Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel VROM verwijdering wit- en bruingoed

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM het besluit verwijdering wit- en br uingoed

Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 11:59

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 juni 2000

ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit
verwijdering wit- en bruingoed

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik U aan een ontwerp van bovenvermelde algemene maatregel van bestuur. Dit ontwerp is gebaseerd op de artikelen 8,44, eerste lid, en 10.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Op een dergelijk ontwerp is de procedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Besluit van

houdende wijziging van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed (verbreding rechtsgrondslag)

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 8.44, eerste lid, en 10.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van , nr. );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN

ARTIKEL I

Het Besluit verwijdering wit- en bruingoed wordt gewijzigd als volgt.

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt.

De punt aan het eind van onderdeel f wordt vervangen door een puntkomma.

Na onderdeel f worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

CFK- of HCFK: stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 12, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995;

PUR-schuim: poly-urethaanschuim, zijnde een thermohardende beige of geel gekleurde kunststof die wordt verkregen vanuit vloeibare polyol en isocyanaat, die met behulp van een blaasmiddel worden geëxpandeerd tot een vaste schuimstructuur van gesloten cellen.

B

De artikelen 2 en 3 komen te luiden:

Artikel 2

Het is verboden in inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen als bedoeld in categorie 28.1 van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer afzonderlijk ingezamelde of ingenomen producten te verbranden.

Artikel 3

Het is verboden de in de bijlage bij dit besluit onder categorie 1 aangewezen na gebruik vrijgekomen CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur voor handelsdoeleinden voorhanden te hebben.

C

Na artikel 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§1a. Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur

Artikel 3a

Degene die een inrichting drijft als bedoeld in categorie 28.1 van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, be- of verwerkt de in artikel 3 bedoelde koel- en vriesapparatuur op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, met inachtneming van de artikelen 3b tot en met 3d.

Artikel 3b

Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt zodanig uitgevoerd dat de emissie van CFK en HCFK wordt voorkomen.

Artikel 3c

Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt zodanig uitgevoerd dat de resterende hoeveelheid olie per compressorpot maximaal 15 gram bedraagt.

De hoeveelheid restolie per compressorpot wordt bepaald overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

Artikel 3d

Het PUR-schuim uit CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt ontgast of verbrand in een verbrandingsinstallatie.

PUR-schuim dat zal worden hergebruikt wordt zodanig ontgast dat het resterende gehalte CFK en HCFK maximaal 10 gram per 1000 gram ontgast PUR-schuim bedraagt.

Ontgast PUR-schuim dat voor hergebruik bestemd is, wordt geanalyseerd overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

Artikel 3e

De be- of verwerker van de in artikel 3 bedoelde koel- en vriesapparatuur registreert gegevens met betrekking tot de be- of verwerking van deze apparatuur overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels en zendt deze toe aan een door Onze Minister aan te wijzen rechtspersoon.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Nota van toelichting

ALGEMEEN

Het onderhavige besluit strekt tot het opheffen van enkele onvolkomenheden in de regeling van de artikelen 2 en 3, tweede lid, van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed (Besluit Web).

Artikel 2 van het Besluit Web bepaalde reeds dat het verboden is in inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen afzonderlijk ingezamelde of ingenomen producten te verbranden. Artikel 3, tweede lid, bepaalde dat CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt moet worden.

Gebleken is dat de rechtsgrondslag van het Besluit Web onvoldoende was voor het bepaalde in de artikelen 2 en 3, tweede lid, van het Besluit Web. Deze artikelen waren gebaseerd op de artikelen 10.4, eerste lid, juncto 10.8 van de Wet milieubeheer. De normadressaten van die artikelen zijn degenen die producten vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in ontvangst nemen. Verbrandings-, be- of verwerkingsinrichtingen behoren daar niet toe.

Met onderhavig wijzigingsbesluit is deze rechtsgrondslag verruimd. De betreffende artikelen zijn - in gedeeltelijk nieuwe vorm - nu gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Dit artikel richt zich (onder meer) wel tot verbrandings-, be- en verwerkingsinrichtingen.

Gezien het feit dat betreffende artikelen materieel niet nieuw zijn, ontbreekt de noodzaak tot het opstellen van een overgangsregeling als bedoeld in artikel 8.44, zesde lid, van de Wet milieubeheer.

In de artikelsgewijze toelichting wordt op de wijziging ingegaan.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I, onder A

De Regeling eisen verwerking CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur is gedeeltelijk in het Besluit Web geïncorporeerd. Om die reden zijn aan artikel 1 van het Besluit Web enkele begripsomschijvingen toegevoegd.

Artikel I, onder B

Artikel 2 van het Besluit Web is opnieuw vastgesteld en nu gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Hierdoor is de juiste rechtsgrondslag van het in artikel 2 van het Besluit Web opgenomen verbrandingsverbod gewaarborgd. Voorts is het artikel technisch aangepast. Met deze aanpassing wordt echter geen materiële wijzigingen beoogd.

Artikel 3 van het Besluit Web bevat de bepaling die in het oorspronkelijke artikel 3, eerste lid, van het Besluit Web was neergelegd (verbod op het voor handelsdoeleinden voorhanden hebben van CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur). Gezien de toevoeging van enkele nieuwe begripsomschrijvingen aan artikel 1 van het Besluit Web is de formulering van de bepaling technisch aangepast. Materieel verandert de bepaling niet.

Artikel I, onder C

In de nieuwe paragraaf 1a van het Besluit Web is de oorspronkelijke regeling van artikel 3, tweede lid, van het Besluit Web (milieuhygiënisch verantwoord verwerken van CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur) neergelegd. Daarnaast is in deze paragraaf een deel van de inhoud van de Regeling eisen verwerking CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur opgenomen De in de bijlagen bij deze regeling opgenomen protocollen bevatten uitwerkingen van detailpunten en zullen derhalve worden opgenomen in een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op te stellen ministeriële regeling. Materieel verandert de regeling niet.

De eis dat CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur milieuhygiënisch verantwoord be- of verwerkt moet worden, is nu opgenomen in het nieuwe artikel 3a van het Besluit Web. Dit artikel 3a is gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer, waardoor de juiste rechtsgrondslag nu gewaarborgd is. Door deze rechtsgrondslag en een technische aanpassing van de regeling wordt tevens duidelijker weergegeven dat de regeling zich richt tot degene die CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur be- of verwerkt.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


1

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...