Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake kwaliteit tolken en vertalers

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts just inzake kwaliteit tolken en vertalers
Gemaakt: 19-7-2000 tijd: 9:49


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 7 juni 2000

Op 13 april 2000 zond ik u een kort, chronologisch overzicht van de handelwijze van mijn ministerie sinds het verschijnen van het rapport van de Werkgroep tolk- en vertaaldiensten 'Met recht tolken en vertalen'.

Op basis van in dit rapport gedane voorstellen is een kwaliteitstraject voor tolken en vertalers vormgegeven. Ik heb het voornemen op 20 juni 2000 met de implementatie hiervan te starten. Met deze brief wil ik, zoals toegezegd, u nader informeren over dit kwaliteitstraject.

Na een korte weergave van de uitgangspunten van dit traject en de wensen van de tolken en vertalers, wordt een korte schets van het traject gegeven.
Uitgangspunten kwaliteitstraject In februari 1998 is het rapport van de Werkgroep tolk- en vertaaldiensten 'Met recht tolken en vertalen' verschenen. In dit rapport worden voorstellen gedaan om te komen tot een verbetering van de kwaliteit, de integriteit en de tarifering van de voor Justitie werkzame tolken en vertalers. Deze voorstellen vormen de uitgangspunten van het kwaliteits- en integriteitstraject en zijn als volgt samen te vatten: stel uniforme kwaliteits-, integriteits- en opleidingseisen aan tolken en vertalers; certificeer de tolken en vertalers op basis van deze criteria; uniformeer de tarifering van de verschillende afnemers van tolk- en vertaaldiensten. Wensen tolken en vertalers De vertegenwoordigers van beroepsorganisaties van tolken en vertalers hebben voor en tijdens het traject onder andere de volgende wensen geuit: aanpassing van tarifering; herziening van de Wet beëdigde vertalers; snel verloop van het kwaliteitstraject. Koppeling uitgangspunten traject en wensen tolken en vertalers
Een koppeling tussen de uitgangspunten van het traject en de wensen van de tolken en vertalers is gelegd door het kwaliteitstraject te verbinden aan tariefsharmonisatie. Daarbij is voor de volgende ordening gekozen:

tolken en vertalers kunnen een kwaliteitsovereenkomst sluiten waarmee zij zich verplichten te gaan voldoen aan uniforme kwaliteitseisen;

tolken waarmee een overeenkomst is gesloten krijgen een hoger tarief;

de hoogte van het tarief wordt voor alle afnemers van tolkdiensten van Justitie geüniformeerd.

Schets van het traject

Ik ben voornemens de totstandkoming van een nieuwe wettelijke regeling voor tolken en vertalers te bevorderen - ter vervanging van de huidige, verouderde Wet beëdigde vertalers - die vanaf 2003 de basis zal moeten bieden voor uniforme kwaliteitseisen aan tolken en vertalers.

In de periode tot 2003 kunnen tolken en vertalers met mij overeenkomsten afsluiten, waarmee zij aangeven in de periode tot 2003 aan door mij vastgestelde eisen te gaan voldoen. Deze inspanningsverplichting wordt gecompenseerd door hogere tarieven en een voorkeursposititie bij de levering van tolkdiensten aan Justitie.

De inhoudelijke uitwerking van de uitgangspunten en het ordeningsprincipe is thans zo ver gevorderd dat omstreeks 20 juni 2000 een uitnodiging tot deelname aan het kwaliteitstraject naar alle voor Justitie werkzame tolken en vertalers gestuurd zal worden. Deze brief is ter informatie bijgevoegd. Het traject ziet er als volgt uit:

Alle voor Justitie werkzame tolken en vertalers kunnen met mij een kwaliteitsovereenkomst sluiten. Met het sluiten van deze overeenkomst worden zij 'partner kwaliteitsverbetering tolken en vertalers'. De partners verplichten zich onder andere in 2003 te voldoen aan door mij gestelde kwaliteitseisen. Met een toets wordt vastgesteld in welke mate een tolk/vertaler voldoet aan deze eisen. Als de uitkomst van de toets daartoe aanleiding geeft, dan bestaat voor de tolk/vertaler de mogelijkheid om door middel van scholing eventuele lacunes in vaardigheid of deskundigheid weg te werken. Scholing kan plaatsvinden door de voor dit doel ontwikkelde bijscholingsmodules te volgen of door zelfstudie aan de hand van voor dit doel ontwikkelde syllabi. Als alle onderdelen van de toets succesvol zijn afgelegd, wordt de tolk of vertaler definitief partner kwaliteitsverbetering. Tolken en vertalers die bepaalde gespecificeerde opleidingen met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen ontheffing van de toets krijgen tot 2005. Daarna zal het geheel worden geconsolideerd.

De partners kwaliteitsverbetering worden opgenomen in een bestand. De gegevens in dit bestand worden ter beschikking gesteld aan de afnemers van tolk- en vertaaldiensten van Justitie. Tot 2003 zullen de partners in dit bestand bij voorkeur worden ingezet voor de tolk- en vertaalwerkzaamheden bij Justitie. In 2003 zal dit bestand slechts partners bevatten die aan de gestelde eisen voldoen. Vanaf 2003 zullen de partners in het bestand - op basis van de genoemde wettelijke regeling - de enigen zijn die tolk- en vertaaldiensten voor onderdelen van Justitie mogen leveren.

Een tolk die partner kwaliteitsverbetering is kan in 2003 aanspraak maken op een tarief van f 83,- per uur (prijsniveau 1999). In de periode tot 2003 worden de verschillende tarieven lager dan dit bedrag geleidelijk opgehoogd en geharmoniseerd naar dit bedrag. Voor de vertalers zal een tariefregeling gaan gelden die mede hiervan is afgeleid. Ook op dit harmonisatietarief kunnen de partners aanspraak maken. Tolken die momenteel werkzaamheden verrichten tegen hogere tarieven, blijven ook in de toekomst persoonsgebonden recht houden op deze tarieven. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het tarief van f 83,- namelijk wanneer het zeer specialistische werkzaamheden betreft waarvoor de tolk een specialistische opleiding heeft genoten. De afnemers van tolkdiensten zullen de situaties waarin specialistische werkzaamheden worden verricht definiëren.

Tolken en vertalers zijn een zeer belangrijk intermediair in de communicatie tussen burgers en (semi) overheid. In het bijzonder wanneer er grote belangen op het spel staan is de inzet van een goede tolk of vertaler van groot gewicht, zoals bijvoorbeeld in de rechtshulp en de opvang van asielzoekers.

Met het bovenstaande kwaliteitstraject en tariefsharmonisatie verwacht ik kwalitatief goede tolk- en vertaaldiensten te kunnen realiseren.

Over de voortgang van het kwaliteitstraject zal ik u op gezette tijden informeren, de eerste keer in het najaar van dit jaar.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen.

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie