Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord: toegankelijkheid gebouwen voor slechthorenden

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over toegankelijkheid gebouwen voor slechthorenden
Gemaakt: 11-7-2000 tijd: 11:20

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 mei 2000

Onderwerp:

Kamervragen Terpstra en Luchtenveld (beiden VVD)

Antwoorden op vragen van de leden Terpstra en Luchtenveld (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de toegankelijkheid van Rijksoverheidsgebouwen voor slechthorenden. (Ingezonden 31 mei 2000)

Antwoord 1

Ja, het rapport is mij inmiddels bekend.

Antwoord 2 en 3.

Ja, zij het dat het rapport een eenzijdig en ongenuanceerd beeld geeft van de wijze waarop in de rijkshuisvesting met integrale toegankelijkheid wordt omgegaan. Bij meerdere gelegenheden is er blijk van gegeven dat het kabinet, de gebruikers van rijksgebouwen en de Rijksgebouwendienst het ernst is om deze gebouwen toegankelijk te maken voor iedereen en dus ook voor mensen met een handicap. In de praktijk blijkt dit uit de door de Rijksgebouwen-dienst gehanteerde prestatie-eisen zoals opgenomen in de Rgd-Toegankelijkheidsgids die als onderlegger heeft gediend voor het breed erkende Handboek voor Toegankelijkheid.

Antwoord 4, 5, 6, 7a en 7b.

Zoals al eerder door de toenmalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is aangegeven in antwoorden op kamervragen (Aanhangsel Handelingen nr. 2959602490, vergaderjaar
1995-1996) is het ITS een particulier initiatief, waarvoor de Gehandicaptenraad in Nederland de licentiehouder is en tevens de criteria vaststelt. Het is dan ook niet aan de overheid om te bepalen op welke gronden het ITS kan worden verleend. Voorts betekent dit dat er voor het ITS geen publiekrechtelijke verplichting geldt. Dit neemt evenwel niet weg dat ook in het kader van de rijkshuisvesting, de doelstellingen op dit terrein uitdrukkelijk worden onderschreven, zoals onder meer mag blijken uit de concrete toepassing van eerder genoemde prestatie-eisen uit de Rgd-Toegankelijkheidsgids.
Overigens wordt bij de opdrachtverlening wel degelijk de in vraag 6 genoemde norm gehanteerd. De kwaliteitsborging van deze ringleiding-installaties is verankerd in de integrale kwaliteitsborging van de Rijksgebouwendienst. Uit het rapport blijkt echter dat de kwaliteitsborging van deze installaties nog niet optimaal is. Als zodanig ben ik in principe bereid tot een nadere toetsing op toegankelijkheid mits dit geen inbreuk betekent op de integrale benadering van de verschillende deelaspecten daarvan. Het lijkt mij raadzaam dat er over de optimalisering van de kwaliteitsborging nader overleg plaatsvindt met de NVVS en de Gehandicaptenraad. Over de uitkomsten van dit overleg en de eventuele noodzaak voor een apart plan van aanpak zal ik u nader informeren.

Verder blijkt uit het rapport van de NVVS dat ook een goed gebruik en beheer van de installaties van het grootste belang is voor een optimale dienstverlening aan slechthorenden. De uitkomsten van eerder genoemd overleg, alsmede de in dat overleg getrokken conclusies ten aanzien van de verbetering van het gebruik en beheer van de installaties zal ik via de Klantenraad voor de rijkshuisvesting onder de aandacht laten brengen van de gebruikers van rijkshuisvesting.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie