Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen van de gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 13-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Spreekrecht voor burgers tijdens vergaderingen van raadscommissies
De gemeenteraad van de gemeente Westervoort neemt veel beslissingen. Met de ene heeft u meer te maken dan met de andere. Voelt u zich bij een bepaalde beslissing betrokken en heeft u er een mening over, dan kunt u dit aan het gemeentelijk bestuur meedelen voordat het besluit wordt genomen. Dit kan onder meer door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers in commissievergaderingen. Dit houdt in, dat u op een vergadering van een raadscommissie uw mening geeft.

Besluitvorming
Hoe komt het gemeentebestuur tot een besluit? Ambtenaren bereiden een besluit voor en leggen dit in de vorm van een advies voor aan het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente). Dit college neemt hierover een standpunt in, dat als voorstel aan de gemeenteraad (het algemeen bestuur) wordt aangeboden. Vervolgens buigen één of meer commissies zich tijdens een openbare vergadering over het voorstel. De commissie bestaat uit raadsleden uit iedere partij en fractie-assistenten. In deze commissievergaderingen kunnen burgers gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over het voostel. De raadscommissies brengen advies uit aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de definitieve beslissing neemt in de maandelijkse, openbare, vergadering. Hiermee is de besluitvorming door de gemeente rond.

Raadscommissies
U kunt betrokken zijn bij de besluitvorming van de gemeente door te spreken in een vergadering van een raadscommissie. Er zijn raadscommissies voor alle onderdelen van het gemeentelijk beleid.
In de gemeente Westervoort kennen we de volgende raadscommissies:
* Commissie Beheer.
In deze commissie wordt over de volgende zaken geadviseerd:
* openbare orde en veiligheid

* bestuurlijke organisatie

* financiën

* grondzaken

* coördinatie project "Westervoort 2000+"
* economische zaken, inclusief middenstandsbeleid
* coördinatie integraal veiligheidsbeleid.
* Commissie Maatschappelijke Zorg.
In deze commissie wordt over de volgende zaken geadviseerd:
* sociale zaken

* werkgelegenheid

* onderwijs

* welzijn

* personeel en organisatie.

* Commissie Leefmilieu.
In deze commissie wordt over de volgende zaken geadviseerd:
* milieu

* openbare werken

* volkshuisvesting

* ruimtelijke ordening

* verkeer en vervoer.

Op ieder voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad staat vermeld in welke commissievergadering(en) het aan de orde komt.

Spelregels
Hoe gaat het: spreken in een commissievergadering? Als u in een raadscommissie spreekt moet u zich houden aan een aantal regels:
* Bij ieder onderwerp, vraagt de voorzitter of er bezoekers zijn die gebruik willen maken van het spreekrecht.

* Daarna praten de commissieleden over het onderwerp. Aan deze discussie mag u niet deelnemen. Wel kunt u uw mening geven als commissieleden u vragen stellen.

* Na bespreking van het onderwerp door de commissieleden vraagt de voorzitter wederom of er bezoekers zijn die nu gebruik willen maken van het spreekrecht.

* Per onderwerp geldt een totale spreektijd voor bezoekers van vijf minuten. Deze tijd wordt eerlijk verdeeld over het aantal sprekers. De voorzitter geeft aan wie het woord krijgt.
* Het moet gaan over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat.

Iedereen kan van het spreekrecht in commissievergadering gebruik maken: individuele burgers, groepen, instanties of organisaties.
Informatie
Als u meer wilt weten over het spreekrecht in het algemeen dan kunt u terecht bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeente Westervoort.
Data en agendas raadscommissies
Op de gemeentepagina in het Duivoorts Weekblad worden de data en de agendas van de raadscommissies altijd gepubliceerd. Daarnaast treft u deze informatie aan op het publicatiebord bij het gemeentehuis en op de gemeentelijke site op Internet: www.westervoort.nl.
Verordening op de raadscommissies
De hierboven genoemde spelregels over het spreekrecht zijn in een verordening vastgesteld. Op 29 mei jl. heeft de gemeenteraad deze verordening aangepast. De mogelijkheden voor u als burger, om tijdens commissievergaderingen uw mening kenbaar te maken, zijn hierdoor uitgebreid. Voor deze aanpassing was het alleen mogelijk om voor de bespreking van een onderwerp door de commissie gebruik te maken van het spreekrecht. Nu is het ook mogelijk om daarna te reageren op hetgeen de commissie heeft besproken en nog eens uw mening kenbaar te maken.

De volledige tekst van de wijziging van de verordening op de raadscommissies en de bijbehorende toelichting liggen met ingang van de dag, die volgt op deze bekendmaking, gedurende een periode van vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Westervoort (afdeling AJZ/VROM). Vanaf deze datum treedt de wijziging tevens in werking.

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 - 12.30 uur en s middags op afspraak van 14.00 - 16.00 uur. Tevens kan op afspraak buiten deze uren om gedurende de openstelling van de secretarie op elke maandagavond van 18.00 - 20.00 uur inzage daarin worden verkregen.

Regiotaxi KAN

Vanaf 1 juni 2000 rijdt in het Knooppunt Anhem-Nijmegen Regiotaxi KAN. Regiotaxi KAN wordt uitgevoerd door Novio Net BV. Regiotaxi KAN is voor alle inwoners van de KAN gemeenten. Iedere inwoner van Westervoort kan dus een rit met de Regiotaxi bestellen.

Klantenpas:
Mensen die vaker gebruik denken te gaan maken van de Regiotaxi kunnen gratis een klantenpas aanvragen. Op deze pas staan naam en adres en een nummer. Voordeel van de pas is dat de centrale van Regiotaxi sneller een ritbestelling kan verwerken omdat bij aanmelding alleen het nummer van de pas genoemd hoeft te worden. Een klantenpas kunt u door middel van het invullen van een formulier aanvragen bij Regiotaxi. Dit formulier is onder andere te verkrijgen op het gemeentehuis.

Vervoerpas:
Wanneer u van plan bent met de Regiotaxi buiten het vervoergebied te gaan reizen en u bestelt niet direct de terugreis. Of u gaat bijvoorbeeld met de auto van vrienden of familie naar een bestemming buiten het vervoergebied en u wilt met de Regiotaxi terug, dan dient u in het bezit te zijn van een vervoerpas. Met de vervoerpas kunt u aantonen dat u inwoner bent van een KAN gemeente en dus gebruik mag maken van de Regiotaxi.

Een vervoerpas kunt u aanvragen bij de gemeente, afdeling Burgerzaken. Hiertoe dient u een aanvraagformulier in te vullen en een pasfoto in te leveren. De kosten van de pas bedragen 5,00.

Novio Net BV vervaardigt de pas en stuurt deze naar de gemeente waar u de pas na 1 à 2 weken kunt ophalen. U kunt bij de afdeling Burgerzaken terecht maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Aanpassing bijstandsnormen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken het volgende bekend:

In de vergadering van 29 mei 2000 heeft de gemeenteraad, nadat de cliëntenraad van Westervoort positief heeft geadviseerd, de gewijzigde Verordening Algemene bijstandsnormen vastgesteld.

Het toeslagen- en verlagingsbeleid Algemene bijstandswet (Abw) is geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot het aanpassen van de Verordening Algemene bijstandsnormen. De belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft de uitbreiding dat, indien er sprake is van hulpbehoevendheid van de medebewoner of het thuisinwonend kind, er een maximale toeslag van 20% van het netto minimum loon verstrekt wordt in plaats van 10%. Voor het overige betreft het voornamelijk tekstuele aanpassingen. De Verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

De verordening ligt met ingang van 14 juni 2000 voor een ieder ter inzage op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis. U kunt daar terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze uren op afspraak.

SPREEKUUR HUURSUBSIDIE

Het is weer tijd om uw huursubsidieaanvraag in te dienen. U kunt bij de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening terecht bij de heer Van de Baan, voor hulp bij het invullen van het formulier op de volgende dagen/tijden:

* maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur;
* dinsdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur;
* donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
U dient hiervoor wel eerst een afspraak te maken bij de receptioniste van het gemeentehuis (026-31 79 911). Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

* kopie aanslagbiljet of aangiftebiljet belastingdienst 1999
* kopie jaaropgaaf werkgever/uitkeringsinstantie 1999
* vermogensgegevens op 1 januari 2000 (banktegoed, girotegoed, autogegevens, schulden).

Het huursubsidieformulier dient u zoveel mogelijk zelf in te vullen. U dient gebruik te maken van een zwart schrijvende pen.

Stilstaan bij de remweg van een auto
Er komen steeds meer 30 km/u gebieden binnen de bebouwde kom. En dat is niet voor niets. In woongebieden en nabij scholen is een snelheid van 50 km/u veel te hoog. Heeft u namelijk enig idee hoe lang het duurt voordat u stilstaat als er plotseling een kind oversteekt? En hoeveel meters u al hebt afgelegd, in de tijd die u nodig heeft om te reageren?

Voordat u het gevaar ziet, voet van het gaspedaal haalt en het rempedaal volledig indrukt, verstrijkt er al gauw één seconde. In de meest gunstige omstandigheden (droog weer en goede banden) bent u dan al 14 meter verder. Om de auto dan van een snelheid van 50 km/u volledig tot stilstand te brengen bent u nog eens 12 meter verder. In totaal dus 26 meter. Meet u dat maar eens uit!

Als u 30 km/u rijdt heeft u (inclusief reactietijd) ruim 12 meter nodig om te stoppen. U staat bij deze snelheid dus 14 meter eerder stil dan bij 50 km/u. Dat kan het verschil zijn tussen wel of geen ongeval.

Houdt u zich daarom aan de snelheid. Want die limieten, echt, ze zijn zo gek nog niet.

REMWEG BIJ VERSCHILLENDE SNELHEDEN

Snelheid

Afgelegde meters na één seconde reactietijd

Remweg

Totale remweg

30 km/u

8 meter

4,5 meter

12,5 meter

50 km/u

14 meter

12,0 meter

26,0 meter

80 km/u

22 meter

31,0 meter

53,0 meter

100 km/u

33 meter

79,5 meter

102,5 meter


BEL & HERSTELLIJN

Met ingang van 5 juni 2000 is de gemeentelijke "BEL & HERSTELLIJN operationeel. Via dit telefoonnummer, 3179555, kunt u klachten melden met betrekking tot de openbare ruimte (bijvoorbeeld beschadigd straatwerk, defecte straatverlichting, overhangend groen, verstopte riolering maar ook zaken als zwerfvuil en hondenoverlast). De BEL & HERSTELLIJN is op werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur bemensd.

COLLECTEN

De komende periode worden in Westervoort de volgende collecten gehouden:

* 11 t/m 17 juni: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
* 18 t/m 24 juni: Maag Lever Darm stichting
* 25 t/m 1 juli: Nederlandse Rode Kruis.

OUD IJZER ?

Bel het kringloopcentrum!

tel.: 3118470

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie