Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overleg VVD over de ramp in Enschede

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Overleg over de ramp in Enschede

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 31 mei 2000

Tijdens een overleg over de ramp in Enschede prees Theo van den Doel het optreden van vele vrijwilligers en plaatste hij kanttekeningen bij de rol van de media.

Voor vele inwoners van Enschede was 13 mei jl. de zwartste dag uit hun leven. Ve-len hebben dagen lang tussen hoop en vrees geleefd, niet wetende of familie, vrienden en bekenden de ramp hadden overleefd. De afgelopen week is aan die on-zekerheid voor velen een einde gekomen. Namens de VVD-fractie betuigen wij onze deelneming met de slachtoffers en nabestaanden.

De VVD heeft veel waardering voor het optreden van de duizenden hulpverleners (brandweer, politie, geneeskundig personeel, personeel RIT, en snelle steunverle-ning uit andere organisaties). Ook waardering voor de hulp die vanuit de Nederland-se samenleving spontaan is aangeboden. Dat geldt ook voor de steun vanuit de buurgemeenten in Duitsland.

Ook veel waardering voor daadkrachtig optreden overheidsinstanties Dit schept ver-trouwen naar de burger toe. De overheid heeft getoond lessen te trekken uit het verleden.

Eens met de keuze om te kiezen voor een onafhankelijk, breed en integraal onder-zoek. Voorkomt wantrouwen bij de burger en suggesties over toedekken van ge-maakte fouten door de overheid. VVD-fractie hecht zeer aan die onafhankelijkheid. VVD wil gaarne toelichting op basis van welke criteria de leden van de commissie zijn gekozen. De VVD kan instemmen met de inschakeling bij het onderzoek van de verschillende inspecties, de vraag die rijst is in hoeverre de commissie deze deelon-derzoeken zonder meer overneemt. Heeft de commissie ook de ruimte om een se-cond opinion of contra expertise te laten uitvoeren?

Deze commissie is een ad-hoc voorziening. Denkt de regering aan een structurele voorziening voor onderzoek van die ongevallen die niet onder de Transportongeval-lenraad vallen? Is art 2b van de wet Rampen en zware ongevallen niet aan herzie-ning toe? Zou het onderzoek niet door een andere instantie dan door de gemeente moeten plaatsvinden?

Conclusies over oorzaak ongeval, voorbereiding en verloop rampenbestrijding, over-heidsoptreden enz. kunnen pas worden getrokken als onderzoek is afgerond. Daar waar de komende weken en maanden blijkt dat op grond van deelonderzoeken snel maatregelen moeten worden genomen, moet overheid uiteraard haar verantwoorde-lijkheid nemen. Dat geldt i.h.b. voor het op orde hebben van rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen op gemeentelijk niveau. Uit de brief blijkt dat in geheel NL de vuurwerkbedrijven worden bezocht en hun vergunningen worden gecontroleerd. Die actie ondersteunt de VVD, maar waarom wordt een dergelijke actie niet voor alle zeer gevaarlijke bedrijven in NL opgezet?

Het kabinet heeft besloten dat alle informatie die voor de ramp openbaar gemaakt zou kunnen worden nu ook openbaar is en dat geldt ook voor alle onderzoeksrapporten. Dit is een verstandig besluit. De burger heeft recht op een goede en open voorlichting. Op deze wijze kan ook het ontstaan van spookverhalen worden tegengegaan.

De VVD is kritisch over de de rol en het optreden van de media. Slachtoffers en na-bestaanden worden op voor hun meest kwetsbare momenten belaagd, zorgvuldige informatieverzorging verliest het hier van sensatiezucht en de strijd om de kijkcijfers. Is het geen tijd om hier eens een kritische analyse op los te laten en met de media hierover om de tafel te gaan zitten?

Nazorg
Waardering voor genomen maatregelen zoals oprichting van informatie en advies-centrum, 1-loketsysteem voor hulp. Ook de beslissing om medische gegevens vast te leggen is een verstandige beslissing. Voldoende kennis aanwezig bij huisartsen m.b.t. PTSS? Lokale capaciteit voldoende (RIAGG, GGD enz)? Aandacht voor slachtoffers die buiten Enschede ge(her) huisvest zijn (wordt straks de vergeten groep). Hoe vindt de registratie van vrijwilligers plaats? Waar worden deze gegevens opgelegd?

Rol Tweede Kamer
VVD van mening dat regering en TK op dit dossier een actieve en betrokken rol moeten innemen. De VVD fractie staat een actieve bewaking van voortgang voor ogen en een kritische analyse van het te verschijnen eindrapport. Regering en Ka-mer moet uit deze ramp ook hun les trekken, zodat een parlementair onderzoek of enquête voor dit dossier in de toekomst niet nodig zal zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie