Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lijst van vragen begroting justitie (VI)

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

lijst van vragen begroting justitie (VI)

Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 11:47


27103 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. .. Verslag houdende een lijst van vragen en .......... Vastgesteld
6 juni 2000 De vaste commissie voor Justitie 1) belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De hierop door de regering gegeven .......... zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, Van Heemst De griffier voor dit verslag, Fenijn

ALGEMEEN

1. Kan de regering een specificatie
verstrekken, uitgesplitst in een Justitie en een BZK gedeelte, van de in de Voorjaarsnota aangekondigde 0,3 miljard voor veiligheid en leefbaarheid? Wat is het verschil tussen het versneld uitvoeren van in het Regeerakkoord voorgesteld beleid en het toekennen van additionele middelen? Wat is het verschil in gevolgen voor het beleid op de langere termijn? (blz. 1) 2. Kan in een aparte overzichtelijke tabel de versnelling van de Regeerakkoord afspraken worden uitgesplitst? (blz. 2) 3. Waarop baseert de regering de verwachting dat jaarlijks
1950 botonderzoeken bij AMA's zullen plaatsvinden? (blz. 4) 4. Waarom wordt de begroting van Justitie met 0.5 miljoen verhoogd als de directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie een dergelijk bedrag beschikbaar stelt voor de oprichting van de afdeling Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur? (blz. 8) 5. Hoe verhoudt zich de extra uitgave voor de groei van de taakstraffen minderjarigen in artikel 8.01 met de neerwaartse bijstelling van de raming voor de taakstraffen minderjarigen en voor Halt-afdoeningen tot elkaar? (blz. 16) 6.

Het is bekend dat er diverse particuliere initiatieven Zie Rotterdams Dagblad dd. 12 mei 2000

«Stichting Meld Geweld van kastje naar de muur gestuurd» worden ondernomen om het zogenaamde 'geweld op straat' terug te dringen. Kan een overzicht worden gegeven van de ingediende subsidieverzoeken en welke van deze verzoeken is de regering voornemens te honoreren? (blz. 17) 7. Is enig inzicht te geven in de redenen waarom de groei van het aantal taakstraffen voor meerderjarigen is achtergebleven? Hangt één en ander samen met de cellencapaciteit? (blz. 17) 8. Heeft de neerwaartse bijstelling van de raming voor Halt-afdoeningen met 0,9 miljoen enig effect op het amendement Kalsbeek, dat ertoe strekt de uitgaven voor het landelijk Haltbureau te verhogen met 2,4 miljoen? Zo ja, welk effect? (blz. 18)
9. Waarop baseert de regering zich bij de stelling dat naar verwachting de beschikbare capaciteit inzake Halt-afdoeningen niet wordt gehaald? (blz. 18) 10. Betekent de uitvoering van het intertemporele compensatie Masterplan DJI dat het cellentekort zal zijn opgeheven? Hoe verhoudt deze passage zich tot de op pagina 27 voorziene reductie van de celcapaciteit? (blz. 21) 11. Welke taakstelling rust op de Verslavings Begeleidende Afdelingen? Het is onduidelijk waarom er op de VBA's bezuinigd gaat worden. Dit te meer nu de SOV met één jaar is uitgesteld. (blz. 21) 12. Kan een actueel overzicht worden gegeven van de personeels tekorten bij DJI? Welke vooruitzichten zijn er gemaakt en welke oplossingen worden voorgesteld? Dit mede in het licht van het grote aantal tijdelijke (lees uitzendkrachten) arbeidskrachten al of niet op vitale functies. (blz. 21) 13. Kan de regering de ramingbijstelling inzake intertemporele compensatie Masterplan DJI nader toelichten? (blz. 21)
14. Welke knelpunten bij de rechterlijke macht worden met de inzet van extra middelen opgelost? (blz. 24) 15. Wat is het nut van de versnelling van de middelen van de in het Regeerakkoord geoormerkte doelen ten bedrage van 18 miljoen voor de versterking van de rechterlijke organisatie als tegelijkertijd de raming met 15 miljoen neerwaarts moet worden bijgesteld als gevolg van onderuitputting? (blz. 24) 16. Hoeveel formatieplaatsen zullen er bij de ZM bijkomen door de extra ingezette middelen? (blz. 24)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie