Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting LNV (XIV) 2000

Datum nieuwsfeit: 10-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

begroting lnv (XIV) 2000

Gemaakt: 13-6-2000 tijd: 11:32


27 124 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. LIJST VAN VRAGEN .. ..........

Vastgesteld

De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft over de Voorjaarsnota 2000 de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op ... gegeven antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Ter Veer

De griffier voor deze lijst,

Kroes

ALGEMEEN DEEL

Is deze feitelijke vragenronde pro forma, of zouden nog daadwerkelijk wijzigingen kunnen optreden gezien het feit dat deze wet op 1 juni
2000 in werking treedt? ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 10 ALGEMEEN Waarom is de post 'Uitvoeringskosten Europese regelingen' door hervormingsvoorstellen gestegen voor Nederland? Waar komt het geld vandaan en waar wordt het aan uitgegeven? (blz. 3) Waarom is de stijging van de uitvoeringskosten van Europese regelingen als gevolg van de EU-top in Berlijn niet bij de begroting 2000 meegenomen? Is het bedrag van fl. 10 miljoen het eindbedrag, of zijn nog meer verhogingen te verwachten in de loop van 2000? (blz. 3)

Vindt de communicatie, scholing en informatieaanpassing als gevolg van VBTB departementaal plaats, of zijn er ook interdepartementale activiteiten? In welke mate zijn de uitgaven eenmalig, dan wel structureel? (blz. 3)

Artikel 10.01 Personeel en materieel

Wat wordt verstaan onder de post 'Coördinatie Waddenzee'? (blz. 3)

Wat is de achtergrond van de betrokkenheid van het ministerie van LNV bij het project 'Mainportontwikkeling Rotterdam'? (blz. 4)

Hoe is het Eurobudget verdeeld over meerdere jaren? Is er na 2002 nog budget nodig? (blz. 4)

Artikel 10.06 Agentschap LASER

Het agentschap LASER heeft een stijging in de kosten, onder andere ten behoeve van extra personeel. Waar komt het geld voor deze extra kosten vandaan? Welke verbeteringen denkt men precies te realiseren met de inzet van deze extra middelen? Is de minister van plan het mantelcontract, dat LASER eind 1999 met het ministerie van LNV heeft gesloten, aan de Kamer aan te bieden? (blz. 5)


11 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN

Is de stijging van het budget voor 'Superheffing' het gevolg van een stijging van het aantal juridische zaken waarbij het ministerie van LNV is betrokken, van een groeiende complexiteit van deze zaken of van een combinatie van beide? Hoeveel tijd, gemeten in fte, besteedt LNV per jaar aan juridische aangelegenheden rond superheffingszaken? (blz.
5)

Artikel 12.02 Structuurverbetering

Wat is de bron van de fl. 330 miljoen verhoging ten behoeve van het mestbeleid? (blz. 7)

Voor de posten Mestproblematiek en Nitraatbeleid/ Reconstructie wordt extra geld beschikbaar gesteld. Hoe gaat dit geld ingezet worden en wat zal precies het tijdspad zijn? (blz. 7 en 12)

Waarom wordt de verschijning van een nieuw plan van aanpak Biologische Landbouw steeds uitgesteld? Zijn er problemen bij het opstellen van het Plan van Aanpak? Zo ja, welke? Wanneer wordt het plan aan de Kamer aangeboden? Wat gebeurt er in de tussentijd aan beleid voor biologische landbouw, nu er geen actueel plan is? (blz. 7)


10% van het totale agrarische areaal zal in 2010 biologisch zijn. Zal hiervoor vanuit de industrie en vanuit consumenten voldoende vraag zijn? Hoe is het mogelijk om nu al de begroting met fl. 15 miljoen bij te stellen, nog voordat het rapport gepubliceerd is? Wat is er precies gaande op het vlak van duurzame landbouw? Hoe zal worden omgegaan met de arbeidsintensiviteit van de biologische landbouw? Hoe kunnen telers voldoende werkers krijgen voor de uitvoering van arbeidsintensieve, biologische landbouw? (blz. 7)

Wat wordt bedoeld met de opmerking dat de begroting voor biologische landbouw «in dit kader bijgesteld»? (blz. 7)

Is de zich bij de 2de suppletore begroting 1999 aftekenende onderuitputting van het budget voor het stimuleringskader bewaarheid? Bleek het inderdaad te gaan om een onderuitputting van fl. 9,3 miljoen? Zo nee, om hoeveel geld ging het dan? Verwacht de minister nog meer bijstellingen? Door welk deel van het stimuleringskader is de eventuele onderuitputting veroorzaakt? Kan de minister een overzicht geven van alle aanvragen die gedaan zijn om in aanmerking te komen voor het stimuleringskader. Om welke reden is er een onder uitputting gerealiseerd? (blz. 7 - 8)

Kan de minister een overzicht geven van de jaarlijkse onderuitputting van het stimuleringskader ten opzichte van het totale jaarbudget over de afgelopen jaren? Aangezien er bij het stimuleringskader gewerkt wordt met een tendersysteem, betekent dit dan dat geraamde uitgaven voor 1999 doorgeschoven moeten worden naar 2000, omdat de goedkeuring van aanvragen later plaatsvindt? (blz. 8)

Bureau Heffingen ontvangt opnieuw een forse extra bijdrage voor de uitvoering van de mestproblematiek, ca. fl. 11 miljoen. Welke nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen hebben zich sinds de begrotingsbehandeling in november 1999 voorgedaan? Wat was het budget van Bureau Heffingen in ieder van de jaren 1995 tot en met en in de raming voor 2000? Hoe gaat dit geld besteed worden? Zullen de extra gelden tevens benut worden voor de verbetering van de communicatie tussen boeren en het ministerie? (blz. 8)

Artikel 12.03 Industrie en handel

Op blz. 9 wordt melding gemaakt van twee China-projecten en één Vietnam-project. Waar gaat het hier precies om? Over welke onderwerpen gaan de trainings- en demonstratieprojecten? Zijn er voor internationale projecten in het algemeen totaalbudgetten per jaar? Op welke wijze worden deze en andere internationale projecten in het kader van art. 12.03 uitgekozen? Vindt voor deze projecten overleg plaats met andere ministeries, bijvoorbeeld EZ of BuZa, of zijn deze er rechtstreeks bij betrokken? Voldoen deze projecten aan de eisen die wij in Nederland stellen aan duurzame landbouw en dierenwelzijn? (blz.
9)


13 NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE

Hoe zal de toegevoegde fl. 50 miljoen voor de nota NBL voor dit jaar worden ingezet? (blz.10)

Op blz. 1 zijn Natte natuur en Landschapsbeheer samengenomen, terwijl deze posten op blz. 10 apart genoemd worden. Kan hieruit afgeleid worden dat het bij de post Landschapsbeheer in het geheel gaat om Natte natuur? (blz. 10)

Artikel 13.02 Verwerving

Is de mutatie van ten behoeve van de post 'Structuurschema Groene Ruimte/ Ecologische Hoofdstructuur' de uitvoering van de motie de Graaf c.s. (Kamerstukken II, 1999 - 2000, 26 800, nr. 22)? (blz. 11)

In het totaaloverzicht is te zien dat fl. 79,0 miljoen wordt toegevoegd voor de uitvoering van de EHS. Op artikel 13.02 word echter
96,5 miljoen toegevoegd in verband met de gestegen grondprijzen. Hoe verhouden deze bedragen zich tot elkaar? (blz. 11)
Welke grondprijsstijging wordt gecompenseerd in het budget verwerving SGR/ EHS? Tot en met welk jaar is de grondprijsstijging in het budget verdisconteerd? Is er sprake van een jaarlijkse bijstelling van het verwervingsbudget aan de grondprijsstijging? Hoeveel hectare extra kunnen daarmee worden verworven en hoeveel hectare worden in totaal in
2000 verworven? Hoe verhoudt zich het totaal aantal te verwerven hectares tot de totale verwervingsdoelstelling en de reeds verworven hectare? Blijft de realisatie van de EHS in 2018 met deze extra impuls haalbaar? Kan een meerjarig overzicht gegeven worden van de te verwerven gronden en de geraamde kosten daarvoor? (blz.11)
Kan een versnelling van de verwerving van grond ten behoeve van de EHS plaatsvinden, zoals in het KPMG rapport 'Grond voor de natuur' wordt bepleit, om zo kostenstijgingen door almaar stijgende grondprijzen tegen te gaan? (blz. 11)

Welke verbindingszones kunnen nog dit jaar worden uitgevoerd? (blz.11)

Om wat voor projecten gaat het bij de natuurprojecten, uitgevoerd door Verkeer en Waterstaat, genoemd bij artikel 13.02.04? (blz. 11)

Artikel 13.03

Leidt de uitvoering van NBL 21 tot een verhoging van fl. 40 miljoen voor het aanleggen van verbindingszones tussen de EHS-delen? In het kader van aaneenschakeling van de EHS is voor verwerving fl. 10 miljoen en voor inrichting fl. 40 miljoen vrijgemaakt, gaat het hierbij om dezelfde gebieden? Moet dit met andere woorden gezien worden als voor 10 miljoen zijn gebieden verworven die voor 40 miljoen opnieuw ingericht moeten worden? Waar moet aan gedacht worden bij een uitgave van 40 miljoen voor inrichting? Waarom is fl. 40 miljoen nodig om verbindingszones aaneen te schakelen? Om welke maatregelen gaat het hierbij? In hoeverre valt te verklaren dat volgens art 13.03 de verplichtingen niet met fl. 40 miljoen, maar met fl. 35 miljoen toenemen? (blz.12)

Wat zijn de begrote en gerealiseerde uitgaven sinds de start van de GEBEVE-regeling? Kan een onderscheid worden gemaakt naar de bijdragen aan deze regeling vanuit de respectievelijke begrotingen van de ministeries van LNV, VROM en V&W? Zijn de afgelopen jaren de voor de GEBEVE-regeling begrote bedragen ook daadwerkelijk aan deze regeling ten goede gekomen? (blz. 12)

Artikel 13.04 Beheer

In hoeverre is er sprake van extra middelen voor Programmabeheer, temeer omdat volgens art. 13.04 wordt voorgesteld de verplichtingen te verhogen tot fl. 126 miljoen? Waarom wordt de verplichtingenruimte voor Programma Beheer met fl. 109 miljoen verhoogd? Waarom is de extra benodigde verplichtingenruimte, samenhangend met de invoering van Programma Beheer, niet voorzien? Wat zijn de totale kosten van uitvoering van het Programma Beheer? Welk deel komt voor rekening van welk dienstonderdeel? (blz. 13)

Is er sprake van onderbesteding in de bedragen voor subsidies van aankoop van grond in het kader van de EHS? Kunnen deze middelen aangewend worden voor het Programma Beheer, met name het agrarisch en particulier natuurbeheer, om zo aan de inschrijvingen te voldoen en de EHS eveneens sneller gestalte te geven? Zou er een bijstelling van het huidige subsidie instrumentarium ten behoeve van Programma Beheer kunnen komen, aangezien er signalen zijn dat de subsidies tekort schieten? Wat voor verbeteringen zullen worden aangebracht voor een beter functioneren van het Programma Beheer? (blz. 13)

Op welke wijze zullen de extra middelen voor landschapsbeheer worden ingezet? (blz.13)

Waarom ontbreekt de uitleg bij artikel 13.04.03 (natte natuur)? Waarom wordt het artikel Beheer onder meer met fl. 10 miljoen verhoogd ten behoeve van natte natuur? Kan de minister een compleet overzicht geven van alle mutaties die betrekking hebben op natte natuur? (blz. 13)

Artikel 15.03 Gezondheid en kwaliteitszorg

Het budget voor voedselveiligheid wordt met fl. 15 miljoen verhoogd. Het gaat daarbij om verscherping van het toezicht op de diverse schakels in de productieketens. Kan de minister een toelichting geven op deze verhoging? Is er formatie-uitbreiding? Zo ja, hoeveel en bij welke organisaties? Worden controles geïntensiveerd en zo ja, waar voornamelijk? (blz. 17)

Waarom is er één artikelonderdeel (15.03.02) voor twee zeer uiteenlopende zaken, te weten voor diervoeder en gewasbescherming? Waarom is bij dit artikel een eenmalige overheveling van fl. 7 miljoen nodig? Waar is dit geld voor gebruikt en waarom is dit slechts eenmalig? Waarom is ervoor gekozen dit geld weg te halen bij artikel
12.02 Structuurverbetering? Voor welke post van artikel 12.02 is nu minder geld beschikbaar? (blz. 17)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie