Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake vrijgestelde categorieen wettelijk mvv

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts just inzake vrijgestelde categorieen wettelijk mvv vereiste

Gemaakt: 8-6-2000 tijd: 13:46


2


19637 Vluchtelingenbeleid

nr. 527 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 juni 2000

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer op 29 maart jl. is de brief van 31 januari jl. inzake de evaluatie van het wettelijk vereiste tot het bezitten van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) besproken.

Naar aanleiding van een aantal vragen over de voorgestelde wijziging van artikel 52a van het Vreemdelingenbesluit, bericht ik u als volgt.

In de brief van 31 januari jl. heb ik het voornemen kenbaar gemaakt om bij aanvragen om voortgezette toelating het mvv-vereiste niet langer te stellen ongeacht de termijn waarbinnen het verlengingsverzoek is ingediend. Naar aanleiding van de vraag of het niet te ver voert om in alle gevallen waarin wordt verzocht om voortgezette toelating een vrijstelling te verlenen, heb ik aangegeven dat het in het algemeen zo is dat indien er geruime tijd is verstreken tussen het aflopen van de vergunning tot verblijf en de aanvraag om voortgezette toelating, deze aanvraag redelijkerwijs niet meer kan worden aangemerkt als een aanvraag om voortgezette toelating en mitsdien de mvv-plicht geldt. Daarvan is in ieder geval sprake indien de vreemdeling geruime tijd illegaal hier te lande heeft verbleven.

Voor wat betreft de vraag wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan wijs ik op het volgende. Als vuistregel geldt dat een aanvraag als aanvraag om voortgezette toelating zal worden aangemerkt indien deze binnen zes maanden na afloop van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf is ingediend.

Voor wat betreft de vraag of vrijstelling van het mvv-vereiste zal worden verleend in die gevallen waarin de vreemdeling wijziging vraagt van de beperking waaronder de vergunning tot verblijf is verleend, geldt het volgende.

In die gevallen waarin de vreemdeling in het bezit is gesteld van een vergunning tot verblijf voor een tijdelijk doel (bijvoorbeeld studie) en een aanvraag indient om wijziging van de beperking waaronder de vergunning tot verblijf is ingediend (bijvoorbeeld arbeid in loondienst) zal, indien de aanvraag om voortgezette toelating binnen een redelijke termijn is ingediend, het mvv-vereiste niet worden tegengeworpen.

In aanvulling op de brief van 31 januari jl. en de daarin voorgestelde wijzigingen van artikel 52a Vreemdelingenbesluit zal nog een extra vrijstellingscategorie worden opgenomen voor vreemdelingen die op grond van het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 8 van de Remigratiewet in aanmerking komen voor de terugkeeroptie. Deze wet is op 1 april jl. in werking getreden.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie