Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele verantwoording Ministerie van VROM 1999

Datum nieuwsfeit: 30-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

financiele verantwoording vrom 1999

Gemaakt: 30-5-2000 tijd: 20:5


16


27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999
Financiële verantwoordingen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar 1999

Nr. Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld mei 2000

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft de navolgende vragen over de financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het jaar 1999 en over het rapport hierbij van de Algemene Rekenkamer aan de regering voorgelegd.

De regering heeft deze vragen beantwoord bij brief van ....

De vragen .. ................... zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Reitsma

De griffier van de commissie,

De Gier

I. Financiële verantwoording van het Ministerie van VROM

Bladzijde 6

De Financiële Verantwoording van VROM geeft niet het inzicht dat gewenst is. Concrete doelstellingen, met daaraan gekoppeld de activiteiten, de prestaties en de kosten ontbreken in nagenoeg alle gevallen. Welke verbeteringen denkt de regering in toekomstige begrotingen en verantwoordingen aan te brengen?

Wordt het jaarverslag 1999 ook op de website van het ministerie van VROM geplaatst zodat geïnteresseerden zich hiervan op de hoogte kunnen stellen?

«Centrale opgave bij alle beleidsactiviteiten in 1999 is dan ook de verbetering van de ruimtelijke inrichting van Nederland door een duurzaam beheer van de ruimte en versterking van de ruimtelijke kwaliteit», aldus de begroting 1999 (blz. 25).

In hoeverre is de ruimtelijke inrichting verbeterd in 1999? Welke verslechteringen zijn geconstateerd? Is de ruimtelijke kwaliteit van Nederland verbeterd in 1999? In welke mate zijn deze mogelijke verbeteringen te danken aan de inzet van het ministerie van VROM? Hoe worden de drie geciteerde doelstellingen getoetst bij de 'uitvoering van beleidsactiviteiten'?

«Een goed huis; schone, mooie en veilige openbare ruimten; een herkenbare, stabiele sociale omgeving; tegen een prijs die redelijk is gezien het inkomen;» (Begroting 1999). In hoeverre zijn in 1999 (1) de huizen beter , (2) de openbare ruimten schoner, mooier en veiliger, (3) de sociale omgeving herkenbaarder en stabieler en (4) de verhouding tussen prijs en inkomen gunstiger geworden? Hoe is de bijdrage hieraan van het ministerie van VROM gemeten?

Bladzijde 7

In de toelichting wordt ingegaan op verschillen tussen gerealiseerde en begrote bedragen welke groter zijn dan 5% en 10 mln gld. Welk percentage van de totale uitgaven en begrote posten wordt bij het hanteren van deze, overigens alleszins redelijke criteria, nu niet van een toelichting voorzien?

Bladzijde 8

Milieubeleid omvat ook externe integratie. In welke mate dragen andere ministeries reeds bij aan de kosten voor het opstellen van het NMP4 dan wel worden deze voorbereidingskosten geheel door het ministerie van VROM gedragen? En welke bijdragen worden vanuit de begroting Milieubeheer vrijgemaakt voor de uitvoering van milieubeleid vanuit de begrotingen van andere ministeries? Hoe is daarop dan vervolgens het toezicht en de verantwoording geregeld?

In de Financiële Verantwoording wordt niet ingegaan op het terugdringen van de administratieve lasten die voortvloeien uit de Wet milieubeheer. Wordt de motie-Klein Molekamp wel voldoende uitgevoerd en zo ja, op welke wijze? Is de regering bereid in de komende begroting doelstellingen hiervoor op te nemen?

Wat is de doorwerking van de resultaten van de Commissie Administratieve Lasten (Commissie-Slechte) in de beleidsvorming en de beleidsuitvoering van het ministerie van VROM? Op welke wijze bevordert de regering ook de doorwerking hiervan naar de mede-overheden?

Welke stappen zijn gezet om de elektronische gegevensuitwisseling tussen provincies en bedrijven te bevorderen? In hoeveel procent van de gevallen loopt de gegevensuitwisseling tussen een bedrijf en het bevoegd gezag niet langer via dikke stapels papier maar via elektronische gegevensuitwisseling?

«Overheidsinvesteringen moeten een directe bijdrage leveren aan een duurzame economie». Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het mainportbeleid?

Bladzijde 9

Bij brief van 18 mei 2000 is de Kamer geïnformeerd over het toekomstig stank- en ammoniakbeleid. Kan de regering inzicht geven in de relatie tussen het mest- en ammoniakbeleid en het stankbeleid? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de opkoop- en sloopregeling en van het nog in te voeren stelsel van mestafzetcontracten op de ammoniakemissie? Wat betekent dit voor de geurhinder?

Welke consequenties heeft het recente RIVM-onderzoek inzake de uitspoeling van nitraat naar het grondwater voor de implementatie van de EU-nitraatrichtlijn?

Bladzijde 10

Blijkens de toelichting zijn er nog vier discussiepunten tussen Nederland en de Europese Commissie met betrekking tot de implementatie van de EU-nitraatrichtlijn. Om welke punten gaat het hierbij?

Welk deel van de middelen voor het geluidhinderbeleid wordt aangewend voor effectgerichte maatregelen respectievelijk brongerichte maatregelen? En in welke mate worden in onderzoeks-, technologie- of innovatieprojecten op rijks- dan wel Europees niveau middelen vrijgemaakt voor een brongerichte aanpak?

Bladzijde 11

Welke resterende problemen spelen er nog bij de herstructurering van de stortsector?

Bladzijde 12

Draagt Milieubeheer ook financieel bij aan de saneringskosten van de voormalige gasfabrieksterreinen, en zo ja, was voorzien in het vrijmaken van middelen hiervoor; en zo niet, op welke wijze is deze ruimte dan alsnog gevonden?

Worden middelen uit verhaalsacties met betrekking tot bodemverontreinigingen binnengehaald zoals verwacht; en zo ja, waar worden deze middelen vervolgens voor ingezet; en zo niet, hoe kan hier alsnog in worden voorzien?

Bladzijde 14

Welke milieu-aspecten zijn tot nu toe in de ISV-programma's van een aantal gemeenten onderbelicht?

Klopt het dat de animo bij de contractpartners voor bijstelling van de VINEX-convenanten gering is?

Bladzijde 16

Kunnen er voor het Rijk financiële consequenties verbonden zijn aan de eventuele bijstelling van de VINEX- en VINAC-convenanten?

Bladzijde 17

Hoe staat het met de zoektocht naar locaties voor de glastuinbouw? Hoe staat het met de realisatie van de glastuinbouwlocaties Moerdijkse Hoek en Zuidplaspolder? Wanneer zijn hierover bindende planologische besluiten te verwachten, zodat er duidelijkheid zal ontstaan voor de sector? Wat is de jongste stand van zaken van de uitvoering van de moties inzake de Hoeksche Waard? Klopt het dat de zienswijze van enerzijds de provincie Zuid-Holland en anderzijds de betrokken gemeenten over de noodzaak van een bovenregionaal bedrijventerrein in het gebied uiteenloopt?

Welke milieu-aspecten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor alternatieve glastuinbouwlocaties buiten de Hoeksche Waard? Hoe zijn deze gewogen? Welke van de tien voorgestelde locaties 'scoren' beter dan wel slechter dan de Hoeksche Waard?

Wanneer komt de regering met een oplossing voor het korte termijntekort aan bedrijventerreinen in het havengebied van Rotterdam, mede gezien het niet-doorgaan van de locatie Hoeksche Waard?

Bladzijde 18

Wanneer kan de Kamer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening tegemoet zien? Hoe staat het met de beleidsnota's van de verschillende ministeries die een direct verband houden met de Vijfde Nota, zoals de nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw?

Zijn de consultatierondes en het overleg met bestuurders van andere overheden over de Vijfde Nota puur bedoeld om wensen en ideeën te inventariseren of worden deze rondes ook gebruikt om afspraken te maken over de competentieverdeling bij de uitvoering van het voorgenomen beleid?

Bladzijde 19

Hoe luiden de projectgebonden en inhoudelijke analyses als ook de toetsingscriteria waarover in relatie tot de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) wordt gesproken?

Bladzijde 20

Heeft het Utrecht City Project nog steeds goede kans van slagen, ondanks het afhaken van enkele investeringspartners?

Welke activiteiten zijn, naast het StIR programma (Stimulering Intensief Ruimtegebruik), in 1999 door het ministerie van VROM ondernomen om de ruimte in Nederland intensiever te gebruiken? Kunnen deze activiteiten worden uitgesplitst naar (1) wonen, (2) bedrijfsterreinen, (3) landbouw en (4) infrastructuur? Hoeveel hectaren bedrijventerrein zijn in 1999 geherstructureerd en verdicht en in hoeverre komt dit overeen met de 'uitgangspunten van beleid' en doelstellingen uit de Vinac?

Bladzijde 22

«Door enorme inspanningen van alle betrokken partijen is het IRMA-programma voor 100% gecommitteerd.» Hoe is deze opmerking te rijmen met de in de Slotwet 1999 van het Infrastructuurfonds (blz. 7) opgenomen zin dat «De vertraging in IRMA-projecten resulteert in lagere ontvangsten.»?

Bladzijde 23

Ten aanzien van het beleid aangaande de Noordzee wordt tevreden teruggekeken op een groot aantal projecten, die echter volgens de begeleidende tekst, op dit moment alleen tot doel hebben een inventarisatie te maken van de gewenste richting. Kan een specifieke opsomming van deze projecten worden gegeven? Op welke wijze worden deze projecten binnen de nog te verschijnen PKB-Noordzee geïncorporeerd, dan wel zullen deze leiden tot de invulling van de PKB? Op welke wijze worden met de bedoelde projecten doelstellingen behaald? Wanneer zal de PKB verschijnen?

Welke resultaten worden geboekt bij de Interreg-projecten op het gebied van ecologie, havens en (havengerelateerde) infrastructuur?

De ministeries van V&W, EZ en VROM werken gezamenlijk aan het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Worden de kosten van dit project ook gezamenlijk gedragen en zo ja, welke verdeelsleutel wordt daarbij gehanteerd?

Bladzijde 29

Op dit moment beschikt het ministerie niet over een volledig overzicht van de voorraad geluidsbelaste woningen, doordat een aantal geluidshinderregelingen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie V&W vallen.

Is de regering voornemens deze twee informatiestromen samen te voegen zodat een compleet inzicht gegeven kan worden in het geluidhinderbeleid?'

Bladzijde 30

Waaruit bestaat de beleidsverkenning die is verricht naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod van ouderen naar wonen, zorg en diensteverlening ? Waaruit bestaat het betere inzicht dat is verkregen in vraag- en aanbodontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg, en in de knelpunten die in praktijk worden ervaren?

Bladzijde 32

Hoe kan het dat er in het jaarverslag wordt geconstateerd dat:

er voldoende betaalbare woningen zijn om de doelgroep in te huisvesten terwijl er in praktijk sprake is van wachtlijsten?

de investeringen in planmatig onderhoud zijn gestegen, terwijl de staatssecretaris schrijft dat (24 508, nr. 58) het uitgavenniveau voor onderhoud en verbetering al enige jaren achterblijft bij de voorgenomen activiteiten?

er Dubo-maatregelen worden getroffen, terwijl de staatssecretaris naar aanleiding van het Inspectieonderzoek bouwregelgeving (26 800 XI) meldt dat op het punt van energiebesparing weinig zicht is in de mate waarin de regelgeving wordt nageleefd?

er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van buurten en wijken, terwijl de staatssecretaris schrijft (24 508, nr. 58) dat de investeringen van de sociale huursector in de leefbaarheid achterblijft bij het Prognosemodel, en dat het verschil zelfs dermate groot is dat hij naar een nadere verklaring laat zoeken?

Bladzijde 35

Slechts de helft van de gebruikers heeft een contract met de Rijksgebouwendienst (Rgd). Wat zijn de problemen die gebruikers en Rgd ondervinden bij het opstellen van de contracten? Gaat het om oude gebruikers in een pand dat zij reeds in gebruik hadden of zijn er wijzigingen in partijen of panden? Zijn er partijen geweest die hebben gekozen voor een ander gebouw dan dat van de Rgd ten behoeve van hun huisvesting?

Bladzijde 37

In welke mate zal de norm inzake de gemiddelde stijging van de huursubsidiebijdrage in het tijdvak 1998/1999 worden overschreden, en hoe hoog zullen naar verwachting de 'boetes' zijn?

Kan inzicht worden gegeven in het aantal ouderen dat huursubsidie heeft aangevraagd? Aan hoeveel van hen is deze ook toegekend?

Waarom ontbreken gegevens over de ontwikkelingen personeel (formatie en bezetting)? Kunnen deze alsnog verschaft worden?

Bladzijde 38

Opgemerkt wordt dat de netto-huurquote voor specifieke aandachtsgroepen meer dan gemiddeld is gedaald. Wat wordt hier bedoeld met «gemiddelde»? Dient bij de opmerkingen over de ontwikkeling van de netto-huurquote niet óók te worden geconcludeerd dat het jaar
1998/1999 ten opzichte van 1997/1998 juist een stijging, in plaats van een daling, van de netto-huurquote heeft betekend?
Wat is de omvang van het budget van Milieubeheer voor klimaatbeleid? Welk deel is daarvan inmiddels besteed? Wat is de verklaring voor het nog niet aanbestede deel en op welke wijze zal dit deel alsnog worden aangewend?

Met betrekking tot het verzoek van de Kamer om inzage te krijgen in de doelstellingen en de realisatiegegevens per sector wordt verwezen naar de RIVM-Milieubalans en worden enkele verbeteringen toegezegd. Kunnen deze toezeggingen er toe leiden dat in het komende jaarverslag alsnog de gevraagde sectorgegevens kunnen worden gepresenteerd, zonder dat daarbij verwezen moet worden naar de Milieubalans of het Milieuprogramma?

Bladzijde 39

Is inmiddels een besluit genomen over het vervolgtraject inzake het GAVE-project?

Bladzijde 41

Welke stappen neemt de regering om inzicht te verkrijgen in de financiële verantwoording over het klimaatbeleid?

Hoe kan het zijn dat er geen inzicht bestaat in de doelstellingen en prestatiegegevens per sector en in de effecten van het klimaatbeleid, terwijl bijvoorbeeld in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid wel op onderdelen is aangegeven wat de te verwachten effecten zijn?

Acht de regering het verantwoord om miljarden guldens te investeren, terwijl het rendement op de verschillende onderdelen niet te beoordelen is?

Is inzicht in de effecten van maatregelen noodzakelijk om een verantwoorde beleidskeuze te maken? Zolang dit inzicht ontbreekt, op welke inzichten over effectiviteit en efficiëntie worden de beleidsmaatregelen dan wel gebaseerd?

In de Uitvoeringsnota klimaatbeleid deel I wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in emissies van broeikasgassen naar sectoren en wordt uiteengezet welke reductie men wil bereiken binnen verschillende sectoren zoals industrie en huishoudens. Hoe kan dit gecontroleerd worden, als sectorale reductiegegevens niet geleverd kunnen worden?

Op welk termijn kunnen sectorale reductiegegevens wel verwacht worden?

Bladzijde 42

Op welk moment wordt er besloten om een ander instituut opdracht te geven in verband met het onderzoek teneinde sectorale uitsplitsing van de desbetreffende gegevens te verkrijgen?

Thans zijn de emissies macro berekend en is het beleid, om reden van doeltreffendheid, projectgericht. Hoe wordt de doeltreffendheid van zo'n project met betrekking tot emissiereductie gemeten?

Wat was de CO2-reductiedoelstelling in 1999? Hoeveel CO2-reductie is in 1999 gerealiseerd? Hoeveel geld is in 1999 ten behoeve van CO2-reductie ingezet?

Is het mogelijk om in de toekomst het Milieuprogramma tegelijkertijd met het jaarverslag uit te brengen?

Is het bekend dat inmiddels ook Windows98 voor PC's en Windows2000 voor netwerken op de markt zijn gekomen?

Bladzijde 53

Waar worden de langlopende projecten bij de RPD (zoals het project de blauwe stad) verantwoord in het financieel verslag?

Bladzijde 64

Waarom maken de voorlichtingsuitgaven ten behoeve van de 'huisvesting rijksdiensten' (artikel 01.07) deel uit van de algehele voorlichtingskosten van het ministerie van VROM? Ligt het niet in de rede dat met de stelselwijziging rijkshuisvesting deze uitgaven worden verantwoord door het agentschap Rijksgebouwendienst?

Bladzijde 67

Zijn de inkomsten uit de verhuur van de gebouwen kostendekkend? Is de huur van een gebouw van de Rgd marktconform of is er sprake van goedkopere, dan wel duurdere huisvesting?

Bladzijde 72

Kan een uitsplitsing worden gegeven van de post 'onderzoek op het gebied van bouwregelgeving en duurzaam bouwen': welke onderzoeken of bijdragen betreffen dit en om welke uitgaven gaat het dan (03.03)? Idem voor de posten 'volkshuisvestingsinstellingen' (03.05.01) en 'experimenten en kennisoverdracht (03.05.02)? Idem voor de posten 'duurzaam bouwen' (03.40.01), 'voorbeeldplannen' (03.40.02), en 'innovatief bouwen'(03.40.03)?

Bladzijde 86

Kan ook voor relevante doelgroepen (gehandicapten, grote gezinnen) worden aangegeven hoe de ontwikkeling is (absoluut en relatief) van het aantal huishoudens boven de aftoppingsgrens? (tabel C)

Wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de afgewezen aanvragen zoals betreffende

oorzaken afwijzing (inkomen; inkomen op grond van huishoudenssamenstelling, vermogen; vermogen op basis van huishoudenssamenstelling; huurniveau);

huurquote van de afgewezen aanvragers;

mogelijke knelpunten en onredelijke/onbedoelde effecten, voortkomend uit de afwijzingen?

Hoeveel bedroeg in het lopend subsidiejaar de gemiddelde doorlooptijd voor aanvragen in het kader van de vangnetregeling (eerste aanvraag en vervolgaanvragen)?

Bladzijde 87

Hoeveel klachten zijn er in het laatste afgesloten subsidiejaar ingediend over de uitvoering van de Huursubsidiewet? Wat was de gemiddelde afhandelingstermijn van de klachten?

Bladzijde 88

Wat zijn bij de uitvoering van de Huursubsidiewet de (personele en overige) kosten per Vooraf- en Tijdenscontrole en per Vooraf- en Tijdensherziening in de tijdvakken 1998/1999 en 1999/2000?

Welk percentage van de particuliere verhuurders werkt in het lopende huursubsidiejaar nog mee aan de regeling huurmatiging? Klopt het dat dit percentage snel aan het dalen is?

Bij hoeveel van de in het verslagjaar gecontroleerde aanvragen is vastgesteld dat het werkelijke inkomen van de aanvrager lager was dan het opgegeven inkomen ten tijde van de aanvraag? Waarom is het nog steeds niet mogelijk om in dergelijke gevallen automatisch tot nabetaling over te gaan, terwijl in het omgekeerde geval wél direct tot invordering wordt overgegaan?

Bladzijde 94

Kunnen de uitgaven en verplichtingen in het kader van het Budget Besluit locatiegebonden subsidies (03.35) worden uitgesplitst naar gemeentelijke locaties? Kunnen bij de beantwoording van deze vraag ook de subsidies grote bouwlocaties (03.18.03) en de locatiesubsidies (03.18.02) worden betrokken?

Bladzijde 96

Waarom is sprake van niet uitputten door de budgethouders in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling duurzaam bouwen?

Ten aanzien van de sanering van loden drinkwaterleidingen valt op dat de aanvragen niet verwerkt konden worden door
automatiseringsproblemen. Zijn hierdoor saneringen uitgesteld dan wel niet doorgegaan? Hebben inmiddels saneringen plaatsgevonden zonder bijbehorende subsidie? Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoeveel saneringen hebben in 1999 plaatsgevonden en wat is het percentage van gesaneerde waterleidingen op dit moment?

Bladzijde 116

Kan een nadere financiële uitsplitsing worden gegeven van de posten die vallen onder 'planvorming en stimulering ruimtelijk beleid' (04.03.02)? Waar wordt het stIR programma financieel verantwoord? Klopt het dat dit het laatste jaar was dat er een budget Stedelijke knooppunten heeft bestaan en dat deze post met in gang van 2000 volledig is geïntegreerd in het ISV? Waarom is er een apart budget toegekend aan het project ROM Rijnmond in plaats van hiervoor het ISV te gebruiken? Hoe groot is het VROM-budget voor landschapsbeleidsplannen? Bij de toelichting wordt verwezen naar 'landschapsbeleidsplannen die het belangrijkste onderdeel van het Activiteitenprogramma zijn'. Welk Activiteitenprogramma wordt bedoeld? Hoe verhouden zich de proces- en uitvoeringskosten bij de projecten in het kader van Nadere Uitwerking Groene Hart?

Bladzijde 121

Verloopt de grondverwerving bufferzones volgens schema? Zijn de kengetallen nog realistisch? Wat zijn de gevolgen van de stijgende grondprijzen voor het tempo van de verwerving? Welke aanvullende instrumenten of middelen zullen worden ingezet om de bufferzones veilig te stellen?

Bladzijde 123

Kan de regering een toelichting geven op het niet-realiseren van de personeelsdoelstelling bij de Inspectie Milieuhygiëne? Wat betekent dit in percentages milieuwinst, daar waar volledige handhaving een milieuwinst van 15 tot 20 procent zou opleveren tegen relatief geringe kosten?

Bladzijde 144

Hoe is te verklaren dat, indien in 1999 een bedrag van f 1,75 miljoen abusievelijk voor de herindeling van de gebouwen aan het Binnenhof wordt afgedragen aan de Rgd in plaats van aan VROM, dit bedrag pas in
2000 verrekend wordt? Wat is de reden dat de Rgd dit abuis niet sneller heeft rechtgezet?

Bladzijde 145

Bestaan er inkomsten uit de zogenaamde prestatienormering? Zo ja, waar zijn deze verantwoord? Zo neen, betekent dit dat geen enkele verhuurder en gemeente de norm hebben overschreden?

Welke kosten zijn toe te rekenen aan de terugvordering van ten onrechte verstrekte subjectsubsidies? Wat kost een ingestelde vordering op individuele debiteuren IHS gemiddeld? Hoe verhouden deze kosten zich tot het gemiddelde ingevorderde bedrag en rechtvaardigt deze verhouding een voortzetting van het huidige invorderingsbeleid?

Bladzijde 149

Kan de regering ingaan op het commentaar van de Algemene Rekenkamer over het kostenverhaal bij bodemsaneringen? Zullen de zaken binnen de gestelde termijn worden afgewikkeld? Welk bedrag denkt de regering hiermee binnen te halen? Welke lessen zijn er te trekken uit de ervaringen met het verhalen van kosten van bodemsanering tot nu toe? Is de regering bereid acht te slaan op deze lessen bij de 6000 gevallen waarbij de sanering nog niet is aangevangen?

Bladzijde 159

Waarom ontbreekt in het jaarverslag de financiële verantwoording van het agentschap Rijksgebouwendienst? Wanneer kan deze verwacht worden?

Wanneer verwacht Rgd de totale waardestelling van de gebouwen rond te hebben? Wat is de oorzaak van de verkeerde waardestelling? Wat zijn de overige moeilijkheden om nog niet tot een openingsbalans te zijn gekomen? Wat is de reden dat het agentschap Rgd helemaal niet tot een verantwoording is gekomen, ook niet op beleid?

II. Rapport Algemene Rekenkamer

Bladzijde 26

Bij de instelling van de Rijksgebouwendienst als agentschap was één van de belangrijkste aandachtspunten en - naar nu blijkt - knelpunt het opstellen van de definitieve openingsbalans. Eén van de redenen hiervoor is dat bij het opstarten van de controle van de vaste activa bleek dat de voor die controle te gebruiken vastgoedbestanden niet geheel volledig en onvoldoende betrouwbaar waren.

Wat klopte er precies niet?

De departementale accountantsdienst heeft de basisgegevens en daarmee de waardering van de panden beoordeeld. Waarom werd bij de controle naast de tekortkomingen aangaande de dossiervorming een groot aantal fouten geconstateerd?

Bladzijde 28

De gebruiksvergoeding is gerelateerd aan de waarde van de gebouwen. Om niet onnodig inkomsten mis te lopen, is de Rgd gebaat bij een spoedige aanpassing van de gebruiksvergoeding. Wanneer denkt de Rgd deze aanpassingen te kunnen hebben doorgevoerd?

Bladzijde 32

Uit onderzoek blijkt dat de Rgd in 1999 onvoldoende controleactiviteiten heeft ontwikkeld om een juiste en volledige administratie en verantwoording te kunnen waarborgen. Een van de belangrijkste tekortkomingen betrof de volledige integratie van de gevolgen van de invoering van het baten- en lastenstelsel in het verificatieplan. Welke maatregelen worden getroffen om dit te verbeteren?

Aangaande het financieel beheer is de Algemene Rekenkamer van mening dat er tekortkomingen zijn in de opzet van de administratieve organisatie.

Hoe gaat dit opgelost worden en binnen welke termijn?

Bladzijde 33

De Rekenkamer heeft ernstige tekortkomingen geconstateerd op het gebied van het financieel beheer bij de Rgd. Hoe staat het met de uitvoering van het verbeterplan? Is het verbeterplan ook voor de Tweede Kamer beschikbaar? In hoeverre zijn de maatregelen te identificeren en te toetsen?

Bladzijde 42

De directie Bodem heeft bij het boeken van verplichtingen en uitgaven incidenteel fouten gemaakt. Hoe denkt de regering dit in de toekomst te voorkomen?

Ten aanzien van de gemeente Rotterdam werd op basis van onvoldoende feiten besloten om af te zien van terugvordering van een overmatige onderbesteding.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Valt deze onderbesteding alsnog terug te vorderen?

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...