Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan overleg sociale raad/antidiscriminatie

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 31 mei 2000

BIJDRAGE VAN JET BUSSEMAKER (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE SOCIALE RAAD/ANTIDISCRIMINATIE-MAATREGELEN

Art. 13 uit het Verdrag van Amsterdam biedt de mogelijkheid initiatieven te ontwikkelen op discriminatie tegen te gaan op grond van geslacht, ras of etnische afstemming, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele gerichtheid. De Europese Commissie heeft onlangs drie voorstellen gedaan tot uitwerking van artikel 13:


- Een richtlijn t.b.v. gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep. De richtlijn heeft betrekking op alle genoemde discriminatiegronden behalve geslacht, omdat daar al regels voor bestaan. Ook asielbeleid en toegang tot de arbeidsmarkt van derde landers vallen er niet onder. De richtlijn bestrijdt direct zowel als indirecte discriminatie, alsmede intimidatie en strekt zich uit tot het gele terrein van de arbeid (promotie, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag) en heeft betrekking op zowel private sector, overheidssector als het vrije beroep.

- Een richtlijn t.b.v. gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstemming. De werkingssfeer is veel breder dan die van de andere richtlijn en betreft ook sociale bescherming en sociale zekerheid, sociale voordelen, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten. De uitwerking volgt in de meeste opzichten de eerder genoemde richtlijn.

- Een communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie, aansluitend bij de richtlijnen. Dit programma richt zich op het ondersteunen van lidstaten en NGO's om discriminatie te bestrijden en op het verspreiden en bevorderen van het bewustzijn van Europese waarden die aan bestrijding van discriminatie ten grondslag liggen.

De Europese voorstellen hebben door de ontwikkelingen in Oostenrijk een actualiteit gewonnen. De Europese Commissie en de meeste lidstaten hebben dan ook haast om e.e.a te implementeren. Dat staat echter op gespannen voet met uitgebreide discussie met NGO's en grondige analyse van eventuele consequenties voor nationale wetgeving. Men werkt er nu naar toe om op de Sociale Raad van 6 juni tot een akkoord op hoofdlijnen te komen en de richtlijn over etnische afstemming/ras vast te stellen, en de rest in het najaar verder uit te werken.

De voorstellen van de Europese Commissie ter implementatie van het nieuwe antidiscriminatie artikel 13 uit het EG Verdrag kunnen belangrijke consequenties bevatten voor Nederlandse antidiscriminatiewetgeving. De regering heeft daarom een uitgebreide notitie aan de Kamer gezonden. Op initiatief van de PvdA heeft afgelopen donderdag bovendien een hoorzitting plaats gevonden waar vele deskundigen en belangenorganisaties aanwezig waren.

De PvdA hecht aan dit pakket Europese maatregelen. Het is van groot belang dat er op EU-niveau gelijke behandelingsnormen tot stand komen. Dat is immers een fundamentele waarde die ten grondslag ligt aan het proces van Europese integratie. Sociale uitsluiting moet zo breed mogelijk te worden bestreden. In het bijzonder in het kader van de Europese uitbreiding verdient gelijke behandeling extra aandacht. De PvdA is dan ook van mening dat de richtlijnen weliswaar zorgvuldig maar wel zo spoedig mogelijk uitgewerkt dienen te worden. Zij ziet het belang om t.a.v. de richtlijn over ras en etniciteit nu snel tot overeenstemming te komen. Zij vraagt zich echter wel af waarom alleen t.a.v. deze discriminatiegrond tot een ruimere materiele werkingssfeer is gekozen en waarom niet voor de andere discriminatiegronden. Is de regering bereid zich in Europees verband in te zetten voor een brede werkingssfeer voor ook de andere discriminatiegronden? Zij kent daarnaast veel betekenis toe aan het actieprogramma, waarbij in het bijzonder de samenwerking met organisaties in Midden- en Oost Europa de aandacht vraagt.

Discriminatiegronden


- De PvdA is van mening dat voor alle discriminatiegronden een gelijkwaardig en zo hoog mogelijk beschermingsniveau tot stand dient te komen. De nu voor liggen plannen slagen daar niet in alle opzichten in. De discriminatiegrond geslacht ontbreekt in de richtlijnen. Dat wordt gelegitimeerd door te verwijzen naar de maatregelen die hier al voor bestaan. Erkend wordt echter in brede kring dat de voorgestelde richtlijnen verder gaan dan de huidige regelingen (b.v. in de verwijzing naar intimidatie; een scherpere definitie van indirecte discriminatie; bredere werkingssfeer; verplichting tot instellen van onafhankelijke organen en scherpere sanctiebepalingen). De PvdA vraagt van de regering zich met kracht in te zetten om het beschermingsniveau voor geslacht gelijk te stellen aan andere discriminatiegronden. Discriminatie op grond van geslacht, en ook ras, loopt vaak door andere discriminatiegronden heen. T.a.v. geslacht heeft Europa een traditie in 'mainstreaming'. Is de regering bereid zich in te zetten voor de concrete uitwerking hiervan, b.v. via een emancipatie-effect evaluatie over enkele jaren?


- Ten aanzien van leeftijd gaan de richtlijnen verder dan de voorliggende Wet tegen leeftijdsdiscriminatie. Zo heeft het voorliggende wetsontwerp geen betrekking op arbeidsvoorwaarden en ontslag en de richtlijn wel. Het zou vreemd zijn een wet te aanvaarden die direct daarna op grond van een Europese richtlijn weer aangepast dient te worden. Wat gaat de regering daaraan doen?


- Wat betreft handicap bestaat thans geen Nederlandse gelijke behandelingswetgeving. Wel is er de Proeve van Wet. Ook hier geldt dat de conceptrichtlijn verder gaat dan de Proeve, zowel in werkingssfeer als systematiek. Wordt het geen tijd de Proeve in aangepaste vorm als wetsvoorstel in te dienen? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Nederland straks gedwongen wordt hier wetgeving over te maken onder druk van een Europese richtlijn! In diverse andere landen (Ierland, Zweden, Engeland) bestaat zo'n wet overigens al. Is de regering bereid zich uit te spreken voor een brede werkingssfeer en systematiek zoals voorgesteld in de richtlijn? De PvdA is van mening dat nieuwe wetgeving, zowel t.a.v. leeftijd als t.a.v. handicap, in overeenstemming dient te zijn met de richtlijn, en dus niet alleen betrekking moet hebben op toegang tot de arbeid, maar ook op o.a. arbeidsvoorwaarden, ontslag. Ze verwacht van de Nederlandse regering dat ze zich daarom zal inzetten voor een brede materiele werkingssfeer van de richtlijn. Dat is anders dan de opmerking van de regering dat ze na onderzoek over de consequenties voor ontslagbescherming, arbeidsvoorwaarden, en reïntegratie van arbeidsgehandicapten, zonodig uitzonderingen in de richtlijn wil hebben geformuleerd!


- T.a.v. handicap formuleert de conceptrichtlijn een verplichting tot een redelijke aanpassing met betrekking tot de toegang van werk. De PvdA is daar groot voorstander van. Zie het pleidooi van Melkert van afgelopen week om tot een wettelijke regeling tot het recht op werkaanpassing te komen. Na het ontslagverbod om werkgevers te verhinderen in individuele gevallen een arbeidsongeschikt geraakte werknemer te ontslaan, zou het recht om van de werkgever te verlangen de nodige voorzieningen te treffen een volgende logische stap zijn. In dit verband is het van belang dat zowel de richtlijn als Nederlandse regelgeving duidelijker aangeeft dat het weigeren tot een redelijke aanpassing te komen, kan worden aangemerkt als discriminatie.

- T.a.v. homoseksualiteit is een hinderlijke fout in de Nederlandse vertaling aangebracht: 'sexual orientation' is vertaald met seksuele geaardheid i.p.v. seksuele gerichtheid. Dat laatste sluit aan bij de bestaande AWGB. Het is bovendien van belang ook in de Europese discussie de gerichtheid te benadrukken. Met name in Midden- en Oost Europa is discriminatie van homoseksualiteit een probleem. Voorkomen moet worden dat Europese wetgeving zich beperkt tot "je mag het wel zijn, maar niet doen". Uitzonderingsgronden die de voorstellen maken voor beroepskwalificaties lijken ruimer dan in de Nederlandse wetgeving, b.v. t.a.v. het bijzonder onderwijs. Klopt dit? Zo ja, is de regering bereid daar actie op te ondernemen? Is de regering ook bereid hierbij een systeem van melding en toetsing van de uitgezonderde beroepen aan te leggen?
Overige punten


- De regering wil zich nog niet uitspreken over de wenselijkheid van het opnemen van 'intimidatie' als onderdeel van discriminatie. Wanneer wil ze dat dan wel doen? Wat ons betreft dient meer inzicht te komen in de werkingssfeer van intimidatie, maar is het voorlopig positief dat dit als onderdeel van discriminatie wordt aangemerkt.


- De conceptrichtlijn staat positieve actie niet in de weg. In hoeverre en voor welke discriminatiegronden acht de regering positieve actie ook adequaat? Wordt er in Europees verband iets aan contract 'compliance' gedaan?


- Wij zijn positief over de verschuiving van de bewijslast. Dat betekent dat wanneer iemand feiten aanvoert die discriminatie kunnen doen vermoeden de verweerder dient te bewijzen dat geen sprake is van discriminatie. Die verschuiving is al voorgesteld in gelijke behandelingswetgeving t.a.v. geslacht. Is de regering bereid zich hier hard voor te maken dat dit in Nederland snel voor andere gronden zal worden ingevoerd?

- Bescherming victimisatie. De richtlijn stelt voor dat niet alleen degene die een beroep doet op gelijke behandeling, maar ook degene die deze werknemer bijstaat of als getuige optreedt beschermd wordt tegen ontslag. De regering lijkt dat na enige aarzeling, nu toch te ondersteunen. Klopt dat en wil ze zich daar hard voor maken?


- Wij achten het wenselijk dat ook in de richtlijn inzake arbeid en beroep wordt voorzien in een onafhankelijk nationaal orgaan dat toeziet op handhaving.


- Wij steunen de regering in het voornemen collectief actierecht voor publiekrechtelijke of private organisaties mogelijk te maken. Nederland dient hierin een voortrekkersrol te spelen.

Wij gaan er vanuit dat Nederland zich hard zal maken voor een snelle maar goede invoering van de richtlijnen, alsmede voor een uitgebreid actieprogramma. Is de regering bereid in aanvulling op het Europese actieprogramma zelf extra actie te ondernemen om antidiscriminatie zowel in Nederland als daarbuiten te bestrijden en welke concrete voornemens heeft ze daartoe? Hoe gaat de regering de Europese afspraken implementeren, voorlichting organiseren etc. Wij willen graag zo spoedig mogelijk na de Sociale Raad, als het akkoord op hoofdlijnen bereikt is, een voortgangsnotitie waarin concrete voornemens met een tijdspad zijn opgenomen ter implementatie van richtlijnen, voorstellen voor evaluatie en monitoring (b.v. analoog aan verslaglegging werkgelegenheidsbeleid, maar dan b.v. tweejaarlijks) en de inzet om in de toekomst tot een Europees antidiscriminatiebeleid te komen met een zo gelijkwaardig mogelijk beschermingsniveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...