Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over bezoek Beatrix aan Leiden

Datum nieuwsfeit: 09-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over maatregelen rond bezoek hm de koningin aan leiden
Gemaakt: 15-6-2000 tijd: 15:46


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


9 juni 2000

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Oedayraj Singh Varma over de maatregelen rond het geplande bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Leiden (2990010370).

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries

Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de maatregelen rond het geplande bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Leiden (2990010370; Ingezonden 27 april 2000)

Vraag 1.

Ja.

Vraag 2.

Het treffen van maatregelen ter handhaving van de openbare orde en voor de veiligheid van het publiek valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De beveiliging van de leden van het Koninklijk huis is in handen van de Divisie Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de KLPD, die daarbij optreedt onder het gezag van de plaatselijke burgemeester. Het bezoek van Hare Majesteit is voorbereid in overleg tussen de gemeente Leiden, de regiopolitie Hollands Midden, de hofhouding van het Koninklijk huis, en de DKDB. In dat kader zijn afspraken gemaakt en maatregelen getroffen ten behoeve van zowel de veiligheid van de leden van het Koninklijk huis als de veiligheid van het publiek. Er bestaat geen landelijk geldend protocol ter zake.

Het kabinet heeft geen betrokkenheid gehad bij de maatregelen die in Leiden zijn getroffen. De betrokkenheid van het Ministerie van BZK heeft bestaan uit de verwerking van bijstandaanvragen van de Commissaris der Koningin in Zuid Holland en - conform de gebruikelijke procedure - het evalueren van mogelijke dreiging en het adviseren van het bestuur hieromtrent.

Vraag 3.

De burgemeester van Leiden heeft mij laten weten dat hij de maatregelen nodig achtte ter bescherming van het publiek dat naar verwachting in groten getale aanwezig zou zijn tijdens het bezoek van de Koningin. De noodzaak om de maatregelen te treffen vloeide voort uit het (historische) karakter van het centrum van Leiden. Uitgangspunt bij de viering van Koninginnedag in Leiden is geweest dat het bezoek voor iedereen een feestelijke aangelegenheid moet zijn, dat het feest zo spontaan mogelijk moet verlopen en dat zoveel mogelijk mensen het feest van dichtbij moeten kunnen meebeleven.

Gelet op de route waartoe in overleg met de staf van het Koninklijk huis is besloten, zijn langs de vaarroute en voor het stadhuis van Leiden voorzieningen getroffen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om het Koninklijk gezelschap te zien. Voor een gedeelte van de route is besloten tot een beperkte toegankelijkheid omdat deze liep door de nauwe stegen van de Leidse binnenstad.

De maatregelen die zijn getroffen zijn de volgende:

Beperkte toegankelijkheld: Vanwege het nauwe (middeleeuwse) stratenpatroon en de verwachte grote toeloop van belangstellenden (ook van buiten Leiden) achtte de burgemeester het noodzakelijk om ruimte te creëren voor de bewoners in het gebied en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de percelen voor de gebruikers en hulpverleningsdiensten te waarborgen.

Daarom heeft de burgemeester een besluit genomen waarin de toegankelijkheid van een gedeelte van het gebied langs de route gedurende de periode 29 april van 08.00 uur tot en met 29 april 14.00 uur tijdelijk werd beperkt en alleen toegankelijk was voor (in hoofdzaak) bewoners (en gasten), eigenaren van bedrijven en deelnemers aan evenementen.

Vliegverbod: Aan de Rijksluchtvaartdienst is gevraagd om een vliegverbod boven Leiden in te stellen voor de periode op 29 april van
09.00 uur tot 14.00 uur. Deze maatregel was nodig om te bereiken dat helikopters van het medisch centrum over een ongehinderde vliegroute konden beschikken. Ook de helikopters van de NOS diende zich vrijelijk te kunnen verplaatsen om de uitzendingen via een straalverbinding met Hilversum te kunnen waarborgen. Voorts werd hiermee voorkomen dat de feestelijkheden worden ontsierd door vliegtuiglawaai van met name reclamevliegtuigjes.

Buiten-evenementen: Langs de route van de Koningin en het verblijfsgebied waren op 29 april tot 14.00 uur geen evenementen - zoals buitenpodia en muziek buiten - toegestaan die niet zijn georganiseerd door de Vereniging Koninginnedag. Hiermee werd voorkomen dat de geplande evenementen langs de route en in het verblijfsgebied zouden worden verstoord. Na 14.00 uur waren ook andere evenementen mogelijk, mits daarvoor vergunning was verleend.

Reclamerestricties: In het gebied gelegen langs de route was het in de periode 28 april 18.00 uur tot en met 29 april 14.00 uur niet toegestaan om extra reclamespandoeken aan te brengen. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat tijdens de rechtstreekse uitzending van de NOS sprake kon zijn van sluikreclame. Van een algeheel reclameverbod was derhalve geen sprake.

Restricties op het water: In verband met de veiligheid van de Koninklijke gasten, de bescherming van eigendommen van particulieren, de bescherming van de veiligheid van burgers en het scheppen van ruimte voor de skiffs die het Koninklijk gezelschap te water begeleiden, was het noodzakelijk om in het vaargedeelte van de route de aanwezige bootjes tijdelijk te (doen) verwijderen.

Sluitingstijd horeca: In verband met de noodzakelijke preventieve controles door de politie was het noodzakelijk dat de in het verblijfsgebied gevestigde horeca-inrichtingen op 29 april om 03.00 uur hun bedrijven zouden sluiten.

De genomen maatregelen zijn vergelijkbaar met maatregelen die andere gemeenten (Utrecht, Houten, Amsterdam) in recente jaren op Koninginnedag hebben genomen. De verschillen in de genomen maatregelen zijn verklaarbaar doordat de situatie en de omstandigheden waaronder het bezoek van Hare Majesteit plaatsvond, in andere gemeenten niet op alle onderdelen gelijk zijn geweest.

Vraag 4.

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen relatie bestond tussen de maatregelen en het eventueel voorkomen van de genoemde ludieke acties. Er kan niet worden gesproken van een verkapt demonstratieverbod. Enkele actiegroepen hebben desgevraagd toestemming gekregen om op 29 april op daarvoor geschikte locaties te demonstreren dan wel acties te houden.

Vraag 5.

Het bericht is onjuist. De BVD kwam op basis van een risicoanalyse tot de conclusie dat er rond het bezoek van Hare Majesteit geen andere dan openbare-ordeaspecten speelden. De handhaving van de openbare orde gebeurt - zoals al aangegeven in het antwoord op vraag 2 - onder verantwoordelijkheid van de burgemeester door de politie. De BVD heeft op dit terrein een taak wanneer er sprake is van een (dreigende) grootschalige verstoring van de openbare orde die voortkomt uit heimelijke en/of geregisseerde activiteiten met een al dan niet politiek oogmerk. Dit was nu niet het geval. De BVD heeft dan ook niet de in de vraag genoemde inlichtingenactiviteit ontplooid. Ook door de DKDB zijn geen personen gefotografeerd.

Vraag 6.

Ook de berichten over het vermeend werven van informanten door de BVD dan wel door de DKDB zijn onjuist. De informatie die de DKDB gebruikt heeft met betrekking tot de bescherming van de veiligheid van de leden van Koninklijk huis was afkomstig van de regiopolitie. Met betrekking tot de BVD geldt hetzelfde als verwoord in het antwoord op vraag 5.

Vraag 7.

Zoals is aangegeven bij de beantwoording van de vragen 5 en 6 waren de berichten waaraan wordt gerefereerd onjuist. Er waren geen aanwijzingen dat de staatsveiligheid in gevaar was dan wel zou komen. De genoemde diensten hebben niet de activiteiten ontplooid waarnaar in de vraag wordt verwezen.

Vraag 8.

Vanwege de korte tijd tussen inzending van de vragen (27 april) en het gewenste tijdstip van beantwoording (vóór 28 april) en de noodzaak om voor de beantwoording van de vragen ambtsbericht op te vragen bij de burgemeester van Leiden, was het niet mogelijk om de vragen vóór 28 april te beantwoorden.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie