Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekrachtiging Noodverordening EK 2000 gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Bron : Raad
Onderwerp : BEKRACHTIGING VAN DE NOODVERORDENING EK 2000. Portefeuille : Openbare Orde en Veiligheid
Afd./Pol. partij : AB
Datum Raad : --
Comm. van Advies : Algemene Zaken
Datum publikatie : 31-05-00
Gemeenteblad nr. : 57


Volgn. 57
BEKRACHTIGING VAN DE NOODVERORDENING EK 2000.

De Burgemeester van Amsterdam brengt ter algemene kennis, dat de Gemeenteraad bij zijn besluit van 24 mei 2000, nr. 342, heeft besloten, te bekrachtigen de volgende

Algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening EK 2000).

Art. 1

Begripsbepalingen.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a openbare weg: hetgeen art. 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening-1994 daaronder verstaat;
b openbaar water: alle wateren die al dan niet met enige beperking voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn;
c EK 2000: de in 2000 plaatsvindende Europese voetbalkampioen- schappen;
d speeldagen: de dagen waarop in het kader van EK 2000 voetbal- wedstrijden in Amsterdam zullen plaatsvinden;
e evenement: de voetbalwedstrijden in het kader van EK 2000 en andere in samenhang daarmee georganiseerde evenementen in de periode van 9 juni tot en met 4 juli 2000;
f politie: executieve ambtenaren van het regiokorps Amsterdam- Amstel-land, alsmede andere ambtenaren die op grond van de Politiewet ten behoeve van bijstand aan de burgemeester van Amsterdam ter beschikking zijn gesteld;
g supporter: degene die door kleding, uitmonstering, uitrusting, vlaggen of daarmee vergelijkbare attributen herkenbaar is of zich anderszins manifesteert als aanhanger van een van de aan EK 2000 deelnemende landenteams.

Art. 2

Verbod ordeverstorend of opruiend gedrag.

1. Het is verboden, zich op de openbare weg, op het openbaar water of in een voor publiek toegankelijke inrichting, het stadion daaronder begrepen, zodanig te gedragen dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit gebeurt om de orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen.
2. Het is verboden, op de in het eerste lid bedoelde plaatsen anderen lastig te vallen, te vechten of zich opruiend te gedragen.

Art. 3

Discriminerend gedrag.
Het is verboden, in woord, geschrift, gebaar of door middel van afbeeldingen personen wegens hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht of op welke grond dan ook te discrimineren.

Art. 4

Klimmen op straatmeubilair, monumenten, op voor openbaar gebruik bestemde inrichtingen.

1. Het is verboden, te klimmen of zich te bevinden op een hek, een omheining, een beeld, monument, overkapping, constructie, een ander voor openbaar gebruik bestemde inrichting, straatmeubilair, een voertuig of vaartuig, een en ander voorzover deze voorwerpen zijn gelegen aan of op de openbare weg of in het openbaar water, indien daardoor gevaar voor de openbare orde of gevaar voor personen of zaken te duchten is.

2. Dit verbod geldt niet voor de eigenaar van of degene die anderszins rechthebbende is op een vaartuig of voertuig, voorzover het dit vaartuig of voertuig betreft.

Art. 5

Verblijfsverboden.

1. Het is verboden:
a zich te bevinden op een openbare weg of een openbaar water in een gebied dat de Burgemeester naar aanleiding van wanordelijkheden of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan heeft aangewezen;
b zich op een van de speeldagen zonder geldig toegangsbewijs te bevinden op de openbare weg in een door de Burgemeester aangewezen gebied.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die gene die ten genoegen van de politie kan aantonen in het desbetreffende gebied woonachtig of werkzaam te zijn.
Art. 6

Verplichte routes/verplicht vervoer.
Indien de Burgemeester heeft bepaald dat door hem aangewezen groepen supporters zich uitsluitend naar of van het stadion mogen begeven op een door hem aangegeven wijze, is het een tot die groep behorende supporter verboden, zich op andere wijze naar of van het stadion te begeven.

Art. 7

Onherkenbaarheid.
Het is verboden, tijdens het evenement:
a bivakmutsen, helmen, sjaals of daarop gelijkende voorwerpen te dragen ten gevolge waarvan de identificatie van de drager of houder wordt bemoeilijkt of verhinderd;
b andere voorwerpen of middelen waarmee kennelijk wordt beoogd zich onherkenbaar te maken, te dragen of bij zich te hebben ten gevolge waarvan identificatie van de drager of houder wordt bemoeilijkt of verhinderd.

Art. 8

Verwijderingsverplichting.
Eenieder is verplicht, zich op eerste vordering van de politie te verwijderen in een door de politie aangegeven richting langs een door de politie aange-geven route.

Art. 9

Toezicht op naleving.
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening is de politie belast.
Art. 10

Bestuurlijke ophouding.
In geval van groepsgewijze niet-naleving van een van de in art. 2, tweede lid, en in de artikelen 3 tot en met 8 van deze verordening voorkomende verboden of verplichtingen kan de Burgemeester deze groep of groepen op een door hem aangegeven plaats tijdelijk doen ophouden.

Art. 11

Inwerkingtreding.

1. Deze verordening treedt in werking op 9 juni 2000 om 12.00 uur.

2. Deze verordening vervalt op 4 juli 2000 te 24.00 uur, tenzij de Burgemeester deze verordening voordien heeft ingetrokken.

Art. 12

Citeertitel.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Noodverordening EK 2000.

De Burgemeester van Amsterdam,

S. Patijn

Toelichting op de Noodverordening EK 2000.

De noodverordening is een aanvulling op bestaande wettelijke voorschriften en biedt meer mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde dan op grond van de bestaande wettelijke voorschriften mogelijk is. In een noodverordening kunnen ook bepalingen worden opgenomen die ook in een verordening van de Gemeenteraad kunnen worden opgenomen, doch waarvan een permanente regeling om welke reden dan ook niet wenselijk wordt geacht. Voorts mag in een noodverordening worden afgeweken van alle voorschriften, ook indien deze van rijk of provincie afkomstig zijn. Zo is in een gemeentelijke regeling geen plaats meer voor bepalingen die discriminatie verbieden. De wetgever heeft een en ander uitputtend geregeld, althans dat was zijn intentie, in het Wetboek van Strafrecht. Daar is echter niet strafbaar gesteld discriminatie door gebaren. In een noodverordening kan zulks wel strafbaar worden gesteld.

Een noodverordening vermag evenwel geen inbreuk te maken op grondrechten, tenzij het grondrecht uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid, aan de uitoefening daarvan in een plaatselijke regeling beperkingen te stellen. De onderhavige noodverordening maakt geen inbreuk op in de Grondwet verankerde grondrechten. Wel wordt de mogelijkheid geopend de bewegingsvrijheid te beperken. Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden laat echter op dit grondrecht uitdrukkelijk beperkingen toe, onder andere in het belang van de openbare orde. Deze beperkingen kunnen zowel bij gemeentelijke (nood)verordening als door middel van een noodbevel worden opgelegd.

Deze verordening wordt vastgesteld om over voldoende instrumenten te beschikken om ordeverstoringen te bestrijden. Tegen overtreding van voorschriften daarvan zal in beginsel door aanhouding van de overtreder worden opgetreden. De bepalingen in deze noodverordening zijn derhalve niet vastgesteld teneinde in geval van overtreding aanstonds tot bestuurlijke ophouding te kunnen overgaan. Het is echter niet uitgesloten dat dit wel gebeurt. Daarbij zal echter aan alle voorwaarden moeten zijn voldaan die de artikelen 154a en 176a van de Gemeentewet aan toepassing van dit instrument stellen. Deze voorwaarden zijn vermeld in de voordracht tot wijziging van de APV-1994, houdende invoering van het instrument bestuurlijke ophouding.

Het bepaalde in art. 2, eerste lid, komt vaker voor in noodverordeningen. Deze bepaling acht de Burgemeester echter te weinig concreet om in geval van overtreding tot bestuurlijke ophouding te kunnen besluiten. Daarom is deze bepaling in art. 10 uitdrukkelijk uitgezonderd.

Wat betreft het klimmen op hekken en dergelijke is niet beoogd het zich bevinden op een hek of ander straatmeubilair strafbaar te stellen. Het gaat om het feit dat dit vaak gebeurt in situaties waarbij de openbare orde wordt verstoord. Voorts levert het klimmen, zeker wanneer het gaat om grote groepen personen gevaar op voor de veiligheid van derden, maar ook voor betrokkenen. Teneinde dit aspect te verduidelijken, is in deze bepaling opgenomen dat het klimmen verboden is, voorzover er gevaar voor de openbare orde dan wel gevaar voor de veiligheid van personen of zaken te duchten is.

Met het toezicht op de naleving van deze bepalingen is uitsluitend de politie (executieve ambtenaren van het regiokorps en politieambtenaren die in het kader van bijstand ter beschikking worden gesteld) belast. De politie kan daarbij elke plaats betreden, voorzover dat nodig is om het toezicht op de naleving van de bepalingen van de noodverordening te kunnen uitoefenen. Dat kan ook in woningen, al zal dat, gezien de strekking van de onderhavige bepalingen, waarschijnlijk niet voorkomen. De bevoegdheid daartoe bestaat overigens op grond van een eerder vastgestelde regeling. Voor het betreden van voor het publiek toegankelijke inrichtingen is geen wettelijke basis nodig.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...