotterdam 30 mei 2000 - De Officier van Justitie heeft op dinsdag 30 mei 2000 voor de rechtbank in Rotterdam in een strafzaak, omvattende 15 dagvaardingen over een periode van drie jaar, tegen AVR een boete geëist van een miljoen gulden.

AVR tekent aan dat de aanklachten vooral betrekking hebben op incidenten. In geen van de ten laste gelegde zaken is naar de mening van AVR sprake van opzet, gericht op het behalen van economisch voordeel. De installaties van AVR zijn up-to-date en voldoen aan de Nederlandse milieu-eisen, die gelden als de zwaarste ter wereld. De afgelopen tien jaar heeft AVR ongeveer 1 miljard gulden geïnvesteerd in milieuvoorzieningen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de aanklachten feitelijk juist zijn, maar vooral betrekking hebben op incidenten. Waar mensen werken worden helaas soms fouten gemaakt. Effecten van fouten hebben over het algemeen geen tot minimaal effect gehad buiten het bedrijf.

NADERE TOELICHTING:

MILIEU- EN VEILIGHEIDSBELEID
De AVR verwerkt en recyclet per jaar circa 2,5 miljoen ton afval op milieuverantwoorde wijze. De installaties zijn up-to-date en voldoen aan de Nederlandse milieunormen. Deze normen worden alom erkend als de zwaarste ter wereld. Op gebied van milieunormen geldt Nederland internationaal als gidsland. Om aan de zware eisen te kunnen voldoen, is de afgelopen tien jaar ongeveer 1 miljard gulden geïnvesteerd in de allermodernste milieuvoorzieningen die op dit moment beschikbaar zijn. Binnen de branche geldt AVR daarmee als een van de koplopers.
Het beleid van AVR op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteitszorg heeft als uitgangspunt dat wettelijke- en vergunningsvoorwaarden gelden als minimum standaard.
Waar mogelijk wordt beter gepresteerd. Dat heeft er toe geleid dat AVR de afgelopen jaren op vrijwel alle milieu- aspecten ver onder de voorgeschreven normen heeft gepresteerd.

Alle activiteiten worden verricht met de grootst mogelijke zorg voor de bescherming van het milieu en de veiligheid van personeel en omwonenden. Tevens geldt dat de marges erg klein zijn door de scherpe Nederlandse wetgeving en het nu eenmaal niet homogene karakter van aangeboden afval. Helaas hebben een aantal menselijke fouten en/of technische onvolkomenheden geleid tot de behandelde zaken.

Om de gestelde Veiligheids, ARBO en Milieudoelen te halen, beschikt iedere divisie van het concern over een staf van specifieke veiligheids-, milieu- en kwaliteitsfunctionarissen. Ook op holdingniveau zijn specifieke functionarissen belast met het toezicht op veiligheids, ARBO en Milieuzaken.

Om de kwaliteit van de totale bedrijfsvoering te borgen, hebben alle bedrijven ISO- gecertificeerde kwaliteits- en milieuzorgsystemen. Jaarlijks legt AVR in een openbaar milieujaarverslag uitgebreid verantwoording af over de gang van zaken. In de afgelopen jaren zijn deze certificaten steeds behouden en is op opmerkingen van de auditoren steeds gericht actie ondernomen.

WAAROM TOCH DE DAGVAARDINGEN, ONDANKS ALLE INSPANNINGEN OP HET GEBIED VAN MILIEUZORG EN VEILIGHEID?
De aanklachten tegen AVR hebben betrekking op drie afzonderlijk en zelfstandig werkende bedrijven, NV AVR, AVR- Chemie CV en AVR- Maritiem BV, met in totaal circa 600 personeelsleden.
Belangrijk om te weten is dat de dagvaardingen een periode van drie jaar (1997-1999) beslaan. Ze zijn te onderscheiden in veiligheid, milieu en administratieve - procedurele fouten.

De dagvaardingen op het gebied van veiligheid hebben betrekking op twee arbeidsongevallen over een periode van drie jaar, bij drie zelfstandig werkende bedrijven met in totaal circa 600 personeelsleden.

In de ten laste gelegde zaken is geen sprake van ernstig letsel en de beide slachtoffers waren binnen twee weken volledig hersteld. De aanklacht is opgesteld omdat de twee slachtoffers niet in dienst van AVR zelf waren, anders zou de Arbeidsinspectie de ongevallen hebben behandeld en zou het hoogstwaarschijnlijk niet tot een strafproces zijn gekomen.

Op milieugebied hebben de aanklachten betrekking op vier, mogelijk vijf incidenten met externe milieu- effecten over ook in dit geval een periode van drie jaar bij drie bedrijven.

Als voorbeeld, een klein scheurtje in een overlooptankje, waardoor een geringe hoeveelheid verontreinigd water in de Oude Maas lekte. Of een vloeistofontsnapping naar water, omdat door een menselijke fout niet tijdig een ontluchtingskraantje werd gesloten.

Voorts hebben zich enkele incidentele emissie- overschrijdingen voorgedaan. De emissies blijven op jaarbasis in het algemeen ruimschoots onder de wettelijke normen.

De overige zaken betreffen administratieve en procedurele fouten.Om deze fouten uit te bannen, is bij AVR een verbetertraject ingezet. AVR is een bedrijf dat door klanten en branchegenoten wordt erkend als een professioneel werkend bedrijf. De onderneming streeft naar voortdurende verbetering van procedures en steekt veel geld in opleiding en training van haar personeel. Interne audits en ISO certificering zijn hier het bewijs van.

CONCLUSIE
Samenvattend kan worden gesteld dat de aanklachten feitelijk juist zijn, maar vooral betrekking hebben op incidenten. Waar mensen werken worden helaas soms fouten gemaakt. Effecten van fouten hebben over het algemeen geen tot minimaal effect gehad buiten het bedrijf.
In geen van de ten laste gelegde zaken is sprake van opzet, gericht op het behalen van economisch voordeel.

Fouten zijn altijd gemeld, zij het soms te laat en er is altijd op vrijwillige basis meegewerkt aan elk handhavingsonderzoek.

Alle bedrijfsnoodplannen van de betrokken bedrijven zijn up-to-date en samen met externe hulpdiensten, waaronder de Regionale Gezamenlijke Brandweer, wordt regelmatig geoefend.

PROFIELSCHETS CONCERN
Het AVR-concern bestaat uit een groep gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afval- en milieumanagement. Het concern biedt duurzame oplossingen voor vrijwel alle afval- en milieuvraagstukken. Tot de afnemers van de diensten behoren industrie, bedrijven en overheid. Het concern telt ruim 1700 personeelsleden.

De activiteiten omvatten consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, inzameling, opslag, overslag en transport, alsmede afvalverbranding met energieterugwinning, verwerking van gevaarlijk afval , compostering en recycling van monostromen als o.a. papier, glas en kunststoffen. Voorts zorgt AVR voor het management en de uitvoering van gemeentelijke reinigingstaken.

NOOT
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mr. J. Bakker, directeur Juridische zaken en Milieu van Holding AVR-Bedrijven, tel. 0181-275740

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie