Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief van DTe mei 2000

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

mei 2000

Dit is de tweede Nieuwsbrief van DTe. Met deze brief wil DTe de verschillende bedrijven tijdig informeren over de projecten die binnen DTe lopen en de consequenties daarvan voor hun organisatie. Deze nieuwsbrief heeft tot doel het werk van DTe transparanter te maken en de projecten in de tijd te beschrijven. De projecten worden daarbij niet uitputtend beschreven, er wordt slechts op hoofdlijnen aangegeven wat de status van de verschillende projecten is. DTe wil de bedrijven op deze wijze regelmatig op de hoogte houden van de lopende en mogelijke toekomstige projecten bij DTe.

In het eerste deel van deze nieuwsbrief wordt ingegaan op het informatieverzoek 2000. In het tweede deel zullen de verschillende economische projecten en hun doorlooptijd beschreven worden. In het derde deel worden de technische projecten beschreven. In het vierde deel wordt per project samengevat in welke perioden de bedrijven informatie of een reactie dienen aan te leveren en wanneer de bedrijven producten van DTe kunnen verwachten.

1 Informatieverzoek 2000

Begin maart richtte DTe een informatieverzoek aan de bedrijven ten behoeve van de uitvoer van de economische en technische projecten binnen DTe. Dit verzoek bevatte enerzijds de basistabellen uit de Informatiecode en anderzijds aanvullende tabellen ten behoeve van specifieke economische en technische projecten. DTe heeft de bedrijven in de gelegenheid gesteld de gevraagde informatie gespreid in te dienen. De bedrijven hebben zich veel moeite getroost om deze informatie volledig en op tijd aan te leveren. Desondanks heeft een aantal bedrijven de gevraagde informatie niet binnen de daarvoor gestelde termijnen aangeleverd. DTe constateert daarnaast dat de gevraagde informatie vaak niet volledig is aangeleverd. DTe heeft die bedrijven die in gebreke zijn gebleven bij het aanleveren van informatie ten behoeve van de economische projecten daarvan in kennis gesteld en aangegeven dat DTe voor de desbetreffende bedrijven genoodzaakt is met schattingen te werken. Dat vergt echter extra tijd. Daarnaast heeft DTe de reeds ontvangen data onderzocht op consistentie. Vragen die naar aanleiding van dit consistentieonderzoek zijn gerezen, zijn inmiddels naar de bedrijven verzonden. DTe heeft op een tweetal punten aanvullende informatie opgevraagd. Het niet tijdig, niet volledig of niet correct aanleveren van informatie heeft tot gevolg dat de resultaten van de efficiëntie- en productiviteitsanalyses en het onderzoek naar de rendementscorrectie niet begin juni maar in de tweede helft van juli bij het uitbrengen van de voorlopige zienswijzen over de efficiëntiekortingen kunnen worden gepubliceerd.

2 Economische projecten


2.1 Introductie

In 2000 is een aantal projecten op het gebied van economische regulering te onderscheiden die uiteindelijk zullen leiden tot de vaststelling van de samengestelde efficiëntiekortingen per netbeheerder en vergunninghouder. Daarnaast zal een aantal aan netwerktarieven gerelateerde projecten worden uitgevoerd. De resultaten van de navolgende projecten zullen worden gebruikt en separaat worden verantwoord in voorlopige zienswijzen op de samengestelde efficiëntiekortingen die in de tweede helft van juli door DTe worden gepubliceerd. In deze voorlopige zienswijze wordt dus onder andere aangegeven op welke wijze de uitkomsten van de efficiëntie- en productiviteitsanalyses en de resultaten van het onderzoek naar de rendementscorrecties in de efficiëntiekorting zijn verwerkt. De bedrijven krijgen de gelegenheid om op deze voorlopige zienswijze te reageren. Ook andere partijen worden in de gelegenheid gesteld om op deze voorlopige zienswijzen te reageren. DTe zal deze reactie meewegen bij de definitieve vaststelling van de efficiëntiekortingen voor de netbeheerders, respectievelijk het definitieve advies aan de minister over de efficiëntiekortingen voor vergunninghouders.


2.2 Efficiëntie- en productiviteitsanalyses
DTe heeft een bijeenkomst met de contactgroep georganiseerd over de efficiëntie- en productiviteitsanalyses van de netbeheerders en vergunninghouders, waarin afspraken zijn gemaakt over de definitie van variabelen die bij de definitieve analyse zullen worden gebruikt. Daarna heeft DTe informatie opgevraagd. DTe heeft nog niet alle gegevens ontvangen, maar is reeds begonnen met een vergelijking en de harmonisatie van de beschikbare databestanden (zie paragraaf 1). DTe constateert dat vooral gegevens ontbreken van een aantal regionale netbeheerders die transportnetwerken (netwerken met een voltage groter dan en gelijk aan 110 kV) beheren, waardoor de analyses vertraging oplopen. In de definitieve analyses zal DTe de mogelijke invloed van omgevingsfactoren meenemen. Om de complete set van deze factoren te identificeren heeft DTe de bedrijven gevraagd met meer suggesties te komen. Na het testen weet DTe welke omgevingsvariabelen de belangrijkste zijn.
Bij de efficiëntie- en productiviteitsanalyses van transportnetten zijn er twee aandachtpunten. Het eerste is het uitwerken van de definitie van output voor TenneT. Het tweede is het incorporeren in de definitieve analyse van de gegevens van de regionale netbeheerders die transportnetten beheren. Op dit moment werkt DTe aan de resultaten van het laatste gegevensverzoek om deze gegevens in de definitieve analyse in te passen. Ondertussen werkt Frontier Economics aan de harmonisatie van de gegevens over de buitenlandse TSOs om deze dataset voor de definitieve analyse te verbeteren. Deze dataset zal voor TenneT beschikbaar zijn ten behoeve van eigen analyses. De publicatie van het definitieve rapport over de efficiëntie- en productiviteitsanalyses wordt in de tweede helft van juli verwacht.

2.3 Eventuele Rendementscorrectie

Door de Minister zijn in het wetgevingsproces en tijdens latere overleggen uitspraken gedaan over een eventueel toe te passen correctie van rendementen. DTe heeft eind 1999 aangegeven dat zij in het eerste kwartaal van 2000 zal onderzoeken of er gegronde economische redenen zijn om het rendement over het jaar 1996 van bepaalde bedrijven te corrigeren. Indien er aanleiding bestaat om de rendementen te corrigeren, dan zal dit geschieden met terugwerkende kracht over het jaar 2000. DTe zal de effecten van een eventuele rendementscorrectie verwerken in de efficiëntiekortingen (X-factoren) die DTe respectievelijk de minister eind augustus 2000 zal vaststellen.
Inmiddels heeft DTe in het informatieverzoek 2000 aangegeven welke gegevens zij nodig heeft voor het onderzoek naar de rendementen. Tot op heden is echter gebleken dat veel van de benodigde gegevens niet, niet tijdig en niet volledig zijn aangeleverd. Dit betekent dat voor deze bedrijven de ontbrekende gegevens eventueel berekend of geschat dienen te worden. Dit vraagt veel meer tijd dan nodig zou zijn geweest bij tijdige en volledige gegevensverstrekking door alle bedrijven. Hierdoor loopt de afronding van de analyse serieuze vertraging op. De uitkomsten van de rendementsanalyse zullen naar het zich nu laat aanzien in de tweede helft van juli worden gepubliceerd. Wel zal DTe de bedrijven eind mei informeren over de methode waarmee de rendementscorrectie zal worden uitgevoerd.


2.4 Het financiële model

DTe heeft de afgelopen maanden een financieel model ontwikkeld waarmee analyses kunnen worden gemaakt van de gegevens uit het basisdocument Informatiecode (zie paragraaf 1), de efficiëntie- en productiviteitsanalyses, de kosten- en investeringsprojecties en eventuele rendementscorrecties. Op basis van dit model kan DTe efficiëntiekortingen (X-factoren) per netbeheerder berekenen. DTe geeft op 6 juni 2000 voor de netbeheerders een besloten presentatie over de technische werking van dit financiële model. Aan de netbeheerders is inmiddels een uitnodiging voor deze bijeenkomst stuurd. Voorafgaand aan het vaststellen van de definitieve efficiëntiekortingen eind augustus 2000 zal DTe in de tweede helft van juli een voorlopige zienswijze voor de efficiëntiekortingen per netbeheerder en vergunninghouder bekend maken. De bedrijven krijgen de gelegenheid op deze zienswijze te reageren. Gelijktijdig met het bekend maken van deze voorlopige zienswijze zal DTe het financiële model aan de netbeheerders ter beschikking stellen.


2.5 TarievenCode

In deze nieuwsbrief wil DTe ook aandacht vragen voor enige mogelijke wijzigingen van de TarievenCode.
De behandeling van de bezwaren tegen de TarievenCode bevindt zich in de laatste fase en DTe verwacht op korte termijn de beslissing op bezwaar te kunnen nemen. In deze beslissing op bezwaar kan de TarievenCode op een aantal punten worden gewijzigd. Tevens wijst DTe op ontwikkelingen op Europees niveau. Tijdens het Florence-overleg eind maart tussen de Europese regulators, vertegenwoordigers van ministeries en de Europese TSOs, is overeenstemming bereikt over de invoering van een compensatieregeling voor TSOs voor grensoverschrijdend transport. De Europese Commissie heeft haar steun uitgesproken voor dit in Florence bereikte compromis. De implementatie van de conclusies van het Florence-overleg kan gevolgen hebben voor de in de TarievenCode vastgelegde regeling met betrekking tot het producententarief.


2.6 Systeemdienstentarieven

Na afloop van het protocol zal de inkoop van regel- en reservevermogen op een andere wijze moeten gaan plaatsvinden. Het afgelopen half jaar heeft DTe een onderzoek laten uitvoeren naar de opbouw van het systeemtarief en de methoden voor regulering van dit tarief. De gezamenlijke netbeheerders hebben op 23 mei 2000 een voorstel tot wijziging van de SysteemCode ingediend voor een nieuwe prijssystematiek voor onbalans die deel uitmaakt van het systeem voor programmaverantwoordelijkheid (zie ook 2.5). Dit voorstel is mede bepalend voor de verdeling van de kosten van inkoop van regel- en reservevermogen over het systeemdienstentarief en de prijssystematiek voor onbalans.
Met betrekking tot de regulering van het systeemtarief is besloten het inkopen van blackstart, de robuustheidsfunctie en de operationele kosten voor het uitvoeren van systeemdiensten in het tarievenmandje van TenneT te plaatsen, tezamen met de transporttarieven van TenneT. De kosten van de inkoop van regel- en reservevermogen (exclusief de operationele kosten) worden niet in dit tarievenmandje opgenomen. Het is nog niet bekend welk deel van deze kosten met welke omvang in het systeemtarief wordt opgenomen en op welke wijze deze kostenpost gereguleerd kan worden. Als het systeemdienstentarief voor TenneT eenmaal volgens de nieuwe systematiek is vastgesteld, kan voor elke netbeheerder bij het vaststellen van de tarieven 2001 apart worden berekend met welk bedrag zijn allowed revenue van de transport- en aansluittarieven mag worden verhoogd ten behoeve van het doorberekenen van de systeemdiensten.


2.7 Aansluittarieven

In de afgelopen maanden heeft DTe onderzoek uitgevoerd naar de nadere invulling van de standaardelementen van de aansluiting. Tijdens dit onderzoek heeft DTe een aantal malen overleg gevoerd met een groep medewerkers van netbeheerders, die deskundig zijn op het gebied van de aansluiting. DTe heeft bij het opstellen van het toetsingskader dankbaar gebruik gemaakt van de input van deze netbeheerders en van de input uit bijeenkomsten van de gezamenlijke netbeheerders. DTe heeft de resultaten van dit onderzoek in een toetsingskader neergelegd, dat gehanteerd zal worden bij de beoordeling van de aansluittarieven. Begin mei is dit toetsingskader naar de netbeheerders verstuurd met het verzoek de reeds ingediende voorstellen voor aansluittarieven nog eens nader te beschouwen (en eventueel aanpassingen in de reeds gedane voorstellen in te dienen) en voorstellen voor nieuwe aansluittarieven boven 3 MVA in te dienen. In de nu voorliggende voorstellen voor de periodieke vergoeding voor de aansluiting heeft DTe een grote spreiding geconstateerd. DTe heeft de netbeheerders verzocht deze voorgestelde tarieven nog eens te bekijken en zal bij de vaststelling geen onverklaarbare spreidingen accepteren.
De nieuwe voorstellen voor aansluittarieven boven 3 MVA dienen voor 31 mei bij DTe te worden ingediend en zullen 4 weken ter inzage worden gelegd. Eventuele aanpassingen van de voorstellen voor aansluittarieven tot en met 3 MVA dienen voor 8 juni bij DTe te worden ingediend. In de maand juni zal DTe de voorstellen gaan beoordelen om begin juli tot vastgestelde aansluittarieven te komen. Dit betreft de aansluittarieven over het jaar 2000 die zullen gelden vanaf een in het besluit aan te geven datum, die niet eerder is dan de datum van het besluit zelf.
De aansluittarieven zullen op dezelfde wijze gereguleerd worden als de transporttarieven. Dit betekent dat de aansluittarieven in het tarievenmandje van de netbeheerder worden opgenomen. Er zullen daartoe twee componenten aan dit tarievenmandje worden toegevoegd. De eerste component bestaat uit het aantal aansluitingen dat een netbeheerder in een reguleringsperiode beheert en de periodieke vergoedingen die per aansluiting worden ontvangen, het zogenaamde vastrecht voor de aansluitdienst. De twee component heeft betrekking op het aantal nieuwe aansluitingen dat in een reguleringsperiode wordt gerealiseerd en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht.

2.8 Vastrecht transport

Bij de vergelijking van de vastrechten voor transport heeft DTe een grote spreiding geconstateerd. In artikel 3.2.2.b van de TarievenCode is uitputtend vastgelegd ter dekking van welke kosten het vastrecht voor transport strekt. Gezien de elementen die hierin zijn opgenomen ligt een dergelijke spreiding naar het oordeel van DTe niet voor de hand. DTe is dan ook voornemens te onderzoeken waardoor deze spreiding veroorzaakt wordt. Bij het indienen van voorstellen voor de tarieven voor 2001 zal DTe de netbeheerders verzoeken het vastrecht voor transport nog eens nader te beschouwen. Dit in het licht van de doorberekening van de efficiëntiekorting voor het totaal van de aansluit- en transporttarieven. DTe zal bij de vaststelling van de tarieven voor 2001 onverklaarbare verschillen in het vastrecht voor transport niet tolereren.

3 Technische projecten


3.1 Capaciteitsplannen

Op basis van het KEMA-advies over de invulling van de capaciteitsplannen heeft DTe eind maart een concept-regeling voor capaciteitsplannen opgesteld voor het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie verzorgt het verdere proces. DTe verwacht dat de ministeriële regeling binnen enkele weken definitief wordt gepubliceerd. Zoals gesteld in artikel 21 van de Elektriciteitswet moet elke netbeheerder eens in de twee jaar bij DTe een capaciteitsplan indienen. De eerste maal dient dit vóór 1 december 2000 te gebeuren.


3.2 Dekkingsplannen

Volgens de Elektriciteitswet 1998 worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld ten aanzien van de inhoud van de dekkingsplannen. DTe verwacht voor de zomer een brief te sturen met een toelichting op en uitwerking van de aspecten die DTe zal beoordelen. Zoals reeds genoemd in de vorige nieuwsbrief is de datum voor het indienen van de dekkingsplannen 1 oktober 2000.


3.3 Versnelde liberalisering

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het versneld vrijmaken van de elektriciteitsmarkt. Ter begeleiding van dat proces is besloten een platform versnelling liberalisering op te richten. Gezien het belang dat DTe aan een adequate voorbereiding van de liberalisering van de markt hecht, zal DTe de komende maanden een eigen onderzoek doen naar de randvoorwaarden die vanuit de optiek van DTe aan het proces van versnelling moeten worden gesteld. Medio deze zomer zal DTe haar conclusies bekend maken.


3.4 Kwaliteitscriteria en aanvulling Meetcode
Ten aanzien van de technische voorwaarden dienen de kwaliteitscriteria ex artikel 31, eerste lid, onder f (nieuw) Elektriciteitswet 1998 en een nadere aanvulling van de Meetcode met betrekking tot bepaling
4.4.5 van de Meetcode en de methode voor belastingprofielen van paragraaf 4.1 van de Meetcode vastgesteld te worden. De voorstellen hiervoor zijn ingediend door de gezamenlijke netbeheerders en zijn op respectievelijk 24 maart 2000 en 28 april 2000 door mij ontvangen. Op zowel de kwaliteitscriteria en de nadere invulling van de Meetcode heeft DTe de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Hiertoe heeft het voorstel voor de kwaliteitscriteria vanaf 13 april 2000 voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage gelegen. DTe heeft reeds geconstateerd dat het voorstel voor de kwaliteitscriteria nadere aanpassing behoeft. DTe verwacht in juni 2000 met een verzoek tot wijziging van het voorstel over de kwaliteitscriteria te komen. De voorstellen voor een nadere aanvulling van de Meetcode liggen vanaf 17 mei 2000 voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage.
Met betrekking tot de vaststelling is de procedure, genoemd in artikel 36 (nieuw) Elektriciteitswet 1998 van toepassing. DTe is momenteel aan het bezien of er een notificatieplicht bestaat ten aanzien van de vast te stellen voorwaarden.


3.5 Prijs voor onbalans in Systeemcode

De gezamenlijke netbeheerders hebben op 23 mei 2000 een voorstel ingediend voor een nieuwe prijssystematiek voor onbalans die deel uitmaakt van het systeem van programmaverantwoordelijkheid. Dit voorstel strekt tot wijziging van de Systeemcode. DTe zal dit voorstel voor een periode van 4 weken ter inzage leggen. Vervolgens zal DTe naar verwachting eind juli reageren en een eventueel verzoek tot wijziging van het voorstel aan de gezamenlijke netbeheerders richten. De gezamenlijke netbeheerders krijgen voor een periode van minimaal 4 weken de tijd om op zon eventueel verzoek tot wijziging te reageren waarna DTe naar verwachting half september overgaat tot vaststelling van de gewijzigde Systeemcode.


3.6 Allocatie transportcapaciteit op landgrensoverschrijdende verbindingen

TenneT moet voor 1 juni een voorstel indienen bij DTe voor de methode voor het contracteren en toewijzen van transportcapaciteit op landgrensoverschrijdende verbindingen. DTe zal op basis van dit voorstel eind juni een ontwerpbesluit tot wijziging van de Netcode maken. De gezamenlijke netbeheerders krijgen 12 weken de gelegenheid om op dit voorstel te reageren. Dit ontwerpbesluit zal tevens voor een periode van minimaal 4 weken ter inzage gelegd worden voor belanghebbenden. DTe zal naar verwachting half oktober tot vaststelling van de wijziging overgaan.

4 Informatieverzoek door DTe en informatieverstrekking van DTe

In deze paragraaf wordt samengevat welke producten de bedrijven de komende tijd van DTe kunnen verwachten en welke informatie de bedrijven nog aan DTe dienen te verstrekken.

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke informatie de bedrijven de komende tijd dienen te verstrekken.

publicatie\periode

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

aanvulling informatieverzoek 2000

voorstel aanpassen systeemcode

indienen voorstellen aansluittarieven 2000

reactie netbeheerders op ontwerpbesluit allocatie transportcapaciteit

reactie bedrijven op voorlopige zienswijze efficiëntiekortingen

eventuele reactie op verzoek DTe tot wijziging voorstel systeemcode

indienen voorstellen tarieven 2001

indienen dekkingsplannen

indienen capaciteitplannen


->1dec

tabel 1: Perioden waarin per project informatie aan DTe moet worden aangeleverd

In onderstaande tabel wordt van een aantal producten van DTe nog eens samenvattend weergegeven wanneer de bedrijven deze producten kunnen verwachten. Dit overzicht is geenszins uitputtend en indicatief ten aanzien van de publicatiedata.

publicatie\periode

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

publicatie methode rendementscorrectie

presentatie financieel model

nadere informatie dekkingsplannen

ontwerpbesluit allocatie

transportcapaciteit

voorlopige zienswijze efficiëntiekortingen

resultaten efficiëntie- en productiviteitsanalyses

resultaten normrendementen onderzoek

vaststellen aansluittarieven

eventueel verzoek tot wijziging voorstel systeemcode

vaststellen efficiëntiekortingen

tabel 2: Informatievoorziening door DTe

5 Afsluiting

In aanvulling op het bovenstaande zijn er twee punten die DTe nog onder de aandacht wil brengen. Ten eerste is DTe door afnemers benaderd die met vragen over transporttarieven door de netbeheerder op wiens net ze zijn aangesloten, zijn doorgestuurd naar DTe. DTe wil hier nogmaals benadrukken dat de netbeheerder het aanspreekpunt is voor de aangeslotenen op zijn net. De netbeheerder heeft de plicht aan de aangeslotenen uit te leggen hoe zijn tarieven zijn opgebouwd. Ten tweede is er een aantal kritische geluiden met betrekking tot de tarieven voor het jaar 2000. DTe neemt deze kritische geluiden serieus en zal onderzoeken in hoeverre deze juist zijn. Een deel van deze klachten heeft betrekking op de verhoging van het vastrecht voor de transportdienst en de periodieke vergoeding voor de aansluiting. Zoals in deze brief is aangekondigd zal DTe in de transporttarieven voor 2001 geen onverklaarbare verschillen in het vastrecht voor transport toestaan. Ook zal DTe bij de vaststelling van de voorstellen voor aansluittarieven geen onverklaarbare verschillen in de periodieke vergoeding voor de aansluiting (vastrecht voor de aansluitdienst) tolereren.

Deze brief vormt een volgende stap in de periodieke informatievoorziening van DTe naar de bedrijven. DTe spreekt de hoop uit hiermee aan de informatiebehoefte van bedrijven tegemoet te komen. In de zomer van dit jaar zal een volgende nieuwsbrief worden verstuurd.

Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet Dutch Electricity Regulatory Service

Postbus 16326 / P.O. Box 16326
2500 BH Den Haag / The Hague
The Netherlands

Bezoekadres / Visiting address
Johanna Westerdijkplein 107
2521 EN Den Haag / The Hague

Tel.: + 31 70 330 3500
Fax + 31 70 330 3535
Internet www.nma-dte.nl
E-mail info@nma-dte.nl

terug

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...