Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B en W besluiten gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 30 mei 2000

B&w besluiten 30 mei 2000


1 Agenda voor de raadsvergadering van donderdag 8 juni 2000. Beslissing: kennisgenomen.


2 Concept-agenda commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid c.a., d.d. 14 juni 2000.
Beslissing: akkoord met bijgaande concept-agenda voor de commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid c.a., d.d. 14 juni 2000.

3 Concept-agenda commissie Stads- en Buurtbeheer d.d. 14 juni 2000. Beslissing: vastgesteld.


4 Concept-agenda gecombineerde vergadering commissie Algemene Zaken, Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid en Stads- en Buurtbeheer d.d. 14 juni 2000 inzake rekening 1999, marap I, voortgangsnotitie.

5 Concept-agenda commissie Financiën en Economische Zaken ca d.d. 15 juni 2000.
Beslissing: vastgesteld.


6 Verslag commissie Financiën d.d.17 mei 2000. Beslissing: verslag van de vergadering van commissie Financiën van 17 mei (inclusief uitgereikte bijlagen) ter kennisneming aangenomen.

7 Voortgang integrale veiligheid.
Beslissing:

· Akkoord met de in bijgaand commissieblad voorgestelde aanpak en de daarin opgenomen voorstellen t.a.v. integrale veiligheid.
· Het bijgaande commissieblad vastgesteld.


8 Uitgangspunten en streefcijfers gemeentelijk voorkeursbeleid. Beslissing:

· Akkoord met de in de bijgevoegde notitie vermelde uitgangspunten en streefcijfers voor het gemeentelijk voorkeursbeleid c.q. het voor de realisering daarvan uitgezette tijdspad.

· Notitie wordt ter bespreking aangeboden aan de Commissie voor Algemene Zaken c.a.

· De definitieve tekst van de notitie wordt aangeboden aan de Ondernemingsraad en het Emancpatieplatform.

· Stukken worden eveneens ter kennisname aangeboden aan de Commissie voor Sociale Zaken ca.


9 Ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de gemeente Sittard.
Beslissing:

· Ingestemd met de ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor de gemeente Sittard en het ontwerp overeenkomstig de inspraakverordening gemeente Sittard juncto afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht bekend maken;

· De ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan zal aan Gedeputeerde Staten van Limburg, gemeente Geleen en Inspectie Milieuhygiëne-Zuid worden toegezonden;

· Eenieder de mogelijkheid geven gedurende vier weken na bekendmaking bedenkingen te maken met betrekking tot de ontwerp bodemkwaliteitskaart en bodembeheer.


10 Afsluiten markt.
Beslissing: akkoord met antwoordbrief SNS inzake functioneren afsluiting.


11 Startnotitie Gemeentelijk Vrijwilligersbeleid Sittard. Beslissing:

· Startnotitie ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad.

· Akkoord met bijgaand concept-gemeenteblad.
Notitie Ouderenbeleid in Sittard, een aanzet.

12 Beslissing: bijgevoegd commissieblad wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Sociale Zaken en Welzijn.

13 Wijkontmoetingscentra voor ouderen.
Beslissing: akkoord met verdere voorbereiding van de realisatie van diverse wijkontmoetingscentra voor ouderen.


14 Concept-Ontwikkelingsplan ISV Sittard.
Beslissing:

· Instemmen met het concept-Ontwikkelingsprogramma ISV Sittard;
· Het concept-Ontwikkelingsplan ISV Sittard ter vaststelling voorleggen aan de raad.


15 Beleidskader ontwikkeling Binnenstad Sittard Zitterd Revi Sited. Beslissing:

· Het beleidskader voor de ontwikkeling van de Binnenstad wordt vastgesteld in de vergadering van 6 juni a.s.;

· Het beleidskader om advies voorleggen aan de commissies SWO en SB op
14 juni a.s.;

· Het beleidskader ter vaststelling voorleggen aan de Raad op 29 juni a.s.;

· Thans kennisgenomen van het verslag van de inspraakbijeenkomst op 16 mei jl.


16 Kadernota Cultuur Gemeente Sittard 2000-2004. Beslissing:

· Akkoord met bijgaande concept-nota kadernota Cultuur Gemeente Sittard 2000-2004;

· De gemeenteraad wordt conform bijgevoegd gemeenteblad voorgesteld de concept-nota vast te stellen.


17 Verordening winkeltijden Sittard/uitbreiding koopzondagen. Beslissing:

· Raad wordt voorgesteld conform bijgevoegd concept gemeenteblad voorliggende verordening tot wijziging van de 'verordening winkeltijden Sittard' vast te stellen.

· Met Winkeladviescommissie terzake overleggen.

18 Bestuursopdracht werkgroep Toeristische Visie Westelijke Mijnstreek en Meerssen.
Beslissing: ingestemd met de opzet van de 1e fase van de bestuursopdracht.


19 Vergadering portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid en Jeugd d.d. maandag 29 mei 2000.
Beslissing: vergaderstukken worden ter inzage gelegd voor de commissie Sociale Zaken.


20 Vergadering portefeuillehoudersoverleg WVG/Collectief vervoer d.d.
29 mei 2000.
Beslissing: vergaderstukken worden ter inzage gelegd voor de commissie Sociale Zaken.


21 Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2000, vastgesteld op 16 mei 2000.
Beslissing: kennisgenomen.


22 Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2000. Beslissing: kennisgenomen.


23 mei 2000, primeurlijst
Primeur betekent dat de betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar wordt gemaakt.


24 Bezwaarschrift van dhr. A.W. Jansen, Putstraat 35 te Sittard d.d. 07-03-2000 gericht tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van Sittard van 8 februari 2000 tot afsluiting van de Putstraat, de Plakstraat en de Rosmolenstraat.
Beslissing: de heer Jansen conform bijgevoegde concept-brief/besluit berichten dat zijn bezwaarschrift van 7 maart 2000 deels ongegrond is verklaard. Gelet op de overbodigheid van het bord C12 nabij de afsluiting zal het bestreden besluit op dit punt gewijzigd worden. Tevens zal het betreffende verkeersbord verwijderd worden.

25 Entente Florale.
Beslissing: de heer Maas berichten conform bijgevoegd concept-schrijven.


26 Groenbeheer.
Beslissing:

· Akkoord met de geschetste zienswijze.

· Beleid ten aanzien van groenonderhoud agenderen voor commissie stads- en buurtbeheer.

· De heer J. Maas berichten conform bijgevoegd concept-brief.

27 Huurverhoging gemeentelijke woningen per 1 juli 2000. Beslissing: met inachtneming van de onder toelichting gemaakte kanttekeningen Ingestemd met de voorstellen zoals weergegeven op bijgevoegde lijst van gemeentelijke woningen periode juli 2000 t/m juni 2001.


28 Brief van Ouderenpartij over wachtruimte Mobicar aan Tempelplein. Beslissing: brief van Ouderenpartij beantwoorden conform bijgevoegd concept-antwoord, waarin wordt aangegeven dat de huidige wachtruimte in de Rabobank open zal blijven tot 1 juni a.s. en dat zo spoedig mogelijk wordt begonnen met de voorbereiding van een permanente halteplaats of wachtruimte.


29 Verzoek om structureel subsidie Kerkenwachtgilde Stitard. Beslissing: het Kerkenwachtgilde Sittard een structureel subsidie toekennen van 2.500,-.


30 Stopzetting bedrijfsvoering P. Scheffer, Tudderenderweg 250 te Sittard.
Beslissing: ingestemd met protocol voor ten uitvoerlegging van bedrijfsbeëindiging P. Scheffer.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie