Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede nota van wet verplicht bedrijfdstakpensioenfonds 2000

Datum nieuwsfeit: 06-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

tweede nota van wet verlichte deelneming in een bedrijfdstakpensioenfonds 2000

Gemaakt: 13-6-2000 tijd: 14:23


3


27 073

Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.)

Nr. 7

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 juni 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt "waarvan het bedrijfstakpensioenfonds aandelen houdt" vervangen door: waarvan het bedrijfstakpensioenfonds aandelen of certificaten van aandelen houdt.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:


1. in het tweede lid vervalt aan het slot van onderdeel c, het woord "of".


2. in het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel d, de punt vervangen door: , of.


3. in het tweede lid wordt na onderdeel d een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

e. er sprake is van het verstrekken van naam-, adres-, en woonplaatsgegevens aan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die als statutair doel of mede als statutair doel hebben het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij een bedrijfstakpensioenfonds.


4. het derde lid komt te luiden:


3. Indien er gegevensverstrekking als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b of onderdeel e heeft plaatsgevonden, zijn het eerste en het tweede lid van overeenkomstige toepassing op de persoon of de rechtspersoon aan wie de gegevens zijn verstrekt.
C

In artikel 23, eerste lid, wordt "deelneming aan een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds" vervangen door: deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.

D

In artikel 33 wordt "de Wet betreffende verplichte deelneming in een een bedrijfspensioenfonds (Stb. 1949, J121)" vervangen door: de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Stb.
1949, J121).

E

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:


1. in onderdeel f wordt "Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet betreffende verplichte deelneming van toepassing" vervangen door: Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van toepassing.


2. in het in onderdeel g voorgestelde vierde lid, wordt "39, zesde lid," vervangen door: 39, zesde, zevende en achtste lid,.
F

Artikel 38 komt te luiden:

Artikel 38. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Artikel 1, vierde lid, onderdeel b, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding komt te luiden:

b. een pensioenregeling die van toepassing is op degenen, voor wie met toepassing van:


1. de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen 200., de deelneming in dat
bedrijfstakpensioenfonds verplicht was gesteld, voorzover de regeling niet onder onderdeel a viel, of


2. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200., de deelneming in dat bedrijfstakpensioenfonds verplicht is gesteld, voorzover de regeling niet onder onderdeel a valt.
G

In artikel 39, vijfde lid, wordt "artikel 13, eerste lid" telkens vervangen door: artikel 13.

Toelichting

A

Artikel 5 wordt zo gewijzigd dat de bepaling inzake het gebruik van namen, handelsmerken en beeldmerken ook geldt wanneer het bedrijfstakpensioenfonds ten aanzien van een rechtspersoon certificaten van aandelen houdt die meer dan dertig percent van het geplaatste kapitaal van die rechtspersoon vertegenwoordigen. Immers ook tussen de certificaathouder en de aandeelhouder (bijvoorbeeld een administratiekantoor) kunnen in het certificeringscontract bepalingen overeen worden gekomen omtrent de wijze waarop het administratiekantoor het stemrecht uitoefent. Daarbij kan het zo zijn dat de aandeelhouder zich verbonden heeft om te stemmen op instructie van de certificaathouder. Om te voorkomen dat via het aangaan van een certificeringscontract met een administratiekantoor de bepaling inzake het gebruik van namen, handelsmerken en beeldmerken kan worden omzeild wordt hier voorgesteld om de bepaling op bovenstaande wijze uit te breiden.

B

De wet van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei
2000 houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden verbetert onder andere de medezeggenschap van gepensioneerden in een bedrijfstakpensioenfonds. In het kader van de medezeggenschap kunnen of moeten deelnemersraden bij bedrijfstakpensioenfondsen worden ingesteld. De bezetting van de zetels van een deelnemersraad bij een bedrijfstakpensioenfonds loopt via de verenigingen van belanghebbenden bij dat fonds. De bezetting geschiedt ofwel door voordracht van kandidaten door de verenigingen van belanghebbenden in het geval er verkiezingen worden georganiseerd, ofwel door rechtstreekse afvaardiging van een vertegenwoordiger van een vereniging in de deelnemersraad wanneer gekozen is voor rechtstreekse bezetting van de zetels naar evenredigheid van de ledentallen van de verenigingen van belanghebbenden binnen het fonds. De verenigingen van belanghebbenden bij een bedrijfstakpensioenfonds moeten om invulling te geven aan de medezeggenschap van deelnemers en gewezen deelnemers in een bedrijfstakpensioenfonds de gelegenheid hebben zich te organiseren. In dat kader kan het nodig zijn dat deze organisaties over de naam- en adresgegegevens van de deelnemers en gewezen deelnemers van een bedrijfstakpensioenfonds kunnen beschikken.

Om dit mogelijk te maken, wordt artikel 6 in onderhavig wetsvoorstel aangepast. De naam-, adres- en woonplaatsgegevens die ter beschikking worden gesteld aan de verenigingen van belanghebbenden bij een bedrijfstakpensioenfonds mogen niet worden doorgegeven.

C

De terminologie van artikel 23, eerste lid, zoals dat wordt voorgesteld sluit niet aan bij de terminologie die gebruikt wordt in de rest van de wet. Deze wijziging zorgt daar alsnog voor.

D

In het artikel 33 zoals dat wordt voorgesteld in de nota van wijziging staat eenmaal het woordje "een" te veel. Onderdeel D corrigeert dat.

E

Eerste onderdeel.

In artikel 35, onderdeel f, is een deel van de citeertitel van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds weggevallen. Onderdeel E zorgt ervoor dat alsnog de juiste citeertitel wordt opgenomen.

Tweede onderdeel.

Bij de bepalingen die in artikel 35, onderdeel g, met betrekking tot het ABP van overeenkomstige toepassing worden verklaard is verzuimd om de bij artikel 2, vierde lid, en artikel 5 behorende overgangsbepalingen op te nemen. Dit onderdeel zorgt er voor dat artikel 39, zevende en achtste lid, alsnog in de opsomming worden meegenomen.

F

Ook op pensioenen die op grond van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds zijn opgebouwd behoren onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding te vallen. In het voorstel zoals dat nu voorligt was ten onrechte de oude wet vervangen door de nieuwe. Deze wijziging zorgt er voor dat de ook pensioen op grond van de oude wet onder de reikwijdte van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding valt.

G

Op grond van artikel 39, vijfde lid, blijft een vrijstelling die voor de inwerkingtreding van artikel 13 is verleend gelden. Om te voorkomen dat er misverstanden bestaan omtrent de geldigheid van de aan die vrijstelling verbonden voorwaarden wordt voorgesteld met deze wijziging de verwijzing naar het eerste lid te schrappen en daarvoor in de plaats naar het gehele artikel te verwijzen. Van oudsher wordt aan elke vrijstelling een aantal praktische voorwaarden verbonden, het is de bedoeling dat ook deze voorwaarden na de inwerkingtreding van artikel 13 blijven gelden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie