Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over de financiele verantwoording NAAZ 1999

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

financiele verantwoording naaz 1999

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 20:6


6

Vragen van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken n.a.v. de Financiële Verantwoording Koninkrijksrelaties (IV) over het jaar 1999


(Algemeen deel)


1.

Welke maatregelen zijn of worden er getroffen, opdat volgend jaar de verantwoordingsgegevens wel tijdig binnen zijn? (blz. 5)


2.

In juni 1999 zijn er nieuwe controleprotocollen aangeboden. Heeft dit reeds tot de verwachte resultaten geleid?


3.

Met de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten is overeengekomen dat er nieuwe beheersafspraken zullen worden gemaakt. Zijn die nieuwe beheersafspraken reeds gemaakt? Zo niet, wanneer worden die verwacht? Wat is/zal zijn de inhoud van die afspraken?


4.

Waarom is niet reeds in het algemene deel van de toelichting bij deze Financiële Verantwoording ingegaan op de oorzaken van de totale overschrijding per saldo van de totale uitgavenbegroting met ruim 50% (f 140 mln), terwijl de uitgaven voor het begrotingsartikel 01 (Algemeen), aanvankelijk begroot op ruim f 19 mln, om technische redenen geheel zijn komen te vervallen? (blz. 5 t/m 7)


5.

Wil de regering de Kamer inzake de overheidsprojecten op de Nederlandse Antillen en Aruba die nog niet geheel zijn afgewikkeld, in een overzicht de volgende informatie per project verschaffen op grond van de meest recente, beschikbare informatie:

korte omschrijving van het betreffende project;

het financiële belang;

de looptijd van het project (ouderdom);

de ontbrekende documenten om tot een definitieve afwikkeling van het betreffende project over te kunnen gaan;

mogelijkheden en belemmeringen om tot een snellere afwikkeling over te kunnen gaan; en

effecten van de in 1999 genomen en in 2000 nog te nemen maatregelen? (blz. 5 en 6)


6.

Wil de regering op grond van deze informatie tevens een analyse geven van de te verwachten vermindering van het aantal nog af te wikkelen projecten en de totale financiële omvang hiervan in de komende begrotingsjaren?


7.

Hoe zullen de te formuleren meetbare beleidsprioriteiten worden ingepast in de toekomstige vorm van programmafinanciering? Wanneer kan de Kamer kennis nemen van de geherformuleerde doelstellingen? (blz. 6)


8.

Klopt het dat van Begrotingshoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) geen voorbeeld (dummy) is uitgebracht van de lopende begroting 2000 op grond van de voorstellen van de Commissie Van Zijl? Zo ja, waarom niet?


9.

In het najaar van 1999 heeft een doorlichting plaatsgevonden van de projectportefeuille. Tot welke resultaten heeft dit geleid?


10.

Wat betekent het tekort aan kasmiddelen voor de projecten die zouden worden uitgevoerd?


11.

Wat wordt er gedaan om de achterstand in de halfjaarlijkse rapportages in te lopen? (blz. 7)


12.

De uitvoering van het Sociaal Vangnet is beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen en de absorptiecapaciteit van de uitvoerende organisaties. Op welke wijze is de uitvoering hierdoor beïnvloed? Zijn er maatregelen genomen om deze invloed te minimaliseren?


13.

Kan nader worden toegelicht waarom onvoldoende inzicht bestaat in de voortgang van het vijfjarig programma Sociaal Vangnet? Kan nader worden toegelicht welke rol, in welke mate, enerzijds de beschikbaarheid van middelen en anderzijds de absorptiecapaciteit van de uitvoerende organisaties heeft gespeeld bij het gebrekkige inzicht in de voortgang? Waaraan wordt concreet gedacht bij de herziening van het programma? Kan nader worden aangegeven welke maatregelen ter verbetering worden ondernomen en welke rol in dit verband aan NGO's gaat worden toegekend? (blz. 7)

(Artikelsgewijze toelichting)

Artikel 02.01 Toeslagen op pensioenen


14.

Kan alsnog toegelicht worden waarom bij het aantal uitkeringsgerechtigden voor een toeslagregeling, op een realisatie in
1998 van 67, in de begroting voor 1999 is uitgegaan van 50 en de realisatie (per ultimo september 1999) uitkwam op 66 gerechtigden? (blz. 10)


15.

De uitgaven i.v.m. de toeslagen op pensioenen zijn voornamelijk door de koersontwikkeling achtergebleven. Welke andere ontwikkelingen hebben hier een rol in gespeeld?


16.

Er hebben meer ambtswisselingen plaatsgevonden in het kader van de bijstand rechterlijke macht. Wat zijn de redenen hiervan?

Artikel 02.13 Samenwerkingsmiddelen


17.

Kan worden aangegeven ten laste van welke artikelonderdelen (en sub-onderdelen daarvan) van artikel 02.13 "Samenwerkingsmiddelen" de garantieverplichtingsbetalingen zijn gebracht? (blz. 13)


18.

Kan alsnog voor de onderstaande onderdelen van dit begrotingsartikel per onderdeel een cijfermatige onderbouwing én beleidsverantwoording gegeven worden voor de aanmerkelijk hogere realisatie vergeleken met de ontwerpbegroting:


01 Rechtshandhaving (bijna 700% hoger)


03 Openbare Financiën (bijna 30% hoger)


04 Economische ontwikkeling (ca. 70% hoger)

05 Milieu, natuur en infrastructuur (ruim 100% hoger)

19.

Is de compensatie van de per saldo f 135 mln hoger uitgevallen uitgaven op dit artikel te laste van het HGIS-budget gebaseerd op de bestaande bandbreedte afspraken? Zo neen, welke afspraken zijn over deze compensatie precies gemaakt met de portefeuillehouder van Buitenlandse Zaken? (blz. 13)


20.

Waarom zijn er voor het project 'Wederopbouw, voorbereidingskosten haven' geen meetbare doelen/resultaatsverplichtingen opgenomen? (blz.
20)


21.

Waarom blijven de beheersovereenkomsten in verband met het project 'Ontwikkeling Cornelisbaai' uit? (blz. 21)


22.

Wat zijn de redenen van de vertraging van het project 'Wederopbouw, schoonmaakactie Shanty Towns' (blz. 21)?


23.

Waarom beantwoordt het project 'Centrum Voorlichting Antillianen' niet aan de doelstellingen? (blz. 22)


24.

Wat wordt er gedaan om voldoende inzicht te verkrijgen in het project 'Sociaal Vangnet, wijkverbetering'? (blz. 22)


25.

Hoe komt het in bijlage 2 gegeven overzicht tot stand en waaraan wordt bij de totstandkoming getoetst? (blz. 23)


26.

Hoe zal de regering ermee omgaan indien het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen door de Nederlands-Antilliaanse regering blijft voortduren en de daaruit voortvloeiende Nederlandse garantieverplichtingen en vorderingen op de Nederlandse Antillen blijven oplopen? (blz. 29)


27.

De regering van de Nederlandse Antillen is de aflossingsverplichtingen over de jaren 1996 tot en met 1999 niet nagekomen. Is er uitzicht dat het spoedig wel zal kunnen gebeuren? (blz. 29)

(Rechtmatigheidsonderzoek Algemene Rekenkamer 1999 (algemeen deel en samenvattingen))


28.

Waarom is de achterstand bij de afwikkeling van overheidsprojecten per
31 december 1999 nog steeds aanzienlijk?


29.

Wie is met name verantwoordelijk voor de gesignaleerde tekortkomingen in het financieel beheer? Welke maatregelen zijn naar de mening van de regering nodig om de tekortkomingen weg te nemen?


30.

Zou in dit verband naar de mening van de regering op enig moment een algemene maatregel van rijksbestuur aan de orde kunnen zijn, mede gezien de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat het voortduren van de tekortkomingen voor de Rekenkamer aanleiding kan zijn tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 55 van de Comptabiliteitswet?


31.

Wat is de reden van het gebrek aan medewerking van de Nederlandse Antillen zoals aangegeven op blz. 142?


32.

Wat is de reactie van de regering op de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat het realiteitsgehalte van de verwachting van de minister moeilijk getoetst kan worden daar hij met name geen opsomming geeft van mogelijkheden en belemmeringen om tot snelle afwikkeling van een project te kunnen overgaan? Is de regering in staat om aan te geven welke mogelijkheden en belemmeringen er kunnen bestaan inzake de afwikkeling van een project? Wat denkt de regering te ondernemen om het door de Rekenkamer gewenst geachte realiteitsgehalte te vergroten?

(Beleidsprioriteiten Algemene Rekenkamer 1999 en 2000)


33.

De Algemene Rekenkamer signaleert dat niet 28, maar 27 samenwerkingsprojecten worden toegelicht, dat bij geen van de projecten concrete doelen en/of resultaatverplichtingen worden weergegeven en dat van 15 projecten wordt aangegeven "niet van toepassing", terwijl niet duidelijk is waarom concrete doelstellingen en resultaatverplichtingen niet van toepassing worden geacht. Verder wordt in de financiële verantwoording geen vergelijking gemaakt tussen de begrote en gerealiseerde bedragen, terwijl de gevraagde vergelijking tussen het begrote en ingezette budget slechts bij 14 van de 32 projecten wordt gemaakt. Wat is de reactie van de regering hierop?


34.

De Algemene Rekenkamer merkt op dat uit de financiële verantwoording niet duidelijk wordt hoe ver het ministerie is gevorderd met een eenduidige registratie van doelstellingen en prestatiegegevens en in hoeverre de relatie tussen de projecten/projectdoelstellingen en de doelstellingen op programmaniveau/beleidssector is gewaarborgd. Wat is de reactie van de regering hierop?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie