Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 5 juni 2000

Oosterhout mag in 2000 rekenen op incidentele meevallers

Oosterhout mag in het jaar 2000 rekenen op enkele aanzienlijke financiële meevallers tot een totaal van 2,8 miljoen. Omdat de meeste meevallers evenwel een eenmalig karakter hebben, is het niet raadzaam de uitvoering van de ombuigingsoperatie "Basis in balans" minder strak ter hand te nemen. Wel leidt de meevaller ertoe dat er over 2000 minder een beroep op de gemeentelijke reserves hoeft te worden gedaan dan oorspronkelijk gedacht.

Dat blijkt uit een eerste verkennend onderzoek over de uitvoering van de begroting 2000.

Uit deze zogenaamde "quick scan" wordt duidelijk dat de vier hoofdoorzaken voor de gedachte meevaller over 2000 zijn: meevallende rentelasten van 1,5 miljoen, meevallende afschrijvingen van 0,5 miljoen, een verwachte stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met 1 miljoen en overschrijdingen op de begroting voor personeel en kosten derden van in totaal 200.000.

B. en w. verklaren er meteen bij dat dit zogenaamde "positieve risico" voor een aanzienlijk deel eenmalig van karakter is. Allereerst vertoont de rente een stijgende tendens, waardoor de gemeente de komende jaren weer tegen een hoger percentage zal moeten lenen. Ook is de verwachting dat het voordeel in de algemene uitkering in 2001 voor een belangrijk deel teniet zal worden gedaan door een nieuwe herverdeling van het fonds in verband met de hertaxatie van onroerend goed.

De personele lasten blijven op basis van de huidige inzichten 50.000 achter bij de begroting. Voordelen zijn er bij de sectoren Concernondersteuning ( 280.000) en Stadsontwikkeling ( 100.000), onder andere als gevolg van het grote aantal vacatures en het terughoudende beleid bij het vervullen ervan. Bij de sectoren Welzijn en Burgerij en Stadsbeheer dreigen overschrijdingen van respectievelijk

150.000 en 180.000. Die extra kosten worden veroorzaakt door noodzakelijke vervanging bij ziekte en een groter beroep op tijdelijke krachten.

Als gekeken wordt naar de kosten derden dan houden positieve en negatieve risicos elkaar in evenwicht. De negatieve risicos hebben onder andere betrekking op toenemende kosten voor de WVG en loonkosten van het onderwijsproject Gonzo. Daartegenover staan meevallers door het dalen van het aantal uitkeringsgerechtigden ( 250.000) en als gevolg daarvan een minder groot beroep op de bijzondere bijstand voor de kosten van medische voorzieningen ( 350.000). Daarnaast blijkt het aantal toewijzingen van algemene kwijtschelding lager dan aanvankelijk geraamd. Dit levert een verwacht voordeel van 150.000 op.

Al met al verwacht het college over 2000 een voordeel van 2,8 miljoen. Burgemeester en wethouders willen dat bedrag inzetten om het beroep op de reserves over 2000 te beperken. Voor dit jaar heeft de gemeenteraad al voor 3,3 miljoen een beroep op die reserves gedaan, onder andere om het begrotingstekort te dekken. Inzetten van het verwachte voordeel over 2000 betekent dat het beroep op de reserves nog slechts 0,5 miljoen zal bedragen.

B. en w. besluiten subsidie dorpshuis Den Brink iets te verhogen

B. en w. hebben besloten de subsidie over 2000 voor Stichting Dorpshuis Den Brink uit Den Hout iets te verhogen. Daarmee komt het college tegemoet aan een bezwaar van de stichting, die vindt dat in de subsidietoekenning over 2000 geen rekening is gehouden met in het verleden opgebouwde rentelasten. Die rentelasten horen, aldus de stichting, nadrukkelijk bij de huisvestings- en organisatiekosten. Daarvan krijgt de stichting altijd zestig procent door middel van subsidie vergoed. Omdat het college zich in die redenering kan vinden, ontvangt de stichting dus een aanvullende subsidie ter hoogte van zestig procent van de rentelasten. Dat is een bedrag van 1800. Omdat in het programma specifiek welzijn een aantal subsidieposten niet wordt benut, is het mogelijk deze extra uitgave binnen het welzijnsplan te financieren.

Bezwaren gegrond tegen verplaatsen reclamelichtbakpaal

Burgemeester en wethouders hebben de bezwaren gegrond verklaard die een bewoonster van de Sint Antoniusstraat heeft tegen het verplaatsen van een reclamelichtbakpaal. Deze paal is in september 1999, zonder dat daarvoor vergunning was verleend, verplaatst tot op drie meter afstand van het raam van de betrokken bewoonster. De paal was op zijn oude locatie niet te handhaven door de aanleg van de rotonde Antoniusstraat-Ridderstraat-Hoogstraat.

Op grond van de bezwaren is de gemeente vervolgens in overleg gegaan met alle betrokkenen. Uiteindelijk bleek er overeenstemming over een alternatieve locatie, namelijk tussen de balkons van de appartementen aan de Antoniusstraat, op voorwaarde dat ook het cai-kastje tegen de geval van het pand wordt geplaatst. De kosten van deze operatie komen voor rekening van de gemeente.

Oosterhout, 8 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie