Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel VROM verwijdering wit- en bruingoed

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM het besluit verwijdering wit- en br uingoed

Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 11:59

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 6 juni 2000

ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit
verwijdering wit- en bruingoed

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik U aan een ontwerp van bovenvermelde algemene maatregel van bestuur. Dit ontwerp is gebaseerd op de artikelen 8,44, eerste lid, en 10.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Op een dergelijk ontwerp is de procedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer van toepassing.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Besluit van

houdende wijziging van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed (verbreding rechtsgrondslag)

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 8.44, eerste lid, en 10.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van , nr. );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN

ARTIKEL I

Het Besluit verwijdering wit- en bruingoed wordt gewijzigd als volgt.

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt.

De punt aan het eind van onderdeel f wordt vervangen door een puntkomma.

Na onderdeel f worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

CFK- of HCFK: stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 12, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995;

PUR-schuim: poly-urethaanschuim, zijnde een thermohardende beige of geel gekleurde kunststof die wordt verkregen vanuit vloeibare polyol en isocyanaat, die met behulp van een blaasmiddel worden geëxpandeerd tot een vaste schuimstructuur van gesloten cellen.

B

De artikelen 2 en 3 komen te luiden:

Artikel 2

Het is verboden in inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen als bedoeld in categorie 28.1 van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer afzonderlijk ingezamelde of ingenomen producten te verbranden.

Artikel 3

Het is verboden de in de bijlage bij dit besluit onder categorie 1 aangewezen na gebruik vrijgekomen CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur voor handelsdoeleinden voorhanden te hebben.

C

Na artikel 3 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§1a. Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur

Artikel 3a

Degene die een inrichting drijft als bedoeld in categorie 28.1 van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, be- of verwerkt de in artikel 3 bedoelde koel- en vriesapparatuur op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze, met inachtneming van de artikelen 3b tot en met 3d.

Artikel 3b

Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt zodanig uitgevoerd dat de emissie van CFK en HCFK wordt voorkomen.

Artikel 3c

Het be- of verwerken van CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt zodanig uitgevoerd dat de resterende hoeveelheid olie per compressorpot maximaal 15 gram bedraagt.

De hoeveelheid restolie per compressorpot wordt bepaald overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

Artikel 3d

Het PUR-schuim uit CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur wordt ontgast of verbrand in een verbrandingsinstallatie.

PUR-schuim dat zal worden hergebruikt wordt zodanig ontgast dat het resterende gehalte CFK en HCFK maximaal 10 gram per 1000 gram ontgast PUR-schuim bedraagt.

Ontgast PUR-schuim dat voor hergebruik bestemd is, wordt geanalyseerd overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

Artikel 3e

De be- of verwerker van de in artikel 3 bedoelde koel- en vriesapparatuur registreert gegevens met betrekking tot de be- of verwerking van deze apparatuur overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels en zendt deze toe aan een door Onze Minister aan te wijzen rechtspersoon.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Nota van toelichting

ALGEMEEN

Het onderhavige besluit strekt tot het opheffen van enkele onvolkomenheden in de regeling van de artikelen 2 en 3, tweede lid, van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed (Besluit Web).

Artikel 2 van het Besluit Web bepaalde reeds dat het verboden is in inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen afzonderlijk ingezamelde of ingenomen producten te verbranden. Artikel 3, tweede lid, bepaalde dat CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt moet worden.

Gebleken is dat de rechtsgrondslag van het Besluit Web onvoldoende was voor het bepaalde in de artikelen 2 en 3, tweede lid, van het Besluit Web. Deze artikelen waren gebaseerd op de artikelen 10.4, eerste lid, juncto 10.8 van de Wet milieubeheer. De normadressaten van die artikelen zijn degenen die producten vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in ontvangst nemen. Verbrandings-, be- of verwerkingsinrichtingen behoren daar niet toe.

Met onderhavig wijzigingsbesluit is deze rechtsgrondslag verruimd. De betreffende artikelen zijn - in gedeeltelijk nieuwe vorm - nu gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Dit artikel richt zich (onder meer) wel tot verbrandings-, be- en verwerkingsinrichtingen.

Gezien het feit dat betreffende artikelen materieel niet nieuw zijn, ontbreekt de noodzaak tot het opstellen van een overgangsregeling als bedoeld in artikel 8.44, zesde lid, van de Wet milieubeheer.

In de artikelsgewijze toelichting wordt op de wijziging ingegaan.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel I, onder A

De Regeling eisen verwerking CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur is gedeeltelijk in het Besluit Web geïncorporeerd. Om die reden zijn aan artikel 1 van het Besluit Web enkele begripsomschijvingen toegevoegd.

Artikel I, onder B

Artikel 2 van het Besluit Web is opnieuw vastgesteld en nu gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Hierdoor is de juiste rechtsgrondslag van het in artikel 2 van het Besluit Web opgenomen verbrandingsverbod gewaarborgd. Voorts is het artikel technisch aangepast. Met deze aanpassing wordt echter geen materiële wijzigingen beoogd.

Artikel 3 van het Besluit Web bevat de bepaling die in het oorspronkelijke artikel 3, eerste lid, van het Besluit Web was neergelegd (verbod op het voor handelsdoeleinden voorhanden hebben van CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur). Gezien de toevoeging van enkele nieuwe begripsomschrijvingen aan artikel 1 van het Besluit Web is de formulering van de bepaling technisch aangepast. Materieel verandert de bepaling niet.

Artikel I, onder C

In de nieuwe paragraaf 1a van het Besluit Web is de oorspronkelijke regeling van artikel 3, tweede lid, van het Besluit Web (milieuhygiënisch verantwoord verwerken van CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur) neergelegd. Daarnaast is in deze paragraaf een deel van de inhoud van de Regeling eisen verwerking CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur opgenomen De in de bijlagen bij deze regeling opgenomen protocollen bevatten uitwerkingen van detailpunten en zullen derhalve worden opgenomen in een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op te stellen ministeriële regeling. Materieel verandert de regeling niet.

De eis dat CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur milieuhygiënisch verantwoord be- of verwerkt moet worden, is nu opgenomen in het nieuwe artikel 3a van het Besluit Web. Dit artikel 3a is gebaseerd op artikel 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer, waardoor de juiste rechtsgrondslag nu gewaarborgd is. Door deze rechtsgrondslag en een technische aanpassing van de regeling wordt tevens duidelijker weergegeven dat de regeling zich richt tot degene die CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur be- of verwerkt.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


1

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie