Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2000

Datum nieuwsfeit: 12-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

begroting szw (XV) 2000

Gemaakt: 13-6-2000 tijd: 11:26


1


27 158 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangend met de Voorjaarsnota)
Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN .. ....................

Vastgesteld

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij tevens afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier voor dit verslag,

Nava

Algemeen deel

Kan de informatie inzake eindejaarsmarge in een overzichtelijk staatje wordt geplaatst, zodat niet alle eindejaarsmarges van de verschillende posten bij elkaar gezocht hoeven te worden? Kan dit al het geval zal zijn in 2001?

Waarom is in de Voorjaarsbrief (bijlage 1, onder punt 24) een taakstellende post van 149 miljoen ter compensatie van de eindmarge ingeboekt, terwijl uit de suppletore begroting kan worden afgeleid dat het om 126 miljoen gaat?

Kan in het vervolg meer beleidsmatige toelichting op mutaties worden gegeven (zeker in het licht van de operatie VBTB zou uitgebreidere uitleg nuttig zijn geweweest)?
Artikelen

U1106 Voorlichting

Welke belangrijke beleidstrajecten zullen door SZW de komende tijd worden geïmplementeerd met omvangrijke voorlichtingscampagnes? (blz. 4).

U1201 Rijksbijdrage aan Arbeidsvoorziening

Voor welke doelgroepen is Arbeidsvoorziening verantwoordelijk en voor welke doelgroepen de genoemde 51 miljoen gulden wordt ingezet? Hoeveel trajecten per doelgroep zijn daarvoor voorzien, aangezien in de toelichting bij artikel U1201 wordt gesproken over 6.800 trajecten à raison van 51 miljoen gulden voor niet-uitkeringsgerechtigden en in de toelichting bij artikel
1209 over 51 miljoen gulden voor trajecten voor zowel Abw-cliënten, WW-cliënten als niet-uitkeringsgerechtigden? Welk resultaat wordt met de trajecten beoogd, in zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen? In hoeverre is sprake van een sluitend aanbod? (blz. 5).
U1206 Gemeentelijk Werkfonds

Geven gemeenten wel voldoende prioriteit aan het REA-beleid, aangezien de realisatie van de uitgaven daarvan achter blijft bij de raming in de begroting? En is het beeld van inspanningen door gemeenten gelijkmatig of zijn er grote verschillen tussen gemeenten? (blz. 7).

U1209 Sluitende aanpak

Hoeveel trajecten kunnen de gemeenten en de Uvi's met de beschikbare middelen (87 miljoen respectievelijk 64,8 miljoen) voor sluitende aanpak uitvoeren? Kan tevens in zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen worden aangegeven welk resultaat met de trajecten wordt beoogd? In hoeverre is sprake van een sluitend aanbod? (blz. 9).

U1308 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Waaruit bestaan de mutaties op grond waarvan de raming voor de Wajong is verhoogd? (blz. 11.)

U1312 Rijksbijdrage loopbaanonderbreking

Kan het bedrag waarmee de rijksbijdrage loopbaanonderbreking wordt verlaagd niet worden gereserveerd, in ieder geval tot na de evaluatie? Zijn er al concrete plannen om het gebruik van de regeling te stimuleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke, wat zijn de kosten en hoe verhouden zich die tot deze verlaging? (blz. 12).

U1408 Tijdelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw

Hoe groot is de doelgroep is die met het bedrag f 31 miljoen bereikt moet gaan worden? Is voor deze groep nu sprake van een sluitend aanbod? Gaat het hier om een reeds eerder voorgestelde uitbreiding of betreft dit een nieuw beleidsvoornemen? (blz. 15)

U1411 Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen

Om wat voor soort activiteiten gaat het als wordt gesproken over de afronding van de millenniumactiviteiten 2000? (blz. 16).

U1501 Subsidies algemeen

Kan nader worden toegelicht waarom de verplichtingenruimte wordt verhoogd, omdat verplichtingen uit het verleden niet tot betaling zijn gekomen? (blz.
17)

U1502 Emancipatie

Kan worden toegelicht waarom voor de vrouwenvakscholen een bedrag van 13,3 miljoen wordt gereserveerd, aangezien eerder andere werden bedragen genoemd, namelijk 3 en 4 miljoen? (blz. 17)

U1506 Samenwerking Werk en Inkomen

Kan een overzicht en een tussenstand worden gegeven van de uitgaven die in
1999 niet meer tot betaling zijn gekomen en nu via de eindejaarsmarge zijn bijgeschreven? Wat zijn de oorzaken hiervan? (blz. 18)
Waarom is het bedrag voor Samenwerking Werk en Inkomen zo hoog? Waarom is in de ontwerp-begroting geen rekening gehouden met een deel van de onderuitputting die in september 1999 waarschijnlijk ook als zichtbaar was? Wat voor projecten betreft het hier? Gaat het om een beperkt aantal projecten of gaat het om vele kleinere? Zijn de uitgaven inmiddels verricht? (blz. 18).

Is het bedrag van 61 miljoen, dat voor SUWI aan de begroting is toegevoegd, niet onvoldoende om het veranderingsproces van Arbeidsvoorziening (ontvlechting) te begeleiden, gezien het feit dat het hier om een omvangrijke operatie gaat? (blz. 18)

U1507 Arbeidsomstandigheden

Kan een tussenstand van de betalingen in 2000 uit de eindejaarsmarge 1999 worden gegeven? (blz. 19)

Waarom is een groot deel van de uitgaven in 1999 niet tot betaling gekomen? Kan kwantitatief en kwalitatief gespecificeerd aangegeven worden welke uitgaven niet tot betaling zijn gekomen? Op grond waarvan wordt verwacht dat in 2000 wel de begrote middelen voor arbeidsomstandigheden worden besteed? Wat voor projecten betreft het hier? Is hier sprake van achterstanden in de realisatie van projecten of spelen hier andere problemen? (blz. 19).

U1510 Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering

Welke projecten zijn in 1999 niet meer tot betaling gekomen? Hebben de projecten vertraging opgelopen? Zijn de achterstanden inmiddels ingelopen? Heeft de onderuitputting tot gevolg dat de volumeramingen aangepast moeten worden en dat eerder ingeboekte besparingen niet worden gerealiseerd? Om hoeveel niet gerealiseerde besparingen gaat het? (blz. 20)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie