Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS inzake arbeidsrelevante aandoeningen

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inzake arbeidsrelevante aandoeningen
Gemaakt: 5-6-2000 tijd: 15:22


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 31 mei 2000


1. Inleiding

Bij brief van 8 mei 2000 (kenmerk CSZ/ZT-2068683) heb ik u het advies van het Platform Aanpak Wachttijden van 15 maart 2000 aangeboden over de versterking van de reguliere zorg in relatie tot arbeidsrelevante aandoeningen. Daarin heb ik een nadere standpuntbepaling aangekondigd die ik u hierbij, mede namens Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, doe toekomen.


2. Inhoud van het advies

In het advies staat de versterking van de reguliere zorg in relatie tot arbeidsrelevante aandoeningen centraal. Zowel de kennis over arbeidsrelevante aandoeningen als de toeleiding van zieke werknemers en andere patiënten naar de juiste behandelaar en behandeling, behoeven verbetering. Het Platform geeft aan dat een betere infrastructuur voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over arbeidsrelevante aandoeningen en een betere samenwerking tussen betrokken beroepsbeoefenaren zullen bijdragen aan een doelmatige en doeltreffende gevalsbehandeling.

Het Platform stelt voor om, in aanvulling op de vier landelijke kenniscentra arbeidsrelevante aandoeningen en regionale initiatieven gericht op verbeterde communicatie en samenwerking, in 15 regio's te komen tot regionale samenwerkingsverbanden en expertisecentra, die als een twee-eenheid worden gezien. De functies dienen gericht te zijn op een essentieel uitgangspunt: nl. het beter equiperen van zorgverleners in de eerste lijn, opdat zij het overgrote deel van de arbeidsrelevante aandoeningen adequaat kunnen behandelen.


3. Beoordeling

De analyse van het Platform wordt door mij onderschreven. Het is van belang te investeren in de versterking van de kennis over arbeidsrelevante aandoeningen en in de verbetering van de samenwerking tussen arbodiensten en de reguliere gezondheidszorg. Met het Platform ben ik van mening dat een lichte en flexibele infrastructurele voorziening op regionaal niveau aangewezen is, waarbij voldoende recht wordt gedaan aan regionele verschillen en behoeften (maatwerk).

Bedacht dient uiteraard te worden dat op het terrein van kennis en samenwerking inzake arbeidsrelevante aandoeningen reeds veel initiatieven in gang zijn gezet. Het Platform benadrukt vooral de rol van de vier landelijke kenniscentra arbeidsrelevante aandoeningen. De thans voorgestelde infrastructuur zou daaraan inderdaad complementair moeten zijn. Regionale netwerkcentra en steunpunten kunnen een infrastructurele lacune dempen door een multidisciplinaire spilfunctie te vervullen gericht op communicatie van kennis en expertise. Daarmee kan bijvoorbeeld de expertise uit de landelijke kenniscentra verdere toegankelijk worden gemaakt voor de praktijk.

Ook daarnaast zijn er relevante initiatieven, zoals het ZON-programma Sociaal Medische Begeleiding II, de regionale samenwerkingsprojecten huisartsen - bedrijfsartsen, de activiteiten van de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (Donner), de pilots in de geestelijke gezondheidszorg, de instelling van het Bureau Richtlijnontwikkeling Bedrijfsartsen, het project deskundigheidsbevordering van de Landelijke Vereniging van Sociaal Geneeskundigen en de nadere vormgeving van de verwijsfunctie van de bedrijfsarts.

Het advies van het Platform om aanvullend hierop infrastructurele maatregelen te treffen, dient mede bezien te worden in het licht van deze activiteiten: welke lacunes zijn nog aanwezig en hoe moeten die worden opgevuld en hoe verhoudt dat zich tot de voorstellen van het Platform? Dit is nog onvoldoende uitgekristalliseerd.


4. Verdere aanpak

Gezien het voorgaande overweeg ik samen met Staatssecretaris Hoogervorst aan Zorgonderzoek Nederland (ZON) de opdracht te verlenen om op basis van het advies van het Platform Aanpak Wachttijden te komen tot een programmavoorstel ter implementatie van het advies, met inachtneming van lopende initiatieven op terrein van arbocuratieve samenwerking en andere relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De voorkeur voor ZON vloeit voort uit haar betrokkenheid bij meerdere beschreven initiatieven. ZON kan de samenhang met lopende initiatieven bevorderen en overlap voorkomen. ZON dient hierbij de relevante actoren uit het veld te betrekken.

Ik wil op korte termijn beginnen met tenminste een zestal projecten op het gebied van regionale samenwerking en expertisecentra. Deze dienen te worden geprogrammeerd, uitgevoerd en geëvalueerd (nulmeting - eindmeting). Ik wil dat deze projecten uiterlijk op 1 januari 2001 van start gaan. In de evaluatie staan vragen centraal zoals naar de feitelijke verbetering van de toerusting van eerstelijns hulpverleners om adequaat met arbeidsrelevante aandoeningen om te gaan, de multidisciplinaire samenwerking en afstemming bij sociaal-medische begeleiding, de toeleiding en verwijzing van werknemers en patiënten door hulpverleners, alsmede de vraag of geen ongewenste neveneffecten resulteren (voorkeursbehandeling). De evaluatie zal bouwstenen moeten leveren voor de verdere structurele aanpak.

Met betrekking tot het pleidooi van het Platform Aanpak Wachttijden (genoemd in bijlage 2 van de u eerder aangeboden notities) voor de versterking van de positie van de eerstelijns psycholoog kan ik u melden dat dit in lijn is met het ingezette beleid. Op dit moment wordt nader onderzoek hieromtrent uitgezet.

Zodra ik met ZorgOnderzoek Nederland tot overeenstemming ben gekomen, zal ik u hiervan op de hoogte stellen.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie