Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant Duaal leren van HBO-raad, FENIT en ICT-Nederland

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
<<...>> <<...>>

Convenant Duaal Leren

HBO-raad
FENIT
Vereniging ICT Nederland

Den Haag, 9 juni 2000

Convenant Duaal leren

HBO-raad, FENIT en de Vereniging ICT Nederland

Duaal leren: Kenmerkend voor duaal leren is dat de student op basis van een overeenkomst tijdens zijn studie werkzaam is in het beroepenveld dat aansluit bij zijn opleiding. De student, de hogeschool en het bedrijf of de instelling sluiten een overeenkomst af. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gehele opleiding ligt bij de hogeschool. Het diploma van de duale hbo-opleiding is gelijk aan dat van de reguliere hbo-opleiding.

De partijen:

namens de hogescholen, die opleidingen aanbieden gericht op de ICT-branche: de HBO-raad,

en

namens de ICT-branche:
de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de IT (FENIT) en de Vereniging ICT Nederland (V-ICTN).

Den Haag, 9 juni 2000,

HBO-raad FENIT Vereniging
ICT Nederland

wg wg
wg

prof. dr. F. Leijnse H.W. Broeders H. Kroesen
voorzitter voorzitter lid
van bestuur
Overwegende dat:


- beide partijen het van groot belang achten dat er oplossingen komen om het tekort aan ICT'ers te verminderen,


- het belangrijk is dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen de hogescholen en het ICT-bedrijfsleven,


- Nederland internationaal een koploper moet zijn als kenniseconomie,

- het vroegtijdig wegkopen van studenten uit de 'collegebanken' ongewenst is,


- door het tijdig kenbaar maken van de gewenste kennis, vaardigheden en uitstroomgrootte aanpassing van het studieprogramma op de eisen van het bedrijfsleven sneller kan worden gerealiseerd,


- de afgelopen jaren een groeiende samenwerking tot stand is gekomen tussen het HBO en ICT-bedrijven,


- in toenemende mate interesse bestaat vanuit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de student voor duaal leer trajecten,

- duaal leer trajecten een aantal grote voordelen heeft, zoals dat: * studenten al tijdens hun opleiding beschikbaar komen voor het ICT-bedrijfsleven
* door de aanraking met de praktijk de opleiding beter wordt afgestemd op de eisen van het ICT-bedrijfsleven
* het duaal leren een bredere doelgroep aantrekt * het voor het ICT imago aantrekkelijk is dat juist ICT voorop loopt bij het duaal leren
* met het aanbieden van duale opleidingen een te vroege zuigkracht vanuit ICT-bedrijven kan worden geneutraliseerd * duaal leren past binnen het beeld dat de
opleidingsinstituten zich meer moeten aanpassen aan de behoeften van de markt,


- goed onderwijs met een voldoende ICT-component op alle onderwijs niveaus van groot belang is. Het is daarbij niet de taak van het bedrijfsleven om initieel onderwijs te sponsoren bij de uitvoering van zijn reguliere taken,

Komen overeen als volgt:


- partijen streven gezamenlijk naar een situatie waarin jaarlijks 2000 studenten extra ingeschreven worden voor de ICT-opleidingen van het HBO. Dit betekent een stijging van ongeveer 50% van de huidige instroom.

- FENIT en V-ICTN zullen hun leden adviseren grote terughoudendheid te betrachten bij het 'wegkopen' van studenten voordat zij hun studie hebben afgerond.


- partijen staan positief tegenover duaal leertrajecten en adviseren hun leden duaal leertrajecten op te zetten.


- partijen spreken met elkaar af de begeleidingsmaatregelen te treffen die nodig zijn om de kwaliteit van de duale leertrajecten te waarborgen.

- partijen ontwikkelen gezamenlijk een modelcontract voor duaal leertrajecten. Dit modelcontract regelt in ieder geval: * de wijze waarop de leerresultaten worden vastgesteld * de taakverdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de begeleiding van de studenten
* de voorwaarden waaronder studenten en bedrijven kunnen deelnemen aan duaal leer- trajecten
* dat bedrijven studenten niet mogen belemmeren hun studie te voltooien door het zogenaamde 'wegkopen' uit de collegebanken * dat hogescholen en ICT-bedrijven binnen dit raamwerk verder hun eigen afspraken kunnen maken.


- partijen spannen zich in om gezamenlijk en in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Economische Zaken een pilot op te zetten om HBO-studenten via een duaal leertraject te laten werken in ICT-bedrijven.


- partijen voeren op landelijk niveau overleg over de beschrijving en omschrijving van ICT-opleidingen, ICT-profielen en ICT begrippen, waarbij wordt aangesloten bij de reeds in gang gezette ontwikkelingen. Hierbij zal worden gewerkt aan een goede afstemming van de inhoud en het jargon van de opleidingen op de werkwijze, behoefte en werkwijzen in het ICT-bedrijfsleven.


- partijen streven er naar dat mede via bedrijfsstages en gastcolleges gekomen kan worden tot een betere afstemming tussen onderwijs en praktijk.

- partijen betrekken elkaar en hun leden bij het formuleren en up-to-date houden van de beroeps- en opleidingsprofielen van de initiële ICT-opleidingen of bij opleidingen met een ICT component, die belangrijk zijn voor de ICT-sector.


- partijen dringen er gezamenlijk bij de overheid op aan voldoende middelen voor onderwijs ter beschikking te stellen.

- partijen zeggen toe dat het startend onderschap in de ICT-branche gestimuleerd zal worden.


- partijen zeggen toe de functie van hogescholen op het terrein van nascholing en toegepast onderzoek ten behoeve van de ICT-branche te bevorderen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande initiatieven.

- partijen zullen gezamenlijk optreden rondom het beter toegankelijk maken van de stimuleringsmaatregelen voor het opleiden en de kennisontwikkeling ten behoeve van de ICT-branche.

- partijen treden gezamenlijk op, daar waar de samenwerking tussen ICT-bedrijven en hogescholen aanpassingen in wet- en regelgeving behoeft.

- partijen zullen de gemaakte afspraken op korte termijn nader uitwerken. Partijen streven er naar dat bovenstaande afspraken zo goed mogelijk worden ingevuld, zonder dat daarvan in rechte nakoming kan worden gevorderd.

<>

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie