Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente VoorschotenRegelingen rond Hemelvaart

Op donderdag 1 juni (Hemelvaartsdag) en vrijdag 2 juni aanstaande is het gehele gemeentehuis gesloten. Op 2 juni heeft het personeel een verplichte ADV-dag.

In verband met Hemelvaartsdag treden er wijzigingen op in het ophaalschema van het huisvuil. Wij verwijzen u hiervoor naar uw Vuilkalender.


Evenementenkalender juni


* 2 juni Eten: Contactclub 50+, Het Wedde, 18.00 tot 21.00 uur
* 5 juni Ouderensoos: UVV, Merelhof, Ruimte Plus, van 14.00 uur tot 17.00 uur, ook op 7, 12, 14, 19, 21, 26en 28 juni.
* 6 juni Middagsoos: Contactclub: 50+, Merelhof, Ruimte Plus, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

* 6 juni Mindervalidensoos: UVV, Merelhof, van 19.00 uur tot 23.00 uur, ook op 13, 20 en 27 juni Handwerken: UVV, Merelhof, Ruimte Plus, van 09.00 uur tot 12.00 uur, ook op 14, 21 en 28 juni
* 7 juni Coopertest: Voorschoten '97 atletiek, Sportpark Adegeest, Weddeloop 6, starttijden om 19.00 uur en om 19.30 uur
* 8 juni Gespreksavond: Baha'i Gemeenschap, Willem de Zwijgerlaan 28, aanvang 20.00 uur

* 9 juni Rommelmarkt: Huize Adegeest, van 13.30 uur tot 15.30 uur
* 10 juni Jazz in de Voorstraat: Horeca-ondernemers, van 16.00 uur tot 24.00 uur

* 11 juni Jeu de boules Voorstraattoernooi: Voorstraat, aanvang 10.00 uur

* 17 juni Voorjaarsconcert Sinfoniëtta Voorschoten met medewerking van kamerkoor Oegstgeest, Het Kruispunt, Schoolstraat 2, aanvang 20.15 uur

* 17 juni Opening biologische groentekwekerij: Veurseweg 293 tegenover " Het eiland van Ome Nick" aanvang 10.30 uur
* 20 juni Open Eettafel: GOV, Merelhof, Ruimte Plus, aanvang 12.00 uur

* 21 juni Avondsoos: Contactclub 50+, Merelhof, Ruimte Plus, 20.00 tot 22.00 uur.

* 22 juni Symposium Domotica en Telematica: VAC, Cultureel Centrum aanvang 14.00 uur.

* 22 juni Informatie-avond: Baha'i Gemeenschap, Willem de Zwijgerlaan 28, aanvang 20.00 uur

* 29 juni Jeu de Boules, recreanten avondtoernooi: De Six Prêt, naast De Boschbloem B.S. v.d. Oyelaan, aanvang 19.00 uur.
* 29 juni Bazar: 't Hoflantshuys, De zeven Provinciën 68, van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Commissievergaderingen en Raadsvergaderingen in Juni
* 08 juni Raadsvergadering, Raadzaal, Leidseweg 25, aanvang 20.00 uur

* 14 juni Commissie Openbare Werken, Raadzaal, Leidseweg 25, aanvang 20.00 uur

* 15 juni 06 Commissie Welzijn, Raadzaal, Leidseweg 25, aanvang 20.00 uur

* 19 juni Commissie Algemene Zaken, Raadzaal, Leidseweg 25, aanvang 20.00 uur

* 20 juni Commissie Middelen, Raadzaal, Leidseweg 25, aanvang 20.00 uur
Wijzigingen voorbehouden.
De actuele gegevens kunt u tevens bekijken via internet. Voor meer informatie luister elke dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur naar Centraal Nieuws Extra. FM Kabel 88.1. Antenne 105.7, TV-Krant kanaal 2.
Gegevens voor de Agenda van juli moeten uiterlijk voor 22 juni worden verzonden aan:
Gemeente Voorschoten, afdeling OCS, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.


Welstandscommissie

Op maandag 5 juni aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Tijdens dit deel, dat tot 11.00 uur duurt, kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden via nummer (071) 5600 728. Via dit telefoonnummer kan ook informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen. Het openbare gedeelte begint om 11.00 uur.

Agenda

Voltallige welstandcommissievergadering van maandag 5 juni 2000. In de B&W-kamer van het gemeentehuis.

13:30 uur Informeel overleg
1. SP 99589 Haagweg 6, oprichten van bedrijfswoning, stallen en bedrijfsruimte
2. BV2000166 Schoolstraat 176, veranderen lichtreclame
14:00 uur Openbare vergadering
3. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 8 mei 2000. 4. BV2000168 Rouwkooplaan 25, vergroten woning (14:00 aanwezig dhr. Schildwacht, architect)
5. BV2000040 Middelgeestlaan, Starrenburg II, oprichten 73 woningen
6. BV2000137 Callenburghplantsoen 18, vergroten woning 7. SL2000146 Veurseweg 10 & 12, slopen woning (gemeentelijk monument)
8. BV2000163 Veurseweg 81, oprichten showroom 9. SL2000206 Kerkplein 2, interne sloop


Afsluiting Karel Doormanlaan

De werkzaamheden bij het kruispunt Karel Doorman/Veurseweg vorderen gestaag. Er breekt een nieuwe fase aan. Vanaf maandag 29 mei wordt de Karel Doormanlaan voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Het verkeer moet gebruik maken van de route Veurseweg-Wijngaardenlaan. De afsluiting duurt ongeveer 4 weken. De wijken Boschgeest en Bloemenwijk blijven bereikbaar via de Rouboslaan, de Generaal Spoorlaan en de Papelaan. De afsluiting wordt met bebording aangegeven. De gemeente hoopt het kruispunt medio juli gereed te hebben


Wet Milieubeheer / Wet op de Ruimtelijke Ordening


Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen op 18 april 2000 de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer:
* Tipoitalia, Leidseweg 50, 2251 LC Voorschoten (oprichting van een bedrijf voor grafische vormgeving en drukwerk).
* M.T. van Haasteren-Hendriks, Veurseweg 293, 2251 AD Voorschoten (oprichting van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt).
Deze meldingen ligt vanaf heden tot 28 juni 2000 ter inzage op kamer 1.32 (sectie Milieu) van het gemeentehuis. Voor inzage buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u een afspraak maken via tel. (071) 5600 752.

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen een kennisgeving van Restaurant De Knip voor een feest met live muziek, binnen en buiten, op 31 mei tot 02.00 uur.

Waarschuwing

Burgemeester en wethouders hebben geconstateerd dat er met een aantal vaartuigen, waarvan de eigenaar onbekend is, ligplaats is ingenomen aan gemeentegrond.

Het vastleggen van een vaartuig is slechts toegestaan als daarvoor vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend of hiervoor toestemming van de gemeente voor is afgegeven. Uitgezonderd zijn de aangewezen ligplaatsen die in beheer zijn gegeven aan de Watersportvereniging Voorschoten en de ligplaatsen direct grenzend aan particulier eigendom.

Voor een ligplaats in de gemeente Voorschoten kunt u contact opnemen met de Watersportvereniging Voorschoten, telefoon 071-5617018

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 31 mei 2000 tot en met dinsdag 13 juni 2000 in het gemeentehuis in de folderkamer, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071- 5600 761) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Wijngaardenlaan 74. BV2000139

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van een bijgebouw bij de woning Leidseweg 182. BV2000136

Met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor deze plannen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 13 juni 2000 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

* 15 mei 2000: De heer G.J. van Dam voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas, zuivelproducten en aanverwante artikelen op het pleindeel Ambachtspad van 1 juli 2000 t/m 1 juli 2001.

* 25 mei 2000: Family & Business Events voor het houden van een Wanadoo Internet Roadshow op vrijdag 30 juni 2000 op de parkeerplaats van de Kon. Marinelaan.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722/723.


Collectes

In de week van 28 mei tot en met 3 juni wordt er niet gecollecteerd.


Kapvergunningen

Verleende kapvergunning:

Wk 22

* voor het kappen van 1 ceder en 1 conifeer aan de B.S. v.d. Oyeln 58

* voor het kappen van 1 ceder aan de Koningin Emmalaan 18
* voor het kappen van 1 ceder aan Het Wedde 77
* voor het kappen van 1 berk aan de Oranjekade 65
* voor het kappen van 1 boom aan de Leidseweg 35
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


Bouwzaken

Aanvraag bouwvergunning

wk 22

* Leidseweg 130a; voor het plaatsen van 2 dakkapellen;
* Molenlaan 81; voor het vergroten van de woning;
* Schoolstraat 53; voor het vergroten van de winkel;
Verleende bouwvergunnning

wk 22

* Leidseweg 296; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Palestrinalaan 19; voor het vergroten van de woning en plaatsen van een dakkapel;

* Rouwkooplaan 23; voor het vergroten van de woning;
* Schoolstraat 164; voor het veranderen van een gevel;
Melding tot bouwvoornemen:

Wk 22

* Brahmslaan 12; voor het plaatsen van een dakkapel;
Geweigerde bouwvergunning

Wk 22

* geen

Toegestane meldingen

Wk 22

* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur op afspraak worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt en aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Weigering melding:

Wk 22

* geen

Verleende sloopvergunning

Wk 22

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

Wk 22

* geen


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:

* 18 mei Willem Daniel z.v. W.D. de Mooij en E.S.C. du Prie;
* 19 mei Sarah Mare d.v. W.J.F. Scholten en M.S. Kool;
* 20 mei Eleanor Isabel Anne d.v. M.J. Richards en F.J. Richardson;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie:
* 23 mei A.M. Konings en C.M. de Keijzer.

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 19 mei K. Welman en R. Boudari

* 19 mei R. van der Blom en M. Terlouw;

* 11 mei M.J. Rosier en A. Pont

Overleden:

* 20 mei W.A.M. van der Stap ev Scholte, oud 70 jaar;
* 16 mei H. Krol, oud 59 jaar;

* 12 mei J.J.M. van der Meer, oud 62 jaar;
* 26 apr M. Toret, oud 58 jaar;


Spreekuren Wethouders
De wekelijkse 'inloop'spreekuren van de wethouders, die in principe iedere donderdag worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur, zijn per 1 januari 2000 vervallen.
Op afspraak kunt u altijd met een wethouder spreken op de donderdagavond of een ander tijdstip, aangezien de wethouders full-time werken voor de gemeente. Voor een gesprek met een van de wethouders kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via de secretaresse mevrouw M.H.C. Klauke of mevrouw M. Arbouw, tel. 5600 606.
Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Leidseweg 25 Postbus 393 2250 AJ Voorschoten Telefoon (071) 5 600 600 Telefax (071) 5 22 65 87

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie