Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over de financiele verantwoording NAAZ 1999

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

financiele verantwoording naaz 1999

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 20:6


6

Vragen van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken n.a.v. de Financiële Verantwoording Koninkrijksrelaties (IV) over het jaar 1999


(Algemeen deel)


1.

Welke maatregelen zijn of worden er getroffen, opdat volgend jaar de verantwoordingsgegevens wel tijdig binnen zijn? (blz. 5)


2.

In juni 1999 zijn er nieuwe controleprotocollen aangeboden. Heeft dit reeds tot de verwachte resultaten geleid?


3.

Met de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten is overeengekomen dat er nieuwe beheersafspraken zullen worden gemaakt. Zijn die nieuwe beheersafspraken reeds gemaakt? Zo niet, wanneer worden die verwacht? Wat is/zal zijn de inhoud van die afspraken?


4.

Waarom is niet reeds in het algemene deel van de toelichting bij deze Financiële Verantwoording ingegaan op de oorzaken van de totale overschrijding per saldo van de totale uitgavenbegroting met ruim 50% (f 140 mln), terwijl de uitgaven voor het begrotingsartikel 01 (Algemeen), aanvankelijk begroot op ruim f 19 mln, om technische redenen geheel zijn komen te vervallen? (blz. 5 t/m 7)


5.

Wil de regering de Kamer inzake de overheidsprojecten op de Nederlandse Antillen en Aruba die nog niet geheel zijn afgewikkeld, in een overzicht de volgende informatie per project verschaffen op grond van de meest recente, beschikbare informatie:

korte omschrijving van het betreffende project;

het financiële belang;

de looptijd van het project (ouderdom);

de ontbrekende documenten om tot een definitieve afwikkeling van het betreffende project over te kunnen gaan;

mogelijkheden en belemmeringen om tot een snellere afwikkeling over te kunnen gaan; en

effecten van de in 1999 genomen en in 2000 nog te nemen maatregelen? (blz. 5 en 6)


6.

Wil de regering op grond van deze informatie tevens een analyse geven van de te verwachten vermindering van het aantal nog af te wikkelen projecten en de totale financiële omvang hiervan in de komende begrotingsjaren?


7.

Hoe zullen de te formuleren meetbare beleidsprioriteiten worden ingepast in de toekomstige vorm van programmafinanciering? Wanneer kan de Kamer kennis nemen van de geherformuleerde doelstellingen? (blz. 6)


8.

Klopt het dat van Begrotingshoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) geen voorbeeld (dummy) is uitgebracht van de lopende begroting 2000 op grond van de voorstellen van de Commissie Van Zijl? Zo ja, waarom niet?


9.

In het najaar van 1999 heeft een doorlichting plaatsgevonden van de projectportefeuille. Tot welke resultaten heeft dit geleid?


10.

Wat betekent het tekort aan kasmiddelen voor de projecten die zouden worden uitgevoerd?


11.

Wat wordt er gedaan om de achterstand in de halfjaarlijkse rapportages in te lopen? (blz. 7)


12.

De uitvoering van het Sociaal Vangnet is beïnvloed door de beschikbaarheid van middelen en de absorptiecapaciteit van de uitvoerende organisaties. Op welke wijze is de uitvoering hierdoor beïnvloed? Zijn er maatregelen genomen om deze invloed te minimaliseren?


13.

Kan nader worden toegelicht waarom onvoldoende inzicht bestaat in de voortgang van het vijfjarig programma Sociaal Vangnet? Kan nader worden toegelicht welke rol, in welke mate, enerzijds de beschikbaarheid van middelen en anderzijds de absorptiecapaciteit van de uitvoerende organisaties heeft gespeeld bij het gebrekkige inzicht in de voortgang? Waaraan wordt concreet gedacht bij de herziening van het programma? Kan nader worden aangegeven welke maatregelen ter verbetering worden ondernomen en welke rol in dit verband aan NGO's gaat worden toegekend? (blz. 7)

(Artikelsgewijze toelichting)

Artikel 02.01 Toeslagen op pensioenen


14.

Kan alsnog toegelicht worden waarom bij het aantal uitkeringsgerechtigden voor een toeslagregeling, op een realisatie in
1998 van 67, in de begroting voor 1999 is uitgegaan van 50 en de realisatie (per ultimo september 1999) uitkwam op 66 gerechtigden? (blz. 10)


15.

De uitgaven i.v.m. de toeslagen op pensioenen zijn voornamelijk door de koersontwikkeling achtergebleven. Welke andere ontwikkelingen hebben hier een rol in gespeeld?


16.

Er hebben meer ambtswisselingen plaatsgevonden in het kader van de bijstand rechterlijke macht. Wat zijn de redenen hiervan?

Artikel 02.13 Samenwerkingsmiddelen


17.

Kan worden aangegeven ten laste van welke artikelonderdelen (en sub-onderdelen daarvan) van artikel 02.13 "Samenwerkingsmiddelen" de garantieverplichtingsbetalingen zijn gebracht? (blz. 13)


18.

Kan alsnog voor de onderstaande onderdelen van dit begrotingsartikel per onderdeel een cijfermatige onderbouwing én beleidsverantwoording gegeven worden voor de aanmerkelijk hogere realisatie vergeleken met de ontwerpbegroting:


01 Rechtshandhaving (bijna 700% hoger)


03 Openbare Financiën (bijna 30% hoger)


04 Economische ontwikkeling (ca. 70% hoger)

05 Milieu, natuur en infrastructuur (ruim 100% hoger)

19.

Is de compensatie van de per saldo f 135 mln hoger uitgevallen uitgaven op dit artikel te laste van het HGIS-budget gebaseerd op de bestaande bandbreedte afspraken? Zo neen, welke afspraken zijn over deze compensatie precies gemaakt met de portefeuillehouder van Buitenlandse Zaken? (blz. 13)


20.

Waarom zijn er voor het project 'Wederopbouw, voorbereidingskosten haven' geen meetbare doelen/resultaatsverplichtingen opgenomen? (blz.
20)


21.

Waarom blijven de beheersovereenkomsten in verband met het project 'Ontwikkeling Cornelisbaai' uit? (blz. 21)


22.

Wat zijn de redenen van de vertraging van het project 'Wederopbouw, schoonmaakactie Shanty Towns' (blz. 21)?


23.

Waarom beantwoordt het project 'Centrum Voorlichting Antillianen' niet aan de doelstellingen? (blz. 22)


24.

Wat wordt er gedaan om voldoende inzicht te verkrijgen in het project 'Sociaal Vangnet, wijkverbetering'? (blz. 22)


25.

Hoe komt het in bijlage 2 gegeven overzicht tot stand en waaraan wordt bij de totstandkoming getoetst? (blz. 23)


26.

Hoe zal de regering ermee omgaan indien het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen door de Nederlands-Antilliaanse regering blijft voortduren en de daaruit voortvloeiende Nederlandse garantieverplichtingen en vorderingen op de Nederlandse Antillen blijven oplopen? (blz. 29)


27.

De regering van de Nederlandse Antillen is de aflossingsverplichtingen over de jaren 1996 tot en met 1999 niet nagekomen. Is er uitzicht dat het spoedig wel zal kunnen gebeuren? (blz. 29)

(Rechtmatigheidsonderzoek Algemene Rekenkamer 1999 (algemeen deel en samenvattingen))


28.

Waarom is de achterstand bij de afwikkeling van overheidsprojecten per
31 december 1999 nog steeds aanzienlijk?


29.

Wie is met name verantwoordelijk voor de gesignaleerde tekortkomingen in het financieel beheer? Welke maatregelen zijn naar de mening van de regering nodig om de tekortkomingen weg te nemen?


30.

Zou in dit verband naar de mening van de regering op enig moment een algemene maatregel van rijksbestuur aan de orde kunnen zijn, mede gezien de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat het voortduren van de tekortkomingen voor de Rekenkamer aanleiding kan zijn tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 55 van de Comptabiliteitswet?


31.

Wat is de reden van het gebrek aan medewerking van de Nederlandse Antillen zoals aangegeven op blz. 142?


32.

Wat is de reactie van de regering op de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat het realiteitsgehalte van de verwachting van de minister moeilijk getoetst kan worden daar hij met name geen opsomming geeft van mogelijkheden en belemmeringen om tot snelle afwikkeling van een project te kunnen overgaan? Is de regering in staat om aan te geven welke mogelijkheden en belemmeringen er kunnen bestaan inzake de afwikkeling van een project? Wat denkt de regering te ondernemen om het door de Rekenkamer gewenst geachte realiteitsgehalte te vergroten?

(Beleidsprioriteiten Algemene Rekenkamer 1999 en 2000)


33.

De Algemene Rekenkamer signaleert dat niet 28, maar 27 samenwerkingsprojecten worden toegelicht, dat bij geen van de projecten concrete doelen en/of resultaatverplichtingen worden weergegeven en dat van 15 projecten wordt aangegeven "niet van toepassing", terwijl niet duidelijk is waarom concrete doelstellingen en resultaatverplichtingen niet van toepassing worden geacht. Verder wordt in de financiële verantwoording geen vergelijking gemaakt tussen de begrote en gerealiseerde bedragen, terwijl de gevraagde vergelijking tussen het begrote en ingezette budget slechts bij 14 van de 32 projecten wordt gemaakt. Wat is de reactie van de regering hierop?


34.

De Algemene Rekenkamer merkt op dat uit de financiële verantwoording niet duidelijk wordt hoe ver het ministerie is gevorderd met een eenduidige registratie van doelstellingen en prestatiegegevens en in hoeverre de relatie tussen de projecten/projectdoelstellingen en de doelstellingen op programmaniveau/beleidssector is gewaarborgd. Wat is de reactie van de regering hierop?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...