Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Ecofinraad 5 juni 2000 in Luxemburg

Datum nieuwsfeit: 05-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Toezending verslag Ecofinraad 5 juni Luxemburg


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-554m

9 juni 2000

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 5 juni 2000 te Luxemburg.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de Ecofin Raad van

5 juni 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-11 en de Ecofin Raad van 4 en 5 juni 2000

Op 5 juni vergaderde de Ecofin Raad in Luxemburg. Het in de geannoteerde agenda aangekondigde agendapunt Efficiënt Financieel Beheer is verplaatst naar een volgende Ecofin Raad. Voorafgaand aan de Ecofin Raad kwam op 4 juni de Euro-11 groep bijeen. Op 5 juni in de morgen had de jaarvergadering van de Europese Investeringsbank (EIB) plaats.

Euro-11

Markt-en wisselkoerssituatie

Tijdens de Euro-11 werd zoals gebruikelijk gesproken over de marktsituatie en de euro. De eurokoers heeft zich sinds de vorige bijeenkomst enigszins hersteld. Met een waarde van ronde de 0,94 dollar per euro noteerde de koers zon 5% boven de laagste notering van begin mei. Gewezen werd op de positieve groeivooruitzichten in het eurogebied en de waarschijnlijkheid van een afzwakking van de Amerikaanse economie. Volgens recente vooruitzichten van de OESO zal in 2001 de groei in het eurogebied die in de VS met 0,3%-punt overstijgen. Ook het consumenten- en producentenvertrouwen in het eurogebied is hoog. Verder werd er gewezen op de communicatie richting de markten; er werd meer met één stem gesproken, zoals tijdens de vorige Euro-11 was afgesproken.

Door sommige ministers werd opgemerkt dat er ondanks de positieve ontwikkelingen een aantal van de eerder geuite zorgen blijft bestaan. Naast de gunstige economische ontwikkelingen is er een blijvend opwaarts risico voor de inflatie. Er werd gewezen op de ruime liquiditeit en de geldgroei, die reeds geruime tijd boven de referentiewaarde ligt. Ook de huidige lage eurokoers kan nog gevolgen hebben voor de prijsontwikkeling. Commissaris Solbes wees erop dat de inflatie weer iets is gedaald. Hij benadrukte nogmaals het belang van voortgang in budgettaire consolidatie en in structurele hervormingen.

Overheidsfinanciën

Commissaris Solbes sprak over budgettaire meevallers die de meeste landen in de eerste maanden van dit jaar laten zien. Ook in 2001 zouden de resultaten over het algemeen beter moeten zijn dan in de stabiliteitsprogrammas zijn weergegeven. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de aanwending van de opbrengsten uit privatisering van telecombedrijven. Diverse ministers brachten naar voren dat de telecomopbrengsten aan schuldreductie of een pensioenfonds besteed moeten worden. Er werd opgemerkt dat de meeste landen hierover reeds een besluit hebben genomen. Meevallers dienen ten behoeve van het tekort te worden aangewend. Minister Zalm stelde voorstander te zijn van een op regels gebaseerd beleid bij het aanwenden van meevallers. Dit vergroot de voorspelbaarheid. Vrij algemeen was men van mening dat wanneer de groei sterk blijft de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact, het bereiken van close to balance or in surplus, in de regel al in 2001 gehaald diende te worden.

Jaarvergadering Europese Investeringsbank

Voor aanvang van de Ecofin Raad heeft de jaarvergadering van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank (EIB) plaatsgehad. De gouverneurs hebben het jaarverslag van de EIB over 1999 goedgekeurd. Tevens hebben zij ingestemd met de voorstellen van de Bank met betrekking tot de wijze waarop zij uitvoering wil geven aan de oproep van de Europese Raad van Lissabon om bij te dragen aan het bevorderen van de innovatie van het bedrijfsleven. Nederland heeft er daarbij nogmaals op gewezen dat de EIB geen projecten dient te financieren die onder redelijke voorwaarden elders financiering zouden kunnen krijgen.

Tevens is afgesproken dat de EIB een meerderheidsbelang zal nemen in het (in 1994 ingestelde) Europese Investeringsfonds (EIF), waarin zij thans een belang heeft van 40%. De Gouverneurs hebben hun goedkeuring gegeven aan de daartoe benodigde wijzigingen van de EIF-statuten. Mede op Nederlands aandringen is daarbij voorzien in de aanstelling van twee door de lidstaten voorgedragen EIB bewindvoerders in de Raad van Bestuur van het EIF.

Ecofin Raad

Voorbereiding van de Europese Raad d.d. 19/20 juni (Santa Maria da Feira)

a) Globale Richtsnoeren voor het economisch beleid

Na het oriënterend debat over de aanbeveling van de Commissie voor de globale richtsnoeren voor het economische beleid 2000 tijdens de vorige Ecofin Raad, heeft bespreking plaats gevonden van de ontwerp richtsnoeren in de ambtelijke comités Economisch en Financieel Comité (EFC) en Economisch en Politiek Comité (EPC). De suggesties gedaan door de Sociale Raad en de Interne Marktraad zijn daarbij ter harte genomen. De voorzitter van het EFC, Lemierre, gaf aan dat in het EFC overeenstemming was bereikt over een tekst waarin Lidstaten wordt aanbevolen voor het begrotingsbeleid als algemene regel te hanteren reeds in 2001 aan de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact (close to balance or in surplus) te voldoen, dit gelet op de voorspoedige economische ontwikkeling.

Minister Zalm toonde zich verheugd met het feit dat de tekst van de Commissie-aanbeveling niet was verwaterd. Hij steunde de aanbeveling om als regel reeds in 2001 de doelstelling van het stabiliteits- en groeipact te bereiken. De enkele lidstaat die daar problemen mee had, moest dan maar worden gezien als de uitzondering die de regel bevestigt.

Alle lidstaten spraken waardering uit voor het voorliggende verslag aan de Europese Raad. Op verzoek van een kleine lidstaat werd nog een passage opgenomen over de noodzaak tot overeenstemming te komen over de invoering van een Europese energiebelasting en op verzoek van een andere lidstaat werd een passage toegevoegd over structurele performance indicatoren waartoe in Lissabon was besloten en de positieve bijdrage die deze zouden leveren aan het proces van economische hervormingen in Europa.

Voorzitter Pina Moura constateerde vervolgens dat de Ecofin Raad akkoord ging met het verslag aan de Europese Raad van 19 en 20 juni
a.s. De Europese Raad zal, zo is de bedoeling, vervolgens een conclusie aannemen op grond waarvan de Ecofin Raad uiteindelijk de globale richtsnoeren officieel vaststelt.

b) Belastingpakket: rapport van de voorzitter van de groep op hoog niveau

De Ecofin Raad is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het belastingpakket. Een ter vergadering uitgereikt compromisvoorstel van de voorzitter voor het oplossen van de problemen rond de belastingheffing van rente op spaargelden was om uiteenlopende redenen niet aanvaardbaar. Breekpunt was de wijze waarop een eventuele overgang naar alleen informatie-uitwisseling in een richtlijn moet worden meegenomen. Een grote lidstaat hield vast aan het opnemen van een sunset-clausule voor de overgang naar uiteindelijk alleen informatie-uitwisseling. Vier kleine lidstaten waren juist van mening dat de overgang naar alleen informatie-uitwisseling nooit op verplichte wijze mag worden voorgeschreven. Zij konden slechts instemmen met een evaluatie-clausule, waarbij na een bepaalde periode bekeken wordt of een overgang naar alleen informatie-uitwisseling mogelijk is. Een verder discussiepunt was het derde landen-probleem. Een aantal lidstaten wilde dat de uiteindelijke aanvaarding en inwerkingtreding van de richtlijn afhankelijk wordt gemaakt van het bereiken van een oplossing voor het derde landen-probleem. Een aantal andere lidstaten, waaronder Nederland, wilde echter een duidelijke deadline voor het vinden van een oplossing omdat er anders misschien nooit een richtlijn tot stand zal komen. Op 18 juni a.s. zal een extra Ecofin Raad worden gehouden om, aan de hand van een nieuw voorstel van het voorzitterschap, alsnog te trachten uit de impasse te geraken. Financiële diensten - verslag van de Commissie en d) EIB innovatie 2000 initiatief (verslag EIB)

Beide verslagen werden zonder discussie aanvaard en zullen worden doorgeleid naar de Europese Raad van 19 en 20 juni a.s.

Voorbereiding van de buitengewone Ecofin Raad en marge van de Europese Raad d.d. 19/20 juni: Convergentieverslagen van de Commissie en de ECB en intrekking derogatie Griekenland

Commissaris Solbes zette uiteen dat de Commissie Griekenland en Zweden volgens dezelfde normen heeft beoordeeld als de lidstaten die in 1998 tot de EMU zijn toegelaten. Het convergentierapport van de Commissie is op 3 mei jongstleden eveneens aan het Europees Parlement aangeboden.

De belangrijkste bevindingen zijn dat Zweden weliswaar aan de criteria voor de openbare financiën, de inflatie en de rente voldoet, maar nog niet aan het wisselkoerscriterium. Ook is de bankwetgeving niet in overeenstemming met de vereisten om deel te kunnen nemen aan het ESCB.

Over Griekenland merkte Commissaris Solbes op dat de laatste twee jaren sprake is geweest van een sterke convergentie, zodat Griekenland nu aan de criteria voor deelname aan de derde fase EMU voldoet. Voorzitter Lemierre van het EFC deelde de opinie van de Commissie.

Minister Zalm zette uiteen dat de Griekse regering een verstandig beleid heeft gevoerd en dat het goed is om aan dit beleid, gericht op prijsstabiliteit en het laten dalen van de staatsschuldquote, vast te houden. Hij complimenteerde zijn Griekse collega met diens resultaten.

Minister Papantoniou dankte de Raad voor de geboden steun en merkte op dat de Griekse bevolking in grote meerderheid achter deelname aan de EMU staat.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Europese Raad van 19 en 20 juni de toetreding van Griekenland tot het euro-gebied zal bespreken waarna de Ecofin Raad op voorstel van de Commissie een besluit zal kunnen nemen over het intrekken van de derogatie voor Griekenland.

Bijstand aan Montenegro

De Algemene Raad heeft op 13 mei jongstleden het besluit genomen om 20 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Montenegro ter ondersteuning van het proces van hervormingen en ontwikkeling van een functionerende markteconomie. Ten aanzien van het verlenen van een Gemeenschapsgarantie op EIB-leningen aan Montenegro bestonden bij enkele lidstaten bezwaren. Deze lidstaten wezen op het gevaar van oneigenlijk gebruik van het leninginstrument, gelet op de beperkte terugbetalingscapaciteit van Montenegro, en vreesden precedentwerking. Andere lidstaten achtten deze bezwaren niet doorslaggevend, temeer daar de EIB bij de keuze van projecten niet lichtzinnig te werk zou gaan en ook cofinanciers zou betrekken.

Voorzitter Pina Moura verzocht de EIB nadere studie te verrichten naar de haalbaarheid van concrete projecten waarover dan in een volgende bijeenkomst van de Raad gesproken zou kunnen worden.

Verstrekking van euromunten aan relevante bedrijfstakken

De Ecofin Raad ging zonder discussie akkoord met de conclusies inzake de verstrekking van euromunten aan automatenfabrikanten en aan fabrikanten van sorteerders.

Statistische vereisten in de EMU

De Ecofin Raad heeft de Commissie verzocht om in overleg met Eurostat en in samenwerking met de ECB een actieplan op te stellen waarin voor elke lidstaat wordt geïnventariseerd welke verbeteringen op het gebied van statistische gegevensverzameling moeten worden gerealiseerd. Tevens zal worden bezien of bestaande statistische regelgeving moet worden aangepast. Het EFC werd verzocht dit actieplan te beoordelen en daarover in september 2000 aan de Raad te rapporteren.

Belastingfraude: eindrapport van de ad hoc werkgroep belastingfraude op hoog niveau

Het rapport werd ter kennisneming aangenomen. De Commissie werd opgeroepen om te komen met voorstellen om de aanbevelingen verder uit te werken.

Accijnzen: derogaties Denemarken, Zweden en Finland betreffende de toegelaten invoer voor reizigers

Commissaris Bolkestein presenteerde een rapport over de derogaties van Denemarken, Finland en Zweden. De Commissie riep deze drie lidstaten op om zo spoedig mogelijk hun regelgeving aan te passen zodat de derogaties niet meer nodig zijn.

Witwassen van geld - voortgangsverslag van het voorzitterschap

Enkele lidstaten gaven naar aanleiding van het verslag van het voorzitterschap te kennen nog wensen te hebben ten aanzien van de reikwijdte en werkingssfeer van de herziene richtlijn ter bestrijding van witwas-praktijken. Het aankomend Franse voorzitterschap gaf aan dat de totstandkoming van de richtlijn prioriteit krijgt.

Richtsnoeren inzake overheidssteun voor milieubescherming

De Commissie verklaarde dat er werd gewerkt aan een nieuw concept voor de richtsnoeren overheidssteun voor milieubescherming (milieusteunkader). Daarbij zou rekening worden gehouden met de kritiek geuit door de lidstaten die inhield dat het eerste concept voor het milieusteunkader te weinig flexibel was voor het toestaan van uitzonderingen in de sfeer van milieubelastingen. Een zestal lidstaten, waaronder Nederland bij monde van Staatssecretaris Bos, reageerde verheugd op de toezegging van de Commissie en riep de Commissie nogmaals op bij het opstellen van het nieuwe concept rekening te houden met de geuite bezwaren.


- o -

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...