Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : CDA-inbreng Voortgangsnota
Arbeidsongeschiktheidsregelingen

CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen CDA- inbreng Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) CDA- inbreng Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)
CDA-inbreng Vreemdelingenwet 2000 CDA-inbreng Vreemdelingenwet 2000 Jan Kees de Jager (31) nieuwe penningmeester CDA Jan Kees de Jager (31) nieuwe penningmeester CDA
CDA voor gebruik DNA bij opsporing CDA voor gebruik DNA bij opsporing CDA-inbreng debat Asielbeleid AMA's CDA-inbreng debat Asielbeleid AMA's
Discussieer mee over het Europees Kampioenschap Voetbal, Euro 2000 Discussieer mee over het Europees Kampioenschap Voetbal, Euro 2000
CDA-inbreng Voortgangsnota Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Den Haag, 8 juni 2000

Algemeen: er is meer nodig
Vandaag bespreken we de voortgangsnota
arbeidsongeschiktheidsregelingen van het kabinet. Eerlijk is eerlijk: ik ben blij dat er wat is (wat nog niets zegt over mijn beoordeling). Eind vorig jaar vonden we dat er te weinig was gebeurd. Hoewel we een jaar geleden tweemaal uitgebreid hebben gesproken over de WAO, over het Plan van aanpak en het poortwachtersmodel, is van een daadwerkelijke aanpak weinig terechtgekomen. De groei van het aantal arbeidsongeschikten is zorgelijk. De cijfers moeten steeds opnieuw naar boven bijgesteld worden. (Lisv cijfers zijn zorgelijk). Het is nu financieel wellicht minder noodzakelijk om het aantal arbeidsongeschikten te beperken; sociaal vindt mijn fractie het nog steeds onaanvaardbaar dat er mensen een WAO-uitkering krijgen, terwijl zij met meer inspanning aan het werk hadden kunnen blijven.
De nieuwe voorstellen betreffen in mijn ogen vooral verbeteringen van het bestaande procedures en werkwijze. Een aantal zaken zijn zeker positief te duiden, maar er kunnen geen al te overdreven verwachtingen worden gekoesterd over de omvang van de effecten. De marges van het regeerakkoord zijn dan ook niet groot. De druk van de Kamer, nadrukkelijk aan de orde bij de afgelopen begrotingsbehandeling en bijvoorbeeld door onze eigen plannen met de VVD, heeft in ieder geval tot een resultaat geleid.

Dat het kabinet overigens ook wel ziet dat er fundamenteel meer moet gebeuren blijkt uit de instelling van de twee commissies. Ook blijkt het uit de uitlatingen van minister Jorritsma. Haar zorgen over de groei van het aantal arbeidsongeschikten delen wij. De analyse dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen die wel en mensen die niet kunnen herstellen, is reeds vorig jaar door ons naar voren gebracht. Bij de mondelinge vragen afgelopen dinsdag zei minister Jorritsma Wij zijn het er over eens dat er meer moet gebeuren. Wie zijn wij zou ik de staatssecretaris willen vragen.

Het verplicht herstelplan
Nogmaals: mijn fractie is blij dat er iets ligt, maar wij vonden en vinden de voorstellen van de staatssecretaris onvoldoende: er is meer nodig. (Wij zijn het wel met minister Jorritsma eens.) Reeds vorig jaar hebben wij daar voorstellen voor gedaan. Dat was ook de reden dat wij de VVD (en anderen) hebben uitgenodigd om gezamenlijk tot voorstellen te komen.

De inzet van de CDA-fractie is steeds gericht geweest op een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de periode van ziekte. Duidelijke rechten en plichten voor werknemer en werkgever; gericht op voorkomen van nieuwe instroom in de WAO.
Onze waarneming (en die van anderen: hoorzittingen reïntegratie, CTSV rapporten) is dat als men eenmaal ingestroomd is in de WAO, het buitengewoon moeilijk is weer aan het werk te komen. Daarom moeten mensen die nog kunnen herstellen eigenlijk niet instromen. De onomkeerbaarheid van het ziekteproces en de blijvende aantasting van het arbeidsvermogen zou wat ons betreft meer centraal moeten staan. De WAO zou er dan uiteindelijk moeten zijn voor mensen die niet kunnen herstellen.
Daarvoor is het noodzakelijk om naar de verantwoordelijkheidsverdeling in de eerste ziekteperiode te kijken. Daarom hebben we ook voorgesteld om de rechten en plichten ook tijdens ziekte in het arbeidsrecht vast te leggen. Een herstel overeenkomst waarin duidelijk omschreven staat welke activiteiten verricht worden in het kader van herstel en terugkeer naar werk die wordt opgesteld tussen werkgever en werknemer met inschakeling van de Arbo-dienst is daar de kern van. Dat heeft vervolgens consequenties voor het personeelsdossier en de ontslagprocedure. De werknemer mag ontslagen worden als hij zich niet houdt aan de herstelovereenkomst, maar de werkgever mag niet ontslaan als hij de overeenkomst niet na komt. Dat laatste sluit nadrukkelijk aan bij de voorstellen van de PvdA, waarbij wij het evenwicht tussen plichten van werkgever én werknemer in het oog houden. De periode van herstel kan overigens langer duren dan één jaar. Nu gaat na één jaar ziekte, vaak zonder dat er gewerkt is aan herstel de poort naar de WAO open. Wat ons betreft wordt die periode verlengd naar twee jaar, zodat het aansluit bij het arbeids- en ontslagrecht. (Met de VVD zijn we het eens geworden over een verlenging tot een half jaar).
In de kabinetsvoorstellen zit nog te veel vrijblijvendheid en te veel procedurele voorschriften. Ook in de plannen van de PvdA, waar een bureaucratisch overleg wordt gecreëerd, zonder verantwoordelijkheden. (een aantal positieve zaken, preventie en financiën daargelaten).

Het Functie-informatiesysteem
Op het gebruik van het FIS om de loonderving en de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen is van verschillende zijden kritiek uitgeoefend (refereren aan reïntegratie hoorzitting en CTSV). De uitkomsten van het FIS geven geen of een hoge
arbeidsongeschiktheidsklasse aan. Ook de FIS-lonen zijn aan een maximum gebonden en houden naar ons idee onvoldoende rekening met de werkelijkheid. Gelukkig zegt de staatssecretaris nu toe om te kijken naar deze aanvangssalarissen een ook naar de componenten waaruit het wordt opgebouwd. Wanneer kunnen we de uitkomsten daarvan verwachten? Wij vinden dat er op dit punt nu wat moet gebeuren (zie 10 punten-plan met de VVD). Uit de doorberekening van het CPB blijkt dat hier substantieel winst te boeken is in het volume. (tussen 12 en 48.000 mensen nog zonder de pensioenopbouw mee te rekenen)
Dit punt afsluitend: mijn fractie vindt dat er meer en andere dingen moeten gebeuren als we echt wat willen doen aan dit laatste grote sociaal economische probleem.
Dat is de reden van het 10 puntenplan met de VVD dat ik omwille van de tijd nu niet verder kan toelichten. Ik veronderstel het als bekend en heb de belangrijkste punten toegelicht en verwijs naar de substantiële volumecijfers die uit de doorberekening van het CPB blijken.
Beoordeling voorstellen Hoogervorst
Vanuit onze eigen voorstelen een aantal punten over de kabinetsvoorstellen. Eerst een algemeen punt. De staatssecretaris is buitengewoon optimistisch over de nieuwe Suwi voorstellen in relatie tot de aanpak van de WAO. Even afgezien van het feit dat mijn fractie een andere opvatting over Suwi had (het is zo aangenomen) ben ik veel minder optimistisch. Het verandermanagement is net aan de gang, de ene UWV zal echt wel even op zich laten wachten, nu is er al een tekort aan keuringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bovendien is een uitvoeringsorganisatie in verandering op zichzelf gericht en niet op het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. Ik snap het optimisme van de staatssecretaris niet en vraag hem daar hier op in te gaan, omdat het wel essentieel is voor zijn voorstellen!

Dan het pakket maatregelen van de staatssecretaris.


1. Allereerst het eerste ziektejaar. Eens, dat het als het gaat om beperking instroom, het moet dán gebeuren. De staatssecretaris stelt een vernieuwd poortwachtermodel voor. Ook vorig jaar hebben we gesproken over het poortwachtersmodel. Wat is er daarna gebeurd? Mijn grootste punt is dat ik vind dat de echte verantwoordelijkheid (verplichtend met sancties) bij werkgever en werknemer te gering is. Het gaat niet alleen om kostenbewustheid, informeren over de financiële gevolgen, papieren reïntegratieverslagen: het gaat om werken aan herstel.


2. De verbetering van het keuringsproces. Op zich positief, maar de keuring wordt als speerpunt in het veranderingsproces in Suwi neergezet. Mijn algemeen kritiek blijft hier staan. De uitvoerders zullen echt de komende tijd met zichzelf bezig zijn. Er is bovendien geen oplossing voor het capaciteitsprobleem. De intercollegiale toets zal altijd moeten, wat ons betreft (zie 10 punten plan met VVD).

3. Verbetering arbeidsomstandigheden en sectorgerichte aanpak: dit heeft de steun van mijn fractie. Is het zo dat het afsluiten van Arboconvenanten één van de speerpunten uit het plan van aanpak van vorig jaar achter blijft bij de verwachtingen? Waarom?

4. Financiële prikkels verbeteren: mijn fractie vindt het goed te kijken naar prikkels bij de overheid, in de zorg en onderwijssector. De instroom in de WAO in bepaalde overheidssectoren is overigens groot. Is één van de oorzaken niet in het management gelegen? Wij moeten ons echter realiseren (zie effecten WULBZ en Pemba) dat financiële prikkels een tijdelijk en beperkt effect hebben. Als de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling niet goed is, zal er altijd afwenteling mogelijk zijn en ook plaatsvinden. Er is een fundamentelere aanpak nodig dan alleen financiële prikkels.
Uitvoering voorstellen en commissies Donner
Als ik me niet vergis is voor een aantal voorstellen van de staatssecretaris wetswijziging nodig. Kan daar op worden ingegaan? Hoe ziet hij het traject? Overigens was voor het poortwachtersmodel van vorig jaar ook wetswijziging nodig.
Die is er nooit gekomen. Wat belooft dat voor de huidige voorstellen?
Er worden twee commissies ingesteld die nader onderzoek gaan doen naar de WAO: over psychische arbeidsongeschiktheid en de commissie van wijzen, beide onder voorzitterschap van de heer Donner. Welke verwachtingen heeft de staatssecretaris zelf van deze commissies? Kan hij ingaan op het tijdpad? Wat de CDA-fractie betreft heeft de commissie van wijzen een open opdracht, waarbij gedacht kan worden aan het aandragen van bouwstenen voor een SER-advies. Hoe ziet de staatssecretaris dit?

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie