Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda plenaire vergadering Tweede Kamer t.m. 29 juni 2000

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

agenda07.006 agenda plenaire vergadering t.m. 29 juni 2000 Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 17:17
RTF


6

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2


Vergaderjaar 1999-2000


Agenda


6 juni 2000

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Donderdag 8 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


26 851, nrs. 52 t/m 62


1. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

27 086


2. Wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel
62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen


3. de gezamenlijke behandeling van:


26 732

Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)

26 975

Invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (Voortzetting)

Donderdag 8 juni, direct bij de aanvang van de middagvergadering:

-regeling van werkzaamheden


Woensdag 14 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 15 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


27 127


3. Debat over de financiële verantwoording over 1999
Hierbij zijn tevens aan de orde:

de verslagen algemeen overleg van de commissies over de jaarverslagen

het Jaarverslag van het Rijk (proeve)

het Rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (27 153)

Algemeen deel beleidsprioriteiten 1999 en 2000 Algemene Rekenkamer (26
573, nr. 25)

Met maximum spreektijden voor:

PvdA en VVD 15 minuten

CDA 13 minuten

D66 en GroenLinks 10 minuten

SP 7 minuten

Overigen 5 minuten


26 473


4. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten (heropening van de beraadslaging)
Hierbij is tevens aan de orde:


26 473, nr. 15


-de motie-Th.A.M. Meijer over investeringen in ammoniakemissierechten

26 607


5. Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen


26 884


6. Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing)


27 050


7. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1999

Met maximum spreektijden van

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


26 841


8. Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen

25 796


9. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

26 523


10. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


26 806


11. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


12. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 586


13. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

26 711


14. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

26 949


15. Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997

16. Verslag van een algemeen overleg over het drugsbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten


17. de gezamenlijke behandeling van:


26 468 (R 1637)


-Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27 september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie)


26 469


-Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, van artikel 51a van de Uitleveringswet en van de artikelen 67 en 67a van het Wetboek van Strafvordering in verband met de goedkeuring en uitvoering van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie (herziening corruptie-wetgeving)


18. Verslag van een algemeen overleg over de fiscalisering van de omroepbijdrage

met maximum spreektijden van 2 minuten


19. Verslag van een algemeen overleg over rivierdijkversterkingen en waterbeheer

met maximum spreektijden van 2 minuten


20. Verslag van een algemeen overleg over het ammoniakbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten


21. Verslag van een algemeen overleg inzake het omgangsrecht
met maximum spreektijden van 2 minuten


Dinsdag 20 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 21 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 22 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


27 082


3. Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten


27 102 t/m 27 110 en


27 120 t/m 27 126


4. de suppletoire begrotingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota

27 101


5. Voorjaarsnota 2000

Met maximum spreektijden voor:

PvdA en VVD 15 minuten

CDA 13 minuten

D66 en GroenLinks 10 minuten

SP 7 minuten

Overigen 5 minuten


Dinsdag 27 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 28 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 29 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Het debat over de Europese Raad

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten

Wetgevings- en notaoverleg


Dinsdag 13 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herindelingswetsvoorstellen Limburg (26968, 26969 en 26970)


Maandag 19 juni 2000 van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de onderwijskansennota (27 020)


Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)


Maandag 26 juni van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgangsrapportage beleidskader Jeugdzorg 2000-2003 (26 816)


Maandag 9 oktober van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Nota Klimaatbeleid II

(26 603, nr. 28)

Recesperiodes


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:


- Goedkeuring van de op 11 oktober 1999 te Pretoria totstandgekomen Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (Trb. 2000, 45)

(27 154);

b. de vaste commissie voor Justitie:


-Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de problematiek van vermissing van personen (27 117);

de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Wijziging van de wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 387) (afschaffing anti-cumulatieregeling) (27
119):

de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:


-Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (26 998):

de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:


- Wijziging van artikel 22, derde lid van de Welzijnswet 1994 (27 155).
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie