Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 23

datum: week 23

Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jekerstraat 46 (ontvangen 25 mei 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 3228 (ontvangen 26 mei 2000); -het bouwen van een woning Zwanenbalg 1712 (ontvangen 26 mei 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3927 (ontvangen 29 mei 2000); -het geheel vernieuwen en vergroten van het luchthavenstation aan de Luchthavenweg 6A (ontvangen 29 mei 2000); -het uitbreiden van de woning met een erker aan de voorgevel Badhuisstraat 112 (ontvangen 30 mei 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak van de woning Vogelzand 3231 (ontvangen 31 mei 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 70 (verzenddatum 26 mei 2000); -het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1417 (verzenddatum 31 mei 2000); -het plaatsen van een tuinhuisje/berging naast de woning Jolstraat 37 (verzenddatum 31 mei 2000); -het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1804 (verzenddatum 31 mei 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het uitbreiden van de woning Doorzwin 3623 (verzenddatum 26 mei 2000); -het optrekken van de achtergevel van de woning Ambonstraat 84 (verzenddatum 26 mei 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Prins Willem Alexander Singel 19 (verzenddatum 26 mei 2000); -het herinrichten van het bedrijfspand tot vijf bedrijfsunits voor grootschalige detailhandel gelegen aan de Industrieweg 2A t/m 2E (verzenddatum 31 mei 2000); -het verbouwen van de woning Achterbinnenhaven 3 (verzenddatum 31 mei 2000); -het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 2301(verzenddatum 31 mei 2000); -het bouwen van 127 bergingen/tuinhuisjes bij de recreatiewoningen gelegen aan de Zanddijk 11E, bouwnummers 123 t/m 253 (verzenddatum 30 mei 2000); -het bouwen van een garage/berging aan de woning Kijkduinlaan 9 (verzenddatum 30 mei 2000); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Badhuisstraat 124 (verzenddatum 31 mei 2000); -het bouwen van een woning Zwanenbalg 1911 (verzenddatum 31 mei 2000); -het optrekken van de achtergevel van de woning Fazantenstraat 39 (verzenddatum 31 mei 2000); het bouwen van een berging bij de woning Petrus Planciusstraat 27 (verzenddatum 31 mei 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het slopen van de bergingen inclusief de asbesthoudende golfplaten gelegen aan de Jan Verfailleweg 600 en 602 (verzenddatum 26 mei 2000); -het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit bij 73 woningen deeluitmakende van complex 82 (verzenddatum 31 mei 2000); -het verwijderen van asbesthoudende vloertegels uit de toiletten van 73 woningen deeluitmakende van complex 63 (verzenddatum 31 mei 2000).

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd

- op de Landbouwstraat, nabij het woongebouw "Residence"; - nabij de woning Hendrik Baskeweg 269.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 12 juli 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 12 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Lastgeving Al enkele maanden ligt er aan de openbare weg aan de Asterstraat naast de woning Asterstraat 36, een in slechte staat verkerende groene boot.

Ook staan er sinds enkele weken aan de openbare weg achter de woningen Bilitonstraat 24 t/m 28, achter huis Ten Anker, twee stuks boottrailers, zonder kentekens en aan de openbare weg tussen de Ruyghweg en Limburg van Stirumstraat, achter de woningen van der Duyn van Maasdamstraat met de huisnummers 23 t/m 33 een in slechte staat verkerende aanhanger vol huisvuil.

Op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, caravans, boten e.d op de openbare weg te laten staan.

Ondanks een onderzoek is de identiteit van de eigenaar van bovengenoemde voertuigen en boot niet bekend geworden. Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar/eigenaren van de hierboven genoemde voertuigen en boot deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg te verwijderen.

Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouder op grond van artikel 125, en volgende, van de Gemeentewet de voertuigen en boot laten verwijderen. De kosten die hiermee verband houden worden op de eigenaren worden verhaald. De voertuigen en boot zullen na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kunnen de voertuigen en de boot door de eigenaren worden opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer (telefoon 671286).

Wet Milieubeheer Burgemeester en wethouders hebben (onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu) een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer, verleend aan Verbo Service, Zeilmakersweg 9, voor het oprichten en inwerking hebben van metaalconstructiebedrijf op het adres Zeilmakersweg 9 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 11884).

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 9 juni 2000 tot 21 juli 2000 en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 21 juli 2000 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend; b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan Jimmink & Jimmink Julianadorp b.v., Middenvliet 23. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van de inrichting, een loonbedrijf, met o.a. herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen op het adres Middenvliet 23 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 11040-11041-10182).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 9 juni 2000 tot 7 juli 2000 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 7 juli 2000, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 7 juli 2000 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

DEN HELDER, 8 juni 2000. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juni 07, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie