Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Memorie van toelichting wijziging van de IJkwet

Datum nieuwsfeit: 10-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

mem van toel wijz van de ijkwet

Gemaakt: 13-6-2000 tijd: 11:59


7


27175 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn
nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 (PbEG L 34) tot wijziging van richtlijn
80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, hierna: de wijzigingsrichtlijn. De wijzigingsrichtlijn heeft een tweeledig doel. Het eerste doel is het actualiseren van de Eenhedenrichtlijn, richtlijn nr. 80/181/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van richtlijn nr. 71/354 EEG (PbEG 1980 L 39). Dit onderdeel van de wijzigingsrichtlijn wordt door middel van onder meer onderhavige wetswijziging geïmplementeerd. Deze wijziging zal geen merkbare invloed op de markt hebben, noch voor de fabrikanten, noch voor de consumenten. De actualisering van de Eenhedenrichtlijn heeft betrekking op: a. de omschrijving van enkele erkende meeteenheden, b. de tabel van voorvoegsels en symbolen die worden gebruikt voor eenheden van het Internationale Stelsel van Eenheden (Système International d'Unités, kortweg S.I.). Het S.I. is de samenhangende versie van een wereldwijd eenhedenstelsel dat is gebaseerd op metrieke meeteenheden. Ad a. In artikel 1, derde lid, van de IJkwet zijn enkele erkende meeteenheden omschreven: naast de eenheden van lengte (meter) en van massa (kilogram) onder meer de eenheden van hoeveelheid stof (mol), vlakke hoek (radiaal) en ruimtehoek (steradiaal). De definitie van de mol is in overeenstemming gebracht met artikel 1.1 van de bijlage bij de Eenhedenrichtlijn, terwijl de definities van de eenheden van vlakke hoek en ruimtehoek thans overeenkomen met de norm ISO-31 uit 1992, verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft. Deze norm, waarin de algemene beginselen voor het gebruik van de eenheden en de bijbehorende omrekeningsfactoren zijn beschreven, is in 1992 door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) aangepast. Dit heeft zijn beslag gekregen in de wijzigingsrichtlijn. Ad b. Het S.I. is in 1960 vastgesteld door de Conférence Général des Poids et Mesures (CGPM), die als hoogste autoriteit is belast met de uitvoering van de Meterconventie, het op 20 mei 1875 te Parijs tot stand gekomen Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel (Stb. 1929, 219). Tijdens de in 1991 gehouden 19e CGPM is de tabel uitgebreid die betrekking heeft op de voorvoegsels en symbolen die worden gebruikt voor veelvouden en delen van de eenheden van het S.I. Deze uitbreiding is in de wijzigingsrichtlijn opgenomen. Genoemde tabel is in artikel 4, eerste lid, van de IJkwet geïmplementeerd en dient overeenkomstig de wijzigingsrichtlijn te worden aangepast. Het tweede doel van de wijzigingsrichtlijn is het verlengen van de overgangstermijn voor het gebruik van aanvullende aanduidingen. Als de bestaande overgangstermijn niet was verlengd, hadden fabrikanten en leveranciers te maken gekregen met hoge kosten doordat het noodzakelijk zou zijn geweest voor verschillende markten afzonderlijk te produceren en voorraden aan te houden. Gelet op de vereiste spoed van implementatie van dit deel van de wijzigingsrichtlijn (zie artikel 3 daarvan) en omdat dit deel van de wijzigingsrichtlijn kán worden geïmplementeerd door middel van een ministeriële regeling - hetgeen voor de overige onderdelen van de wijzigingsrichtlijn niet het geval is - is de desbetreffende implementatieregeling reeds gepubliceerd en in werking getreden (regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2000 nr. WJZ 00012391, houdende het tijdelijk toestaan van gecombineerd gebruik van meeteenheden (Stcrt. 42)). Om die reden wordt in deze toelichting niet verder ingegaan op dit onderdeel van de wijzigingsrichtlijn. Naast deze wijzigingen van de IJkwet die strekken tot implementatie van de wijzigingsrichtlijn, is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 2 van de IJkwet te actualiseren. Dit artikel betreft het beheer en de verwezen-lijking van nationale standaarden. De Meterconventie voorzag aanvankelijk in het verwezenlijken van slechts twee standaarden, namelijk de meeteenheid van lengte (de meter in de vorm van een platina-iridium staaf) en de meeteenheid van massa (het kilogram in de vorm van een platina-iridium cilinder). In later jaren is het terrein dat wordt bestreken door de Meterconventie door de daarbij in het leven geroepen internationale organen uitgebreid met andere fysische en fysisch-chemische grootheden. Bij deze "nieuwe" grootheden kon de verwezenlijking niet meer gebeuren door gebruikmaking van stoffelijke voorwerpen van meeteenheden. Zo wordt de grootheid "tijd" uitgedrukt in de meeteenheid "seconde". De seconde is gedefinieerd op basis van een fysische eigenschap van het atoom cesium
133. Deze eenheid van tijd is 9 192 631 770 perioden van de straling bij de overgang tussen hyperfijnniveaus van dit atoom. Met de definitie van de seconde en met de lichtsnelheid, een natuurconstante, wordt thans ook de meter (meeteenheid van de grootheid lengte) gedefinieerd als de door licht afgelegde weg in 1/299 792 458 seconde. In overeenstemming met de huidige wetenschappelijke inzichten en zonder verlies aan maatschappelijke betekenis is het wenselijk om de formulering "nationale standaard van een grootheid" te gebruiken in plaats van 'nationale standaard van een eenheid' (de nationale standaard van lengte in plaats van de nationale standaard van de eenheid van lengte, etc.). Dit zal tevens leiden tot een actualisering van de algemene maatregel van bestuur waarin een en ander is uitgewerkt, het Standaardenbesluit 1989. Transponeringstabel
Artikel wijzigingsrichtlijn

Implementatie

1, eerste lid

verlengen termijn dat aanvullende aanduidingen zijn toegestaan

Regeling van de Minister van EZ van 24 februari 2000, Stcrt. 42
1, tweede lid

comitéprocedure

behoeft geen implementatie

1, derde lid, onderdeel a

celsiustemperatuur

bestaande regelgeving voldoet reeds (art. 2, eerste lid, Eenhedenbesluit)

1, derde lid, onderdeel b

eenheid van vlakke hoek
art. I, onder A, eerste lid, van dit wetsvoorstel;
Eenhedenbesluit voldoet reeds (art. 3, eerste lid, tabel)
1, derde lid, onderdeel b

eenheid van ruimtehoek

art. I, onder A, eerste lid, van dit wetsvoorstel;
1, derde lid, onderdeel c

tabel met voorvoegsels

art. I, onder C, van dit wetsvoorstel

1, derde lid, onderdeel d

elektronvolt

Eenhedenbesluit wordt aangepast (art. 3, eerste lid, tabel)
1, derde lid, onderdeel e

geünificeerde atomaire massaeenheid

Eenhedenbesluit wordt aangepast (art. 3, eerste lid, tabel)
2

uiterste implementatiedatum

art. II, eerste lid, van dit wetsvoorstel

3

al vóór ommekomst uiterste implementatiedatum moeten aanvullende aanduidingen worden toegestaan

Regeling van de Minister van EZ van 24 februari 2000, Stcrt. 42

II Artikelen

Artikel I, onder A

Op het eerste lid is al ingegaan in het algemeen deel van de toelichting.

De wijziging die is opgenomen in het tweede lid, is gebaseerd op de Eenhedenrichtlijn. Onderdeel 1.1, laatste zin, onder «Eenheid van hoeveelheid stof» van de bijlage bij die richtlijn ontbrak tot nu toe in de IJkwet. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze omissie te herstellen. De meeteenheid mol wordt gebruikt om chemische reacties te beschrijven: voor en na de reactie moet de hoeveelheid stof, uitgedrukt in mol, dezelfde zijn. Vandaar dat het tevens van belang is om de elementaire entiteiten (atomen, moleculen, ionen, e.d.) waarop bij gebruik van de mol wordt gedoeld, te specificeren. Omdat het gaat om een bepaling over de wijze waarop de mol gebruikt moet worden, dus wetstechnisch gezien een normatieve bepaling, is het niet mogelijk deze bepaling op te nemen in de definitie van mol in artikel 1, derde lid, van de IJkwet. Vandaar dat is gekozen voor het toevoegen van een vijfde lid aan artikel 1 van de IJkwet.

Artikel I, onder C

Naarmate de technische ontwikkelingen voortschrijden, wordt de behoefte groter aan geharmoniseerde aanduidingen van zeer grote veelvouden en zeer kleine delen van eenheden van het S.I. Vandaar de toevoeging van de voorvoegsels yotta (1024), zetta (1021), zepto (10-21) en yocto (10-24).

Artikel II

Op 8 februari 2001 moet de wijzigingsrichtlijn zijn geïmplementeerd. Vandaar dat artikel I, onderdeel A (de aanpassing van artikel 1 van de IJkwet) en artikel I, onderdeel C (de aanpassing van artikel 4 van de IJkwet) per die datum in werking treden.

Artikel I, onderdeel B (de wijziging van artikel 2 van de IJkwet) strekt als gezegd niet ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn: daarvoor geldt die uiterste datum dus niet. Ter uitwerking van deze wijziging wordt het Standaardenbesluit 1989 aangepast. Om één en ander in de tijd precies op elkaar af te kunnen stemmen, is bepaald dat dit artikelonderdeel in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Minister van Economische Zaken,
MEMORIE VAN TOELICHTING (27-3-2000) I Algemeen Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 (PbEG L 34) tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, hierna: de wijzigingsrichtlijn. De wijzigingsrichtlijn heeft een tweeledig doel. Het eerste doel is het actualiseren van de Eenhedenrichtlijn, richtlijn nr. 80/181/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van richtlijn nr. 71/354 EEG (PbEG 1980 L 39). Dit onderdeel van de wijzigingsrichtlijn wordt door middel van onder meer onderhavige wetswijziging geïmplementeerd. Deze wijziging zal geen merkbare invloed op de markt hebben, noch voor de fabrikanten, noch voor de consumenten. De actualisering van de Eenhedenrichtlijn heeft betrekking op: a. de omschrijving van enkele erkende meeteenheden, b. de tabel van voorvoegsels en symbolen die worden gebruikt voor eenheden van het Internationale Stelsel van Eenheden (Système International d'Unités, kortweg S.I.). Het S.I. is de samenhangende versie van een wereldwijd eenhedenstelsel dat is gebaseerd op metrieke meeteenheden. Ad a. In artikel 1, derde lid, van de IJkwet zijn enkele erkende meeteenheden omschreven: naast de eenheden van lengte (meter) en van massa (kilogram) onder meer de eenheden van hoeveelheid stof (mol), vlakke hoek (radiaal) en ruimtehoek (steradiaal). De definitie van de mol is in overeenstemming gebracht met artikel 1.1 van de bijlage bij de Eenhedenrichtlijn, terwijl de definities van de eenheden van vlakke hoek en ruimtehoek thans overeenkomen met de norm ISO-31 uit 1992, verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft. Deze norm, waarin de algemene beginselen voor het gebruik van de eenheden en de bijbehorende omrekeningsfactoren zijn beschreven, is in 1992 door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) aangepast. Dit heeft zijn beslag gekregen in de wijzigingsrichtlijn. Ad b. Het S.I. is in 1960 vastgesteld door de Conférence Général des Poids et Mesures (CGPM), die als hoogste autoriteit is belast met de uitvoering van de Meterconventie, het op 20 mei 1875 te Parijs tot stand gekomen Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel (Stb. 1929, 219). Tijdens de in 1991 gehouden 19e CGPM is de tabel uitgebreid die betrekking heeft op de voorvoegsels en symbolen die worden gebruikt voor veelvouden en delen van de eenheden van het S.I. Deze uitbreiding is in de wijzigingsrichtlijn opgenomen. Genoemde tabel is in artikel 4, eerste lid, van de IJkwet geïmplementeerd en dient overeenkomstig de wijzigingsrichtlijn te worden aangepast. Het tweede doel van de wijzigingsrichtlijn is het verlengen van de overgangstermijn voor het gebruik van aanvullende aanduidingen. Als de bestaande overgangstermijn niet was verlengd, hadden fabrikanten en leveranciers te maken gekregen met hoge kosten doordat het noodzakelijk zou zijn geweest voor verschillende markten afzonderlijk te produceren en voorraden aan te houden. Gelet op de vereiste spoed van implementatie van dit deel van de wijzigingsrichtlijn (zie artikel 3 daarvan) en omdat dit deel van de wijzigingsrichtlijn kán worden geïmplementeerd door middel van een ministeriële regeling - hetgeen voor de overige onderdelen van de wijzigingsrichtlijn niet het geval is - is de desbetreffende implementatieregeling reeds gepubliceerd en in werking getreden (regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2000 nr. WJZ 00012391, houdende het tijdelijk toestaan van gecombineerd gebruik van meeteenheden (Stcrt. 42)). Om die reden wordt in deze toelichting niet verder ingegaan op dit onderdeel van de wijzigingsrichtlijn. Naast deze wijzigingen van de IJkwet die strekken tot implementatie van de wijzigingsrichtlijn, is van de gelegenheid gebruik gemaakt artikel 2 van de IJkwet te actualiseren. Dit artikel betreft het beheer en de verwezen-lijking van nationale standaarden. De Meterconventie voorzag aanvankelijk in het verwezenlijken van slechts twee standaarden, namelijk de meeteenheid van lengte (de meter in de vorm van een platina-iridium staaf) en de meeteenheid van massa (het kilogram in de vorm van een platina-iridium cilinder). In later jaren is het terrein dat wordt bestreken door de Meterconventie door de daarbij in het leven geroepen internationale organen uitgebreid met andere fysische en fysisch-chemische grootheden. Bij deze "nieuwe" grootheden kon de verwezenlijking niet meer gebeuren door gebruikmaking van stoffelijke voorwerpen van meeteenheden. Zo wordt de grootheid "tijd" uitgedrukt in de meeteenheid "seconde". De seconde is gedefinieerd op basis van een fysische eigenschap van het atoom cesium
133. Deze eenheid van tijd is 9 192 631 770 perioden van de straling bij de overgang tussen hyperfijnniveaus van dit atoom. Met de definitie van de seconde en met de lichtsnelheid, een natuurconstante, wordt thans ook de meter (meeteenheid van de grootheid lengte) gedefinieerd als de door licht afgelegde weg in 1/299 792 458 seconde. In overeenstemming met de huidige wetenschappelijke inzichten en zonder verlies aan maatschappelijke betekenis is het wenselijk om de formulering "nationale standaard van een grootheid" te gebruiken in plaats van «nationale standaard van een eenheid» (de nationale standaard van lengte in plaats van de nationale standaard van de eenheid van lengte, etc.). Dit zal tevens leiden tot een actualisering van de algemene maatregel van bestuur waarin een en ander is uitgewerkt, het Standaardenbesluit 1989. Transponeringstabel
Artikel wijzigingsrichtlijn

Implementatie

1, eerste lid

verlengen termijn dat aanvullende aanduidingen zijn toegestaan

Regeling van de Minister van EZ van 24 februari 2000, Stcrt. 42
1, tweede lid

comitéprocedure

behoeft geen implementatie

1, derde lid, onderdeel a

celsiustemperatuur

bestaande regelgeving voldoet reeds (art. 2, eerste lid, Eenhedenbesluit)

1, derde lid, onderdeel b

eenheid van vlakke hoek
art. I, onder A, eerste lid, van dit wetsvoorstel;
Eenhedenbesluit voldoet reeds (art. 3, eerste lid, tabel)
1, derde lid, onderdeel b

eenheid van ruimtehoek

art. I, onder A, eerste lid, van dit wetsvoorstel;
1, derde lid, onderdeel c

tabel met voorvoegsels

art. I, onder C, van dit wetsvoorstel

1, derde lid, onderdeel d

elektronvolt

Eenhedenbesluit wordt aangepast (art. 3, eerste lid, tabel)
1, derde lid, onderdeel e

geünificeerde atomaire massaeenheid

Eenhedenbesluit wordt aangepast (art. 3, eerste lid, tabel)
2

uiterste implementatiedatum

art. II, eerste lid, van dit wetsvoorstel

3

al vóór ommekomst uiterste implementatiedatum moeten aanvullende aanduidingen worden toegestaan

Regeling van de Minister van EZ van 24 februari 2000, Stcrt. 42

II Artikelen

Artikel I, onder A

Op het eerste lid is al ingegaan in het algemeen deel van de toelichting.

De wijziging die is opgenomen in het tweede lid, is gebaseerd op de Eenhedenrichtlijn. Onderdeel 1.1, laatste zin, onder «Eenheid van hoeveelheid stof» van de bijlage bij die richtlijn ontbrak tot nu toe in de IJkwet. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze omissie te herstellen. De meeteenheid mol wordt gebruikt om chemische reacties te beschrijven: voor en na de reactie moet de hoeveelheid stof, uitgedrukt in mol, dezelfde zijn. Vandaar dat het tevens van belang is om de elementaire entiteiten (atomen, moleculen, ionen, e.d.) waarop bij gebruik van de mol wordt gedoeld, te specificeren. Omdat het gaat om een bepaling over de wijze waarop de mol gebruikt moet worden, dus wetstechnisch gezien een normatieve bepaling, is het niet mogelijk deze bepaling op te nemen in de definitie van mol in artikel 1, derde lid, van de IJkwet. Vandaar dat is gekozen voor het toevoegen van een vijfde lid aan artikel 1 van de IJkwet.

Artikel I, onder C

Naarmate de technische ontwikkelingen voortschrijden, wordt de behoefte groter aan geharmoniseerde aanduidingen van zeer grote veelvouden en zeer kleine delen van eenheden van het S.I. Vandaar de toevoeging van de voorvoegsels yotta (1024), zetta (1021), zepto (10-21) en yocto (10-24).

Artikel II

Op 8 februari 2001 moet de wijzigingsrichtlijn zijn geïmplementeerd. Vandaar dat artikel I, onderdeel A (de aanpassing van artikel 1 van de IJkwet) en artikel I, onderdeel C (de aanpassing van artikel 4 van de IJkwet) per die datum in werking treden.

Artikel I, onderdeel B (de wijziging van artikel 2 van de IJkwet) strekt als gezegd niet ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn: daarvoor geldt die uiterste datum dus niet. Ter uitwerking van deze wijziging wordt het Standaardenbesluit 1989 aangepast. Om één en ander in de tijd precies op elkaar af te kunnen stemmen, is bepaald dat dit artikelonderdeel in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...