Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 30 mei 2000

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 mei 2000, vastgesteld op 6 juni 2000.

Jaarverslag Muskusratten- bestrijding 1999.

Gedeputeerde Staten hebben het jaarverslag muskusrattenbestrijding
1999 vastgesteld.
Plan van Aanpak Actie- programma Cultuurbereik Limburg.

Gedeputeerde Staten hebben het Plan van Aanpak vastgesteld.

Nota "PCGO-beleid
2000-2003: versterking van de vraagzijde".
GS verzoeken Provinciale Staten de nota "PCGO-beleid: versterking van de vraagzijde" vast te stellen en de facilitering van de Federatie PCGO voor de participatie in de regio- visies zorg tot 2003 te continueren.

Vaststelling provinciaal aanwijzingsadvies inzake het Monumenten Selectie Project in de gemeente Roermond.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het provinciaal aanwijzingsadvies inzake het Monumenten Selectie Project in de gemeente Roermond vast te stellen en ter kennis te brengen van de Staatssecretaris van OCenW.

Aanvraag om subsidie voor het invoeren van milieu- zorg door bedrijven uit het project "Samen op weg naar ISO14001/VOM".

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd dat als blijk van waardering de tien bedrijven elk een subsidie van f 11.375,-- krijgen. De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard en Venlo dragen elk f 6.500,-- bij in de subsidiekosten.

Organisatie grondverwer- ving in relatie tot grote infraprojecten MIT en Bottleneck.

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de aanpak van de grond- verwerving door het Taakveld Vastgoed met betrekking tot de grote infra- projecten in de periode 2000-2005.

Verlening subsidie openbaar vervoer juni 2000 - mei 2001.

Gedeputeerde Staten hebben de sub- sidieregeling Exploitatie openbaar vervoer gewijzigd en de subsidie- bedragen voor het tijdvak juni 2000 - mei 2001 vastgesteld.

Bijdrage Zuid Nederland aan concept NVVP.

Instemmen met het standpunt van de Zuid Nederlandse delegatie inzake het NVVP ten behoeve van haar landsdelig overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat op 13 juni a.s.

Vaststelling datum voor het eerste Zuid-Limburg Forum.

Gedeputeerde Staten hebben besloten de 22 gemeenten, die samenwerkten in het BIS, uit te nodigen voor een Zuid-Limburg Forum in de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas op
19 oktober 2000 over "Euregionale en Grensoverschrijdende Samenwerking".
Concept-beleidsregels voor toekenning van ISV- middelen aan de Limburgse projectgemeenten.

Gedeputeerde Staten hebben de concept-beleidsregels voor toekenning van subsidies in het kader van de stedelijke vernieuwing (ISV) aan de circa 40 Limburgse projectgemeenten voor advisering voorgelegd aan de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen uit Provinciale Staten en aan het Bestuurlijk Overleg Bouwen en Wonen.

Bestedingsvoorstellen subsidie natuureducatie.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie toe te kennen aan 8 projecten in het kader van de subsidie- regeling Natuureducatie en n project in het kader van de subsidieregeling. Onderzoek naar en verbreiding van kennis over bedreigde en beschermde soorten.

Opleidings- en trainings- traject projectmanagement.

GS hebben besloten ten behoeve van het opleidings- en trainingstraject projectmanagement een subsidie te verlenen van maximaal f 141.800,-- aan Wagenaar, Hoes & Associes.

Subsidieverlening Project Cordinator Arbeidsmarktplan Zuid-Nederland.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de Stichting "Maak het in de Techniek" subsidie te verlenen van f 130.000,-- voor het project "Cordinator Industrieel Arbeids- marktplan".

Evaluatie van het Eure- gionale project "Hoeve- en Plattelandstoerisme" en vervolgtraject.

GS hebben kennisgenomen van de evalu- atie van het Euregionale project "Hoeve en Plattelandstoerisme". Voorts is besloten om het niet bestede provinciale projectbudget in te zetten voor kleinschalige initiatieven op het gebied van Boerderij- en Plattelands- toerisme.

Aanvraag van de provincie aan het ministerie van Economische Zaken voor een subsidie voor de operatie Bottleneck.

GS hebben besloten de aanvraag bij het ministerie van Economische Zaken in te dienen.


4e Wijziging GEP Dsseldorf m.b.t. verplaatsing veiling Straelen.
GS hebben geen bezwaar tegen de wijzi- ging van het Gebietsentwicklungsplan Dsseldorf inzake de verplaatsing van de veiling Straelen. Wel vragen zij betrokken te worden bij de toekomstige besluitvorming over de directe aansluiting op de A40.

Aanvraag verklaring van geen bezwaar ex artikel
19 WRO voor de bouw van een pluimveestal door maatschap Janssen in de gemeente Venray.
Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO te verlenen.

Bestuurlijk overleg over financieel toezicht.

Gedeputeerde Staten hebben besloten het voorliggend modelbeleidskader te aanvaarden als minimum kader, op basis waarvan het rijks- en provinciaal beleidskader toezicht zal worden aan- gepast en gaan accoord met de beslis- punten, opgenomen in het rapport toe- zicht op schrift en de aanvullingen als overeengekomen tussen de vakberaden GF en PF.

Bestuursrapportage I 2000.

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten een eerste beleids- rapportage over de begrotingsuitvoering
2000 aan te bieden, alsmede een daaruit voortvloeiend voorstel tot wijziging van de begroting 2000.
Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord van mevrouw Meerten-Schoenmakers (OU55+) over waterkwaliteit/overstorten en over overstort Houtstraatlossing Weert, van mevrouw Muijs (VVD) over de beperkte belangstelling van agrarirs voor bedrijfswaterplannen, van de heer Van Zutphen (SP) over bijdrage gemeente Horst aan de A73, van mevrouw Van Soest (GL) over IJzeren Rijn en rapport Alterra en van de heren Bettinger en Van Zutphen (SP) over organisatie-ontwikkeling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie