Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meeste emancipatie-taakstellingen ministeries uitgevoerd

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Ministerie van     Directie 
Sociale Zaken     Voorlichting, 
en Werkgelegenheid   Bibliotheek en Documentatie 

31 mei 2000 Nr. 2000/105

Emancipatie-taakstellingen ministeries grotendeels volgens plan uitgevoerd

De taakstellingen die alle ministeries zichzelf hebben gesteld op het gebied van emancipatie, zijn voor het merendeel van start gegaan en worden veelal volgens plan uitgevoerd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het actieplan emancipatietaakstellingen departementen die staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Verstand constateert wel dat niet alle departementen aangeven hoeveel geld en formatieplaatsen worden ingezet voor de taakstellingen.

Alle ministeries hebben vorig jaar een actieplan opgesteld met minimaal drie concrete voornemens voor het emancipatiebeleid. Het zijn taakstellingen die in deze kabinetsperiode moeten worden gerealiseerd. De taakstellingen moeten aansluiten bij het streven naar ‘mainstreaming' van het emancipatiebeleid, dat wil zeggen dat het emancipatiebeleid wordt ingebed in het reguliere beleid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taakstellingen ligt in de eerste plaats bij de individuele bewindslieden zelf. De departementen rapporteren jaarlijks in hun begrotingen en in de departementale jaarverslagen over de voortgang. Staatssecretaris Verstand is de coördinerend bewindspersoon, wat betekent dat zij een stimulerende, adviserende en soms ondersteunende rol heeft. Alle departementen rapporteren jaarlijks aan Verstand over de voortgang van hun taakstellingen.

In totaal zijn 45 taakstellingen opgesteld op verschillende beleidsterreinen. Dertien taakstellingen hebben als doel het kwantitatieve aandeel van vrouwen in een beroepsgroep of bijvoorbeeld sector van de samenleving te vergroten, zoals bij de brandweer of de politie. Negentien taakstellingen hebben een meer beleidsinhoudelijk karakter, zoals het plan van aanpak huiselijk geweld. Zeven taakstellingen hebben betrekking op arbeidsvoorwaarden of bepaalde randvoorwaarden om de (arbeids)participatie van vrouwen te vergroten. Voorbeelden zijn het creëren van kinderopvang voor werkzoekenden die een reïntegratietraject volgen of het verruimen van schoolopeningstijden. Zes taakstellingen richten zich op bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld oudere vrouwen of allochtone vrouwen.

Uit de rapportages blijkt dat een enkele taakstelling versneld wordt uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de taakstelling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de wachtlijsten voor kinderopvang voor onderwijsgevenden op te heffen. Sommige taakstellingen ondervinden vertraging of hebben te kampen met startproblemen. In enkele gevallen zijn taakstellingen bijgesteld. Zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het streefcijfer voor het percentage vrouwen bij de brandweer aangescherpt.

Staatssecretaris Verstand schrijft dat het emancipatiebeleid zich bij een enkel departement nog teveel uitsluitend op vrouwen richt. Het beleid moet zich op vrouwen èn mannen richten, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de diversiteit van de samenleving, aldus Verstand. Verder wijst de staatssecretaris op het belang van de snellere doorstroming van vrouwen naar hogere functies bij de overheid.

Staatssecretaris Verstand wil in de toekomst het instrumentarium voor ‘mainstreaming' versterken. Zij heeft onder andere TECENA (Tijdelijke Expertisecommissie Emancipatie in het Nieuwe Adviesstelsel) de opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de taakstellingen bijdragen aan de ‘mainstreaming' van het departementale emancipatiebeleid. De rapportage van TECENA is in het najaar van 2000 te verwachten. Mede op basis daarvan zal de staatssecretaris aanbevelingen formuleren voor het verbeteren van het instrumentarium.

In mei 2001 verschijnt opnieuw een voortgangsrapportage over de taakstellingen van de departementen. Staatssecretaris Verstand kondigt aan daarin een zo compleet mogelijk overzicht te willen opnemen van de personele en financiële inspanningen van de departementen. In het Meerjarenbeleidsplan emancipatie, dat na de zomer verschijnt, zal daarvan al een eerste proeve worden opgenomen. Ook zal in de volgende voortgangsrapportage vooral aandacht worden besteed aan de meetbaarheid en de transparantie van de taakstellingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie