Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over rapport heimelijke opsporing in EU

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie rapport heimelijke opsporing in europese u nie

Gemaakt: 8-6-2000 tijd: 16:29


2


26269 Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden
Nr. 30 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 juni 2000

Op 10 november jl. hebben mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik met u van gedachten gewisseld over het kabinetsstandpunt inzake het rapport en de aanbevelingen van de Commissie Kalsbeek.

Tijdens dit debat is de volgende vraag gesteld: «Wat is de positie van de Nederlandse wetgeving op het gebied van bijzondere opsporingsbevoegdheden vergeleken met het buitenland?» Bij brief van
30 november 1999 (26 269, nr. 17) heb ik u toen het volgende meegedeeld. Om te bezien welke positie de Nederlandse wetgeving na inwerkingtreding van de Wet BOB inneemt op het gebied van bijzondere opsporingsbevoegdheden vergeleken met andere landen heeft Nederland met subsidie van de Europese Unie een rechtsvergelijkend onderzoek geëntameerd naar enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden in de Europese Unie. De onderzoeksopdracht hield, kort gezegd, in dat duidelijkheid verkregen dient te worden in de verschillen in regelgeving op het gebied van de bijzondere opsporingsbevoegdheden tussen de lidstaten, de gevolgen ervan voor de operationele samenwerking tussen justitiële en politiële autoriteiten van de lidstaten en aanbevelingen zouden worden gedaan voor de verbetering van die operationele samenwerking». Ik zegde u toe het onderzoeksresultaat na afronding aan u te verstrekken.
Bijgaand treft u het eindresultaat van dit onderzoek, dat onder eindredactie van professor P.J.P. Tak tot stand is gekomen, aan 1). Het onderzoek is in opdracht van het College van Procereurs-Generaal verricht. Ten behoeve van het onderzoek werd onder andere financiële steun verkregen van de Europese Commissie uit het Falcone-programma. Uit dit programma worden projecten gefinancierd die de Europese samenwerking op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit kunnen bevorderen.

In de eindconclusies van het onderzoeksrapport wordt, kort gezegd, vastgesteld dat in het algemeen niet gesteld kan worden dat de regelgeving inzake de bijzondere opsporingsmethoden in het buitenland soepeler is dan die in Nederland. De verschillen die zich voordoen in wet- en regelgeving inzake de bijzondere opsporingsmethoden leveren geen indicaties op voor het belemmeren van de internationale samenwerking. Voorzover er sprake is van feitelijke belemmeringen in de grensoverschrijdende samenwerking zijn deze veelal niet zozeer het gevolg van verschillen in wetgeving maar vloeien deze meer voort uit het gebrek aan kennis van en inzicht in die verschillen en hun oorzaken.

Dit laatste constateerde ik reeds in mijn hiervoor genoemde brief van
30 november 1999 waarin ik aangaf van mening te zijn dat door een goede voorlichting over onder andere de Wet BOB in zowel Nederland zelf als in andere landen waarmee Nederland vaak samenwerkt, kan worden voorkomen dat door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden binnen de toepasselijke Nederlandse regelgeving, de indruk gaat ontstaan dat Nederland minder bijstand kan verlenen dan nodig is in buitenlandse strafrechtelijke onderzoeken. Daarom wordt ook inmiddels op allerlei niveaus door de Nederlandse autoriteiten aan het buitenland informatie verstrekt over de Nederlandse wet- en regelgeving na de inwerkingtreding van de Wet BOB.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie