Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV afhandeling varkenspestuitgaven

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV afhandeling varkenspestuitgaven

Gemaakt: 6-6-2000 tijd: 16:18


4


25229 Varkenspest

Nr. 57 Brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2000

In antwoord op vragen van het lid Th.A.M. Meijer (CDA) heb ik de Kamer op 20 december 1999 geïnformeerd over de discussie met de Europese Commissie inzake de declaratie van de uitgaven ter bestrijding van de varkenspestepidemie die Nederland in 1997 en 1998 teisterde.

(Zie Aanhangsel Handelingen II 1999-2000, nr. 507)

Door middel van deze brief wil ik de Kamer op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in dit dossier. Om misverstanden te voorkomen wil ik er daarbij aan herinneren dat de discussie tussen Nederland en de Commissie betrekking heeft op de veterinaire uitgaven. De uitgaven ten behoeve van de marktmaatregelen welke werden genomen ter verlichting van welzijnsproblemen op varkensbedrijven maken van deze discussie geen deel uit. De declaraties die Nederland in het kader van de marktmaatregelen heeft ingediend zijn tot nu toe volledig gehonoreerd. Bij de financiële audits die de diensten van de Europese Commissie in het kader van de gebruikelijke procedures voor de kwijting van de rekeningen op deze laatste uitgaven hebben uitgevoerd, zijn geen onvolkomenheden aan het licht gekomen. De bevindingen van de zgn. conformiteitsaudits zijn nog niet bekend.

De uitgaven die Nederland in 1997 in het kader van de veterinaire maatregelen heeft verricht en bij de EU heeft gepresenteerd belopen in totaal 398,7 miljoen ¤, t.w. voor:


- schadeloosstellingen aan veehouders 269,6 miljoen ¤

- bijkomende kosten, zoals kosten van transport,
destructie, tijdelijke opslag etc. 81,6


- overname maatregelen om welzijnsredenen 47,5Totaal 398,7 miljoen ¤

Voor de goede orde herinner ik er hierbij aan dat het bij de overname om welzijnsredenen gaat om de overname van dieren die niet onder de marktmaatregelen ter verlichting van welzijnsproblemen konden vallen, o.a. omdat de betreffende varkensbedrijven tijdelijk de verdachtstatus bezaten.

Overeenkomstig de bepalingen van Beschikking 90/424/EEG is door Nederland voor 50% medefinanciering van de EU gevraagd van de uitgaven ten behoeve van de veterinaire maatregelen, in totaal dus 199,3 miljoen ¤. Zoals bekend heeft de Commissie zich, tot nu toe, niet bereid getoond volledig aan het Nederlandse verzoek tegemoet te komen. In de ontwerpbeschikking die de Commissie op 7 december 1999 aan het Permanent Veterinair Comité (PVC) heeft voorgelegd wordt de bijdrage voor 1997 beperkt tot 109,9 miljoen ¤ of wel 89,4 miljoen ¤ minder dan door Nederland werd gevraagd. In het PVC heeft de Nederlandse delegatie zich verzet tegen het voorstel van de Commissie en daarbij begrip en steun ontvangen van verschillende andere lidstaten. Uiteindelijk verkreeg het voorstel van de Commissie niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Sinds medio december 1999 heeft veelvuldig nader overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en DG Sanco van de Commissie. Ook heb ik zelf overlegd met Commissaris Byrne. De inzet daarbij was de diensten van de Commissie en de Commissaris ervan te overtuigen dat de argumenten die de Commissie hanteert voor het aanbrengen van een korting op de bijdrage aan Nederland voor een belangrijk deel geen hout snijden. In deze brief wil ik, in het kort, nogmaals op deze discussie ingaan. Alvorens dat te doen geef ik eerst een overzicht van de opbouw van de door de Commissie voorgestane korting op de bijdrage aan Nederland voor in 1997 verrichte uitgaven (bedragen in miljoen ¤):

uitgaven gevraagde standpunt

in totaal bijdrage Commissie


- schadeloosstellingen 269,6 134,8 -/- 25% = 100,0

- bijkomende kosten 81,6 40,8 9,9


- overname maatregelen 47,5 23,7 -


________ ________ _____

Totaal 398,7 199,3 109,9

===== ===== =====

Voor de korting van 25% op de schadeloosstelling aan de veehouders voert de Commissie in hoofdzaak twee argumenten aan. In de eerste plaats is de Commissie van opvatting dat de schadeloosstelling per dier te hoog is uitgevallen. In dit verband hebben de diensten van de Commissie berekeningen opgesteld die aantonen dat de door Nederland gevraagde bijdrage aan de schadeloosstellingen aan de varkenshouders aanzienlijk hoger uitvalt dan de bijdrage die door de EU aan andere lidstaten is betaald. De door Nederland gevraagde bijdrage zou neerkomen op 156 ¤ per (preventief of besmet geruimd) varken, terwijl bijv. aan België in 1993 117 ¤ per varken zou zijn vergoed. Na aftrek van 25% zou de bijdrage aan Nederland op nagenoeg hetzelfde niveau liggen als de aan andere lidstaten per varken verstrekte bijdrage. Tegen deze redenering van de Commissie is door Nederland aangevoerd dat de schadeloosstelling per varken, geheel overeenkomstig de bepalingen van de GWWD, is vastgesteld door onafhankelijke taxateurs en de minister van LNV op grond van de GWWD de bevoegdheid mist om de schadeloosstellingen lager vast te stellen dan het bedrag zoals dat door de taxateurs is bepaald. Overigens is de hoogte van de schadeloosstellingen uitvoerig onderzocht door Ernst & Young en de Accountantsdienst van mijn ministerie. Dit onderzoek heeft niet geleid tot de bevinding dat de schadeloosstellingen, over de gehele linie, significant te hoog zijn uitgevallen.

Het tweede argument van de Commissie voor de korting van 25% is - ik maakte daar in de antwoorden op de vragen van de heer Meijer uitvoerig melding van - dat Nederland veel eerder en grootschaliger had moeten overgaan tot het preventief ruimen van bedrijven in een cirkel rond besmette en verdachte bedrijven en dat niet tijdelijk had moeten onderbreken. De Commissie baseert zich daarbij op het, ook bij de Kamer bekende, in opdracht van het ministerie van LNV vervaardigde, simulatiemodel van de Universiteit van Wageningen, op grond waarvan de conclusie wordt getrokken dat bij grootscheepse toepassing van preventief ruimen de epidemie mogelijk eerder had kunnen worden ingedamd. Van Nederlandse zijde is de Commissie erop gewezen dat het hier een simulatie betreft op basis van achteraf verzamelde informatie omtrent aard en omvang van de uitbraak; informatie welke op het moment van besluitvorming over de bestrijdings-maatregelen niet voorhanden was. Ook de Wageningse onderzoekers zelf hebben er met nadruk op gewezen dat het simulatiemodel van nut kan zijn voor de in de toekomst, bij een nieuwe epidemie, te treffen maatregelen maar niet mag worden gehanteerd voor het vellen van een oordeel over de aanpak in het verleden. De diensten van Commissie hebben zich door deze argumentatie niet van hun standpunt laten afbrengen.

Voor het standpunt om het grootste deel van de bijkomende kosten niet voor mede-financiering in aanmerking te laten komen, beroept de Commissie zich op een zeer strikte interpretatie van Beschikking
90/424/EEG. Naar de mening van de Commissie komen slechts uitgaven voor medefinanciering in aanmerking die directie verband houden met schadeloosstellingen aan veehouders. De Commissie spreekt derhalve geenszins twijfel uit over de rechtmatigheid van de verrichte uitgaven; slechts de medefinanciering door de EU wordt tot het minimum beperkt. Nederland is daarentegen van mening dat Beschikking
90/424/EEG wel degelijk een ruimere medefinanciering van de bijkomende kosten mogelijk maakt. Het betreft hier dus een geschil over de interpretatie van de relevante beschikking. Omgerekend per varken komt de bijdrage die de Commissie bereid is aan Nederland te betalen voor bijkomende kosten overigens ongeveer op hetzelfde neer als eerder aan andere lidstaten is betaald.

Bij beschikking van 25-05-2000 heeft de Commissie de beschikking ten aanzien van de door Nederland over 1997 ingediende declaratie van veterinaire uitgaven vastgesteld.

Het kabinet zal zich thans buigen over de vraag of Nederland tegen de beschikking van de Commissie beroep moet instellen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Hiervoor staat een termijn van twee maanden.

Hoewel er een uitvoerige gedachtenwisseling met de diensten van de Commissie heeft plaatsgevonden heeft Commissaris Byrne uiteindelijk besloten niet van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie af te wijken. Op 17 februari jl. is het voorstel, gegeven het feit dat in het PVC geen gekwalificeerde meerderheid was verkregen, voorgelegd aan de Raad. Indien de Raad vervolgens niet binnen 3 maanden met unanimiteit een afwijkend besluit zou nemen, zou de Commissie de bijdrage aan Nederland kunnen vaststellen volgens de oorspronkelijke ontwerpbeschikking, zoals die in december 1999 aan het PVC is voorgelegd. Omdat, ondanks de relatief brede steun voor enkele van de Nederlandse bezwaren tegen het standpunt van de Commissie, niet te verwachten was dat de Raad zich in unanimiteit tegen het voorstel van de Commissie zou keren, heb ik ervan afgezien het onderwerp op de agenda van de Raad te laten plaatsen. Wel heb ik tijdens de Landbouwraad van 16 mei jl. onder het agendapunt «Diversen» de aandacht van de Raad gevraagd voor de tekortkomingen die de systematiek van de medefinanciering van de veterinaire uitgaven m.i. vertoont en erop aangedrongen deze systematiek aan een evaluatie te onderwerpen. Ik heb sympathie voor dit verzoek bespeurd in de Raad zowel als bij de Commissie. Verder heb ik er nogmaals op gewezen dat Beschikking 90/424/EEG, anders dan de EOGFL-verordeningen, niet voorziet in de mogelijkheid van forfaitaire kortingen op door lidstaten ingediende declaraties.

Te verwachten valt dat de Commissiebeschikking t.a.v. de door Nederland over 1997 ingediende declaratie van veterinaire uitgaven een dezer dagen van kracht zal worden. Het Kabinet zal zich vervolgens buigen over de vraag of Nederland tegen de beschikking van de Commissie een procedure aanhangig zal maken bij het Hof in Luxemburg.

Overigens heeft Nederland over 1998 voor 28,6 miljoen ¤ medefinanciering gevraagd. Te verwachten valt dat de Commissie t.a.v. dit verzoek een vergelijkbaar standpunt zal innemen als met betrekking tot de declaratie over 1997.

Voor de goede orde deel ik u verder nog mee dat het rapport van bevindingen van de Accountantsdienst inzake de financiële afwikkeling van de varkenspestcrisis binnenkort gereed zal zijn. Ik zal de Kamer overeenkomstig het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 januari 2000, in juni informeren over de bevindingen van de Accountantsdienst van mijn ministerie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...