Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belastingvrijstelling vuilniswagens

Datum nieuwsfeit: 31-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Huisvuilauto's


31-05-2000

BELASTINGDIENST / Centrum voor Proces- en Productontwikkeling

DOMEIN VERBRUIKSBELASTINGEN

Motorrijtuigenbelasting: motorrijtuigen ingericht en uitsluitend bestemd voor het gebruik als vuilniswagen. Belasting zware motorrijtuigen: huisvuilauto's.

Besluit van 19 mei 2000, nr. VB/1999/1057.

De plv. Directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.


1. INLEIDING.

In het kader van zowel de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MB'94) en de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) zijn ten aanzien van de fiscale status van motorrijtuigen die gebruikt worden voor het ophalen van (huis)vuil vragen gesteld.


2. MOTORRIJTUIGENBELASTING


a. Vrijstelling

Op grond van artikel 72, eerste lid, onderdeel h, van de Wet MB'94 wordt onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen, vrijstelling verleend voor o.a. motorrijtuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagen. De voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen in artikel 17 van het Uitvoeringsbesluit MB'94:


- het kenteken van het motorrijtuig is ingeschreven in het kentekenregister op naam van een openbaar lichaam of van een bedrijf dat zich bezighoudt met werkzaamheden waarbij de vuilniswagen wordt ingezet; en


- de houder van het motorrijtuig legt een verklaring over dat het motorrijtuig is ingericht en uitsluitend wordt gebruikt als vuilniswagen.


b. Gebruik als vuilniswagen

(1) Parlementaire geschiedenis

Bij de Wet MB'94 is de onder de Wet MB'66 geldende vrijstelling voor motorrijtuigen gehouden door openbare lichamen (voornamelijk gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten) en uitsluitend gebezigd voor de reinigingsdienst (artikel 9, eerste lid, onderdeel b, Wet MB'66) enerzijds beperkt tot vuilniswagens, kolkenzuigers of straatveegwagens, en anderzijds uitgebreid met bedrijven die zich met dergelijke werkzaamheden bezig houden.

In het daartoe strekkende amendement (Kamerstukken II, 1993-1994, 22 238, nr. 26) is aangegeven, dat het amendement bedoeld is om de vrijstelling te beperken tot motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt voor enkele specifieke taken ten behoeve van burgers en bedrijven. Daarmee is de vrijstelling voor gemeenten voor niet voor specifieke taken uitgeruste motorrijtuigen, zoals gewone vrachtauto's en bestelauto's, vervallen.

De indiener van het amendement geeft aan de vrijstelling te beperken tot de echte vuilniswagens en deze vervolgens uit te breiden naar de private sector (vaste commissie voor Financiën, 18 oktober 1993, UCV 6, blz. 6-7, 1e kolom).

(2) Overheidstaak

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid, dat de vrijstelling voor vuilniswagens zich dient te beperken tot echte vuilniswagens waarmee in het kader van de overheidstaak door of in opdracht van de overheid huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald.

Dit betekent dat:


- dit huishoudelijke afval huis aan huis wordt ingezameld;


- een eventuele vergoeding daarvoor aan de (gemeentelijke) overheid in het kader van zijn publieke taak in dezen op grond van een (gemeentelijke) verordening direct of indirect verschuldigd dient te zijn.

(3) Huishoudelijke afvalstoffen

Onder huishoudelijke afvalstoffen wordt verstaan: de afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens. Dit is onder meer zgn. GFT-afval (waaronder snoei- en tuinafval), restafval, grofvuil, oud papier, metaalafval. Daaronder vallen niet de afvalsoorten gevaarlijk afval (w.o. chemisch afval), grond en puin, omdat dit geen normaal huishoudelijk afval is.
Huishoudelijke afvalstoffen kunnen in het kader van dit besluit afkomstig zijn van zowel particulieren huishoudens als van bedrijven.
(4) Methoden van inzamelen

Het komt voor dat afval niet direct huis aan huis wordt ingezameld, maar bijvoorbeeld door de huishoudens in een centrale container dicht bij de woonplek wordt gedeponeerd. Het ter plaatse in een vuilniswagen ledigen van deze dicht bij de woonplek gesitueerde container, waarbij deze ter plaatse blijft, kan worden aangemerkt als het huis aan huis inzamelen.

Het ophalen van de containers en het ledigen daarvan op een vuilstortplaats of -inrichting, valt hier niet onder.


c. Inrichting

De in de wet gestelde eis dat een vuilniswagen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, als zodanig moet zijn ingericht, dient in het kader van het hiervoor beschreven beperkt gebruik overeenkomstig de bedoeling van het amendement te worden uitgelegd.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, dient het motorrijtuig te zijn ingericht om huis aan huis huishoudelijk afval op te halen. Daaronder wordt verstaan het zijn voorzien van een vast aangebrachte gesloten inrichting om het afval op te slaan, apparatuur om de omvang van het afval te verminderen (zoals het persen of pletten), alsmede een speciale inrichting om het ingezamelde afval zelfstandig te kunnen storten.

Het ontmoet in dit kader geen bezwaar als de aangebrachte gesloten inrichting om het ingezamelde huisafval te vervoeren, een verwisselbare opbouw is.

Indien de vast aangebrachte inrichting niet is voorzien van een pers-/pletinstallatie, dient het motorrijtuig te zijn voorzien van vast aangebrachte apparatuur om de vuilcontainers te heffen en in de huisvuilauto te ledigen.


d. Verhuren of leasen van vuilniswagens
In artikel 17 van het Uitvoeringsbesluit MB'94 geldt als eis voor toepassing van de vrijstelling, dat het motorrijtuig in het kentekenregister op naam van een openbaar lichaam staat ingeschreven, of op naam van een bedrijf dat zich bezighoudt met werkzaamheden waarbij deze motorrijtuigen worden ingezet.

Als een vuilniswagen wordt verhuurd of geleast door een bedrijf dat niet zelf die werkzaamheden uitvoert, wordt veelal niet aan die eis voldaan, omdat het kenteken op naam van het verhuur- dan wel leasebedrijf is gesteld. Onder de volgende bijzondere voorwaarden keur ik goed, dat voor verhuurde of geleaste vuilniswagens aan de in artikel 17 genoemde voorwaarde niet behoeft te worden voldaan:


- het motorrijtuig wordt feitelijk gebruikt door een openbaar lichaam of bedrijf zoals bedoeld in artikel 17; en

- de Inspecteur heeft de feitelijk gebruiker aangemerkt als zgn. "afwijkend houder" zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet MB'94.

Indien er geen verzoek om afwijkend houderschap wordt gedaan of de Inspecteur een daartoe strekkend verzoek niet kan inwilligen, is de vrijstelling niet van toepassing en is de verhuurder dan wel het leasebedrijf als houder de belasting verschuldigd.


3. BELASTING ZWARE MOTORRIJTUIGEN (EUROVIGNET)

a. Algemeen

In het kader van de belasting zware motorrijtuigen (BZM) zijn vragen gesteld over de heffingsaspecten voor motorrijtuigen waarmee algemeen huisvuil dan wel bijzonder afval wordt ingezameld en afgevoerd of voor de vuilafvoer met containers.

De hoedanigheid van de houder en de herkomst of het karakter van het afval, zijn daarbij in beginsel geen criteria.

Het betreft in eerste instantie motorrijtuigen waarbij sprake moet zijn van een toegestane maximum massa van 12.000 kg of meer van het trekkend motorrijtuig dan wel de combinatie daarvan met een aanhangwagen/oplegger.

In mijn besluit van 19 augustus 1996, nr. VB95/4190 (Infobulletin 96/686; V-N 1996, blz. 3486, punt 20), heb ik de wettelijke criteria nader geduid en enkele voorbeelden gegeven.


b. Uitsluitend bestemd voor goederenvervoer
Voor de heffing van de Belasting zware motorrijtuigen (BZM) geldt mede als criterium met betrekking tot het vervoer van afval de vraag of een bepaald motorrijtuig uitsluitend bestemd is voor het goederenvervoer over de weg.

Een motorrijtuig is niet "uitsluitend" bestemd voor goederenvervoer als het goederenvervoer dat met het betreffende motorrijtuig wordt verricht, feitelijk ondergeschikt is aan het eigenlijke gebruiksdoel van het motorrijtuig. Het goederenvervoer dient dan een andere bestemming dan het enkele transport van goederen. De bouw en/of inrichting is in dat geval dienstbaar aan het eigenlijke gebruiksdoel en niet rechtstreeks aan het transport. Dergelijke voorzieningen dienen in of op het motorrijtuig vast te zijn aangebracht, dat wil zeggen dat zij niet naar believen eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Een inrichting of apparatuur voor het laden en/of lossen van goederen die met het motorrijtuig vervoerd worden, heeft geen zelfstandige functie, maar is dienstbaar aan dat vervoer.


c. Soorten opbouw

Motorrijtuigen waarmee algemeen huisvuil dan wel bijzonder afval wordt ingezameld en afgevoerd of voor de vuilafvoer met containers, zijn globaal in drie categorieën te verdelen:

I een motorrijtuig met een vast aangebrachte opbouw,

II een motorrijtuig met een verwisselbare opbouw,

III een motorrijtuig met een zgn. afzetcontainer.

Ad. I: een motorrijtuig met een vast aangebrachte opbouw.

Een motorrijtuig met een vast aangebrachte opbouw dient voor de belastbaarheid te worden beoordeeld aan de hand van de hiervoor onder a en b genoemde criteria.

Ad. II: een motorrijtuig met een verwisselbare opbouw.

Bij een motorrijtuig met een verwisselbare opbouw geldt dat de situatie moet worden beoordeeld op het moment dat met het motorrijtuig van de autosnelweg gebruik wordt gemaakt en wel aan de hand van de hiervoor genoemde criteria.

Het basisvoertuig kan voorzien zijn van een vaste, op het motorrijtuig zelf aangebrachte hefinstallatie om de verwisselbare opbouw op of van het basisvoertuig te zetten, dan wel van een installatie om de opbouw in een zodanig schuine positie te brengen dat de daarin - vaak los - opgeslagen goederen kunnen worden gestort. Deze installaties moeten worden beschouwd als een laad-/losinstallatie zonder zelfstandige functie, maar dienstbaar aan het transport.

Ad. III: een motorrijtuig met een zgn. afzetcontainer

Voor motorrijtuigen met een afzetcontainer geldt, dat de afzetcontainer als lading moet worden beschouwd. Het motorrijtuig is dan ook uitsluitend bestemd voor goederenvervoer, te weten het vervoer van de afzetcontainer.

Installaties om de container op of van het motorrijtuig te heffen of te trekken, zijn dienstbaar aan het vervoer en vervullen derhalve geen zelfstandige functie.

Als op/aan een afzetcontainer zelf een vaste installatie is bevestigd om in de afzetcontainer goederen te lossen, bijvoorbeeld voor het ledigen van vuilcontainers, is ook deze installatie te beschouwen als een laad-/losinrichting zonder zelfstandige functie.

Dit geldt evenzeer als het basisvoertuig een dergelijke installatie heeft.


d. Goedkeuring voor huisvuilauto's:
Als op grond van het bovenstaande een zgn. huisvuilauto in beginsel belastbaar is, geldt het volgende.

In punt 2, onderdeel b, van het besluit van 19 augustus 1996 heb ik goedgekeurd dat een huisvuilauto onder bepaalde voorwaarden niet aan de BZM is onderworpen. De daarbij gestelde voorwaarden zijn dat het motorrijtuig als zodanig wordt gebruikt en voorzien is van apparatuur om de te vervoeren goederen te bewerken zoals het pletten, en/of een speciale inrichting om vuilcontainers te heffen en in de huisvuilauto te ledigen.

Gelet op het feit dat in de Memorie van Toelichting op de Wet BZM wat dit soort motorrijtuig betreft een koppeling wordt gelegd met de daarvoor van toepassing zijnde vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting, dient het begrip "als zodanig gebruikt" dan ook te worden beoordeeld aan de hand van de voor de in artikel 72, eerste lid, onderdeel h, Wet MB'94 van toepassing zijnde vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. In punt 2 van dit besluit is hierop nader ingegaan.

Dit betekent voor de toepassing van de BZM, dat indien een hier bedoelde huisvuilauto op grond van artikel 72, eerste lid, onderdeel h, van de Wet MB'94 is of kan worden vrijgesteld, van de heffing van BZM voor dat motorrijtuig kan worden afgezien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...