Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VenW over vergunning bouwplan Sleijdal gemeente Heel

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts vw inz ake sleijdal

Gemaakt: 14-6-2000 tijd: 15:13

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 9 juni 2000

In uw bovengenoemde brief verzocht u om mijn reactie op de toepassing van de beleidslijn Ruimte voor de rivier met betrekking tot het project Sleijdal, dit naar aanleiding van de aan u gerichte brief van 27 maart 2000 van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heel.

Ik wil graag ingaan op uw verzoek.

Essentie van de reactie van de gemeente Heel is dat het Rijk een te rigide invulling geeft aan de invulling van de beleidslijn Ruimte voor de rivier. Gevolg is dat dit - naar het oordeel van het college van B&W - in de gemeente Heel tot grote maatschappelijke problemen leidt als gevolg van het niet integraal kunnen realiseren van het bestemmingsplan Sleijdal.

Het bouwplan Sleijdal kent een lange voorgeschiedenis. Het totale woningbouwproject bestaat uit circa 255 woningen. Hiervan zijn 105 woningen (fase 1) reeds in 1997 gerealiseerd. De resterende woningen zouden in volgende fasen worden gerealiseerd, te weten fase 2 (48 woningen) en fase 3 (97 woningen). Alle woningen maken onderdeel uit van het bestemmingsplan "Sleijdal" dat op 18 mei 1993 door de gemeenteraad van Heel is vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 14 december 1993 de 1e fase goedgekeurd, doch goedkeuring onthouden aan de fasen 2 en 3. De gedeeltelijke onthouding van goedkeuring heeft geleid tot een procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze heeft eerst op 6 februari 1996 en vervolgens op 1 mei 1997 uitspraak gedaan. Bij deze laatste uitspraak zijn de beroepen van de gemeente Heel en de projectontwikkelaar Sleijdal B.V. ongegrond verklaard en is het besluit van Gedeputeerde Staten tot gedeeltelijke onthouding van goedkeuring in stand gelaten.
Naar aanleiding van deze tweede uitspraak dient de gemeente het bestemmingsplan aan te passen aan het besluit van Gedeputeerde Staten tot onthouding van goedkeuring. Dit is tot dusverre nog niet gebeurd.

Wel is inmiddels een afspraak op maat gemaakt tussen de provincie Limburg en de gemeente Heel voor de verwezenlijking van 48 woningen die deel uitmaken van fase 2 van het bestemmingsplan Sleijdal voor de periode van 1999 tot en met 2001. Deze afspraak is neergelegd in een brief van de provincie Limburg van 17 november 1998 aan de gemeente Heel.

Vanaf 1996 heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Heel, de provincie Limburg, IRO-Zuid en RWS-Limburg over de betekenis van de beleidslijn Ruimte voor de rivier voor het bestemmingsplan Sleijdal. Tevens heeft overleg plaatsgevonden over de vergunningsaanvraag in het kader van de Rivierenwet (per 22 december 1999 Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)) inzake het maken van een kade rond het bouwplan.

Op 18 november 1998 is door Sleijdal B.V. een aanvraag ingediend op grond van de Rivierenwet voor het maken en behouden van een ophoging (kade) rondom het gehele plangebied (fase 1, 2 èn 3). Deze vergunningsaanvraag is getoetst aan de Beleidslijn Ruimte voor de rivier. Deze toetsing heeft bij de vergunningverleenden instantie (RWS-Limburg) tot het oordeel geleid dat de voorgestelde ophoging/kade strijdig is met de Beleidslijn omdat niet wordt voldaan aan de nee-tenzij criteria van de Beleidslijn. Dit heeft geleid tot het besluit van 26 juli 1999 waarbij de gevraagde vergunning voor de ophoging/kade is geweigerd. Daartegen ingediende bezwaarschriften van de gemeente Heel en Sleijdal B.V. zijn op 31 januari 2000 ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is zowel door de gemeente Heel als Sleijdal B.V. beroep ingesteld bij de rechtbank te Roermond.

Tijdens de voorbereidingsprocedure van de vergunningsaanvraag voor de bovengenoemde ophoging/kade is op 25 juni 1999 een vergunningsaanvraag ingediend door Sleijdal B.V. op grond van de Rivierenwet voor de realisering van fase 2 (48 woningen) met een kade strak rondom deze woningen. Op grond van de inmiddels voor de Rivierenwet in plaats getreden Wet beheer Rijkswaterstaatswerken is bij besluit van
23 maart 2000 voor de realisatie van fase 2 en bedoelde kade, vergunning verleend. Het daaromtrent gestelde in de brief van de gemeente Heel behoeft dan ook op dit punt aanpassing.
Wanneer ik het bovenstaande overzie dan concludeer dat door Rijkswaterstaat op een constructieve manier gepoogd is om tot een oplossing te komen, hetgeen geresulteerd heeft in het verlenen van een vergunning die het mogelijk maakt om 48 woningen (fase 2) te realiseren.
Met betrekking tot de geweigerde vergunning waarin ook fase 3 begrepen is, is sprake van de normale bezwaar- en beroepsprocedure. Ik constateer dat het ingediende bezwaar afgewezen is, waarna beroep bij de rechtbank is ingesteld, welke procedure thans nog loopt. Hangende deze procedure onthoud ik mij van een inhoudelijke reactie. Een reactie van overeenkomstige strekking is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), na een verzoek daartoe, aan de Vaste Commissie VROM aangeboden.
Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie