Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe gegevens over gemodificeerde sojabonen van Monsanto

Datum nieuwsfeit: 07-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief min vws inz genetisch gemodificeerde sojabonen
Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 16:6


2


26991 Voedselveiligheid

Nr. 20 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2000

Mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, informeer ik u met deze brief over nieuwe gegevens met betrekking tot de samenstelling van de genetisch gemodificeerde sojabonen van de firma Monsanto.

In 1996 heeft het Verenigd Koninkrijk in het kader van richtlijn 90/220/EEG (inzake het in het milieu brengen van genetisch gemodificeerde organismen) de "Roundup Ready" sojabonen van Monsanto - welke resistent waren gemaakt tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat - beoordeeld op veiligheid voor het milieu. Uit die beoordeling en de beoordelingen door de nationale adviesorganen in de afzonderlijke lidstaten, van dat dossier bleek dat er geen bezwaar bestond tegen toelating van deze bonen tot de interne markt van de Europese Gemeenschap. Op basis van deze beoordelingen heeft het Verenigd Koninkrijk, mede namens de andere lidstaten, deze toelating vervolgens dan ook verleend.

In 1996 waren door de Europese Unie nog geen geharmoniseerde regels vastgesteld inzake de toelating van genetisch gemodificeerde levensmiddelen. Als enige lidstaat van de Europese Unie kende Nederland op dat moment reeds wel een wettelijke regeling terzake. De verhandeling van levensmiddelen met daarin bestanddelen van genetisch gemodificeerde organismen was verboden. Van dit verbod kon op verzoek na beoordeling van voedselveiligheidsaspecten ontheffing worden verleend.

Eveneens in 1996 is de voedselveiligheid van deze sojabonen op verzoek van Monsanto in het Verenigd Koninkrijk in het kader van een vrijwillige regeling beoordeeld. Uit die beoordeling bleek dat deze bonen geen gevaar opleverden voor de volksgezondheid. Vervolgens zijn deze sojabonen toegelaten als levensmiddel in het Verenigd Koninkrijk, als eerste lidstaat van de Europese Unie.

Na deze toelating is in Nederland op basis van de in het VK verrichte beoordeling ontheffing verleend voor het gebruik van deze sojabonen in levensmiddelen.

Recent heeft Monsanto aanvullende gegevens over deze sojabonen ter beschikking gesteld van eerst de Engelse overheid (twee weken geleden) en daarna op Nederlands verzoek ook aan Nederland (een week geleden). Uit deze gegevens blijkt dat in het dossier dat destijds gebruikt is bij beide bovengenoemde beoordelingen - zowel inzake de milieu- als de voedselveiligheid - twee DNA-fragmenten niet waren beschreven. Deze DNA-fragmenten waren - blijkt nu - weliswaar aanwezig in de destijds beoordeelde bonen, maar niet opgemerkt. Bij de destijds verrichte risicoanalyses, alsmede de daarop gebaseerde toelatingen, zijn deze DNA-fragmenten derhalve niet betrokken. Hierdoor is destijds niet de vraag beantwoord of deze DNA-fragmenten eventueel aanleiding zouden kunnen geven tot de vorming van nieuwe eiwitten. Gezien het voorgaande is een nadere beoordeling van de veiligheid van deze sojabonen voor zowel de mens als het milieu noodzakelijk.

In een persbericht van de Food Standards Agency is aangegeven dat deze aanvullende gegevens geen vragen oproepen met betrekking tot de veiligheid van de toegelaten sojaboon. Wel heeft de Food Standards Agency in dat kader gevraagd om nadere detail-informatie inzake één aspect van de gegevens. Het desbetreffende persbericht van de Food Standards Agency is ter informatie bijgevoegd1). Zodra deze nadere detailinformatie beschikbaar is, zal de beoordeling door de Engelse adviesorganen worden afgerond. Daarna zullen de resultaten van deze beoordeling worden aangeboden aan de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Inmiddels heeft de minister van VROM contact opgenomen met de desbetreffende autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie om hun standpunt te vernemen. Daarnaast is door de minister van VROM aanvullende informatie gevraagd bij het Verenigd Koninkrijk.

Tevens hebben wij in Nederland over de reeds door het Verenigd Koninkrijk beschikbaar gestelde informatie, advies gevraagd aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), het Rijksinstituut voor de Kwaliteit van Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) en de Gezondheidsraad. Deze instanties zullen naar verwachting binnen één week advies uitbrengen.

Bovendien wordt thans door de Inspectie Milieuhygiëne, in samenwerking met de douane systematisch geregistreerd welke soorten en hoeveelheden soja in Nederland worden in- en doorgevoerd, en welke beoogde bestemming die bonen hebben. Daarnaast gaat de Keuringsdienst van Waren na in welke consumentenartikelen genetisch gemodificeerde sojabonen zijn verwerkt.

Nadat de COGEM, het RIKILT en de Gezondheidsraad advies hebben uitgebracht, zullen wij overwegen of nadere stappen noodzakelijk zijn. Over nieuwe informatie zult u zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie