Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan overleg sociale raad/antidiscriminatie

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 31 mei 2000

BIJDRAGE VAN JET BUSSEMAKER (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE SOCIALE RAAD/ANTIDISCRIMINATIE-MAATREGELEN

Art. 13 uit het Verdrag van Amsterdam biedt de mogelijkheid initiatieven te ontwikkelen op discriminatie tegen te gaan op grond van geslacht, ras of etnische afstemming, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele gerichtheid. De Europese Commissie heeft onlangs drie voorstellen gedaan tot uitwerking van artikel 13:


- Een richtlijn t.b.v. gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep. De richtlijn heeft betrekking op alle genoemde discriminatiegronden behalve geslacht, omdat daar al regels voor bestaan. Ook asielbeleid en toegang tot de arbeidsmarkt van derde landers vallen er niet onder. De richtlijn bestrijdt direct zowel als indirecte discriminatie, alsmede intimidatie en strekt zich uit tot het gele terrein van de arbeid (promotie, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag) en heeft betrekking op zowel private sector, overheidssector als het vrije beroep.

- Een richtlijn t.b.v. gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstemming. De werkingssfeer is veel breder dan die van de andere richtlijn en betreft ook sociale bescherming en sociale zekerheid, sociale voordelen, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten. De uitwerking volgt in de meeste opzichten de eerder genoemde richtlijn.

- Een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie, aansluitend bij de richtlijnen. Dit programma richt zich op het ondersteunen van lidstaten en NGO's om discriminatie te bestrijden en op het verspreiden en bevorderen van het bewustzijn van Europese waarden die aan bestrijding van discriminatie ten grondslag liggen.

De Europese voorstellen hebben door de ontwikkelingen in Oostenrijk een actualiteit gewonnen. De Europese Commissie en de meeste lidstaten hebben dan ook haast om e.e.a te implementeren. Dat staat echter op gespannen voet met uitgebreide discussie met NGO's en grondige analyse van eventuele consequenties voor nationale wetgeving. Men werkt er nu naar toe om op de Sociale Raad van 6 juni tot een akkoord op hoofdlijnen te komen en de richtlijn over etnische afstemming/ras vast te stellen, en de rest in het najaar verder uit te werken.

De voorstellen van de Europese Commissie ter implementatie van het nieuwe antidiscriminatie artikel 13 uit het EG Verdrag kunnen belangrijke consequenties bevatten voor Nederlandse antidiscriminatiewetgeving. De regering heeft daarom een uitgebreide notitie aan de Kamer gezonden. Op initiatief van de PvdA heeft afgelopen donderdag bovendien een hoorzitting plaats gevonden waar vele deskundigen en belangenorganisaties aanwezig waren.

De PvdA hecht aan dit pakket Europese maatregelen. Het is van groot belang dat er op EU-niveau gelijke behandelingsnormen tot stand komen. Dat is immers een fundamentele waarde die ten grondslag ligt aan het proces van Europese integratie. Sociale uitsluiting moet zo breed mogelijk te worden bestreden. In het bijzonder in het kader van de Europese uitbreiding verdient gelijke behandeling extra aandacht. De PvdA is dan ook van mening dat de richtlijnen weliswaar zorgvuldig maar wel zo spoedig mogelijk uitgewerkt dienen te worden. Zij ziet het belang om t.a.v. de richtlijn over ras en etniciteit nu snel tot overeenstemming te komen. Zij vraagt zich echter wel af waarom alleen t.a.v. deze discriminatiegrond tot een ruimere materiele werkingssfeer is gekozen en waarom niet voor de andere discriminatiegronden. Is de regering bereid zich in Europees verband in te zetten voor een brede werkingssfeer voor ook de andere discriminatiegronden? Zij kent daarnaast veel betekenis toe aan het actieprogramma, waarbij in het bijzonder de samenwerking met organisaties in Midden- en Oost Europa de aandacht vraagt.

Discriminatiegronden


- De PvdA is van mening dat voor alle discriminatiegronden een gelijkwaardig en zo hoog mogelijk beschermingsniveau tot stand dient te komen. De nu voor liggen plannen slagen daar niet in alle opzichten in. De discriminatiegrond geslacht ontbreekt in de richtlijnen. Dat wordt gelegitimeerd door te verwijzen naar de maatregelen die hier al voor bestaan. Erkend wordt echter in brede kring dat de voorgestelde richtlijnen verder gaan dan de huidige regelingen (b.v. in de verwijzing naar intimidatie; een scherpere definitie van indirecte discriminatie; bredere werkingssfeer; verplichting tot instellen van onafhankelijke organen en scherpere sanctiebepalingen). De PvdA vraagt van de regering zich met kracht in te zetten om het beschermingsniveau voor geslacht gelijk te stellen aan andere discriminatiegronden. Discriminatie op grond van geslacht, en ook ras, loopt vaak door andere discriminatiegronden heen. T.a.v. geslacht heeft Europa een traditie in 'mainstreaming'. Is de regering bereid zich in te zetten voor de concrete uitwerking hiervan, b.v. via een emancipatie-effect evaluatie over enkele jaren?


- Ten aanzien van leeftijd gaan de richtlijnen verder dan de voorliggende Wet tegen leeftijdsdiscriminatie. Zo heeft het voorliggende wetsontwerp geen betrekking op arbeidsvoorwaarden en ontslag en de richtlijn wel. Het zou vreemd zijn een wet te aanvaarden die direct daarna op grond van een Europese richtlijn weer aangepast dient te worden. Wat gaat de regering daaraan doen?


- Wat betreft handicap bestaat thans geen Nederlandse gelijke behandelingswetgeving. Wel is er de Proeve van Wet. Ook hier geldt dat de conceptrichtlijn verder gaat dan de Proeve, zowel in werkingssfeer als systematiek. Wordt het geen tijd de Proeve in aangepaste vorm als wetsvoorstel in te dienen? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Nederland straks gedwongen wordt hier wetgeving over te maken onder druk van een Europese richtlijn! In diverse andere landen (Ierland, Zweden, Engeland) bestaat zo'n wet overigens al. Is de regering bereid zich uit te spreken voor een brede werkingssfeer en systematiek zoals voorgesteld in de richtlijn? De PvdA is van mening dat nieuwe wetgeving, zowel t.a.v. leeftijd als t.a.v. handicap, in overeenstemming dient te zijn met de richtlijn, en dus niet alleen betrekking moet hebben op toegang tot de arbeid, maar ook op o.a. arbeidsvoorwaarden, ontslag. Ze verwacht van de Nederlandse regering dat ze zich daarom zal inzetten voor een brede materiele werkingssfeer van de richtlijn. Dat is anders dan de opmerking van de regering dat ze na onderzoek over de consequenties voor ontslagbescherming, arbeidsvoorwaarden, en reïntegratie van arbeidsgehandicapten, zonodig uitzonderingen in de richtlijn wil hebben geformuleerd!


- T.a.v. handicap formuleert de conceptrichtlijn een verplichting tot een redelijke aanpassing met betrekking tot de toegang van werk. De PvdA is daar groot voorstander van. Zie het pleidooi van Melkert van afgelopen week om tot een wettelijke regeling tot het recht op werkaanpassing te komen. Na het ontslagverbod om werkgevers te verhinderen in individuele gevallen een arbeidsongeschikt geraakte werknemer te ontslaan, zou het recht om van de werkgever te verlangen de nodige voorzieningen te treffen een volgende logische stap zijn. In dit verband is het van belang dat zowel de richtlijn als Nederlandse regelgeving duidelijker aangeeft dat het weigeren tot een redelijke aanpassing te komen, kan worden aangemerkt als discriminatie.

- T.a.v. homoseksualiteit is een hinderlijke fout in de Nederlandse vertaling aangebracht: 'sexual orientation' is vertaald met seksuele geaardheid i.p.v. seksuele gerichtheid. Dat laatste sluit aan bij de bestaande AWGB. Het is bovendien van belang ook in de Europese discussie de gerichtheid te benadrukken. Met name in Midden- en Oost Europa is discriminatie van homoseksualiteit een probleem. Voorkomen moet worden dat Europese wetgeving zich beperkt tot "je mag het wel zijn, maar niet doen". Uitzonderingsgronden die de voorstellen maken voor beroepskwalificaties lijken ruimer dan in de Nederlandse wetgeving, b.v. t.a.v. het bijzonder onderwijs. Klopt dit? Zo ja, is de regering bereid daar actie op te ondernemen? Is de regering ook bereid hierbij een systeem van melding en toetsing van de uitgezonderde beroepen aan te leggen?
Overige punten


- De regering wil zich nog niet uitspreken over de wenselijkheid van het opnemen van 'intimidatie' als onderdeel van discriminatie. Wanneer wil ze dat dan wel doen? Wat ons betreft dient meer inzicht te komen in de werkingssfeer van intimidatie, maar is het voorlopig positief dat dit als onderdeel van discriminatie wordt aangemerkt.


- De conceptrichtlijn staat positieve actie niet in de weg. In hoeverre en voor welke discriminatiegronden acht de regering positieve actie ook adequaat? Wordt er in Europees verband iets aan contract 'compliance' gedaan?


- Wij zijn positief over de verschuiving van de bewijslast. Dat betekent dat wanneer iemand feiten aanvoert die discriminatie kunnen doen vermoeden de verweerder dient te bewijzen dat geen sprake is van discriminatie. Die verschuiving is al voorgesteld in gelijke behandelingswetgeving t.a.v. geslacht. Is de regering bereid zich hier hard voor te maken dat dit in Nederland snel voor andere gronden zal worden ingevoerd?

- Bescherming victimisatie. De richtlijn stelt voor dat niet alleen degene die een beroep doet op gelijke behandeling, maar ook degene die deze werknemer bijstaat of als getuige optreedt beschermd wordt tegen ontslag. De regering lijkt dat na enige aarzeling, nu toch te ondersteunen. Klopt dat en wil ze zich daar hard voor maken?


- Wij achten het wenselijk dat ook in de richtlijn inzake arbeid en beroep wordt voorzien in een onafhankelijk nationaal orgaan dat toeziet op handhaving.


- Wij steunen de regering in het voornemen collectief actierecht voor publiekrechtelijke of private organisaties mogelijk te maken. Nederland dient hierin een voortrekkersrol te spelen.

Wij gaan er vanuit dat Nederland zich hard zal maken voor een snelle maar goede invoering van de richtlijnen, alsmede voor een uitgebreid actieprogramma. Is de regering bereid in aanvulling op het Europese actieprogramma zelf extra actie te ondernemen om antidiscriminatie zowel in Nederland als daarbuiten te bestrijden en welke concrete voornemens heeft ze daartoe? Hoe gaat de regering de Europese afspraken implementeren, voorlichting organiseren etc. Wij willen graag zo spoedig mogelijk na de Sociale Raad, als het akkoord op hoofdlijnen bereikt is, een voortgangsnotitie waarin concrete voornemens met een tijdspad zijn opgenomen ter implementatie van richtlijnen, voorstellen voor evaluatie en monitoring (b.v. analoog aan verslaglegging werkgelegenheidsbeleid, maar dan b.v. tweejaarlijks) en de inzet om in de toekomst tot een Europees antidiscriminatiebeleid te komen met een zo gelijkwaardig mogelijk beschermingsniveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie