Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda plenaire vergadering Tweede Kamer t.m. 29 juni 2000

Datum nieuwsfeit: 08-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

agenda07.006 agenda plenaire vergadering t.m. 29 juni 2000 Gemaakt: 7-6-2000 tijd: 17:17
RTF


6

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2


Vergaderjaar 1999-2000


Agenda


6 juni 2000

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Donderdag 8 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


26 851, nrs. 52 t/m 62


1. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

27 086


2. Wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel
62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen


3. de gezamenlijke behandeling van:


26 732

Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)

26 975

Invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (Voortzetting)

Donderdag 8 juni, direct bij de aanvang van de middagvergadering:

-regeling van werkzaamheden


Woensdag 14 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 15 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


27 127


3. Debat over de financiële verantwoording over 1999
Hierbij zijn tevens aan de orde:

de verslagen algemeen overleg van de commissies over de jaarverslagen

het Jaarverslag van het Rijk (proeve)

het Rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (27 153)

Algemeen deel beleidsprioriteiten 1999 en 2000 Algemene Rekenkamer (26
573, nr. 25)

Met maximum spreektijden voor:

PvdA en VVD 15 minuten

CDA 13 minuten

D66 en GroenLinks 10 minuten

SP 7 minuten

Overigen 5 minuten


26 473


4. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten (heropening van de beraadslaging)
Hierbij is tevens aan de orde:


26 473, nr. 15


-de motie-Th.A.M. Meijer over investeringen in ammoniakemissierechten

26 607


5. Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen


26 884


6. Wet ter stimulering van integrale stedelijke vernieuwing (Wet stedelijke vernieuwing)


27 050


7. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1999

Met maximum spreektijden van

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


26 841


8. Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede intrekking van de Wet op de filmvertoningen

25 796


9. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

26 523


10. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)


26 806


11. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


23 959


12. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 586


13. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel

26 711


14. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

26 949


15. Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997

16. Verslag van een algemeen overleg over het drugsbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten


17. de gezamenlijke behandeling van:


26 468 (R 1637)


-Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27 september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie)


26 469


-Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, van artikel 51a van de Uitleveringswet en van de artikelen 67 en 67a van het Wetboek van Strafvordering in verband met de goedkeuring en uitvoering van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie (herziening corruptie-wetgeving)


18. Verslag van een algemeen overleg over de fiscalisering van de omroepbijdrage

met maximum spreektijden van 2 minuten


19. Verslag van een algemeen overleg over rivierdijkversterkingen en waterbeheer

met maximum spreektijden van 2 minuten


20. Verslag van een algemeen overleg over het ammoniakbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten


21. Verslag van een algemeen overleg inzake het omgangsrecht
met maximum spreektijden van 2 minuten


Dinsdag 20 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 21 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 22 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


27 082


3. Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten


27 102 t/m 27 110 en


27 120 t/m 27 126


4. de suppletoire begrotingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota

27 101


5. Voorjaarsnota 2000

Met maximum spreektijden voor:

PvdA en VVD 15 minuten

CDA 13 minuten

D66 en GroenLinks 10 minuten

SP 7 minuten

Overigen 5 minuten


Dinsdag 27 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 28 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 29 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Het debat over de Europese Raad

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten

Wetgevings- en notaoverleg


Dinsdag 13 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herindelingswetsvoorstellen Limburg (26968, 26969 en 26970)


Maandag 19 juni 2000 van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de onderwijskansennota (27 020)


Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959)


Maandag 26 juni van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voortgangsrapportage beleidskader Jeugdzorg 2000-2003 (26 816)


Maandag 9 oktober van 10.15 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Nota Klimaatbeleid II

(26 603, nr. 28)

Recesperiodes


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001

-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001

-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001

-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:


- Goedkeuring van de op 11 oktober 1999 te Pretoria totstandgekomen Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (Trb. 2000, 45)

(27 154);

b. de vaste commissie voor Justitie:


-Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de problematiek van vermissing van personen (27 117);

de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


-Wijziging van de wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 387) (afschaffing anti-cumulatieregeling) (27
119):

de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:


-Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (26 998):

de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:


- Wijziging van artikel 22, derde lid van de Welzijnswet 1994 (27 155).
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...