Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociaal Impulsfonds Beleidsovereenkomsten Gent en Mechelen

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 2000

Sociaal Impulsfonds Beleidsovereenkomsten Gent & Mechelen
Op voorstel van Vlaams minister voor Stedelijk Beleid Johan SAUWENS keurde de Vlaamse regering twee belangrijke beleidsovereenkomsten in het kader van het Sociaal Impulsfonds goed, nl. die met de stad en het OCMW van Gent en van Mechelen. Met het Sociaal Impulsfonds beoogt de minister de leef- en omgevingskwaliteit in steden en gemeenten te verhogen. Gent en Mechelen kennen op dat vlak nog problemen. Via de resultaatsgerichte afspraken opgenomen in de goedgekeurde overeenkomsten worden de nodige impulsen gegeven om hieraan iets te doen.

Gent

In de nieuwe beleidsovereenkomst Sociaal Impulsfonds voor de periode 2000-2002 kan Gent verderwerken aan datgene wat in de vorige periode (1997-1999) werd opgebouwd. Gent diept de onderwerpen meer uit en stelt veel in het werk om de vooropgestelde resultaten effectief te meten, om nog beter inzicht te krijgen in de lokale situatie en zo nog gerichter beleidsmatig in te grijpen.

In de beleidsovereenkomst worden volgende belangrijke doelstellingen naar voren geschoven.


- Het herstellen van leef- en woonomgeving in achtergestelde wijken vormt een belangrijke prioriteit: de leefomgeving wordt verbeterd door een versnelde en gerichte heraanleg van openbaar domein. Hierbij worden de wijkbewoners via samenspraak sterk betrokken. Daarnaast voert Gent een gericht grond- en pandenbeleid en heeft de stad extra aandacht voor de reinheid van de stad. De kwaliteit van de woongelegenheden zal men samen met de verschillende huisvestingsactoren verhogen. Het terug- dringen van het aantal verwaarloosde en leegstaande pan- den, ondersteunen van de sociale huisvesting, het stimuleren van renovatie en nieuwbouw via premies, zijn enkele voorbeelden van hoe dit wordt aangepakt.

- Een tweede groot luik betreft welzijnsbevordering van maatschappelijk kwetsbare groepen. De toegankelijkheid van de sociale dienstverlening wordt verhoogd door het uitbouwen van de stedelijke buurtcentra en de welzijns- bureau's. Op onderwijsvlak wenst men vooral de school- achterstand van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te verminderen. Er wordt een plan van aanpak van een verbeterde gezondheidszorg voor maatschappelijk kwetsbare groepen opgemaakt en geïmplementeerd. Via ondermeer kunst in de buurt en het "Wijkpaleis" moet de participatie van buurtbewoners aan het cultuuraanbod en de cultuurproductie toenemen. Maatschappelijk kwetsbare jongeren moeten meer hun gading vinden in een aangepast aanbod, dat ondermeer wordt gerealiseerd door een aanpas- sing en uitbreiding van sport-, speel- en ontmoetings- infratsructuur en de ondersteuning van jeugdwerkinitia- tieven. Ten slotte wordt er grote aandacht besteed aan thuiszorg voor bejaarden en aan vrouwen met kinderen die in armoede leven.


- Derde grote doelstelling is allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners op volwaardige wijze te laten deel- nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Gent werkt hier- voor haar beleidsplan rond etnisch-culturele minderheden verder uit en zal ook de participatiegraad van de doel- groepen meten om het beleid zonodig bij te sturen.

- Ten slotte besteedt Gent aandacht aan langdurig en laaggeschoolde werklozen via een conglomeraat van tra- jectbegeleiding en opleidings- en tewerkstellingsprojec- ten.

Voor de uitvoering van zijn overeenkomst met de Vlaamse regering ontvangt Gent voor de drie jaar in totaal 3,372 miljard fr., waarvan het OCMW 35% van de middelen aan- wendt en de stad 65%. De meeste middelen gaan naar leef- en woonkwaliteit (24%) en welzijnsbevordering (39%)

Mechelen

Mechelen behoudt dezelfde werksporen als in de vorige beleidsperiode, doch geeft wel nieuwe impulsen. Bovendien is de samenwerking tussen stad en OCMW verbeterd.

In de nieuwe beleidsovereenkomst stelt Mechelen zich doe- len op het vlak van het verhogen van de leef- en omge- vingskwaliteit in achtergestelde wijken, welzijnsbevor- dering van zorgbehoevenden, minderhedenbeleid, werkgele- genheid voor laaggeschoolde, langdurig werklozen, bestaansminimumstrekkers en maatschappelijk kwetsbare jongeren, het toegankelijker maken van de woningmarkt voor risicogroepen, het verhogen van de onderwijskansen van sociaal-economisch zwakkere leerlingen en de gezond- heidszorg.

Het zwaartepunt van de het impulsbeleid dat Mechelen tot eind 2002 wil voeren ligt ondermeer op volgende vlakken.


- Er wordt werk gemaakt van wijkontwikkeling in het kader van het verbeteren van de leef- en omgevingskwaliteit. Mechelen stimuleert via het Sociaal Impulsfonds een wijk- ontwikkelingsbeleid in 4 aandachtsgebieden, met name Nek- kerspoel, Brusselsesteenweg/Hombeeksesteenweg, Tervuurse- steenweg en Generaal De Ceuninckstraat. Dit houdt in dat getracht wordt om met betrokkenheid van wijkbewoners en diensten te bepalen welke acties aangewezen zijn om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Zo is reeds duidelijk dat in de wijk Nekkerpsoel bijzondere aandacht zal gaan naar de jeugd door betere ontmoetings- en speel- ruimten te realiseren en het aanbod van de kinder- en jongerenwerkingen te reorganiseren.


- De mogelijkheden voor socio-culturele activiteiten wor- den verbreed. Bijzondere aandacht gaat naar het toeleiden en activeren van kansarme jeugd naar cultuur. Hiertoe zal gezocht worden naar samenwerking met zowel de grote als de kleine cultuurproducenten met het doel een aangepaste multiculturele programmatie uit te bouwen en een speci- fiek toeleidingsbeleid uit te bouwen.


- Een wordt een positieve-actieplan minderheden uitge- werkt. Mechelen wil stimuli ontwikkelen om de tewerkstel- ling van allochtonen bij de stad en in bedrijven te stimuleren. Zo wordt de inschakeling van een jobcoach voorzien, specifiek om de tewerkstelling van allochtonen in bedrijven te stimuleren.


- De woningmarkt wordt toegankelijker gemaakt voor kans- armen. Ondanks het feit dat het OCMW reeds heel wat woon- gelegenheden verhuurt aan kansarmen, blijft er grote nood bestaan aan bijkomende sociale wooneenheden. Om dit aan- bod te verruimen wordt een nieuwe vorm van samenwerking tussen stad en OCMW gerealiseerd. Zo wil de stad instaan voor de materiële huisvesting (via aankoop, inhuurname, renovatie ..), waarna deze woningen ter beschikking wor- den gesteld van het OCMW, die ze op haar beurt kan ver- huren aan kansarmen.

Voor de uitvoering van de beleidsovereenkomst Sociaal Im- pulsfonds 2000-2002 ontvangt Mechelen voor de drie jaar in totaal 776 miljoen, waarvan het OCMW ongeveer 40% van de middelen aanwendt en de stad 60%. De meeste middelen gaan naar de doelstellingen rond leef- en omgevingskwali- teit (24%) en welzijnsbevordering (36%).

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie