Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Ecofinraad 5 juni 2000 in Luxemburg

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Toezending verslag Ecofinraad 5 juni Luxemburg


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-554m

9 juni 2000

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 5 juni 2000 te Luxemburg.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de Ecofin Raad van

5 juni 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-11 en de Ecofin Raad van 4 en 5 juni 2000

Op 5 juni vergaderde de Ecofin Raad in Luxemburg. Het in de geannoteerde agenda aangekondigde agendapunt Efficiënt Financieel Beheer is verplaatst naar een volgende Ecofin Raad. Voorafgaand aan de Ecofin Raad kwam op 4 juni de Euro-11 groep bijeen. Op 5 juni in de morgen had de jaarvergadering van de Europese Investeringsbank (EIB) plaats.

Euro-11

Markt-en wisselkoerssituatie

Tijdens de Euro-11 werd zoals gebruikelijk gesproken over de marktsituatie en de euro. De eurokoers heeft zich sinds de vorige bijeenkomst enigszins hersteld. Met een waarde van ronde de 0,94 dollar per euro noteerde de koers zon 5% boven de laagste notering van begin mei. Gewezen werd op de positieve groeivooruitzichten in het eurogebied en de waarschijnlijkheid van een afzwakking van de Amerikaanse economie. Volgens recente vooruitzichten van de OESO zal in 2001 de groei in het eurogebied die in de VS met 0,3%-punt overstijgen. Ook het consumenten- en producentenvertrouwen in het eurogebied is hoog. Verder werd er gewezen op de communicatie richting de markten; er werd meer met één stem gesproken, zoals tijdens de vorige Euro-11 was afgesproken.

Door sommige ministers werd opgemerkt dat er ondanks de positieve ontwikkelingen een aantal van de eerder geuite zorgen blijft bestaan. Naast de gunstige economische ontwikkelingen is er een blijvend opwaarts risico voor de inflatie. Er werd gewezen op de ruime liquiditeit en de geldgroei, die reeds geruime tijd boven de referentiewaarde ligt. Ook de huidige lage eurokoers kan nog gevolgen hebben voor de prijsontwikkeling. Commissaris Solbes wees erop dat de inflatie weer iets is gedaald. Hij benadrukte nogmaals het belang van voortgang in budgettaire consolidatie en in structurele hervormingen.

Overheidsfinanciën

Commissaris Solbes sprak over budgettaire meevallers die de meeste landen in de eerste maanden van dit jaar laten zien. Ook in 2001 zouden de resultaten over het algemeen beter moeten zijn dan in de stabiliteitsprogrammas zijn weergegeven. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de aanwending van de opbrengsten uit privatisering van telecombedrijven. Diverse ministers brachten naar voren dat de telecomopbrengsten aan schuldreductie of een pensioenfonds besteed moeten worden. Er werd opgemerkt dat de meeste landen hierover reeds een besluit hebben genomen. Meevallers dienen ten behoeve van het tekort te worden aangewend. Minister Zalm stelde voorstander te zijn van een op regels gebaseerd beleid bij het aanwenden van meevallers. Dit vergroot de voorspelbaarheid. Vrij algemeen was men van mening dat wanneer de groei sterk blijft de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact, het bereiken van close to balance or in surplus, in de regel al in 2001 gehaald diende te worden.

Jaarvergadering Europese Investeringsbank

Voor aanvang van de Ecofin Raad heeft de jaarvergadering van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank (EIB) plaatsgehad. De gouverneurs hebben het jaarverslag van de EIB over 1999 goedgekeurd. Tevens hebben zij ingestemd met de voorstellen van de Bank met betrekking tot de wijze waarop zij uitvoering wil geven aan de oproep van de Europese Raad van Lissabon om bij te dragen aan het bevorderen van de innovatie van het bedrijfsleven. Nederland heeft er daarbij nogmaals op gewezen dat de EIB geen projecten dient te financieren die onder redelijke voorwaarden elders financiering zouden kunnen krijgen.

Tevens is afgesproken dat de EIB een meerderheidsbelang zal nemen in het (in 1994 ingestelde) Europese Investeringsfonds (EIF), waarin zij thans een belang heeft van 40%. De Gouverneurs hebben hun goedkeuring gegeven aan de daartoe benodigde wijzigingen van de EIF-statuten. Mede op Nederlands aandringen is daarbij voorzien in de aanstelling van twee door de lidstaten voorgedragen EIB bewindvoerders in de Raad van Bestuur van het EIF.

Ecofin Raad

Voorbereiding van de Europese Raad d.d. 19/20 juni (Santa Maria da Feira)

a) Globale Richtsnoeren voor het economisch beleid

Na het oriënterend debat over de aanbeveling van de Commissie voor de globale richtsnoeren voor het economische beleid 2000 tijdens de vorige Ecofin Raad, heeft bespreking plaats gevonden van de ontwerp richtsnoeren in de ambtelijke comités Economisch en Financieel Comité (EFC) en Economisch en Politiek Comité (EPC). De suggesties gedaan door de Sociale Raad en de Interne Marktraad zijn daarbij ter harte genomen. De voorzitter van het EFC, Lemierre, gaf aan dat in het EFC overeenstemming was bereikt over een tekst waarin Lidstaten wordt aanbevolen voor het begrotingsbeleid als algemene regel te hanteren reeds in 2001 aan de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact (close to balance or in surplus) te voldoen, dit gelet op de voorspoedige economische ontwikkeling.

Minister Zalm toonde zich verheugd met het feit dat de tekst van de Commissie-aanbeveling niet was verwaterd. Hij steunde de aanbeveling om als regel reeds in 2001 de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact te bereiken. De enkele lidstaat die daar problemen mee had, moest dan maar worden gezien als de uitzondering die de regel bevestigt.

Alle lidstaten spraken waardering uit voor het voorliggende verslag aan de Europese Raad. Op verzoek van een kleine lidstaat werd nog een passage opgenomen over de noodzaak tot overeenstemming te komen over de invoering van een Europese energiebelasting en op verzoek van een andere lidstaat werd een passage toegevoegd over structurele performance indicatoren waartoe in Lissabon was besloten en de positieve bijdrage die deze zouden leveren aan het proces van economische hervormingen in Europa.

Voorzitter Pina Moura constateerde vervolgens dat de Ecofin Raad akkoord ging met het verslag aan de Europese Raad van 19 en 20 juni
a.s. De Europese Raad zal, zo is de bedoeling, vervolgens een conclusie aannemen op grond waarvan de Ecofin Raad uiteindelijk de globale richtsnoeren officieel vaststelt.

b) Belastingpakket: rapport van de voorzitter van de groep op hoog niveau

De Ecofin Raad is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het belastingpakket. Een ter vergadering uitgereikt compromisvoorstel van de voorzitter voor het oplossen van de problemen rond de belastingheffing van rente op spaargelden was om uiteenlopende redenen niet aanvaardbaar. Breekpunt was de wijze waarop een eventuele overgang naar alleen informatie-uitwisseling in een richtlijn moet worden meegenomen. Een grote lidstaat hield vast aan het opnemen van een sunset-clausule voor de overgang naar uiteindelijk alleen informatie-uitwisseling. Vier kleine lidstaten waren juist van mening dat de overgang naar alleen informatie-uitwisseling nooit op verplichte wijze mag worden voorgeschreven. Zij konden slechts instemmen met een evaluatie-clausule, waarbij na een bepaalde periode bekeken wordt of een overgang naar alleen informatie-uitwisseling mogelijk is. Een verder discussiepunt was het derde landen-probleem. Een aantal lidstaten wilde dat de uiteindelijke aanvaarding en inwerkingtreding van de richtlijn afhankelijk wordt gemaakt van het bereiken van een oplossing voor het derde landen-probleem. Een aantal andere lidstaten, waaronder Nederland, wilde echter een duidelijke deadline voor het vinden van een oplossing omdat er anders misschien nooit een richtlijn tot stand zal komen. Op 18 juni a.s. zal een extra Ecofin Raad worden gehouden om, aan de hand van een nieuw voorstel van het voorzitterschap, alsnog te trachten uit de impasse te geraken. Financiële diensten - verslag van de Commissie en d) EIB innovatie 2000 initiatief (verslag EIB)

Beide verslagen werden zonder discussie aanvaard en zullen worden doorgeleid naar de Europese Raad van 19 en 20 juni a.s.

Voorbereiding van de buitengewone Ecofin Raad en marge van de Europese Raad d.d. 19/20 juni: Convergentieverslagen van de Commissie en de ECB en intrekking derogatie Griekenland

Commissaris Solbes zette uiteen dat de Commissie Griekenland en Zweden volgens dezelfde normen heeft beoordeeld als de lidstaten die in 1998 tot de EMU zijn toegelaten. Het convergentierapport van de Commissie is op 3 mei jongstleden eveneens aan het Europees Parlement aangeboden.

De belangrijkste bevindingen zijn dat Zweden weliswaar aan de criteria voor de openbare financiën, de inflatie en de rente voldoet, maar nog niet aan het wisselkoerscriterium. Ook is de bankwetgeving niet in overeenstemming met de vereisten om deel te kunnen nemen aan het ESCB.

Over Griekenland merkte Commissaris Solbes op dat de laatste twee jaren sprake is geweest van een sterke convergentie, zodat Griekenland nu aan de criteria voor deelname aan de derde fase EMU voldoet. Voorzitter Lemierre van het EFC deelde de opinie van de Commissie.

Minister Zalm zette uiteen dat de Griekse regering een verstandig beleid heeft gevoerd en dat het goed is om aan dit beleid, gericht op prijsstabiliteit en het laten dalen van de staatsschuldquote, vast te houden. Hij complimenteerde zijn Griekse collega met diens resultaten.

Minister Papantoniou dankte de Raad voor de geboden steun en merkte op dat de Griekse bevolking in grote meerderheid achter deelname aan de EMU staat.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Europese Raad van 19 en 20 juni de toetreding van Griekenland tot het euro-gebied zal bespreken waarna de Ecofin Raad op voorstel van de Commissie een besluit zal kunnen nemen over het intrekken van de derogatie voor Griekenland.

Bijstand aan Montenegro

De Algemene Raad heeft op 13 mei jongstleden het besluit genomen om 20 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Montenegro ter ondersteuning van het proces van hervormingen en ontwikkeling van een functionerende markteconomie. Ten aanzien van het verlenen van een Gemeenschapsgarantie op EIB-leningen aan Montenegro bestonden bij enkele lidstaten bezwaren. Deze lidstaten wezen op het gevaar van oneigenlijk gebruik van het leninginstrument, gelet op de beperkte terugbetalingscapaciteit van Montenegro, en vreesden precedentwerking. Andere lidstaten achtten deze bezwaren niet doorslaggevend, temeer daar de EIB bij de keuze van projecten niet lichtzinnig te werk zou gaan en ook cofinanciers zou betrekken.

Voorzitter Pina Moura verzocht de EIB nadere studie te verrichten naar de haalbaarheid van concrete projecten waarover dan in een volgende bijeenkomst van de Raad gesproken zou kunnen worden.

Verstrekking van euromunten aan relevante bedrijfstakken

De Ecofin Raad ging zonder discussie akkoord met de conclusies inzake de verstrekking van euromunten aan automatenfabrikanten en aan fabrikanten van sorteerders.

Statistische vereisten in de EMU

De Ecofin Raad heeft de Commissie verzocht om in overleg met Eurostat en in samenwerking met de ECB een actieplan op te stellen waarin voor elke lidstaat wordt geïnventariseerd welke verbeteringen op het gebied van statistische gegevensverzameling moeten worden gerealiseerd. Tevens zal worden bezien of bestaande statistische regelgeving moet worden aangepast. Het EFC werd verzocht dit actieplan te beoordelen en daarover in september 2000 aan de Raad te rapporteren.

Belastingfraude: eindrapport van de ad hoc werkgroep belastingfraude op hoog niveau

Het rapport werd ter kennisneming aangenomen. De Commissie werd opgeroepen om te komen met voorstellen om de aanbevelingen verder uit te werken.

Accijnzen: derogaties Denemarken, Zweden en Finland betreffende de toegelaten invoer voor reizigers

Commissaris Bolkestein presenteerde een rapport over de derogaties van Denemarken, Finland en Zweden. De Commissie riep deze drie lidstaten op om zo spoedig mogelijk hun regelgeving aan te passen zodat de derogaties niet meer nodig zijn.

Witwassen van geld - voortgangsverslag van het voorzitterschap

Enkele lidstaten gaven naar aanleiding van het verslag van het voorzitterschap te kennen nog wensen te hebben ten aanzien van de reikwijdte en werkingssfeer van de herziene richtlijn ter bestrijding van witwas-praktijken. Het aankomend Franse voorzitterschap gaf aan dat de totstandkoming van de richtlijn prioriteit krijgt.

Richtsnoeren inzake overheidssteun voor milieubescherming

De Commissie verklaarde dat er werd gewerkt aan een nieuw concept voor de richtsnoeren overheidssteun voor milieubescherming (milieusteunkader). Daarbij zou rekening worden gehouden met de kritiek geuit door de lidstaten die inhield dat het eerste concept voor het milieusteunkader te weinig flexibel was voor het toestaan van uitzonderingen in de sfeer van milieubelastingen. Een zestal lidstaten, waaronder Nederland bij monde van Staatssecretaris Bos, reageerde verheugd op de toezegging van de Commissie en riep de Commissie nogmaals op bij het opstellen van het nieuwe concept rekening te houden met de geuite bezwaren.


- o -

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie